IPTPP4/4512-165/15-8/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych i odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki o charakterze bieżącym, związane z tłumaczeniem specjalistycznym dokumentacji przetargowej, administrowaniem i nadzorowaniem zadania, promocją zadania oraz organizowaniem szkolenia.
IPTPP4/4512-165/15-8/BMinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. kolektory słoneczne
 3. odliczenia od podatku
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. solaria
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) oraz z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej,
 • odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynku użyteczności publicznej wydzierżawionym dla Caritas ,
 • odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych dla domów prywatnych,

jest prawidłowe,

 • odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki o charakterze bieżącym, związane z tłumaczeniem specjalistycznym dokumentacji przetargowej, administrowaniem i nadzorowaniem zadania, promocją zadania oraz organizowaniem szkolenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • odzyskania podatku z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej,
 • odzyskania podatku z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynku użyteczności publicznej wydzierżawionym dla Caritas Diecezji,
 • odzyskania podatku z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych dla domów prywatnych,
 • odzyskania podatku z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki o charakterze bieżącym, związane z tłumaczeniem specjalistycznym dokumentacji przetargowej, administrowaniem i nadzorowaniem zadania, promocją zadania oraz organizowaniem szkolenia,
 • stawki podatku dla wydatków związanych z montażem instalacji solarnych dla domów prywatnych;
 • stawki podatku VAT dla wydatków związanych z montażem instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej;
 • stawki podatku dla wydatków związanych z montażem instalacji solarnych na budynku użyteczności publicznej wydzierżawionym dla Caritas Diecezji;
 • opodatkowania wpłat dokonywanych przez mieszkańców z tytułu montażu instalacji solarnych dla domów prywatnych oraz stawki podatku,
 • opodatkowania wpłat dokonanych przez Caritas Diecezji z tytułu montażu instalacji solarnych na dzierżawionym budynku oraz stawki podatku.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) oraz z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina przystąpiła do realizacji zadania pn. „...” realizowanego w ramach Projektu pn. „....” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Gmina B. została Liderem Projektu i pełni funkcję Instytucji Realizującej Projekt.

Przedmiotowy Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w partnerstwie 12 Gmin. Gminy Partnerskie to:.....

Gmina S. została włączona do Porozumienia Międzygminnego określającego zasady współpracy, Aneksem Nr 2 z dnia 22.10.2014 r., jako 12 partner. Gmina B. będąca Instytucją Realizującą Projekt w lutym 2012 r. podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę nr .... w sprawie Realizacji Projektu pn. „...”.

Przedmiotowy Projekt będzie realizowany w latach 2012-2016. Data zakończenia Projektu zgodnie z Umową nr ... to 30 czerwiec 2016 r., z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy. Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją Projektu.

Gmina B. zobowiązana jest niniejszą umową do zrealizowania Projektu z należytą starannością, w określonym terminie, zgodnie z budżetem oraz tabelą wskaźników stanowiącymi załączniki do umowy. Zobowiązana jest także do sporządzania raportów okresowych z realizacji Projektu, sporządzania wniosków o płatność i wszelkich dokumentów i informacji dot. realizacji Projektu, zapewnienia promocji Projektu, utrzymania celów Projektu przez okres, co najmniej 5 lat od dnia jego zakończenia.

Gminie B., jako Instytucji Realizującej Projekt zostały powierzone m.in. następujące zadania:

 • podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 • obowiązki związane z przygotowaniem i organizacją przetargów na wyłonienie wykonawców inwestycji, którzy zrealizują inwestycje dla Instytucji Realizującej i wszystkich Gmin Partnerskich;
 • realizacja kontraktu zgodnie z podpisaną umową z wykonawcami;
 • zarządzanie uzyskanymi dotacjami pochodzącymi ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym przekazywanie otrzymanych płatności ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na rzecz Gmin Partnerskich,
 • sporządzanie zbiorczych wniosków o płatność oraz raportów z realizacji Projektu.

Gmina S. została włączona do Projektu po dacie podpisania umowy Gminy B. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w związku, z czym zgodnie z Aneksem Nr 2 do Porozumienia Międzygminnego zobowiązana jest do wyłonienia wykonawców na swoim terenie zgodnie z przepisami prawa i zawarcia z nimi bezpośrednich umów.

Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, przekazywane jest na rzecz Instytucji Realizującej w formie płatności okresowych, jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do całego Projektu.

Po otrzymaniu refundacji wydatków Gmina B. przekaże je w odpowiednich częściach poszczególnym Gminom Partnerskim w tym Gminie S..

Gmina S. zarezerwowała we własnym budżecie środki finansowe na wybór:

 • Wykonawcy robót „...., wykonanie systemu monitorującego, przeprowadzenie szkoleń przyszłych użytkowników instalacji solarnych, wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych z informacją o tytule i realizacji Projektu (firma zostanie wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.).
 • Wykonawcy pełniącego Funkcję Instytucji Administracyjno-Nadzorczej nad ww. zadaniem, zajmującego się nadzorem robót, obsługą administracyjno-rozliczeniową, sporządzaniem raportów i wniosków o płatność dla zadania realizowanego na terenie Gminy S. w tym: wydatkami bieżącymi związanymi m.in. z tłumaczeniem dokumentów przekazywanych do Władzy wdrażającej Programy Europejskie, promocją, szkoleniami młodzieży. Zadaniem Wykonawcy będzie współpraca z Instytucją Zarządzającą Gminy B. rozliczającą cały Projekt.

Termin zakończenia zadania na terenie Gminy S. upływa 31 grudnia 2015 roku z możliwością przedłużenia o ok. 6 miesięcy.

W związku z zawarciem bezpośrednich umów z Wykonawcami, Gmina S. będzie ponosić wydatki samodzielnie, bez konieczności przekazywania środków finansowych na rzecz Gminy B..

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki, o których mowa we wniosku, będą wystawiane przez Wykonawców na Gminę S..

Gmina S. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Składa deklarację VAT-7.

Gmina S. na bieżąco współpracuje z Gminą B. poprzez Instytucję Administracyjno-Nadzorczą w zakresie realizacji zadania wykonywanego na swoim terenie i będzie przekazywać wnioski o płatność oraz raporty z realizacji zadania obejmującego budynki użyteczności publicznej oraz domy prywatne mieszkańców Gminy do zbiorczego wniosku o płatność oraz zbiorczego raportu z realizacji Projektu, prowadzonego przez Instytucję Realizującą - Gminę B.. Zakres zadania finansowanego przez Gminę S. obejmuje:

 1. Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla 3 budynków użyteczności publicznej, w tym:
  1. Przedszkola Samorządowego Os. ..., , jednostka budżetowa Gminy S., prowadząca działalność w zakresie nauczania i wychowania (statut pod adresem www.przedszkote.sedziszow.pl), NIP ..., Regon .... Przedmiotową jednostkę budżetową utworzono na podstawie Uchwały Nr ...Rady Miejskiej w S. z dn. 9 listopada 1999 r. oraz decyzji Burmistrza z dnia 22.08.2006 r. znak: .... o oddaniu w trwały zarząd działki nr 162 o powierzchni 0,4742 ha położonej w obrębie ....., własność Gminy S. KW ....
  2. Gimnazjum im. ...w B., jednostka budżetowa Gminy S., prowadząca działalność w zakresie nauczania i wychowania młodzieży statut pod adresem www.gimboiescie.pl), NIP ..Regon ..... Przedmiotową jednostkę budżetową utworzono na podstawie Uchwały Nr ...Rady Miejskiej w S. z dn. 25 lutego 1999 r oraz decyzji Burmistrza z dnia 28.06.2010 r. znak: ....ustanawiającej trwały zarząd na działkach nr 11 i 12 o łącznej powierzchni 2,06 ha położonej w B., własność Gminy S. KW ..... W budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne o pow. 5l,00 m2 i 66,00 m2 wynajmowane przez osoby prywatne. Gmina w stosunku do wydatków poniesionych na wykonania instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Przedszkola Samorządowego oraz Gimnazjum w B. nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Gmina S. w ww. obiektach nie będzie prowadziła bezpośrednio działalności obciążonej podatkiem VAT.
  3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy CARITAS w S. ul...., prowadzony przez Caritas Diecezji ...w zakresie całodobowej opieki i leczenia osób starszych (statut pod adresem www.... pl), NIP...., Regon .... Budynek stanowi własność Gminy S. KW ... i został wydzierżawiony Caritas Diecezji na podstawie umowy dzierżawy z dnia 23.07.2009 r. na czas oznaczony 20 lat licząc od dnia jej zawarcia. Ww. budynek znajduje się na działce Nr 1751/1 o pow. 3,6519 położonej w obrębie ....... Budynek wchodzi w skład Zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr .... Zakład Opiekuńczo-Leczniczy CARITAS w S. nie prowadzi działalności objętej podatkiem VAT. Caritas Diecezji na podstawie umowy podpisanej z Gminą S. zobowiązuje się do dokonania wpłaty na rzecz Gminy S., z przeznaczeniem na cele zadania, kwoty w określonej wysokości, stanowiącej wartość 25% kosztów robót i usług związanych z wykonaniem Układów instalacji solarnych, zgodnie z kalkulacją kosztów, w terminie określonym przez strony umowy. Gmina S. ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z planowanymi do poniesienia wydatkami inwestycyjnymi związanymi z montażem kolektorów słonecznych na wynajmowanym budynku dla Caritas Diecezji ...
 2. Gmina S. zamierza w ramach realizacji zadania zainstalować 450 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych (z możliwością zwiększenia ilości o 20%), przy czym kolektory te będą wykorzystywane, zgodnie z Regulaminem udziału w zadaniu, wyłącznie na cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców tych budynków w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) zwanej również ustawą VAT usługa polegająca na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych powinna być obciążona 8% stawką podatku VAT, w których kolektor słoneczny zainstalowany będzie na dachu lub przytwierdzony do ściany budynku mieszkalnego, jeżeli powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego nie przekracza 300m2 , a lokalu mieszkalnego 150m2 .

W przypadku wpłat mieszkańców, dotyczących instalacji kolektorów słonecznych, w których powierzchnia użytkowa budynku przekracza ww. wielkość, stawka podatku VAT w wysokości 8% zastosowana powinna być do części wpłaty odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej budynku, kwalifikującej ten budynek do budownictwa objętego Społecznym Programem Mieszkaniowym. Do pozostałej części wpłaty powinna być zastosowana stawka w wysokości 23%.

W przypadku, gdy kolektor słoneczny zainstalowany będzie na wolnostojącej konstrukcji w terenie na gruncie, obok budynku lub na budynku gospodarczym położonym obok budynku mieszkalnego, jeśli w budynku tym znajduje się piec c.o. służący również do uzyskania c.w.u., do tych wpłat powinna być zastosowana stawka podstawowa w wysokości 23%.

Kolektory będą montowane na dachach budynków mieszkalnych jak i ścianach mieszkalnych lub na fundamentach obok budynków - w zależności od warunków terenowych w taki sposób, aby zachować maksymalną efektywność ich pracy.

Kolektory zainstalowane na wolnostojących konstrukcjach powiązane są z budynkiem systemem przewodów, rur.

Zgodnie z zapisem Regulaminu uczestnictwa w zadaniu, z którym mieszkańcy zostali zapoznani, warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest m.in. „dokonanie przez właściciela(i) wpłaty stanowiącej jego wkład w budowę układu solarnego” na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy Gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wysokość tej darowizny będzie stanowić 25% wartości instalacji układu solarnego, którego wysokość zostanie określona po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych związanych z realizacją zadania i jego obsługą na terenie Gminy S.. Pozostałe 75% kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wpłaty mieszkańców oraz Caritas Diecezji ... będą dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy wyodrębniony dla tego zadania na podstawie wystawionej faktury VAT dla mieszkańców i Caritas Diecezji....

Środki pochodzące z tych wpłat, będą obciążone podatkiem VAT, zostaną przeznaczone na pokrycie części wkładu własnego Gminy S. w zadaniu. Planowane do podpisania umowy z mieszkańcami nie przewidują uzyskania przez Gminę korzyści finansowych z tytułu realizacji zadania.

Zgodnie z wymogami Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz zgodnie z umową zawartą z mieszkańcem na dostawę i montaż układu solarnego będzie on przez okres, co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania pozostawać własnością Gminy.

Od chwili zamontowania Układu do dnia, w którym upłynie 5 lat od daty zakończenia zadania, tj. w okresie, w którym Gmina pozostaje właścicielem Układu, część nieruchomości, na której Układ został zamontowany, Mieszkaniec udostępnia Gminie nieodpłatnie. Po upływie tego okresu, Gmina przekazuje Mieszkańcowi Układ nieodpłatnie, przy czym Mieszkaniec zobowiązany do korzystania z budynku, w którym zamontowano Układ, z tego Układu lub innych urządzeń (zapewniających, co najmniej takie same parametry z punktu widzenia ochrony środowiska) przez okres kolejnych 5 lat.

Podobnie z obiektami użyteczności publicznej. Przez okres kolejnych 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania, Układy solarne na budynkach użyteczności publicznej będą własnością Gminy S..

W przypadku budynku użyteczności publicznej będącego własnością Gminy S., a wydzierżawionego przez Caritas Diecezji..., w umowie pomiędzy Caritas Diecezji ...a Gminą S. również został zawarty zapis, iż Układ przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia zadania, w ramach którego jest instalowany i uruchomiony, pozostawać będzie własnością Gminy.

Od chwili zamontowania Układu do dnia, w którym upłynie 5 lat od daty zakończenia zadania, tj. w okresie, w którym Gmina pozostaje właścicielem Układu, część nieruchomości, na której Układ został zamontowany, Caritas Diecezji ...udostępnia Gminie nieodpłatnie. Po upływie tego okresu, Gmina przekazuje Caritas Diecezji ...Układ nieodpłatnie, przy czym Caritas Diecezji ....jest zobowiązany do korzystania z budynku, w którym zamontowano Układ, z tego Układu (zapewniającego, co najmniej takie same parametry z punktu widzenia ochrony środowiska) przez okres kolejnych 5 lat.

 1. W kosztach zadania realizowanego na terenie Gminy S. znajdują się wydatki związane z usługą administracyjno-nadzorczą zadania, tłumaczeniem dokumentacji przetargowych, promocją zadania oraz szkoleniami organizowanymi w ramach zadania, które klasyfikowane będą, zgodnie z zaleceniami Władzy Wdrażającej Programy Europejskie określonymi piśmie znak:, jako wydatki o charakterze bieżącym (niemajątkowe).

Wydatki powyższe nie będą generowały powstania jakichkolwiek przychodów w związku, z czym ponosząca je Gmina S. nie ma możliwości odzyskania VAT.

Planowane do realizacji zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W myśl zapisu tego artykułu do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie ochrony środowiska oraz zaopatrzenia w energię cieplną.

Zasadniczym celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszanie wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii, dywersyfikacja źródeł energii oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy S..

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, szczególnie związanymi z tak zwaną niską emisją, stanowi jeden z podstawowych kierunków polityki ekologicznej Państwa oraz jedno z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego, dlatego też Gmina S. postanowiła przystąpić wraz z Gminami Partnerskimi do współdziałania w zakresie rozpowszechniania na swoim obszarze źródeł energii odnawialnej, w tym niekonwencjonalnych źródeł energii.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż wpłaty dokonane przez mieszkańców mają charakter obowiązkowy. Wpłaty dokonane przez Caritas Diecezji ....mają charakter obowiązkowy.

Brak wpłaty przez mieszkańców spowoduje ich wykluczenie z projektu. Brak wpłaty przez Caritas Diecezji ....spowoduje jego wykluczenie z projektu.

Montaż kolektorów słonecznych będzie wykonywany w ramach budowy.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) budynki :

 • mieszkalne jednorodzinne zaliczane są do kategorii I,
 • szkoły, przedszkola zaliczane są do kategorii IX,
 • wydzierżawiony przez Caritas Diecezji ...zaliczony jest do kategorii XI.

Powierzchnia użytkowa budynków prywatnych nie przekroczy 300m2 . Jednocześnie Gmina poinformowała, że nie przewiduje montowania instalacji w budynkach posiadających lokale mieszkalne powyżej 150m2 . Lokale mieszkalne usytuowane w budynku Gimnazjum im. .... w B. nie będą korzystały z ciepłej wody użytkowej pochodzącej zainstalowanych kolektorów słonecznych, gdyż posiadają własne instalacje elektryczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Stroną umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku Gimnazjum w B. jest Gmina S.. Lokale mieszkalne usytuowane w budynku Gimnazjum im. ....w B. nie będą korzystały z cieplej wody użytkowej pochodzącej zainstalowanych kolektorów słonecznych, gdyż posiadają własne instalacje elektryczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Gmina S. jest stroną umowy lokali mieszkalnych w budynku Gimnazjum w B., najem stanowi dla Gminy czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Jednostki budżetowe takie jak: Przedszkole Samorządowe i Gimnazjum im. ....w B. nie dokonują odrębnych od Gminy rozliczeń podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie uwzględnia faktu odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez ww. jednostki budżetowe.

Umowa dzierżawy budynku dla Caritas Diecezji .... ma charakter odpłatny.

Efekty związane z realizacją projektu w części dotyczącej budynków użyteczności publicznej tj.:

 1. Przedszkola Samorządowego - będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku VAT,
 2. Gimnazjum im ...w B. - będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku VAT.
 3. Caritas Diecezji ...- będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Faktury dotyczące wydatków bieżących w zakresie tłumaczenia specjalistycznego dokumentacji przetargowej, administrowania i nadzorowania zadania, promocji zadania oraz organizowania szkoleń w ramach zadania będą wystawiane na Gminę S..

Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej tłumaczenia specjalistycznego dokumentacji przetargowej, administrowania i nadzorowania zadania, promocji zadania oraz organizowania szkoleń będą wykorzystywane do czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w S. (Caritas Diecezji świadczy usługi medyczne z zakwaterowaniem według ustawy o działalności leczniczej - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (Dz. U. 2013, poz. 217). Rodzaj pomocy jest zbliżony do domów pomocy społecznej z większym akcentem na usługi medyczne z powodu złego stanu zdrowia. Zakwaterowanie w ZOL-u rzeczywiście wynosi od 1 do 12 miesięcy w większości przypadków. Powyższe dane uzyskano od Kierownika ZOL w S..

Pytanie nr 5 dotyczy wydatków związanych z:

 1. Tłumaczeniem dokumentacji przetargowej i innych dokumentów związanych z realizacją zadania wymaganych przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii (SCO),
 2. Zadanie realizowane jest w trybie „projektuj i wybuduj” w związku z powyższym ponoszone będą wydatki odrębnie na:
  1. Zaprojektowanie instalacji na danej nieruchomości (na dachu, elewacji budynku, na gruncie lub na budynku gospodarczym, w którym znajduje się piec co.) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
  2. Montaż instalacji kolektorów słonecznych:
  • na dachu, elewacji budynku wg Wnioskodawcy należy zastosować 8% stawkę podatku VAT,
  • na gruncie lub na budynku gospodarczym, w którym znajduje się piec co.) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 1. Nadzór nad projektowaniem i montażem instalacji, który będzie sprawowany przez wybraną Instytucję Administracyjno - Nadzorczą wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 2. Administrowanie (m.in. bieżące zarządzanie zadaniem, rozliczanie, raportowanie i wnioskowanie o płatność) zgodnie z ww. ppkt. 3 wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 3. Promocja zadania (zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych, gadżetów- długopisy, notatniki, latarki ładowane energią słoneczną, wykonanie ulotek i roll-up) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 4. Szkolenia (zaplata wykonawcy za przeprowadzone szkolenia wśród uczniów w szkołach na terenie Gminy) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT. Gmina S. wystąpi z wnioskiem do Instytucji Realizującej B. o umożliwienie nieodpłatnego przeprowadzenia szkolenia przez pracowników Urzędu Miejskiego w S. posiadających odpowiednie kwalifikacje, w przypadku pozytywnej odpowiedzi nie będą ponoszone koszty z tego tytułu.

Pytanie nr 6 dotyczy wydatków związanych z:

 1. Tłumaczeniem dokumentacji przetargowej i innych dokumentów związanych z realizacją projektu wymaganych przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii (SCO),
 2. Zadanie realizowane jest w trybie „projektuj i wybuduj” w związku z powyższym ponoszone będą wydatki odrębnie na:
  1. Zaprojektowanie instalacji na danej nieruchomości (na dachu, elewacji budynku, na gruncie) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
  2. Montaż instalacji kolektorów słonecznych:
  • na dachu, elewacji budynku wg. Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
  • na gruncie wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 1. Nadzór nad projektowaniem i montażem instalacji, który będzie sprawowany przez wybraną Instytucję Administracyjno Nadzorczą wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 2. Administrowanie (m.in. bieżące zarządzanie zadaniem, rozliczanie, raportowanie i wnioskowanie o płatność) zgodnie z ww. ppkt. 3 wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 3. Promocja zadania( zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych, gadżetów- długopisy, notatniki, latarki ładowane energią słoneczną, wykonanie ulotek i roll-up) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 4. Szkolenia (zapłata wykonawcy za przeprowadzone szkolenia wśród uczniów w szkołach na terenie Gminy) wg. Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT. Gmina S. wystąpi z wnioskiem do Instytucji Realizującej B. o umożliwienie nieodpłatnego przeprowadzenia szkolenia przez pracowników Urzędu Miejskiego w S. posiadających odpowiednie kwalifikację, w przypadku pozytywnej odpowiedzi nie będą ponoszone koszty z tego tytułu.

Pytanie nr 7 dotyczy wydatków związanych z:

 1. Tłumaczeniem dokumentacji przetargowej i innych dokumentów związanych z realizacją projektu wymaganych przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie (SCO),
 2. Zadanie realizowane jest w trybie „projektuj i wybuduj” w związku z powyższym ponoszone będą wydatki odrębnie na:
  1. Zaprojektowanie instalacji na danej nieruchomości (na dachu, elewacji budynku, na gruncie) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
  2. Montaż instalacji kolektorów słonecznych:
  • na dachu, elewacji budynku wg Wnioskodawcy należy zastosować 8% stawkę podatku VAT,
  • na gruncie wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 1. Nadzór nad projektowaniem i montażem instalacji, który będzie sprawowany przez wybraną Instytucję Administracyjno - Nadzorczą wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 2. Administrowanie (m.in. bieżące zarządzanie zadaniem, rozliczanie, raportowanie i wnioskowanie o płatność) zgodnie z ww. ppkt. 3 wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 3. Promocja zadania( zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych, gadżetów- długopisy, notatniki, latarki ładowane energią słoneczną, wykonanie ulotek i roll-up) wg Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT,
 4. Szkolenia (zapłata wykonawcy za przeprowadzone szkolenia wśród uczniów w szkołach na terenie Gminy) wg. Wnioskodawcy należy zastosować 23% stawkę podatku VAT. Gmina S. wystąpi z wnioskiem do Instytucji Realizującej B. o umożliwienie nieodpłatnego przeprowadzenia szkolenia przez pracowników Urzędu Miejskiego w S. posiadających odpowiednie kwalifikacje, w przypadku pozytywnej odpowiedzi nie będą ponoszone koszty z tego tytułu.

Wydatki wymienione w pytaniach nr 5, nr 6, nr 7 będzie ponosiła Gmina S..

Faktury dotyczące wydatków o których mowa w pytaniu nr 5, nr 6, nr 7 będą wystawiane na Gminę S..

Budynki osób prywatnych na/dla których będą montowane instalacje solarne według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) są sklasyfikowane w dziale 11.

Budynek wydzierżawiony dla Caritas Diecezji ...sklasyfikowany jest według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do klasy 1264.

Montaż instalacji solarnej na budynku wydzierżawionym dla Caritas Diecezji nastąpi na dachu tego budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku jako nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4).
 1. Czy w związku z realizacją projektu Gmina S. ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej zarządzanych przez jednostki budżetowe gminy...
 2. Czy w związku z realizacją zadania Gmina S. ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynku użyteczności publicznej wydzierżawionym dla Caritas Diecezji......
 3. Czy w związku z realizacją zadania, Gmina S. ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na domach prywatnych...
 4. Czy w związku z realizacją zadania, Gmina S. ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez gminę wydatki o charakterze bieżącym na działania związane z tłumaczeniem specjalistycznym dokumentacji przetargowej, administrowaniem i nadzorowaniem zadania, promocją zadania oraz organizowaniem szkolenia w ramach zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Gmina S. nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej zarządzanych przez jednostki budżetowe Gminy.
 2. Gmina S. ma możliwość odliczenia podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynku użyteczności publicznej wydzierżawionym dla Caritas Diecezji ...
 3. Gmina S. ma możliwość odliczenia podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na domach prywatnych.
 4. Gmina S. ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez Gminę wydatki o charakterze bieżącym na działania związane z tłumaczeniem specjalistycznym dokumentacji przetargowej, administrowaniem i nadzorowaniem zadania, promocją zadania oraz organizowaniem szkolenia w ramach zadania.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:
 • w zakresie pytań o numerach od 1 do 3 – jest prawidłowe,
 • w zakresie pytania o numerze 4 – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powołanych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Szczegółowy sposób wyliczenia wskazanej proporcji zawarty został w dalszych przepisach art. 90 od ust. 4 do 10 powołanej ustawy.

Zatem dokonując analizy cyt. wyżej przepisów stwierdzić należy, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Tym samym jak wynika z konstrukcji cyt. wyżej przepisów, obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Natomiast zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli do zakupów kwalifikowanych jako „zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną”.

Z powołanych wyżej przepisów art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1 ustawy wynika, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Co do zasady, w przypadku zakupów, których nie można jednoznacznie przypisać tylko do określonego rodzaju działalności (np. opodatkowanej, zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu), nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie ich zakupu w pełnym zakresie, lecz w takiej części, w jakiej zakupy te wiążą się z czynnościami opodatkowanymi.

W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku należy wskazać, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną ze sprzedażą opodatkowaną. Warto nadmienić że metody, czy też sposoby, na podstawie których Wnioskodawca dokona wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. W związku z tym, że ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części można przyjąć różne rozwiązania. Każda metoda, o ile odzwierciedla stan faktyczny jest właściwa. Może to być np. metoda powierzchniowa.

Przy czym należy podkreślić, że prawidłowość wyboru klucza alokacji może zostać zweryfikowana wyłącznie w toku postępowania kontrolnego (podatkowego) w oparciu o całokształt zgromadzonego w jego toku materiału dowodowego.

Biorąc pod uwagę opisane okoliczności na tle powołanych przepisów, w przypadku zakupu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi z podatku VAT, których nie można jednoznacznie przypisać do określonego rodzaju działalności (opodatkowanej lub zwolnionej z podatku VAT), Wnioskodawca nie może odliczyć podatku naliczonego zawartego w cenie tego zakupu, w pełnym zakresie. Wnioskodawcy przysługuje bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w takiej części, w jakiej nabycie to wiąże się z czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1 ustawy). Oznacza to, że Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać czynnościom opodatkowanym.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina przystąpiła do realizacji zadania pn. „....” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki, o których mowa we wniosku, będą wystawiane przez Wykonawców na Gminę .

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Składa deklarację VAT-7.

Zakres zadania finansowanego przez Gminę obejmuje:

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla 3 budynków użyteczności publicznej, w tym:

 1. Przedszkola Samorządowego..., ..., jednostka budżetowa Gminy S., prowadząca działalność w zakresie nauczania i wychowania.
 2. Gimnazjum im. ...w B., jednostka budżetowa Gminy S., prowadząca działalność w zakresie nauczania i wychowania młodzieży. W budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne o pow. 5l,00 m2 i 66,00 m2 wynajmowane przez osoby prywatne.

Jednostki budżetowe takie jak: Przedszkole Samorządowe i Gimnazjum im. ...w B. nie dokonują odrębnych od Gminy rozliczeń podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie uwzględnia faktu odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez ww. jednostki budżetowe.

 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy CARITAS ...w S. ul...., prowadzony przez Caritas Diecezji ...w zakresie całodobowej opieki i leczenia osób starszych. Budynek stanowi własność Gminy S. i został wydzierżawiony Caritas Diecezji na podstawie umowy dzierżawy z dnia 23.07.2009 r. na czas oznaczony 20 lat licząc od dnia jej zawarcia. Caritas Diecezji ...na podstawie umowy podpisanej z Gminą S. zobowiązuje się do dokonania wpłaty na rzecz Gminy S., z przeznaczeniem na cele zadania, kwoty w określonej wysokości, stanowiącej wartość 25% kosztów robót i usług związanych z wykonaniem Układów instalacji solarnych, zgodnie z kalkulacją kosztów, w terminie określonym przez strony umowy. Umowa dzierżawy budynku dla Caritas Diecezji ma charakter odpłatny.

Kolektory będą montowane na dachach i ścianach budynków mieszkalnych lub na fundamentach obok budynków, bądź na budynkach gospodarczych - w zależności od warunków terenowych w taki sposób, aby zachować maksymalną efektywność ich pracy.

Natomiast w przypadku budynku dzierżawionego przez Caritas Diecezji..., montaż instalacji nastąpi na dachu.

W kosztach zadania realizowanego na terenie Gminy S. znajdują się wydatki związane z usługą administracyjno-nadzorczą zadania, tłumaczeniem dokumentacji przetargowych, promocją zadania oraz szkoleniami organizowanymi w ramach zadania, które klasyfikowane będą jako wydatki o charakterze bieżącym (niemajątkowe).

Wnioskodawca wyjaśnił, iż lokale mieszkalne usytuowane w budynku Gimnazjum im. ... w B. nie będą korzystały z ciepłej wody użytkowej pochodzącej zainstalowanych kolektorów słonecznych, gdyż posiadają własne instalacje elektryczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Efekty związane z realizacją projektu w części dotyczącej budynków użyteczności publicznej tj.:

 1. Przedszkola Samorządowego - będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku VAT,
 2. Gimnazjum im ...w B. - będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku VAT,
 3. Caritas Diecezji ..- będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Faktury dotyczące wydatków bieżących w zakresie tłumaczenia specjalistycznego dokumentacji przetargowej, administrowania i nadzorowania zadania, promocji zadania oraz organizowania szkoleń w ramach zadania będą wystawiane na Gminę S.. Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej tłumaczenia specjalistycznego dokumentacji przetargowej, administrowania i nadzorowania zadania, promocji zadania oraz organizowania szkoleń będą wykorzystywane do czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

We wniosku wskazano, że efekty związane z realizacją projektu w części dotyczącej montażu kolektorów na budynkach użyteczności publicznej tj. Przedszkolu Samorządowym i Gimnazjum im. ...- będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku VAT. Zatem - w odniesieniu do projektu w powyższej części – nie można się zgodzić, ze wskazaniem we wniosku, że towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej tłumaczenia specjalistycznego dokumentacji przetargowej, administrowania i nadzorowania zadania, promocji zadania oraz organizowania szkoleń będą wykorzystywane do czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Jak zostało rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP4/4512-165/15-7/BM dokonywane przez mieszkańców oraz przez Caritas Diecezji ...wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie, stanowią odpłatne świadczenie usług opodatkowane stawką 8%.

Przypomnieć należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa podatkowego, żeby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, niezbędne jest wykazanie przez niego związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że:

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w przedmiotowej sprawie – zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytuły wydatków dotyczących montażu instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych oraz lokali osób fizycznych a także na budynku dzierżawionym przez Caritas Diecezji ..., oraz z tytułu wydatków o charakterze bieżącym na działania związane z tłumaczeniem specjalistycznym dokumentacji przetargowej, administrowaniem i nadzorowaniem zadania, promocją zadania oraz organizowaniem szkolenia w ramach zadania, w części dotyczącej budynków prywatnych oraz budynku dzierżawionego przez Caritas, gdyż ww. wydatki związane będą z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Natomiast, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących montażu instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej tj. Przedszkola Samorządowego i Gimnazjum im..., gdyż - jak wskazano we wniosku - efekty projektu w tym zakresie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku VAT. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków o charakterze bieżącym na działania związane z tłumaczeniem specjalistycznym dokumentacji przetargowej, administrowaniem i nadzorowaniem zadania, promocją zadania oraz organizowaniem szkolenia w ramach zadania, w części dotyczącej budynków użyteczności publicznej tj. Przedszkola i Gimnazjum.

Podsumowując, należy wskazać, że Gmina:

 • nie będzie miała prawa do odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej tj. Przedszkola Samorządowego i Gimnazjum im ...(pytanie nr 1 wniosku) ,
 • będzie miała prawo do odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych na budynku wydzierżawionym Caritas Diecezji ...(pytanie nr 2 wniosku),
 • będzie miała prawo do odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych dla domów prywatnych (pytanie nr 3 wniosku),
 • będzie miała prawo do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków o charakterze bieżącym na działania związane z tłumaczeniem specjalistycznym dokumentacji przetargowej, administrowaniem i nadzorowaniem zadania, promocją zadania oraz organizowaniem szkolenia w ramach zadania (pytanie nr 4 wniosku), w części, w jakiej wydatki te będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytań o numerach od 1 do 3 należało uznać za prawidłowe. Natomiast, stanowisko w zakresie pytania nr 4, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej odzyskania podatku z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki na montaż instalacji solarnych: na budynkach użyteczności publicznej, na budynku wydzierżawionym dla Caritas Diecezji..., dla domów prywatnych i odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki o charakterze bieżącym, związane z tłumaczeniem specjalistycznym dokumentacji przetargowej, administrowaniem i nadzorowaniem zadania, promocją zadania oraz organizowaniem szkolenia. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Nadmienia się, iż w związku z okolicznością, że tut. Organ wydał interpretację w zakresie dwóch zdarzeń oraz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie jednego zdarzenia, natomiast Wnioskodawca dokonał wpłaty w łącznej kwocie 120 zł - odpowiadającej trzem zdarzeniom, zatem kwota 40 zł, wniesiona na podstawie art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego wskazany w poz. 67 wniosku ORD-IN, zgodnie z art. 14f § 2a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.