IPTPP4/443-693/14-6/OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Stawka podatku VAT dla świadczonych Usług Cmentarnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) uzupełniony pismami z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) oraz z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych Usług Cmentarnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie :

 • stawki podatku VAT dla świadczonych Usług Cmentarnych,
 • prawa do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez Gminę wydatków bieżących, jak i wydatków inwestycyjnych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) oraz z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz uiszczenia dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: „Gmina”, „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i składa do właściwego Urzędu Skarbowego comiesięczne deklaracje VAT–7.

Na terenie Gminy funkcjonuje Cmentarz Komunalny Gminy (dalej „Cmentarz”). Cmentarz jest własnością Gminy, która bezpośrednio zajmuje się jego administracją. Zasady i sposób administrowania Cmentarzem reguluje Zarządzenie Burmistrza nr .... z dnia 12 grudnia 2013 r., która ustanawia, reguły dotyczące ustalania opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego oraz domu pogrzebowego Gminy w miejscowości. W latach wcześniejszych opłaty były pobierane na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr .... z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego oraz domu przedpogrzebowego Gminy.

W związku z funkcjonowaniem Cmentarza Gmina pobiera od zainteresowanych mieszkańców szereg opłat. W ramach działalności związanej z Cmentarzem Gmina pobiera opłaty m.in. za następujące usługi (dalej: „Usługi Cmentarne”):

 • udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób;
 • udostępnienie niszy na 20 lat;
 • dochowanie urny do grobu;
 • eksploatacje (tj. ponowna opłata za miejsce pod grób po upływie 20 lat).
 • grób murowany;
 • korzystanie z terenu cmentarza (np. przy pracach remontowych, budowlanych, porządkowych);
 • korzystanie z obiektów cmentarnych (kaplica, sala pożegnań, chłodnia).

Z tytułu wyżej opisanej działalności związanej z Cmentarzem Gmina wystawia faktury VAT opodatkowując wykonywane czynności stawką 8%. Gmina w chwili obecnej nie posiada wiążącej klasyfikacji dla świadczonych usług wydanej przez Główny Urząd Statystyczny (dalej: „GUS”). Niemniej jednak Gmina wystąpiła z wnioskiem o potwierdzenie, że ww. usługi mieszczą się w PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 96.03.11.0 „Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzaniem kremacji” oraz w grupowaniu 96.03.12.0 „usługi pogrzebowe”. Na chwilę składania niniejszego wniosku o interpretacje Gmina nie uzyskała jeszcze odpowiedzi z GUS. W jej opinii usługi, które świadczy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03 i podlegają opodatkowaniu 8% stawką VAT.

Wpłaty wynikające z ww. opłat stanowią dla Gminy dochód i są odpowiednio księgowane. Obrót z tytułu opłat ujmowany jest w rejestracji sprzedaży VAT oraz deklaracjach VAT–7 Gminy, w związku z czym Gmina odprowadza od nich należny podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Gmina ponosiła/w przyszłości również będzie ponosiła wydatki inwestycyjne na Cmentarz, dotyczące np. rozbudowy/modernizacji Cmentarza (jak np. dom przedpogrzebowy, utwardzenie terenu kostką brukową, instalacja wodociągowa na cmentarzu komunalnym), a także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza, tj. w szczególności wydatki na zakup usług tzw. mediów (np. woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości), usług ochrony Cmentarza etc.

Wskazane wydatki inwestycyjne oraz wydatki na bieżące utrzymanie Cmentarza dokumentowane były/będą przez kontrahentów Gminy fakturami, na których wykazywane były/będą kwoty podatku VAT, przy zastosowaniu odpowiednich stawek.

Gmina pragnie podkreślić, iż powyższe wydatki inwestycyjne oraz bieżące dotyczyły/będą dotyczyły tylko i wyłącznie Cmentarza oraz działalności z nim związanej. W szczególności omawiane wydatki nie są wydatkami o charakterze ogólnym, które dotyczyłyby przykładowo wszystkich nieruchomości gminnych.

Gmina pragnie również zaznaczyć, iż w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym pytania Gminy, odnoszące się do możliwości odliczenia VAT naliczonego od przeszłych wydatków związanych z Cmentarzem, dotyczą wyłącznie tych wydatków, co do których prawo do odliczenia VAT nie wygasło/nie uległo przedawnieniu na podstawie przepisów szczególnych.

W piśmie z dnia 14 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że w jego opinii usługi będące przedmiotem wniosku są/będą świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych pomiędzy Wnioskodawcą a odbiorcami usług. Umowy takie nie mają formy pisemnej, lecz ustną formę jaka jest wystarczająca przy zawieraniu umów o charakterze adhezyjnym, gdzie treść i warunki świadczenia Gminy jest ustalona, a mieszkańcy mogą jedynie przystąpić do takiej umowy informując odpowiedni referat o potrzebie wyświadczenia usługi. W szczególności w zamian za świadczoną usługę pobierane są/będą opłaty, których wysokość została uprzednio określona w stosunku do każdego świadczenia Gminy w stosownym zarządzeniu Burmistrza, jak również w stanowiącej podstawę wydania tego zarządzenia Uchwale Rady Miejskiej z dn. 29 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Burmistrza precyzuje też jakiego rodzaju świadczenia oferuje Gmina. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w ocenie Gminy świadcząc Usługi Cmentarne Gmina nie występuje jako podmiot publiczny w stosunku do mieszkańców. Działania jej nie mają charakteru administracyjnego, ale cywilnoprawny - Gmina za wynagrodzeniem świadczy określone usługi związane z posiadaniem przez nią nieruchomości - tj. Cmentarza.

W piśmie z dnia 5 listopada Wnioskodawca wskazał, iż jak wskazano we Wniosku Gmina zamierzała i zamierza wydatki zarówno inwestycyjne jak i bieżące wykorzystywać wyłącznie do działalności związanej z Cmentarzem, a tę działalność w ocenie Gminy należy traktować jako opodatkowaną VAT według stawki 8%. Szerszą argumentację w tym zakresie Gmina przedstawiła we Wniosku. W tej sytuacji w ocenie Gminy należy uznać, że nabyte/nabywane towary i usługi związane z wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi Gmina zamierzała i zamierza wykorzystywać wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

W ocenie Gminy można uznać, że niektóre towary i usługi nabyte przez Gminę po 1 stycznia 2011 w związku z rozbudową/modernizacją Cmentarza służą wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, natomiast niektóre z nich nie wpisują się w tę kategorię. W szczególności w 2011 roku Gmina nabywała towary i usługi związane z budową domu przedpogrzebowego oraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu (chodniki, plac przy budynku, podjazd z betonowej kostki brukowej). Ponadto wyposażono dom przedpogrzebowy w określone środki, np. komora chłodnicza, stół do higieny pośmiertnej, hydrauliczny wózek transportowy, krzesła składane, dzwon z napędem itp. W 2012 roku Gmina nabyła towary i usługi związane z wykonaniem zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Cmentarza wraz ze zdrojami. Z kolei w 2013 roku Gmina nabyła towary i usługi związane z budową kolumbarium oraz wykonano modernizację bramy wjazdowej.

Niemniej, w zaistniałej sprawie okoliczności te zdaniem Gminy nie mają żadnego wpływu na sposób opodatkowania usług będących przedmiotem Wniosku ani na zakres prawa do odliczenia Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Według jakiej stawki podatku VAT podlegają/będą podlegały opodatkowaniu pobierane przez Gminę opłaty z tytułu świadczenia Usług Cmentarnych... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, pobierane przez Gminę opłaty z tytułu świadczenia Usług Cmentarnych podlegają/będą podlegały opodatkowaniu VAT według stawki obniżonej określonej w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem w przypadku, gdy Gmina wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powinna być traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1. ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Mając na uwadze fakt, iż Usługi Cmentarne nie stanowią/nie będą stanowić dostawy towarów, należy wnioskować, iż na gruncie analizowanej ustawy powinny być one traktowane jako świadczenie usług. Ponadto, w ocenie Gminy, ani przepisy ustawy o VAT, ani pozostałe regulacje wykonawcze w tym podatku nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla Usług Cmentarnych.

Podsumowując powyższe, Gmina stoi na stanowisku, że świadczone przez nią Usługi Cmentarne stanowiły/będą stanowiły czynności opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z pewnymi wyjątkami wskazanymi w tym przepisie. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT jak i w przepisach wykonawczych do tejże ustawy przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. I tak ust. 2 cytowanego art. 41 stanowi, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 1%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa m.in. w cytowanym powyżej art. 41 ust. 2 ustawy o VAT wynosi 8%.

W pozycji 180 ww. załącznika do ustawy o VAT, zawarto sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03 „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną”. Fakt, iż wolą ustawodawcy usługi te zawarto w załączniku nr 3 do ustawy o VAT skutkuje, zdaniem Gminy, przypisaniem do świadczonych przez Gminę Usług Cmentarnych obniżonej stawki podatku VAT, wynoszącej obecnie 8%.

Jak zaznaczono w opisie stanu faktycznego w ocenie Gminy świadczone przez nią Usługi Cmentarne mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03 i o potwierdzenie swojego stanowiska Gmina wystąpiła do GUS.

Gmina pragnie przy tym podkreślić, iż wskazany powyżej sposób traktowania Usług Cmentarnych, znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, wydawanych w imieniu Ministra Finansów przez dyrektorów izb skarbowych.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2014 r., znak IBPP2/443–82/14/AB, organ stwierdził, iż „Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz ww. przepisy należy stwierdzić, że ww. usługi, które świadczy Wnioskodawca, zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 96.03, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy”.

Podobne stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zaprezentował w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2014 r., znak ILPP1/443–995/13–4/HW, zgodnie z którą „Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usług cmentarnych sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę w dziale 96.03.1 – usługi pogrzebowe i pokrewne, w związku z czym, usługi te są/będą opodatkowane według właściwej stawki podatku VAT. Na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy usługi cmentarne, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03.01 – „usługi pogrzebowe i pokrewne” są/będą opodatkowane obniżoną do 8% stawką podatku od towarów i usług”.

Takie stanowisko wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 31 grudnia 2013 r., znak ITPP1/443–1027/13/KM oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2014 r., sygn. ITPP1/443–168/14/DM.

Podsumowując powyższe, w ocenie Gminy, pobierane przez Gminę opłaty z tytułu świadczenia Usług Cmentarnych podlegają/będą podlegały opodatkowaniu VAT według stawki obniżonej (obecnie 8%) określonej w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nie każda jednak czynność stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że na terenie Gminy funkcjonuje Cmentarz Komunalny Gminy. Cmentarz jest własnością Gminy, która bezpośrednio zajmuje się jego administracją. W ramach działalności związanej z Cmentarzem Gmina pobiera opłaty. Wpłaty wynikające z ww. opłat stanowią dla Gminy dochód i są odpowiednio księgowane. Obrót z tytułu opłat ujmowany jest w rejestracji sprzedaży VAT oraz deklaracjach VAT–7 Gminy, w związku z czym Gmina odprowadza od nich należny podatek VAT w odpowiedniej wysokości. W opinii Gminy usługi, które świadczy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03 i podlegają opodatkowaniu 8% stawką VAT. Usługi będące przedmiotem wniosku są/będą świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych pomiędzy Wnioskodawcą a odbiorcami usług. Umowy takie nie mają formy pisemnej, lecz ustną formę jaka jest wystarczająca przy zawieraniu umów o charakterze adhezyjnym, gdzie treść i warunki świadczenia Gminy jest ustalona, a mieszkańcy mogą jedynie przystąpić do takiej umowy informując odpowiedni referat o potrzebie wyświadczenia usługi. W szczególności w zamian za świadczoną usługę pobierane są/będą opłaty, których wysokość została uprzednio określona w stosunku do każdego świadczenia Gminy w stosownym zarządzeniu Burmistrza, jak również w stanowiącej podstawę wydania tego zarządzenia Uchwale Rady Miejskiej. Działania Gminy nie mają charakteru administracyjnego, ale cywilnoprawny - Gmina za wynagrodzeniem świadczy określone usługi związane z posiadaniem przez nią nieruchomości - tj. Cmentarza.

W przedmiotowej sprawie zatem Gmina nie działa/nie będzie działała jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie może/nie będzie mogła skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 cyt. ustawy.

Wobec powyższego, odpłatne świadczenie usług na cmentarzach komunalnych na podstawie umów cywilnoprawnych skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy, podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy zauważyć, iż dla usług cmentarnych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 96.03. „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną”, ustawodawca nie przewidział zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że wykonywane przez Gminę na cmentarzach komunalnych odpłatne usługi cmentarne sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03. „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną” stanowią/będą stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do treści art. 41 ust. 2 powołanej ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Pod pozycją 180 ww. załącznika wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03 „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną”.

Mając zatem na uwadze opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, o ile świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03 „Usługi pogrzebowe i pokrewne wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną”, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, to podlegają/będą podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

Końcowo zaznacza się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się bowiem w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z czym niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację przedstawioną we wniosku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w części dotyczącej stawki podatku VAT dla świadczonych Usług Cmentarnych. Natomiast w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez Gminę wydatków bieżących, jak i wydatków inwestycyjnych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego została wydana interpretacja nr IPTPP4/443-693/14-7/OS.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97–300 Piotrków Trybunalski.