IPTPP4/4512-156/15-2/JM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku.
IPTPP4/4512-156/15-2/JMinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. gmina
 3. odliczenia od podatku
 4. podatnik
 5. prawo do odliczenia
 6. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej Gmina) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina w 2014 r. poniosła wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków jak też w 2015 roku poniesie wydatki na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczana ścieków jest indywidualną instalacją do oczyszczania ścieków dla danej nieruchomości.

Wszelkie wydatki związane z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków zostały i zostaną udokumentowane fakturą VAT wystawioną na Gminę, jako realizatora inwestycji.

Dokonywane zakupy i usługi w ramach budowy przydomowych oczyszczali ścieków zostaną wykorzystane przez Gminę do czynność opodatkowanych VAT.

W ramach realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy Gminy będą właścicielami nieruchomości, na których zostaną one wybudowane są zobowiązani do partycypacji w kosztach inwestycji w kwocie odpowiadającej 10.03% wartości wybudowanej oczyszczalni (wpłaty te mają charakter obowiązkowy i od ich wniesienia będzie zależeć wybudowanie przez Gminę oczyszczalni).

Podstawą dla dokonania przez mieszkańców Gminy wpłaty na poczet współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminę z konkretnymi mieszkańcami.

Na podstawie zawartych pomiędzy Gminą, a konkretnymi mieszkańcami Gminy umów cywilnoprawnych o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy Gminy zobowiązani są do dokonania wpłat na rzecz Gminy w wysokości 1 600,00 zł brutto (tj. 10.03%) kosztów wybudowania każdej oczyszczalni oraz czasowego udostępnienia swoich nieruchomości w celu wybudowania oczyszczalni. Z kolei Gmina zobowiązuje się do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pełna treść umowy o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków brzmi następująco:

UMOWA Nr .../2015 r.

Zawarta w dniu ...03.2015 roku w pomiędzy Gminą reprezentowaną przez – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie – Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej części umowy Gminą, a Panem(nią) ..., zam. ..., będącą właścicielem (współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem) działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ..., położonej w miejscowości ..., obręb ..., zwanym w dalszej części umowy WŁAŚCICIELEM.

§ 1

 1. Gmina oświadcza, że przystąpiła do projektu pn. ,,”, zwanego dalej „projektem” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 2. Gmina oświadcza, że w ramach projektu, o którym mowa w ust. 1 uprawniona jest do dotacji na realizację opisanego projektu.
 3. W ramach projektu, o którym mowa w ust. 1, realizowane mają być zadania inwestycyjne według dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Gminy, polegające na: budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na gruntach właścicieli (użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy), którzy wyrażają na to zgodę i spełniają wszystkie formalne warunki udziału w projekcje, w tym warunki zawarte w projekcie technicznym realizacji zadania.
 4. WŁAŚCICIEL oświadcza, że spełnia wszystkie warunki udziału w projekcje, wyraża zgodę na zakres i sposób realizacji inwestycji (w szczególności założeń technicznych, realizacyjnych inwestycji) na jego gruncie oraz oświadcza, że jest świadomy, iż realizacja inwestycji jest ściśle uzależniona od udziału Gminy w projekcje (przyznania dotacji oraz niewystąpienia okoliczności powodujących konieczność jej zwrotu przed wykończeniem inwestycji), a ponadto od zawarcia oraz należytego wykonania umowy przez wykonawcę przydomowej oczyszczalni, zawartej przez wykonawcę z Gminą.
 5. WŁAŚCICIEL oświadcza, że świadomy jest, iż w razie zajścia okoliczności leżących po stronie wykonawcy inwestycji (w szczególności takich jak: zwłoka, upadłość, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy, niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie) lub innych okoliczności powodujących, że wykonanie inwestycji jest niemożliwe lub znacznie utrudnione albo zachodzi niebezpieczeństwo aktualizacji obowiązków zwrotu dotacji udzielonej Gminie ze środków unijnych – inwestycja może nie dojść do skutku oraz WŁAŚCICIEL zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń za wyjątkiem roszczenia o zwrot wpłaconego przez WŁAŚCICIELA wkładu, o którym mowa w § 2.
 6. Strony zgodnie oświadczają, że WŁAŚCICIEL nie ma roszczenia o realizację oczyszczalni na jego gruncie.

§ 2

 1. Ustala się, że realizacje zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 WŁAŚCICIEL ponosić będzie koszty w wysokości 1 600,00 zł brutto, jako udział WŁAŚCICIELA w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, zapewniającego oczyszczanie ścieków w gospodarstwie WŁAŚCICIELA.
 2. Kwota, o której mowa w punkcje 1 wchodzi w zakres kosztów niekwalifikowanych, jako wkład własny beneficjenta w realizacje projektu w rozumieniu przepisów PROW na lata 2007-2013.

§ 3

 1. WŁAŚCICIEL oświadcza, że posiada pełne prawo dysponowana nieruchomością, a w tym także prawo do zawarcia niniejszej umowy i przez jej zawarcie nie narusza praw i interesów osób trzecich.
 2. WŁAŚCICIEL oświadcza, że wyraża zgodę na budowę przydomowej oczyszczalni na jego nieruchomości, na warunkach określonych w umowie i projekcje technicznym realizacji zadania oraz na zachowanie celu projektu przez okres, co najmniej 10 lat od daty zakończenia budowy, co oznacza w szczególności utrzymanie funkcjonowania wybudowanej oczyszczalni.
 3. WŁAŚCICIEL nieruchomości oświadcza, że posiada uregulowany stan prawny nieruchomości, wobec nieruchomości nie toczy się jakiekolwiek postępowanie dotyczące własności (w tym granic, zasiedzenia, uwłaszczenia, ustanowienia służebności drogi koniecznej, o wydanie, eksmisję, uzgodnienie treści księgi wieczystej, dział spadku, podział majątku wspólnego), ani postępowanie egzekucyjne.
 4. Gmina posiada pozwolenie na budowę zadania inwestycyjnego wydane decyzją znak: z dnia 15.04.2014 r.

§ 4

 1. WŁAŚCICIEL dokonuje wpłaty kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 1 600,00 zł (jeden tysiąc sześćset zł, w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%) na konto bankowe nr w Banku. Powyższa kwota powinna być wpłacona jednorazowo w terminie do 15 maja 2015 r.
 2. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie i wysokość określonej umową, Gmina ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 60 dni od upływu terminu w ust. 1.

§ 5

 1. WŁAŚCICIEL w pełni akceptuje następujące warunki i wyraża zgodę na:
  1. wejście na grunt celem wykonania przyłączy i montażu niezbędnego sprzętu;
  2. usunięcia znajdujących się na nieruchomości drzew, krzewów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót;
  3. przeprowadzenia innych niezbędnych robót związanych z budową.
 2. WŁŚCICIEL nie będzie wnosił przeciwko Gminie żadnych innych roszczeń majątkowych tytułem ewentualnego zaistnienia szkód i zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 3. WŁAŚCICIEL nieruchomości przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z założeniami technicznymi i realizacyjnymi przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 6

WŁAŚCICIEL nieruchomości oświadcza, iż wyrażą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014. 1188 z późn. zm.) oraz na zamieszczenie w materiałach promocyjnych materiałów dotyczących oczyszczalni, w tym fotografii.

§ 7

 1. GMINA ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części według swojego wyboru w razie
 2. :
   gdy okaże się, że WŁAŚCICEL nie spełnił w dacie zwarcia umowy lub przestał spełniać po jej zawarciu którekolwiek z warunków udziału w projekcie;
  1. nieprzyznania GMINIE dotacji na realizację projektu;
  2. wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zwrotu dotacji przez GMINĘ;
  3. w razie nie zawarcia przez GMINĘ umowy z wykonawcą przydomowych oczyszczalni;
  4. w razie zajścia okoliczności leżących po stronie wykonawcy inwestycji (w szczególności takich jak: zwłoka, upadłość, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez wykonawcę lub GMINĘ niewykonania lub nienależytego jej wykonania) lub innych okoliczności powodujących, że wykonanie inwestycji jest niemożliwe lub znacznie utrudnione w terminie określonym w projekcie;
  5. zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym;
  6. odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy GMINĄ, a wykonawcą oczyszczalni.
  7. Odstąpienie od umowy w okolicznościach wymienionych w ust. 1 może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia przez GMINĘ wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8

 1. Po wybudowaniu przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie własnością GMINY przez cały czas i jest mieniem komunalnym.
 2. WŁAŚCICIEL zobowiązany jest korzystać z przedmiotu umowy (oczyszczalni) zgodnie z jego przeznaczeniem i nie oddawać go w użytkowanie osobom trzecim.
 3. GMINA zastrzega sobie prawo stałej kontroli i monitoringu sposobu używana oczyszczalni. Koszy napraw i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków należą do GMINY.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

Ewentualne spory wynikające z tytułu niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby GMINY.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla WŁAŚCICIELA i jednego egzemplarza dla GMINY.

GMINA:

WŁAŚCICIEL:

Opłaty pobierane od mieszkańców na podstawie umowy o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina wykazuje w rejestrze sprzedaży oraz składanych deklaracji VAT-7 i odprowadza z tego tytułu podatek VAT należny.

Ponadto niniejsza inwestycja jest finansowana ze środków własnych Gminy i środków Unii Europejskiej przyznanych Gminie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków są własnością (środkami trwałymi) Gminy.

Gmina po wybudowaniu nie będzie ponosiła żadnych wydatków związanych z utrzymaniem i obsługą tych oczyszczalni i nie będzie pobierała od mieszkańców żadnych dodatkowych opłat.

Mieszkańcy, na których rzecz zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków od momentu ich wybudowania będą z nich korzystali nieodpłatnie.

Po upływie 5 lat od realizacji inwestycji, przydomowe oczyszczalnie ścieków staną się własnością mieszkańców, na których rzecz zostaną wybudowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina uważa, że przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Istotą dostawy jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwości faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powyższy przepis definiuje pojęcie usługi, usługą jest świadczenie, które nie jest dostawą towarów. W tak określonym katalogu mieszczą się usługi wymienione w stosownych klasyfikacjach statystycznych. ale także cały szereg innych świadczeń, które nie zostały wymienione w tych klasyfikacjach. Świadczenie usług może mieć charakter czynny, ale także świadczeniem usług jest powstrzymanie się od działania.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat tej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Biorąc pod uwagę, że Gmina zawarła z mieszkańcami umowy cywilnoprawne na podstawie, których zobowiązuje się wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków w zamian za dokonanie przez mieszkańców wpłat w określonej wysokości, należy uznać, że w tym zakresie Gmina działa, jako podatnik VAT.

Biorąc pod uwagę, że na podstawie przedmiotowych umów cywilnoprawnych mieszkańcy będą zobowiązani do współfinansowania realizacji inwestycji ich partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni będzie miała charakter zobowiązaniowy.

Tym samym, pomiędzy świadczeniem, do którego zobowiązuje się Gmina i przekazywanym za nie wynagrodzeniem przez mieszkańców istnieje bezpośredni związek.

W związku z powyższym, Gmina uważa, że wpłaty dokonywane na jej rzecz przez mieszkańców na podstawie umów o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Gminę usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko Gminy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców tytułem współfinansowania budowy przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków podziela Minister Finansów w szeregu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2014 roku (sygn. ITPP2/443-443/14/RS) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2014 roku (sygn. IPTPP2/443-454/14-2/IR).

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o których mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z brzmienia powołanego wyżej art. 86 ust 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłączenie podatnikowi VAT i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Odliczyć, zatem można podatek naliczony, który jest i będzie związany z transakcjami opodatkowanymi VAT podatnika.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, zdaniem Gminy warunki do istnienia prawa do odliczania VAT zostały spełnione. Gmina jest podatnikiem VAT, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją inwestycji zostaną wykorzystane do czynności opodatkowanych VAT polegających na świadczeniu przez Gminę usług budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców Gminy, w związku z zawieranymi z nimi umowami cywilnoprawnymi.

Czynności Gminy, które podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dają jej więc prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z wykonaniem tych czynności.

Tym samym Gmina stoi na stanowisku, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT.

Stanowisko Gminy w zakresie możliwości dokonania pełnego odliczenia podatku VAT wskazanego na fakturach dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze względu na ich wykorzystanie do czynności podlegającej opodatkowaniu VAT polegającej na wyświadczaniu przez Gminę na rzecz mieszkańców usługi wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków w zamian za wynagrodzenie podziela Minister Finansów w szeregu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 września 2014 rok (sygn. IPTPP4/443-456/14-2/JM). Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 lipca 2014 roku (sygn. ITPP1/443-495/14DM) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 sierpnia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-454/14-4/IR).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina przystąpiła do projektu pn. ,,”, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina w 2014 r. poniosła wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków jak też w 2015 roku poniesie wydatki na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy Gminy będący właścicielami nieruchomości, na których zostaną one wybudowane są zobowiązani do partycypacji w kosztach inwestycji w kwocie odpowiadającej 10.03% wartości wybudowanej oczyszczalni (wpłaty te mają charakter obowiązkowy i od ich wniesienia będzie zależeć wybudowanie przez Gminę oczyszczalni). Podstawą dla dokonania przez mieszkańców Gminy wpłaty na poczet współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminę z konkretnymi mieszkańcami. Na podstawie zawartych pomiędzy Gminą, a konkretnymi mieszkańcami Gminy umów cywilnoprawnych o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy Gminy zobowiązani są do dokonania wpłat na rzecz Gminy w wysokości 1 600,00 zł brutto (tj. 10.03%) kosztów wybudowania każdej oczyszczalni oraz czasowego udostępnienia swoich nieruchomości w celu wybudowania oczyszczalni. Z kolei Gmina zobowiązuje się do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków są własnością (środkami trwałymi) Gminy. Mieszkańcy, na których rzecz zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków od momentu ich wybudowania będą z nich korzystali nieodpłatnie. Po upływie 5 lat od realizacji inwestycji, przydomowe oczyszczalnie ścieków staną się własnością mieszkańców, na których rzecz zostaną wybudowane.

Wszelkie wydatki związane z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków zostały i zostaną udokumentowane fakturą VAT wystawioną na Gminę. Dokonywane zakupy i usługi w ramach budowy przydomowych oczyszczali ścieków zostaną wykorzystane przez Gminę do czynność opodatkowanych VAT. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – dokonywane zakupy i usługi w ramach budowy przydomowych oczyszczali ścieków zostaną wykorzystane przez Gminę do czynności opodatkowanych VAT, a Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie miał prawo do odliczenia podatku od wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to będzie przysługiwać, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.