ITPB3/423-595/11/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku VAT przez jednostkę samorządu terytorialnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2011 r. (data wpływu 24 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej między innymi podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej między innymi podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "..." w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt polega na wykonaniu koncepcji odwodnienia terenów zlokalizowanych na byłym lotnisku i zakładał refundację kosztów dokumentacji zrealizowanej w latach 2009-2010. Opracowana koncepcja pozwoliła wybrać najkorzystniejszy wariant robót i stanowiła podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę systemu odprowadzania wód deszczowych. Przygotowany w ramach projektu dokument posłuży Wnioskodawcy do budowy infrastruktury, którą po wykonaniu będzie zarządzał. Powstała infrastruktura nie będzie podlegała dalszemu zbyciu, a Wnioskodawca nie pobiera opłat za odbiór wód deszczowych. Gmina Miasto nie będzie zawierała umów cywilnoprawnych, które byłyby podstawą pobierania opłat za odprowadzanie wód deszczowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług - VAT od kosztów ponoszonych w ramach realizowanego projektu...
  2. Czy istnieje możliwość zaliczenia nieodliczonego podatku VAT związanego z realizowanym projektem do kosztów uzyskania przychodów i zrównoważenia go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania drugiego. Wniosek w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Wnioskodawca wskazuje, że stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Jednostka uważa, że nie może zaliczyć nieodliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów i skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie jest podatnikiem tego podatku. Realizowany projekt służy natomiast wykonaniu zadań statutowych Gminy, a to przesądza o tym, że wydatki z nim związane nie mogą skutkować jakimkolwiek zmniejszeniem zobowiązań podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Reasumując Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie miał możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów związanych z realizacją zamierzonego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przepisy ustawy mają zastosowanie do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji oraz do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "..." w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt polega na wykonaniu koncepcji odwodnienia terenów zlokalizowanych na byłym lotnisku i zakładał refundację kosztów dokumentacji zrealizowanej w latach 2009-2010. Opracowana koncepcja pozwoliła wybrać najkorzystniejszy wariant robót i stanowiła podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę systemu odprowadzania wód deszczowych. Przygotowany w ramach projektu dokument posłuży Wnioskodawcy do budowy infrastruktury, którą po wykonaniu będzie zarządzał.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest natomiast możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku VAT związanego z realizowanym projektem.

Wskazać należy więc, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług. Zasada ta wynika z konstrukcji prawnej tego podatku, który z założenia jest neutralny dla przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz osobom fizycznym, wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

Od zasady nieuznawania podatku od towarów i usług za koszt uzyskania przychodów ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków. Na mocy przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony:

  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Tak więc, powyższy przepis pozwala w ściśle określonych przypadkach na zaliczenie podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodu, co skutkuje zmniejszeniem zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Nie dotyczy on jednak sytuacji opisanej we wniosku.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina posiada osobowość prawną. Stosownie jednak do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dodać należy w tym miejscu, że zakres pojęcia „dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego” wskazanego w treści art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy podatkowej jest szeroki.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a także inne środki określone w odrębnych przepisach (art. 3 ust. 3 ustawy).

Konsekwencją tego zwolnienia jest to, że Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzystająca ze zwolnienia podmiotowego, nie ustala przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, Gmina nie może zaliczyć nieodliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów i skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie jest podatnikiem tego podatku.

Biorąc powyższe pod uwagę, oraz brzmienie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.