IPTPP4/4512-51/15-2/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „....”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Gmina, Wnioskodawca, Inwestor) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Chce zrealizować inwestycję pn.: „....” współfinansowanej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla naboru w 2014 roku oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także w części ze środków własnych Gminy. W kosztach Inwestycji uczestniczyć będą mieszkańcy poprzez wniesienie udziału na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (dalej: „ Oczyszczalnie”, „Oczyszczalnia” w zależności od kontekstu).

Oczyszczalnia będzie stanowić mienie komunalne, oddane do eksploatacji użytkownikowi. Po upływie okresu amortyzacji inwestycji, nie wcześniej jednak niż 5 lat, licząc od dnia dokonania przez Instytucję Płatniczą ostatecznej płatności w ramach realizowanej inwestycji, przydomowe oczyszczalnie przejdą na własność Użytkowników.

Gmina zamierza zrealizować to zadanie, bo pozwala ono na zastosowanie optymalnych rozwiązań wynikających z prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej (na podstawie - Koncepcji programowo-przestrzennej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy nie planowana jest w tych miejscowościach budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego ze względów ekonomicznych).

Na terenie Gminy nie ma odrębnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, ani też żadnej innej spółki czy innego podmiotu wykonującego zadania z tego zakresu. To Gmina za pośrednictwem Urzędu Gminy zajmuje się wykonywaniem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, ustala taryfy i pobiera opłaty za wodę i ścieki oraz wykonuje inne czynności wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)

Wykonanie tego zadania pozwoli na osiągnięcie stanu równowagi i uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy a także wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja zadania zaspokoi oczekiwania mieszkańców gminy.

Korzystający z oczyszczalni będą ponosić w całości koszty utrzymania i użytkowania oczyszczalni, w tym koszty energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kosztów usuwania z oczyszczalni osadu nadmiernego w terminach określonych w instrukcji eksploatacji oczyszczalni. W przypadku uszkodzenia urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków na skutek niewłaściwej eksploatacji koszty naprawy pokryje użytkownik.

Realizacja Inwestycji będzie prowadzona przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Gmina oświadcza, że zadanie to będzie realizowane w ramach zadań nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami tj. art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.). Gmina prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane na poszczególnych nieruchomościach na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z właścicielami nieruchomości. Umowa zobowiązuje właściciela do wniesienia udziału w realizacji inwestycji w określonej w umowie kwocie, wpłata jest obowiązkowa i nieuiszczenie jej powoduje odstąpienie Inwestora od umowy. Pozostałe środki będą pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z pożyczko-dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i z funduszy własnych Gminy.

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Inwestorem jest Gmina, faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji inwestycji będą wystawiane na Gminę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego w pkt 68 pn. „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, budowa przedmiotowej oczyszczalni ścieków stanowi zadanie własne gminy realizowane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594z późn. zm.).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków służyć będą mieszkańcom gminy. Mieszkaniec zgodnie z zawartą umową wnosi udział w realizacji inwestycji poprzez dokonanie wpłaty w kwocie 1200,00 zł. Od dokonanej wpłaty będzie uzależnione wybudowanie oczyszczalni ścieków dla właściciela nieruchomości. Wybudowana oczyszczalnia będzie własnością gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania przez Instytucję Płatniczą ostatecznej płatności realizowanej inwestycji.

Następnie ww. oczyszczalnia zostanie przekazana na rzecz użytkownika. Fakt przekazania przedmiotowej oczyszczalni na rzecz użytkownika stanowił będzie swoistego rodzaju dostawę towarów tym samym dajemy użytkownikowi prawo do rozporządzania oczyszczalnią jak właściciel oraz wzbogacamy go w sensie ekonomicznym.

Pomiędzy Gminą będącą czynnym podatnikiem VAT, a użytkownikiem zawierana jest umowa, na podstawie której użytkownik wnosi udział w realizację zadania w określonej kwocie.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że podczas realizowania tej Inwestycji istnieje związek zakupu towarów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług z tytułu poniesionych wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (podatek naliczony) będzie Gminie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W wyżej powołanym przepisie mowa jest o czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do rozporządzania rzeczą jak właściciel (prawo do wyzbycia się, obciążania, korzystania z nabytych rzeczy). Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym.

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z opisu sprawy wynika, iż Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i chce zrealizować inwestycję pn.: „....” współfinansowaną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla naboru w 2014 roku oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także w części ze środków własnych Gminy. W kosztach Inwestycji uczestniczyć będą mieszkańcy poprzez wniesienie udziału na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia będzie stanowić mienie komunalne, oddane do eksploatacji użytkownikowi. Po upływie okresu amortyzacji inwestycji, nie wcześniej jednak niż 5 lat, licząc od dnia dokonania przez Instytucję Płatniczą ostatecznej płatności w ramach realizowanej inwestycji, przydomowe oczyszczalnie przejdą na własność Użytkowników.

Na terenie Gminy nie ma odrębnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, ani też żadnej innej spółki czy innego podmiotu wykonującego zadania z tego zakresu. To Gmina za pośrednictwem Urzędu Gminy zajmuje się wykonywaniem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, ustala taryfy i pobiera opłaty za wodę i ścieki oraz wykonuje inne czynności wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Gmina oświadcza, że zadanie to będzie realizowane w ramach zadań nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami tj. art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Gmina prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane na poszczególnych nieruchomościach na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z właścicielami nieruchomości. Umowa zobowiązuje właściciela do wniesienia udziału w realizacji inwestycji w określonej w umowie kwocie, wpłata jest obowiązkowa i nieuiszczenie jej powoduje odstąpienie Inwestora od umowy.

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Inwestorem jest Gmina, faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji inwestycji będą wystawiane na Gminę.

W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, będzie - zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną - usługa budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na gruncie Mieszkańca. Umowa zobowiązuje właściciela do wniesienia udziału w realizacji inwestycji w określonej w umowie kwocie, wpłata jest obowiązkowa i nieuiszczenie jej powoduje odstąpienie Inwestora od umowy.

Z powyższego wynika więc, że kwoty uiszczane przez mieszkańców na poczet wykonania przez Gminę przedmiotowej inwestycji będą stanowić wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Gminy powstanie obowiązek podatkowy.

W tym kontekście, należy stwierdzić, że wpłaty mieszkańców będą pozostawały w bezpośrednim związku z ww. świadczeniem usług, które będzie realizowane na rzecz tychże mieszkańców. Nie można uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne będą pozostawały „w oderwaniu” od czynności, które zostaną wykonane przez Wnioskodawcę - będzie zachodził bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, iż we wskazanej sytuacji będzie istniał bezpośredni związek pomiędzy dokonaną wpłatą, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umowy z mieszkańcami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie 5-ciu lat, licząc od dnia dokonania przez Instytucję Płatniczą ostatecznej płatności.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż czynności, za które Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie od mieszkańców, dotyczyć będą usług budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i które będą wykonywane przez Zainteresowanego będącego w tym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jednocześnie wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usług odpłatnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z czym usługi te stanowią czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Wobec powyższego, w rozpatrywanej sprawie warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy będzie spełniony, bowiem nabywane w ramach realizacji Inwestycji towary i usługi będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy, stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Pomimo wskazania przez Wnioskodawcę, że budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie stanowiła dostawę towarów, a nie jak wskazał Organ w niniejszej interpretacji świadczenie usług, to oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.