IPTPP4/443-906/14-4/OS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia.
IPTPP4/443-906/14-4/OSinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. gmina
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r. ), uzupełnionym pismem z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w części dotyczącej remontu istniejącej stacji wodociągowej w Z. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie :

 • prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w części dotyczącej remontu istniejącej stacji wodociągowej w Z.,
 • prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach K., L., P. i Z. w Z., która będzie przedmiotem dzierżawy.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym się z tytułu umów cywilno-prawnych, umów dzierżawy itp.

W dniu 1 października 2014 r. Gmina z udziałem środków uzyskanych w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 podpisała umowę na realizację projektu pn. „...”.

Zadanie obejmuje modernizację istniejącej stacji wodociągowej zasilającej miasto i gminę.

Zakres prac dotyczący stacji wodociągowej obejmuje m.in. : remont budynku hydroforni, wymianę pomp, naprawę szachtów studziennych oraz zainstalowanie lampy bakteriobójczej UV, dzięki czemu nastąpi zmiana dezynfekcji wody z chlorowania na dezynfekcję promieniami ultrafioletowymi.

Modernizacja stacji uzdatniania wody jest niezbędna ze względu na występujące problemy eksploatacyjne - występujące zanieczyszczenie bakteriologiczne studni oraz ze względu na wysoką energochłonność istniejących urządzeń.

Zaprojektowano układ na uzyskanie parametrów jakościowych i ilościowych wody zgodnie z obowiązującymi normami oraz pokrycie potrzeb w szczytach rozbioru, a także zmniejszenie zużycia energii.

Stacja wodociągowa jest ujęta w ewidencji księgowej Zakładu Gospodarki Komunalnej , który prowadzi techniczną eksploatację stacji oraz odpłatną dostawę wody do instytucji i mieszkańców z terenu gminy.

Zakład Gospodarki Komunalnej ponosi również wszelkie koszty eksploatacji, które pokrywa z opłat ze sprzedaży wody.

Po zakończeniu inwestycji remontu istniejącej stacji wodociągowej prowadzonej przez Gminę, nakłady budowlane oraz wszystkie urządzenia stacji zostaną przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej, posiadającego swój odrębny numer NIP i rozliczającego się indywidualnie z podatku VAT, do używania na czas nieokreślony.

Planowany termin zakończenia etapu dotyczącego stacji wodociągowej to 31.12.2014r.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina wykonała sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach K., L., P. i Z. w Z.

Osiedle mieszkaniowe położone w obszarze ulic K., P. i Z. nie posiadało sieci kanalizacji sanitarnej. Zabudowane działki wyposażone były w zbiorniki zbiorcze ścieków - szamba, opróżniane przez tabor asenizacyjny.

W ramach projektu wykonano rurociągi o średnicach PVC 250, PVC 200 i PVC 160. Kolektory wykonano w technologii grawitacyjnej. Trasa rurociągu głównego przebiega od istniejącej studni przy ul. L. przez ul. L. i wzdłuż ul. K. Kolektor boczny obejmuje ul. P. i Z..

Protokół odbioru z dnia 20.11.2014 r.

Całą infrastrukturę kanalizacyjną w ulicach K., L., P. i Z. w Z. bezpośrednio po zakończeniu projektu Gmina odda w odpłatną dzierżawę do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Z., który jest zakładem budżetowym gminy i czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z tytułu świadczenia usług dzierżawy Gmina wystawiać będzie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Z. faktury, ujmować je w rejestrze sprzedaży i deklaracjach VAT oraz odprowadzać wykazany w nich podatek należny.

Zakład Gospodarki Komunalnej będzie płacił gminie czynsz dzierżawny, będzie użytkował przekazane środki trwałe i będzie pobierał opłaty za dostawę wody.

Faktury VAT dokumentujące zakupy związane z realizowanym projektem będą wystawione na Gminę Z..

Wnioskodawca, czyli Gmina realizując ww. projekt nabywała usługi z zamiarem wykorzystania ich do czynności opodatkowanych.

Realizowane w ramach projektu zadanie należy do zadań własnych gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Przedmiotowa infrastruktura jest zaliczana na podstawie przepisów o podatku dochodowym od środków trwałych podlegających amortyzacji. Gmina będzie właścicielem infrastruktury kanalizacji i będzie ona przyjęta na majątek gminy. Inwestycja stanowi środek trwały przekraczający wartość 15.000,00 zł.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

 1. W części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach K., L., P. i Z. w Z. Wnioskodawca będzie pobierał czynsz dzierżawny od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Z., który jest zakładem budżetowym gminy i czynnym podatnikiem podatku VAT. Z tytułu świadczenia usług dzierżawy Gmina będzie wystawiać faktury na rzecz ZGK w Z., będzie je ujmować w rejestrze sprzedaży i deklaracjach VAT oraz odprowadzać wykazany w nich podatek należny. Będzie to czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zakład Gospodarki Komunalnej w Z. wydzierżawi odpłatnie całość kanalizacji, będzie płacił Gminie czynsz dzierżawny, będzie użytkował przekazane środki trwałe i będzie pobierał opłaty za odbiór ścieków.
 2. W części dotyczącej remontu istniejącej stacji wodociągowej w Z. Wnioskodawca w związku z realizacją inwestycji nie będzie wykorzystywał zakupionych towarów i usług do żadnych czynności. Nakłady inwestycyjne Gmina przekaże do Zakładu Gospodarki Komunalnej nieodpłatnie, w związku z czym nie zaistnieje sprzedaż. Oznacza to, że w Gminie nie będzie występowała czynność opodatkowana. Stacja wodociągowa jest ujęta w ewidencji księgowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Z., który prowadzi techniczną eksploatację stacji oraz odpłatną dostawę wody do instytucji i mieszkańców z terenu gminy Z. Zatem czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług będzie występowała po stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Z.
 3. Przedmiotowa inwestycja w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach K., L., P. i Z. w Z. nie została jeszcze oddana do użytkowania. Wnioskodawca odda ją do użytkowania bezpośrednio po zakończeniu całości projektu, czyli po zakończeniu robót zarówno w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach K., L., P. i Z., jak i w części dotyczącej remontu istniejącej stacji wodociągowej. Został podpisany aneks z Wykonawcą zadania, w którym termin zakończenia robót przesunięto na dzień 16.03.2015r.
 4. Istniejąca stacja wodociągowa jest ujęta w księgach rachunkowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Z. W części dotyczącej remontu stacji wodociągowej Wnioskodawca przekaże nieodpłatnie poniesione nakłady inwestycyjne do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zwiększenie środka trwałego w formie protokołu.
 5. Koszty inwestycji, będące przedmiotem pytań służą wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r, o podatku od towarów i usług. Zakres prac dotyczący stacji wodociągowej obejmuje remont istniejącej już stacji wraz z ulepszeniem budynku i urządzeń, natomiast w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej wykonano nowe rurociągi o średnicach PVC 250, PVC 200 i PVC 160. Kolektory wykonano w technologii grawitacyjnej.
 6. Faktura na zakup towarów i usług objętych etapem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach K., L., P. i Z. w Z. była wystawiona na Gminę Z. Również faktura na zakup towarów i usług objętych etapem remontu istniejącej stacji wodociągowej będzie wystawiona na Gminę Z.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z powyższym Gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w części dotyczącej remontu istniejącej stacji wodociągowej w Z.... (oznaczane we wniosku jako pytanie nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w części remontu istniejącej stacji wodociągowej Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, ponieważ Gmina przekaże nakłady poniesione na remont stacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej, który jest zakładem budżetowym gminy, nie posiada osobowości prawnej - działa w granicach osobowości prawnej gminy i jest powołany do realizacji zadań statutowych gminy.

Po zakończeniu inwestycji Gmina nie będzie czerpała żadnych korzyści z funkcjonowania stacji wodociągowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, w dniu 1 października 2014 r. z udziałem środków uzyskanych w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 podpisał umowę na realizację projektu pn. „...”. W części dotyczącej remontu istniejącej stacji wodociągowej w Zwierzyńcu Wnioskodawca w związku z realizacją inwestycji nie będzie wykorzystywał zakupionych towarów i usług do żadnych czynności. Nakłady inwestycyjne Gmina przekaże do Zakładu Gospodarki Komunalnej nieodpłatnie, w związku z czym nie zaistnieje sprzedaż. Oznacza to, że w Gminie nie będzie występowała czynność opodatkowana. Stacja wodociągowa jest ujęta w ewidencji księgowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Z., który prowadzi techniczną eksploatację stacji oraz odpłatną dostawę wody do instytucji i mieszkańców z terenu gminy Z. Zatem czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług będzie występowała po stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Z. Istniejąca stacja wodociągowa jest ujęta w księgach rachunkowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Z. W części dotyczącej remontu stacji wodociągowej Wnioskodawca przekaże nieodpłatnie poniesione nakłady inwestycyjne do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zwiększenie środka trwałego w formie protokołu. Faktura na zakup towarów i usług objętych etapem remontu istniejącej stacji wodociągowej będzie wystawiona na Gminę Z.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – w związku z realizacją inwestycji w Gminie nie będzie występowała czynność opodatkowana. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w części dotyczącej remontu istniejącej stacji wodociągowej w Z, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie pytania oznaczonego Nr 1. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako: Nr 2, wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.