IPTPP4/443-376/13-2/UNR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Gmina, która jest podatnikiem podatku VAT czynnym, w związku z realizacją projektu pn. „....” ma możliwość prawną do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2013 r. (data wpływu 7 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „.....”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, jest podatnikiem podatku VAT czynnym - czyli prowadzi sprzedaż opodatkowaną, związaną m.in. z usługami dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedażą gruntów i budynków.

Gmina wykonuje zadania polegające na bieżącym utrzymaniu dróg w tym koszeniu poboczy oraz oczyszczaniu rowów przydrożnych poprzez utworzony w tym celu Zakład Usług Komunalnych będący samorządowym zakładem budżetowym. ZUK działa na podstawie statutu uchwalonego uchwałą nr Rady Miejskiej z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych. W ramach zadań statutowych wykonuje między innymi:

 • prowadzenie konserwacji, naprawy i budowa infrastruktury dróg gminnych,
 • utrzymanie porządku na terenach gminy,
 • utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w L,
 • prowadzenie innej działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej związanej z przedmiotem działania Zakładu.

ZUK wyposażono w następujący sprzęt techniczny:

 • ciągnik rolniczy B rok produkcji 2010, przedbieg 2220 moto-godzin, (stan techniczny dobry),
 • ciągnik rolniczy U 5714 rok produkcji 2007 , przebieg 4221 moto-godzin, (stan techniczny zły),
 • ciągnik rolniczy Z 5211 rok produkcji 1990, przebieg 3000-moto-godzin, (stan techniczny dostateczny),
 • przyczepy rolnicze szt. 4,
 • przyczepę asenizacyjną o poj. 4 m3 - szt. 1,
 • kosiarkę bijakową bez wysięgnika,
 • recyler oraz remonter do asfaltów i mas bitumicznych,
 • samochody transportowe do 3.5 t. szt. 3.

Gmina zarządza 211 km dróg gminnych oraz w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Powiatem zarządza 43 km dróg powiatowych. W ramach zadań własnych oraz porozumienia zobligowana jest do właściwego utrzymania stanu poboczy oraz rowów przydrożnych. Brak właściwych urządzeń oraz wieloletnie zaniedbania spowodowały, że pobocza oraz rowy zarastają chwastami oraz innymi odrostami roślinnymi utrudniając właściwy odpływ wód opadowych i roztopowych z terenów drogi oraz terenów przyległych do drogi. W okresach wiosennych prowadzi to do miejscowych podtopień nieruchomości oraz gospodarstw rolnych. Niewykaszanie chwastów powoduje ich dalszą ekspansję na tereny wykorzystywane rolniczo i gospodarczo.

Posiadany przez ZUK sprzęt jest niewystarczający do realizacji wskazanego zadania. Brak kosiarki z wysięgnikiem hydraulicznym powoduje, że nie ma możliwości wykaszania większej ilości poboczy oraz skarp i rowów. Obecnie posiadana kosiarka bijakowa obsługiwana przez ciągnik Z nie wystarcza do obsługi tej ilości dróg oraz ze względu na swoją konstrukcję nie pozwala na wykaszanie rowów oraz skarp pobocza za rowem odwadniającym drogę.

Parametry techniczne oferowanych urządzeń koszących na wysięgnikach hydraulicznych wymagają ciągników o mocy minimum 90 KM. Żaden z posiadanych ciągników nie ma wystarczających parametrów technicznych do obsługi planowanych do zakupu urządzeń.

Ciągnik U natomiast jest w stanie technicznym zmuszającym do jego natychmiastowej wymiany. Jego ciągłe naprawy i awarie utrudniają terminowe wykonywanie zadań. Przy koszeniu poboczy ze względu na specyfikę i ekonomikę prac wykorzystywana będzie kosiarka bez wysięgnika zamontowana na ciągniku B oraz planowana do zakupu kosiarka na wysięgniku hydraulicznym montowana na planowanym do zakupu nośniku (ciągnik o mocy min. 90 KM). Podczas oczyszczania poboczy i rowów z zakrzaczeń i odrostów drzew powstają duże ilości masy zielonej w postaci gałęzi. Przepisy ochrony środowiska w tym ustawa o utrzymaniu porządku i czystości oraz ustawa o odpadach zmusza do właściwego zagospodarowania odpadów w tym odpadów biodegradowalnych. W chwili obecnej istnieje problem z właściwym zagospodarowaniem masy drzewnej powstającej w wyniku oczyszczania pasów dróg gminnych i powiatowych. Sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest zrębkowanie gałęzi rębakiem. Powstałe zrębki można wykorzystać gospodarczo jako dodatek miału czy węgla do ogrzewania budynków pozostających w zarządzie ZUK oraz do ściółkowania rabat i nasadzeń na terenach zielonych pozostających własnością Gminy obsługiwanych przez ZUK.

Docelowo planuje się zakup wysięgnika hydraulicznego montowanego do ciągnika rolniczego oraz głowicy kosząco-mulczującej, zakup rębaka zawieszanego z napędem od WOM ciągnika oraz wymianę ciągnika U na ciągnik o mocy min. 90 KM, zakup ciągnika rolniczego o mocy min 90 KM z napędem 4x4 wraz ładowaczem czołowym oraz wysięgnikiem hydraulicznym mocowanym do ciągnika rolniczego, głowicą koszącą montowaną na wysięgniku hydraulicznym do koszenia rowów, rębakiem do gałęzi montowanym i napędzanym z ciągnika rolniczego.

Gmina planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu pn. „......”.

Reasumując, w ramach projektu Gmina chce zakupić, a następnie bezpłatnie użyczyć Zakładowi Usług Komunalnych w celu realizacji zadań statutowych zakładu, a w szczególności zadania polegającego na poprawie stosunków wodnych na drogach gminnych oraz pozostających w zarządzaniu Gminy drogach powiatowych poprzez koszenie poboczy, rowów oraz oczyszczanie i odkrzaczanie rowów przydrożnych i skarp następujące urządzenia:

 • wysięgnik hydrauliczny mocowany do ciągnika rolniczego, który pozwoli na zamocowywanie różnego rodzaju głowic roboczych,
 • głowicę koszącą montowaną na wysięgniku hydraulicznym do koszenia rowów, która pozwoli ścinać wszelkiego rodzaju trawy i chwasty oraz inne odrosty roślinne rosnące na poboczach dróg i w rowach,
 • rębak do gałęzi montowany i napędzany z ciągnika rolniczego pozwalający na rozdrabnianie gałęzi krzewów i drzew wyciętych z oczyszczanych rowów oraz poboczy dróg,
 • ciągnik rolniczy o mocy min. 80 KM z napędem 4x4, ładowaczem czołowym, umożliwiającym załadunek materiału roślinnego oraz wszelkich nieczystości usuniętych z oczyszczanych rowów przydrożnych. Ciągnik stanowił będzie podstawę nośną oraz napędową zakupionych maszyn tj. wysięgnika wraz z głowicą koszącą oraz rębaka do gałęzi.

Wykorzystanie zakupionych urządzeń ma na celu zwiększenie efektywności koszenia i oczyszczania rowów przydrożnych oraz poboczy dróg. Właściwie utrzymane pobocza oraz rowy przyczynią się do właściwego oczyszczania wód opadowych zbieranych z jezdni, co przyczyni się do zachowania w dobrostanie środowiska naturalnego.

Właściwie utrzymane rowy odwadniające w sytuacjach wystąpienia ulewnych deszczy oraz topnienia zalegającego śniegu będą w stanie lepiej przyjąć i odprowadzić nadmierną ilość wody, przez co zmniejszy się zagrożenie występowania miejscowych podtopień gospodarstw i posesji. Prowadzone działania przyczynią się ponadto do poprawienia estetyki Gminy.

Zakup rębaka do gałęzi przyczyni się do właściwego zagospodarowania usuwanych z rowów i skarp zarośli roślinnych, gałęzi z formowanych drzew, którymi obsadzono drogi gminne oraz park miejski. Pozyskiwane w ten sposób zrębki nie będą trafiały na wysypisko odpadów. Będą wykorzystywane do ściółkowania nasadzeń na terenie miasta i w parku miejskim. Potencjalnie po odpowiednim sezonowaniu będą mogły być wykorzystane do spalania w piecach CO ZUK przez co zmniejszy się spalanie węgla kamiennego.

Ogromne znaczenie dla stanu środowiska naturalnego oraz rozwoju Gminy ma ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami oraz zaopatrzenie w wodę mieszkańców. Wody gruntowe narażone są na zanieczyszczenia pochodzące z wód opadowych zbierających zanieczyszczenia z dróg utwardzonych między innymi zanieczyszczenia metalami ciężkimi i substancjami ropopochodnymi. Przenikanie zanieczyszczeń komunalnych do gruntu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego.

Istotnym aspektem jest zmniejszenie zagrożenia podtopieniami gospodarstw domowych i nieruchomości na terenie prowadzonego zadania, a także poprawa estetyki i widoczności w obrębie dróg gminnych i powiatowych, co może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Potrzeba realizacji projektu wynika z oczekiwań mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych. Projekt jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju Gminy. Bez realizacji projektu mieszkańcy mogą czuć się wykluczeni oraz skazani na marginalizację ich potrzeb.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina, która jest podatnikiem podatku VAT czynnym, w związku z realizacją projektu pn. „......” ma możliwość prawną do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Należy również zauważyć, iż jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2013, poz. 247). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r., poz. 594) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują m.in. sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, zieleni gminnej i zadrzewień (art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 12 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Zakupiony sprzęt zaewidencjonowany zostanie na stanie majątkowym Gminy, a Gmina planuje każdorazowo w razie potrzeby przekazywać ww. sprzęt na podstawie protokołu Zakładowi Usług Komunalnych.

W myśl powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż nabyte towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z tytułu realizacji opisanego wyżej zadania, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna, jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji Gmina nie będzie miała prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi, art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE.L. Nr 347, s.1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013r., poz. 247, z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z zawartych we wniosku informacji wynika, że Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT, prowadzi sprzedaż opodatkowaną, związaną m.in. z usługami dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedażą gruntów i budynków. Gmina wykonuje zadania polegające na bieżącym utrzymaniu dróg w tym koszeniu poboczy oraz oczyszczaniu rowów przydrożnych poprzez utworzony w tym celu Zakład Usług Komunalnych będący samorządowym zakładem budżetowym. Gmina zarządza 211 km. dróg gminnych oraz w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Powiatem zarządza 43 km dróg powiatowych. W ramach zadań własnych oraz porozumienia zobligowana jest do właściwego utrzymania stanu poboczy oraz rowów przydrożnych. Posiadany przez ZUK sprzęt jest niewystarczający do realizacji wskazanego zadania. Gmina planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu pn. „.....”. W ramach projektu Gmina chce zakupić następujące urządzenia:

 • wysięgnik hydrauliczny mocowany do ciągnika rozlicznego,
 • głowicę koszącą montowaną na wysięgniku hydraulicznym do koszenia rowów,
 • rębak do gałęzi montowany i napędzany z ciągnika rolniczego
 • ciągnik rolniczy o mocy min. 80 KM z napędem 4x4, ładowaczem czołowym, umożliwiającym załadunek materiału roślinnego oraz wszelkich nieczystości usuniętych z oczyszczanych rowów przydrożnych.

Zakupiony sprzęt zaewidencjonowany zostanie na stanie majątkowym Gminy, a Gmina planuje każdorazowo w razie potrzeby przekazywać ww. sprzęt na podstawie protokołu Zakładowi Usług Komunalnych. Gmina bezpłatnie użyczy przedmiotowy sprzęt Zakładowi Usług Komunalnych w celu realizacji zadań statutowych zakładu, a w szczególności zadania polegającego na poprawie stosunków wodnych na drogach gminnych oraz pozostających w zarządzaniu Gminy drogach powiatowych poprzez koszenie poboczy, rowów oraz oczyszczanie i odkrzaczanie rowów przydrożnych i skarp Nabyte towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, będą natomiast służyły czynnościom związanym z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in.: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1), gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2), wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3), zieleni gminnej i zadrzewień (art. 7 ust. 1 pkt 12).

W myśl przytoczonych wyżej przepisów ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gmin obejmują między innymi zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Wobec powyższego podejmowane w tym zakresie przez Wnioskodawcę działania mieszczą się w zadaniach publicznych prowadzonych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie więc zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie jest spełniony, gdyż Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego realizując zadanie będące przedmiotem wniosku, wykonuje zadania własne, a towary i usługi nabyte w ramach jego realizacji nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym z tego tytułu Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu pn. „.....”, ponieważ zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem– nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystywania przez Gminę powstałego w wyniku realizacji projektu mienia do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.