IPTPP4/4512-173/15-4/ALN | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
IPTPP4/4512-173/15-4/ALNinterpretacja indywidualna
  1. czynności podlegające opodatkowaniu
  2. gmina
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  4. podatnik
  5. prawo do odliczenia
  6. usługi
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wykonując ustawowe zadania własne wynikające z art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zamierza wybudować w miejscowościach nieposiadających kanalizacji przydomowe oczyszczalnie ścieków, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Zakłada się, że przedmiotowa inwestycja pn. „...” będzie finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), środków własnych Gminy oraz środków przekazanych przez mieszkańców.

Oczyszczalnie zostaną wybudowane na działkach stanowiących własność prywatną. Z mieszkańcami, którzy wyrazili zgodę na użyczenie swojej nieruchomości podpisano umowy. Z umów tych wynika również, iż zobowiązują się oni do partycypowania w kosztach wykonania przydomowej oczyszczalni w wysokości 15% kosztów brutto. Realizacja inwestycji jest uzależniona od przekazania przez mieszkańców środków finansowych określonych w umowie. Dopiero po otrzymaniu wymaganej wpłaty Gmina poinformuje wykonawcę o możliwości przystąpienia do wykonania oczyszczalni na użyczonym gruncie. Po wybudowaniu oczyszczalni, Gmina „użyczy je do użytkowania” zgodnie z przeznaczeniem. Przekazanie nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Na wniosek użytkowników przydomowych oczyszczalni Gmina będzie świadczyła usługi związane z oczyszczaniem i likwidacją osadów ściekowych. Po wykonaniu tych usług będą wystawione faktury. Wybudowane oczyszczalnie przez okres 5 lat od daty uzyskania dofinansowania będą środkiem trwałymi Gminy. Po 5 latach przedmiotowe oczyszczalnie przejdą na własność mieszkańców.

Wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Faktury z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu będą wystawione na Gminę.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, iż po zakończeniu projektu będą wystawione faktury przez Gminę na użytkowników przydomowych oczyszczalni za wykonanie usług związanych z oczyszczaniem i likwidacją osadów ściekowych. Partycypowanie mieszkańców w kosztach wykonania przydomowej oczyszczalni zostało udokumentowane fakturą VAT. Wpłaty mieszkańców w wysokości 15% kosztów brutto swojej oczyszczalni są kwotą brutto na fakturze, w której od kwoty netto naliczono 23% podatku VAT. Gmina zapłaciła do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie możliwość odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji, ponieważ od opłat wnoszonych przez mieszkańców w formie partycypacji stanowiących współudział w budowie, odprowadzi podatek należny. Gmina stwierdziła, że na żądanie użytkowników oczyszczalni będą świadczone usługi w zakresie oczyszczania i likwidacji osadów ściekowych, które również podlegają opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z opisu sprawy wynika, iż Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wykonując ustawowe zadania własne wynikające z art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zamierza wybudować w miejscowościach nieposiadających kanalizacji przydomowe oczyszczalnie ścieków, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Zakłada się, że przedmiotowa inwestycja pn. „...” będzie finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), środków własnych Gminy oraz środków przekazanych przez mieszkańców.

Oczyszczalnie zostaną wybudowane na działkach stanowiących własność prywatną. Z mieszkańcami, którzy wyrazili zgodę na użyczenie swojej nieruchomości podpisano umowy. Z umów tych wynika również, iż zobowiązują się oni do partycypowania w kosztach wykonania przydomowej oczyszczalni w wysokości 15% kosztów brutto. Realizacja inwestycji jest uzależniona od przekazania przez mieszkańców środków finansowych określonych w umowie. Dopiero po otrzymaniu wymaganej wpłaty Gmina poinformuje wykonawcę o możliwości przystąpienia do wykonania oczyszczalni na użyczonym gruncie. Po wybudowaniu oczyszczalni, Gmina „użyczy je do użytkowania” zgodnie z przeznaczeniem. Przekazanie nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Na wniosek użytkowników przydomowych oczyszczalni Gmina będzie świadczyła usługi związane z oczyszczaniem i likwidacją osadów ściekowych. Po wykonaniu tych usług będą wystawione faktury. Wybudowane oczyszczalnie przez okres 5 lat od daty uzyskania dofinansowania będą środkiem trwałymi Gminy. Po 5 latach przedmiotowe oczyszczalnie przejdą na własność mieszkańców.

Wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Faktury z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu będą wystawione na Gminę.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – dokonywane zakupy i usługi w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych VAT, a Zainteresowany jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie miał prawo do odzyskania podatku od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego zadania będą mały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to będzie przysługiwać, w przypadku nie wystąpienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.