IPTPP4/443-693/14-7/OS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez Gminę wydatków bieżących, jak i wydatków inwestycyjnych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego.
IPTPP4/443-693/14-7/OSinterpretacja indywidualna
 1. cmentarze
 2. czynności opodatkowane
 3. gmina
 4. prawo do odliczenia
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) uzupełniony uzupełniony pismami z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) oraz z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez Gminę wydatków bieżących, jak i wydatków inwestycyjnych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego, – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie :

 • stawki podatku VAT dla świadczonych Usług Cmentarnych,
 • prawa do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez Gminę wydatków bieżących, jak i wydatków inwestycyjnych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono uzupełniony pismami z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) oraz z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz uiszczenia dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe (uzupełnione pismem z dnia 14 października 2014 r.)

Gmina (dalej: „Gmina”, „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i składa do właściwego Urzędu Skarbowego comiesięczne deklaracje VAT–7.

Na terenie Gminy funkcjonuje Cmentarz Komunalny Gminy (dalej „Cmentarz”). Cmentarz jest własnością Gminy, która bezpośrednio zajmuje się jego administracją. Zasady i sposób administrowania Cmentarzem reguluje Zarządzenie Burmistrza nr 138/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., która ustanawia, reguły dotyczące ustalania opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego oraz domu pogrzebowego Gminy w miejscowości . W latach wcześniejszych opłaty były pobierane na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 149/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego oraz domu przedpogrzebowego Gminy.

W związku z funkcjonowaniem Cmentarza Gmina pobiera od zainteresowanych mieszkańców szereg opłat. W ramach działalności związanej z Cmentarzem Gmina pobiera opłaty m.in. za następujące usługi (dalej: „Usługi Cmentarne”):

 • udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób;
 • udostępnienie niszy na 20 lat;
 • dochowanie urny do grobu;
 • eksploatacje (tj. ponowna opłata za miejsce pod grób po upływie 20 lat).
 • grób murowany;
 • korzystanie z terenu cmentarza (np. przy pracach remontowych, budowlanych, porządkowych);
 • korzystanie z obiektów cmentarnych (kaplica, sala pożegnań, chłodnia).

Z tytułu wyżej opisanej działalności związanej z Cmentarzem Gmina wystawia faktury VAT opodatkowując wykonywane czynności stawką 8%. Gmina w chwili obecnej nie posiada wiążącej klasyfikacji dla świadczonych usług wydanej przez Główny Urząd Statystyczny (dalej: „GUS”). Niemniej jednak Gmina wystąpiła z wnioskiem o potwierdzenie, że ww. usługi mieszczą się w PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 96.03.11.0 „Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzaniem kremacji” oraz w grupowaniu 96.03.12.0 „usługi pogrzebowe”. Na chwilę składania niniejszego wniosku o interpretacje Gmina nie uzyskała jeszcze odpowiedzi z GUS. W jej opinii usługi, które świadczy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03 i podlegają opodatkowaniu 8% stawką VAT.

Wpłaty wynikające z ww. opłat stanowią dla Gminy dochód i są odpowiednio księgowane. Obrót z tytułu opłat ujmowany jest w rejestracji sprzedaży VAT oraz deklaracjach VAT–7 Gminy, w związku z czym Gmina odprowadza od nich należny podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Gmina ponosiła/w przyszłości również będzie ponosiła wydatki inwestycyjne na Cmentarz, dotyczące np. rozbudowy/modernizacji Cmentarza (jak np. dom przedpogrzebowy, utwardzenie terenu kostką brukową, instalacja wodociągowa na cmentarzu komunalnym), a także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza, tj. w szczególności wydatki na zakup usług tzw. mediów (np. woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości), usług ochrony Cmentarza etc.

Wskazane wydatki inwestycyjne oraz wydatki na bieżące utrzymanie Cmentarza dokumentowane były/będą przez kontrahentów Gminy fakturami, na których wykazywane były/będą kwoty podatku VAT, przy zastosowaniu odpowiednich stawek.

Gmina pragnie podkreślić, iż powyższe wydatki inwestycyjne oraz bieżące dotyczyły/będą dotyczyły tylko i wyłącznie Cmentarza oraz działalności z nim związanej. W szczególności omawiane wydatki nie są wydatkami o charakterze ogólnym, które dotyczyłyby przykładowo wszystkich nieruchomości gminnych.

Gmina pragnie również zaznaczyć, iż w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym pytania Gminy, odnoszące się do możliwości odliczenia VAT naliczonego od przeszłych wydatków związanych z Cmentarzem, dotyczą wyłącznie tych wydatków, co do których prawo do odliczenia VAT nie wygasło/nie uległo przedawnieniu na podstawie przepisów szczególnych.

W piśmie z dnia 14 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że w jego opinii usługi będące przedmiotem wniosku są/będą świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych pomiędzy Wnioskodawcą a odbiorcami usług. Umowy takie nie mają formy pisemnej, lecz ustną formę jaka jest wystarczająca przy zawieraniu umów o charakterze adhezyjnym, gdzie treść i warunki świadczenia Gminy jest ustalona, a mieszkańcy mogą jedynie przystąpić do takiej umowy informując odpowiedni referat o potrzebie wyświadczenia usługi. W szczególności w zamian za świadczoną usługę pobierane są/będą opłaty, których wysokość została uprzednio określona w stosunku do każdego świadczenia Gminy w stosownym zarządzeniu Burmistrza, jak również w stanowiącej podstawę wydania tego zarządzenia Uchwale Rady Miejskiej w j z dn. 29 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Burmistrza precyzuje też jakiego rodzaju świadczenia oferuje Gmina. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w ocenie Gminy świadcząc Usługi Cmentarne Gmina nie występuje jako podmiot publiczny w stosunku do mieszkańców. Działania jej nie mają charakteru administracyjnego, ale cywilnoprawny - Gmina za wynagrodzeniem świadczy określone usługi związane z posiadaniem przez nią nieruchomości - tj. Cmentarza.

W piśmie z dnia 5 listopada Wnioskodawca wskazał, iż jak wskazano we Wniosku Gmina zamierzała i zamierza wydatki zarówno inwestycyjne jak i bieżące wykorzystywać wyłącznie do działalności związanej z Cmentarzem, a tę działalność w ocenie Gminy należy traktować jako opodatkowaną VAT według stawki 8%. Szerszą argumentację w tym zakresie Gmina przedstawiła we Wniosku. W tej sytuacji w ocenie Gminy należy uznać, że nabyte/nabywane towary i usługi związane z wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi Gmina zamierzała i zamierza wykorzystywać wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

W ocenie Gminy można uznać, że niektóre towary i usługi nabyte przez Gminę po 1 stycznia 2011 w związku z rozbudową/modernizacją Cmentarza służą wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, natomiast niektóre z nich nie wpisują się w tę kategorię. W szczególności w 2011 roku Gmina nabywała towary i usługi związane z budową domu przedpogrzebowego oraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu (chodniki, plac przy budynku, podjazd z betonowej kostki brukowej). Ponadto wyposażono dom przedpogrzebowy w określone środki, np. komora chłodnicza, stół do higieny pośmiertnej, hydrauliczny wózek transportowy, krzesła składane, dzwon z napędem itp. W 2012 roku Gmina nabyła towary i usługi związane z wykonaniem zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Cmentarza wraz ze zdrojami. Z kolei w 2013 roku Gmina nabyła towary i usługi związane z budową kolumbarium oraz wykonano modernizację bramy wjazdowej.

Niemniej, w zaistniałej sprawie okoliczności te zdaniem Gminy nie mają żadnego wpływu na sposób opodatkowania usług będących przedmiotem Wniosku ani na zakres prawa do odliczenia Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma/będzie miała pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez nią wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego, tj. zarówno od wydatków bieżących, jak i wydatków inwestycyjnych na Cmentarz... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ma/będzie miała pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez nią wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, tj. zarówno od wydatków bieżących, jaki wydatków inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jak wynika z uzasadnienia stanowiska Gminy w zakresie pytania nr 1, w ocenie Gminy w ramach świadczonych przez Gminę Usług Cmentarnych, powinna być ona uznawana za podatnika VAT oraz świadczone przez Gminę Usługi Cmentarne stanowią będą stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, w ocenie Gminy, ani ustawa o VAT, ani też wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, nie przewidują zwolnienia z VAT dla przedstawionych Usług Cmentarnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, w odniesieniu do nakładów Gminy na Cmentarz, tj. w szczególności wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na bieżące utrzymanie przedmiotowych obiektów, istnieje/będzie istniał bezpośredni związek ponoszonych przez Gminę wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT świadczeniem przez Gminę Usług Cmentarnych.

Przykładowo, w celu świadczenia Usług Cmentarnych przez Gminę konieczne jest wykonanie prac mających na celu modernizację/rozbudowę Cmentarza łub zadbanie o porządek na Cmentarzu, czy dostarczenie bieżącej wody i energii elektrycznej. Zdaniem Gminy nie sposób zakładać, że osoby bliskie zmarłym zdecydowałyby się na pochówek w miejscu zaniedbanym, gdzie niemożliwym lub utrudnionym byłoby zorganizowanie ceremonii pochówkowej etc. Osoby te mogłyby wówczas zdecydować się na pochówek na innych cmentarzach, tj. np. na cmentarzach parafialnych lub na cmentarzach położonych w innych gminach. W szczególności w zakresie funkcjonowania Cmentarza uzasadniona była budowa domu przedpogrzebowego ponieważ stanowi on miejsce, w którym przetrzymywane są zwłoki, następnie przygotowywane do uroczystości pogrzebowych, w tym miejscu często obywa się również ostatnie pożegnanie ze zmarłym.

Przedstawione przez Gminę stanowisko w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego w analizowanej sytuacji zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2014 r., znak IPTPP4/443–732/13–6/UNR, organ stwierdził, iż: „Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy znajdują się cmentarza komunalne w miejscowościach P, Z, D, F oraz K, którymi Gmina samodzielnie zarządzą. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy, na terenie cmentarzy komunalnych Gmina wykonuje czynności cmentarne, które dokumentuje fakturami VAT. Opłaty otrzymywane przez Gminę z tytułu wykonywanych czynności cmentarnych Gmina ujmuje w swoich rejestrach sprzedaży oraz deklaracjach VAT i rozlicza VAT należny. Jednocześnie, Gmina ponosi wydatki związane z utrzymaniem przedmiotowych cmentarzy komunalnych, tj. w szczególności koszty zużytej energii elektrycznej, zakupu materiałów i urządzeń, usług wykopu nagrobków, drobnych remontów etc. Ponoszone przez Gminę wydatki bieżące dokumentowane są wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi kwotami VAT naliczonego. Ponadto, w przyszłości Gmina może także ponosić wydatki inwestycyjne związane z modernizacją lub przebudową cmentarzy komunalnych. Przyszłe wydatki inwestycyjne będą dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi kwotami VAT naliczonego. (...) Wobec powyższego, stwierdzić należy, że zaistnieje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących bieżące oraz inwestycyjne wydatki związane z cmentarzami komunalnymi, na których Gmina świadczy odpłatnie usługi cmentarne.

W ocenie Gminy, stanowisko odmienne od przestawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładowo, Gmina pragnie przytoczyć orzeczenie TSUE w sprawie C–37/95 Ghent Coal Terminal, w którym Trybunał stwierdził, iż „prawo da odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny”.

Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż pozostałe podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów / usług niezbędnych w celu realizacji tej sprzedaży. Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana jest/będzie uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych Usług Cmentarnych, powinna ona mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z takimi usługami.

Podsumowując powyższe, Gmina stoi na stanowisku, iż w związku z wykonywaniem przez nią czynności opodatkowanych VAT, tj. Usług Cmentarnych przysługuje/przysługiwać jej będzie pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych przez nią wydatków związanych z utrzymaniem Cmentarza, – zarówno od wydatków bieżących, jak i od wydatków inwestycyjnych na Cmentarz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 88 ust. 4 ustawy stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że na terenie Gminy funkcjonuje Cmentarz Komunalny Gminy. Cmentarz jest własnością Gminy, która bezpośrednio zajmuje się jego administracją. W ramach działalności związanej z Cmentarzem Gmina pobiera opłaty. Wpłaty wynikające z ww. opłat stanowią dla Gminy dochód i są odpowiednio księgowane. Obrót z tytułu opłat ujmowany jest w rejestracji sprzedaży VAT oraz deklaracjach VAT–7 Gminy, w związku z czym Gmina odprowadza od nich należny podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Gmina ponosiła/w przyszłości również będzie ponosiła wydatki inwestycyjne na Cmentarz, dotyczące np. rozbudowy/modernizacji Cmentarza (jak np. dom przedpogrzebowy, utwardzenie terenu kostką brukową, instalacja wodociągowa na cmentarzu komunalnym), a także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza, tj. w szczególności wydatki na zakup usług tzw. mediów (np. woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości), usług ochrony Cmentarza etc. Wskazane wydatki inwestycyjne oraz wydatki na bieżące utrzymanie Cmentarza dokumentowane były/będą przez kontrahentów Gminy fakturami, na których wykazywane były/będą kwoty podatku VAT, przy zastosowaniu odpowiednich stawek. Gmina pragnie podkreślić, iż powyższe wydatki inwestycyjne oraz bieżące dotyczyły/będą dotyczyły tylko i wyłącznie Cmentarza oraz działalności z nim związanej. W szczególności omawiane wydatki nie są wydatkami o charakterze ogólnym, które dotyczyłyby przykładowo wszystkich nieruchomości gminnych. Gmina pragnie również zaznaczyć, iż w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym pytania Gminy, odnoszące się do możliwości odliczenia VAT naliczonego od przeszłych wydatków związanych z Cmentarzem, dotyczą wyłącznie tych wydatków, co do których prawo do odliczenia VAT nie wygasło/nie uległo przedawnieniu na podstawie przepisów szczególnych. Gminy należy uznać, że nabyte/nabywane towary i usługi związane z wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi Gmina zamierzała i zamierza wykorzystywać wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

W interpretacji nr IPTPP4/443-693/14-6/OS wykazano, że świadczone przez Gminę na cmentarzach komunalnych odpłatne usługi cmentarne sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03. „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną” stanowią/będą stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że zaistniało/zaistnieje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących bieżące oraz inwestycyjne wydatki związane z utrzymaniem cmentarza, na których Gmina świadczy odpłatnie usługi cmentarne.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie jest/będzie spełniona przesłanka, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, bowiem nabywane towary i usługi, stanowiące bieżące i inwestycyjne wydatki związane z utrzymaniem cmentarza, służą/będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym.

Reasumując, Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z utrzymaniem cmentarza, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w części dotyczącej prawa do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez Gminę wydatków bieżących, jak i wydatków inwestycyjnych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego. Natomiast w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych Usług Cmentarnych została wydana interpretacja nr IPTPP4/443-693/14-6/OS

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97–300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.