IPTPP4/443-823/14-7/ALN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących wydatków Inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na budynek Bibliotecznego Centrum i okresu rozliczeniowego, w którym Gmina winna dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.) oraz 20 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących wydatków Inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na budynek Bibliotecznego Centrum,
 • okresu rozliczeniowego, w którym Gmina winna dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego,
  jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania czynności udostępniania przez Gminę budynku na rzecz Biblioteki za usługę podlegającą opodatkowaniu VAT niekorzystającą ze zwolnienia;
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących wydatków Inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na budynek Bibliotecznego Centrum,
 • okresu rozliczeniowego, w którym Gmina winna dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.) oraz 20 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o doprecyzowanie opisy sprawy.

We wniosku przedstawiono następując stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniach wniosku)

Gmina x (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w x (dalej: Biblioteka). Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiadającą odrębną od Gminy osobowość prawną, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991. r. Nr 11 ,poz. 493). Biblioteka jest zarejestrowana jako podatnik VAT, korzystający z tzw. zwolnienia ze względu na obroty z VAT, zgodnie z brzmieniem art. 113 ustawy o VAT.

Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, w której znajdował się stary budynek Urzędu Gminy. Od roku 2013 Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie starego budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum (dalej: „Inwestycja”). Biblioteczne Centrum (dalej: Centrum) po zakończeniu realizacji Inwestycji pozostanie własnością Gminy. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Centrum nie zostało jeszcze oddane do użytkowania.

W związku z realizacją Inwestycji, Gmina ponosiła/ponosi/będzie ponosić wydatki między innymi na:

 • roboty budowlane i rozbiórkowe,
 • roboty instalacyjne oraz elektryczne,
 • budowę parkingu oraz placów przed Centrum,(dalej łącznie zwane jako: „Wydatki Inwestycyjne”).

Poniesione/ponoszone przez Gminę Wydatki Inwestycyjne były/są/będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców z wykazanymi na nich kwotami VAT.

Gmina w celu sfinansowania Inwestycji zawarła w dniu 14 sierpnia 2013 r. umowę o dofinansowanie w formie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do kwoty netto nakładów (kwoty obejmujące podatek VAT nie były/nie są objęte dofinansowaniem w ramach powyższej umowy). Gmina pragnie zaznaczyć, że wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji nie zawierał pozycji (rubryki, pola itp.) przewidzianej dla wskazania zamiaru wykorzystania Centrum.

Ponadto, Gmina będzie ponosić wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Centrum, np. drobne naprawy, zakup energii elektrycznej i innych mediów, zakup usług obcych itp.

Ponoszone przez Gminę wydatki bieżące związane z Centrum będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców z wykazanymi na nich kwotami VAT.

Bezpośrednio od momentu zakończenia realizacji Inwestycji, Gmina zamierza rozpocząć obciążanie Biblioteki z tytułu korzystania z pomieszczeń Centrum w oparciu o miesięczne koszty dostawy lub zużycia mediów, jak np. energii elektrycznej, wody, telefonów stacjonarnych, ubezpieczenia oraz usług odprowadzania ścieków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku (dalej: Media) zgodnie z porozumieniem o administrowaniu, które zostanie zawarte pomiędzy Gminą a Biblioteką. W konsekwencji, samo udostępnianie Centrum będzie miało zasadniczo charakter nieodpłatny, jednakże Gmina będzie obciążać Bibliotekę z tytułu dostawy Mediów.

Gmina pragnie wskazać, iż jeszcze przed momentem rozpoczęcia realizacji przedmiotowej Inwestycji miała i nadal ma zamiar udostępniać Centrum Bibliotece za zwrotem kosztów z tytułu Mediów. Tym samym, czynnikiem decydującym o podjęciu realizacji Inwestycji przez Gminę (a tym samym ponoszenia Wydatków Inwestycyjnych związanych z Inwestycją) był i nadal jest zamiar wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Po określeniu ilości zużytych przez Bibliotekę Mediów w danym okresie rozliczeniowym (m.in. na podstawie otrzymanych faktur od dostawców niektórych usług, np. energii elektrycznej) Gmina będzie wystawiała na rzecz Biblioteki stosowne faktury dokumentujące koszty ich nabycia lub wytworzenia (np. Gmina samodzielnie będzie dostawcą wody). Kwestie udostępniania i obciążania za zużycie Mediów, będą uregulowane w ramach ustaleń pomiędzy stronami (tj. Gminą a Biblioteką) w formie wspomnianego powyżej porozumienia o administrowaniu i będą ze sobą ściśle powiązane - gdyby bowiem przykładowo Gmina nie zamierzała udostępniać budynku Centrum na rzecz Biblioteki (np. gdyby Gmina samodzielnie wykorzystywała ten obiekt do prowadzenia działalności), nie byłoby konieczności uregulowania przedmiotowych kwestii pomiędzy Gminą a Biblioteką i obciążania Biblioteki wartością wydatków związanych ze zużyciem Mediów.

Wystawiane przez Gminę na rzecz Biblioteki faktury będą ujmowane w rejestrach sprzedaży Gminy.

Wartość netto wraz z należnym VAT z tytułu powyższego świadczenia Gmina planuje wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

Gmina nie dokonała odliczenia VAT od powyższych wydatków poniesionych na Centrum, ponieważ w pierwszej kolejności kwestię tę Gmina zamierza potwierdzić w drodze interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Gmina będzie na podstawie porozumienia o administrowaniu udostępniać budynek Centrum Bibliotecznego na rzecz Biblioteki i z tego tytułu będzie obciążać Bibliotekę z tytułu dostawy. Z tytułu udostępniania Budynku na rzecz Biblioteki Gmina będzie uzyskiwać od Biblioteki wartość (koszt) zużytych przez Bibliotekę Mediów. Gmina planuje udostępnić Centrum Bibliotece na podstawie porozumienia o administrowaniu, będącego umową cywilnoprawną.

Gmina będzie obliczała kwotę należną, z tytułu udostępniania Centrum w oparciu o miesięczne koszty dostawy lub zużycia mediów, tzn. energii elektrycznej, wody, telefonów stacjonarnych, ubezpieczenia, usług dostaw wody oraz odprowadzania ścieków, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania opisywanego budynku.

Podstawą obliczenia kwoty za media, którymi Gmina będzie obciążać Bibliotekę będą faktury otrzymane od dostawców usług, np. energii elektrycznej (opłaty licznikowe oraz opłaty ryczałtowe, opłaty stałe lub opłaty zmienne, telefonów stacjonarnych (abonament, opłaty za rozmowy i inne usługi), a także w oparciu o koszty nabycia lub wytworzenia w odniesieniu do usług dostawy wody (licznik) i odprowadzania ścieków (licznik, pomiar m3), które Gmina będzie świadczyć samodzielnie lub przez podwykonawców.

Wydatki Inwestycyjne będące przedmiotem zapytania, służyły/służą/będą służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Gmina jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamierzała i nadal zamierza wykorzystywać nabyte towary i usługi wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. do czynności udostępniania Centrum na rzecz Biblioteki.

Gmina jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamierzała i nadal zamierza wykorzystywać nabyte towary i usługi wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. do czynności udostępniania Centrum na rzecz Biblioteki. Gmina dysponuje m.in. Porozumieniem nr 104/2012 r. z dnia 28.12.2014 r. w sprawie sposobu wykorzystania budynku urzędu gminy po zakończeniu jego dotychczasowej funkcji, zawartym pomiędzy Gminą a Biblioteką, z którego wynika taki cel.

Wnioskodawca wskazał, że na moment sporządzania odpowiedzi na wezwanie budynek Bibliotecznego Centrum nie został oddany do użytkowania. Po oddaniu Centrum do użytkowania Gmina będzie je wykorzystywała wyłącznie do czynności udostępniania na rzecz Biblioteki.

Gmina udostępni Bibliotece wszystkie pomieszczenia w budynku Bibliotecznego Centrum.

Przedmiotem umowy pomiędzy Gminą a Biblioteką jest oddanie przez Gminę i przyjęcie przez Bibliotekę obowiązków administrowania Bibliotecznym Centrum, położonym w x wraz z wyposażeniem oraz z urządzeniami służącymi do obsługi. Biblioteka będzie wykorzystywała Centrum wyłącznie dla swoich potrzeb, tzn. zgodnie ze swoim statutem oraz aktami prawnymi, na podstawie których funkcjonuje.

Biblioteka nie podnajmuje/wynajmuje pomieszczeń Centrum podmiotom trzecim, lecz wszystkie pomieszczenia Centrum w całości będą wykorzystywane jedynie przez Bibliotekę do wykonywania zadań, dla których została powołana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.(oznaczone we wniosku jako pytanie nr 2 i nr 3)

 1. Czy Gmina miała/ma/będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z Inwestycją oraz dokumentujących ponoszone od momentu wdrożenia przedstawionej koncepcji wydatki bieżące związane z Centrum...
 2. W jaki sposób Gmina ma/będzie miała prawo dokonać odliczenia kwot podatku naliczonego od poniesionych Wydatków Inwestycyjnych związanych z Inwestycją oraz wydatków bieżących ponoszonych od momentu wdrożenia przedstawionej koncepcji związanych z Centrum...

Zdaniem Wnioskodawcy

(Stanowisko do pytania oznaczonego jako nr 2)

Gmina miała/ma/będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z Inwestycją oraz dokumentujących ponoszone od momentu wdrożenia przedstawionej koncepcji wydatki bieżące związane z Centrum.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku powyższe przesłanki będą spełnione i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od poniesionych/ponoszonych Wydatków Inwestycyjnych związanych z Inwestycją, a także od ponoszonych od momentu wdrożenia przedstawionej koncepcji wydatków bieżących związanych z Centrum.

W ocenie Gminy, za bezsporny należy uznać bowiem fakt, iż ponoszone Wydatki Inwestycyjne związane z Inwestycją oraz wydatki bieżące związane z Centrum będą bezpośrednio związane z odsprzedażą Mediów przez Gminę na rzecz Biblioteki (sui generis odpłatność) na podstawie wzajemnych ustaleń z Biblioteką (gdyby Gmina nie poniosła/nie ponosiła tych wydatków, niemożliwym jej zdaniem byłoby świadczenie przedmiotowych usług opodatkowanych VAT).

Gmina pragnie podkreślić, że już od początku rozpoczęcia realizacji przedmiotowej Inwestycji miała i nadal ma zamiar udostępniać Centrum Bibliotece w oparciu o zwrot kosztów w formie Mediów. Tym samym, czynnikiem decydującym o podjęciu realizacji Inwestycji przez Gminę (a tym samym ponoszenia m.in. Wydatków Inwestycyjnych związanych z Inwestycją) był i nadal jest zamiar wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Gmina pragnie podkreślić, że stanowisko odmienne od przedstawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładowo, Gmina pragnie przytoczyć orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, iż „Prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.

Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana będzie uiszczać VAT należny związany z udostępnianiem Centrum (w postaci Mediów), powinna ona mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość świadczenia tej usługi.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie min. w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2014 r. IPTPP2/443-297/14-5/JS, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w podobnej sprawie dotyczącej udostępniania sieci kanalizacji sanitarnej stwierdził, iż: „W konsekwencji, mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - wydatki ponoszone na budowę przedmiotowych sieci kanalizacyjnych związane są/będą z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zatem Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku VAT, ma/będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszonymi ww. wydatkami, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy.

Reasumując, Gmina będąca czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, w związku z planowanym udostępnieniem sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz Spółki, ma/będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na budowę ww. sieci, ponieważ wydatki te będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.”

Ponadto, w interpretacji indywidualnej z dnia 26 września 2012 r., sygn. IBPPl/443-672/12/LSz, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w podobnej sprawie uznał, iż „Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach umów użyczenia udostępnia odpłatnie i nieodpłatnie pomieszczenia w budynkach. Działalność nieodpłatna Wnioskodawcy polega na użyczeniu pomieszczeń podmiotom (jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeniu gospodyń wiejskich, klubowi sportowemu), za które nie jest pobierane żadne wynagrodzenie. Natomiast działalność odpłatna, za którą Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie polega na tym, że zgodnie z ww. umową użyczenia pozostałe podmioty wymienione we wniosku, korzystają nieodpłatnie z budynków będących własnością Wnioskodawcy jednak są obciążani przez Wnioskodawcę kosztami zużycia mediów i usług przypadających na te budynki. (...)

Zatem Gmina dokonuje zakupów wiązanych z utrzymaniem przedmiotowych budynków, które są wykorzystywanie do prowadzenia działalności zarówno opodatkowanej jak i niepodlegającej podatkowi.

(...) Mając powyższe na uwadze tut. Organ stwierdza, że w przypadku gdy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności opodatkowane i niepodlegające opodatkowaniu i nie jest w stanie przyporządkować zakupów do poszczególnych rodzajów działalności wówczas Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na cele związane z utrzymaniem użyczanych lokali w całości”.

Stanowisko Gminy znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 października 2013 r. sygn. ILPP1/443-662/13-6/AI.

Reasumując, Gmina miała/ma/będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z Inwestycją oraz dokumentujących ponoszone od momentu wdrożenia przedstawionej koncepcji wydatki bieżące związane z Centrum.

Ad. 3

Stanowisko do pytania oznaczonego we wniosku jako ad. 3

W odniesieniu do Wydatków Inwestycyjnych związanych z Inwestycją, poniesionych do dnia 31 grudnia 2013 r., Gmina ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego w deklaracjach za okresy rozliczeniowe, w których otrzymała faktury (poprzez korekty tych deklaracji) nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast w przypadku Wydatków Inwestycyjnych związanych z Inwestycją ponoszonych od dnia 1 stycznia 2014 r. oraz wydatków bieżących ponoszonych od momentu wdrożenia przedstawionej koncepcji Gmina może/ będzie mogła zrealizować prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w bieżącej oraz następnych deklaracjach VAT, o ile nie upłynęły dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od końca okresu, w którym otrzymała fakturę i powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Natomiast po upływie powyższych okresów, Gmina może/będzie mogła dokonać korekty stosownych deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Uzasadnienie

Dla rozliczeń VAT dotyczących okresów upływających z dniem 31 grudnia 2013, zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.) prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.) jeśli podatnik nie zrealizuje tego uprawnienia w rozliczeniu za ww. okres, wówczas może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Ponadto, w myśl art. 86 ust. 13 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa powyżej, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast dla rozliczeń VAT dotyczących okresów po 1 stycznia 2014 r. zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT w obecnie obowiązującym brzmieniu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, a jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i l0e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 13 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, l0d, l0e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem niemającym zastosowania w niniejszym przypadku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Gmina stoi na stanowisku, iż powinno Jej przysługiwać prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w okresach, w których otrzymywała faktury związane z Wydatkami Inwestycyjnymi związanymi z Inwestycją, a także na bieżąco w odniesieniu zarówno do Wydatków Inwestycyjnych jak i wydatków bieżących związanych z Centrum, tzn. w rozliczeniu za okres, w którym Gmina otrzyma przedmiotowe faktury.

Reasumując, zdaniem Gminy, w przypadku Wydatków Inwestycyjnych związanych z Inwestycją poniesionych do dnia 31 grudnia 2013 r., Gmina ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego w deklaracjach za okresy rozliczeniowe, w których otrzymała faktury (poprzez korekty tych deklaracji) nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast w przypadku Wydatków Inwestycyjnych związanych z Inwestycją ponoszonych od 1 dnia stycznia 2014 r. oraz wydatków bieżących ponoszonych od momentu wdrożenia przedstawionej koncepcji Gmina może/będzie mogła zrealizować prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w bieżącej oraz następnych deklaracjach VAT, o ile nie upłynęły dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od końca okresu, w którym otrzymała fakturę i powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Natomiast po upływie powyższych okresów, Gmina może/będzie mogła dokonać korekty stosownych deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowa zasada dotycząca odliczania podatku naliczonego została sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., do 31 grudnia 2013r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie zaś do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Natomiast jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. ).

Jak stanowi art. 86 ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Natomiast jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.).

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. - jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Z kolei art. 86 ust. 13 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – stanowi, iż jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Wskazać tutaj należy, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy art. 86 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, iż w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Ponieważ cytowane wcześniej regulacje prawne nakazują oceniać zakres prawa do odliczenia w oparciu o finalne przeznaczenie towaru czy też usługi, w cenie której zawarty był podatek mający podlegać odliczeniu, to zmiana przez podatnika planów co do finalnego wykorzystania towarów lub usługi, ma wpływ na jego prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem. Z chwilą podjęcia przez podatnika decyzji o zmianie przeznaczenia towarów lub usług na cele związane z działalnością opodatkowaną, podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia podatku naliczonego, związanego z tą działalnością, a wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na ich nabycie.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 81 § 1 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Na mocy art. 81 § 2 ww. ustawy, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy jej sporządzeniu. Może on dotyczyć określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym, poprawnym już wypełnieniu deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem wyjaśniającym przyczynę korekty.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013r. działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w x (dalej: Biblioteka). Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiadającą odrębną od Gminy osobowość prawną, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991. r. Nr 11, poz. 493). Biblioteka jest zarejestrowana jako podatnik VAT, korzystający z tzw. zwolnienia ze względu na obroty z VAT, zgodnie z brzmieniem art. 113 ustawy o VAT.

Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, w której znajdował się stary budynek Urzędu Gminy. Od roku 2013 Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie starego budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum. Biblioteczne Centrum po zakończeniu realizacji Inwestycji pozostanie własnością Gminy.

W związku z realizacją Inwestycji, Gmina ponosiła/ponosi/będzie ponosić wydatki między innymi na:

 • roboty budowlane i rozbiórkowe,
 • roboty instalacyjne oraz elektryczne,
 • budowę parkingu oraz placów przed Centrum,(dalej łącznie zwane jako: „Wydatki Inwestycyjne”).

Poniesione/ponoszone przez Gminę Wydatki Inwestycyjne były/są/będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców z wykazanymi na nich kwotami VAT. Gmina w celu sfinansowania Inwestycji zawarła w dniu 14 sierpnia 2013 r. umowę o dofinansowanie w formie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do kwoty netto nakładów (kwoty obejmujące podatek VAT nie były/nie są objęte dofinansowaniem w ramach powyższej umowy). Ponadto, Gmina będzie ponosić wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Centrum, np. drobne naprawy, zakup energii elektrycznej i innych mediów, zakup usług obcych itp. Ponoszone przez Gminę wydatki bieżące związane z Centrum będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców z wykazanymi na nich kwotami VAT.

Gmina będzie na podstawie porozumienia o administrowaniu udostępniać budynek Centrum Bibliotecznego na rzecz Biblioteki i z tego tytułu będzie obciążać Bibliotekę z tytułu dostawy. Z tytułu udostępniania Budynku na rzecz Biblioteki Gmina będzie uzyskiwać od Biblioteki wartość (koszt) zużytych przez Bibliotekę Mediów. Gmina planuje udostępnić Centrum Bibliotece na podstawie porozumienia o administrowaniu, będącego umową cywilnoprawną. Gmina będzie obliczała kwotę należną, z tytułu udostępniania Centrum w oparciu o miesięczne koszty dostawy lub zużycia mediów, tzn. energii elektrycznej, wody, telefonów stacjonarnych, ubezpieczenia, usług dostaw wody oraz odprowadzania ścieków, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania opisywanego budynku.

Gmina jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamierzała i nadal zamierza wykorzystywać nabyte towary i usługi wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. do czynności udostępniania Centrum na rzecz Biblioteki. Gmina dysponuje m.in. Porozumieniem nr 104/2012 r. z dnia 28.12.2014 r. w sprawie sposobu wykorzystania budynku urzędu gminy po zakończeniu jego dotychczasowej funkcji, zawartym pomiędzy Gminą a Biblioteką, z którego wynika taki cel.

Wnioskodawca wskazał, że na moment sporządzania odpowiedzi na wezwanie budynek Bibliotecznego Centrum ... nie został oddany do użytkowania. Po oddaniu Centrum do użytkowania Gmina będzie je wykorzystywała wyłącznie do czynności udostępniania na rzecz Biblioteki.

Gmina udostępni Bibliotece wszystkie pomieszczenia w budynku Bibliotecznego Centrum ....

Przedmiotem umowy pomiędzy Gminą a Biblioteką jest oddanie przez Gminę i przyjęcie przez Bibliotekę obowiązków administrowania Bibliotecznym Centrum ..., położonym w x wraz z wyposażeniem oraz z urządzeniami służącymi do obsługi. Biblioteka będzie wykorzystywała Centrum wyłącznie dla swoich potrzeb, tzn. zgodnie ze swoim statutem oraz aktami prawnymi, na podstawie których funkcjonuje.

Biblioteka nie podnajmuje/wynajmuje pomieszczeń Centrum podmiotom trzecim, lecz wszystkie pomieszczenia Centrum w całości będą wykorzystywane jedynie przez Bibliotekę do wykonywania zadań, dla których została powołana.

Wystawiane przez Gminę na rzecz Biblioteki faktury będą ujmowane w rejestrach sprzedaży Gminy. Wartość netto wraz z należnym VAT z tytułu powyższego świadczenia Gmina planuje wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

W tym miejscu należy wskazać, że w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP4/443-823/14-6/ALN tut. Organ uznał, że opłaty z tytułu ponoszonych przez Gminę kosztów związanych z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej, wody, telefonów stacjonarnych, ubezpieczenia, usługi dostawy wody, odprowadzania ścieków stanowić będą wynagrodzenie za usługę w postaci udostępnienia nieruchomości będącej własnością Gminy na rzecz Biblioteki.

Z powyższego wynika, że warunek, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, że świadczenie usługi jest nieodpłatne nie zostanie spełniony. Zatem czynności te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawcy – zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi VAT, na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – przysługuje/będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących wydatków Inwestycyjnych ponoszonych na budynek Bibliotecznego Centrum ....

Zatem odnośnie ponoszonych wydatków Inwestycyjnych, dla których okresy rozliczeniowe, upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy art. 86 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy oraz okoliczności sprawy, należy wskazać, iż skoro Wnioskodawca nie dokonał odliczeń podatku od towarów i usług w terminach określonych w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy, to może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy podkreślić, że Wnioskodawca może/będzie mógł dokonać korekty deklaracji jedynie za dany miesiąc, nie mając wyboru złożenia korekty za kolejne dwa okresy rozliczeniowe.

Natomiast odnośnie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2014 r. należy wskazać, iż podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku spełnienia łącznie trzech warunków, wynikających z treści art. 86 ust. 10 oraz ust. 10b ustawy tj.:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług (art. 86 ust. 10),
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług (art. 86 ust. 10),
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję (art. 86 ust. 10b).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w odniesieniu do wydatków Inwestycyjnych w stosunku do których prawo do odliczenia powstało po 31 grudnia 2013 r. Gmina może/będzie mogła zrealizować prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w bieżącej deklaracji VAT, o ile nie upłynęły dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od końca okresu, w którym otrzymała fakturę i powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Zaś po upływie tych okresów, Gmina będzie mogła dokonać korekty stosownych deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego – na zasadzie określonej w art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast odnośnie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od wydatków bieżących należy wskazać, iż Wnioskodawca będzie mógł dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Realizacja prawa do odliczenia podatku powinna nastąpić na zasadach zawartych w art. 86 ust. 10, ust. 10b, ust. 11 i ust. 13 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Odnośnie Porozumienia nr 104/2012 r. z dnia 28.12.2014 r. tut. Organ zauważa, iż rok wskazany w numerze nie jest zgodny z rokiem wskazanym w dacie Porozumienia.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących wydatków Inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na budynek Bibliotecznego Centrum ... oraz okresu rozliczeniowego, w którym Gmina winna dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego. Natomiast wniosek w pozostałej części został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca wskazał, że Gmina jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamierzała wykorzystywać nabyte towary i usługi wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - tj. do czynności udostępniania Centrum na rzecz Biblioteki, co Organ przyjął jako element opisu sprawy. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.