IPTPP3/4512-286/15-2/JM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku.
IPTPP3/4512-286/15-2/JMinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. gmina
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego(Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatkuod towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina, jako organ władzy publicznej jest zarejestrowana, jako podatnik VAT czynny.

Gmina złożyła wniosek w ramach RPO W 2007-2013 o dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,”.

Wniosek Gminy uzyskał dofinansowanie i w czerwcu 2014 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie.

Zadanie będące przedmiotem złożonego wniosku i podpisanej umowy zostało zrealizowane w 2015 roku.

Gmina wyłoniła wykonawcę zadania i podpisała umowę. Wykonawca po realizacji umowy i podpisaniu przez strony protokołu, wystawił dla Gminy fakturę VAT. Gmina w zakresie realizacji ww. zadnia występowała, jako organ władzy publicznej realizując zadania ustawowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 17-20 ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym gmina wskazała w projekcie VAT, jako wydatek kwalifikowalny, którego nie będzie mogła odzyskać.

 1. Nazwa projektu:„”.
 2. Źródło wsparcia: Nazwa Programu Operacyjnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna Nazwa Działania 2.4 Marketing gospodarczy Schemat – B.
 3. Wartość projektu:
  • Koszty całkowite – 304 999,98;
  • Koszty kwalifikowane – 299 499,98;
  • Wnioskowane wsparcie – 254 574,98;
  • Poziom dofinansowania – 85%.
 1. Okres realizacji projektu: 1.07.2014 – 30.06.2015.
 2. ele projektu: Celem przewodnim projektu jest promocja gospodarcza Gminy na rynku międzynarodowym i krajowym. Projekt zakładał wykorzystanie narzędzi, które pozwolą na uzyskanie szerokiego zasięgu realizowanych działań i efektywne dotarcie do potencjalnych inwestorów. Szczególny nacisk w projekcie został położony na jakość merytoryczną wykorzystywanych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które wyróżniają Gminę na tle innych regionów Polski tak, aby zmienić sposób postrzegania Gminy wśród potencjalnych inwestorów, pokazując dobre praktyki i historię sukcesu firm, które działając w podobnym otoczeniu osiągnęły sukces rynkowy.
 3. Opis działań w projekcie:
  1. Kampania w Internecie. W ramach tego zadania została opracowana prezentacja multimedialna na temat potencjału inwestycyjnego Gminy, na którą przekierowuje baner umieszczony na gospodarczych stronach jednego z ogólnopolskich portali internetowych.
  2. Emisja spotu reklamowego w TV. Wykonanie spotu promocyjnego (30-sekundowego) na temat potencjału gospodarczego Gminy. Spot był elementem kampanii TV, promującej Gminę, jako miejsca, umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej, gminy innowacyjnej, atrakcyjnie położonej. Spot był emitowany w ogólnopolskiej telewizji informacyjnej (biznesowej) – poprzez platformy cyfrowe zapewniał dotarcie do odbiorców poza granicami naszego kraju, a poprzez rozsiew naziemny i platformy cyfrowe polskie – do odbiorców w Polsce, w tym – do szczególnie preferowanej grupy – ... . Dodatkowo w ramach tego zadania został wykonany film promocyjny o długości,co 2 min. na temat szans rozwojowych jakie daje Gmina inwestorom polskimi zagranicznym. Film był i będzie wyświetlany na organizowanych seminariach, konferencjachi spotkaniach.
  3. Seminaria. Przygotowano i przeprowadzono seminaria do udziału, w których byli zaproszeni radcowie handlowi lub inni przedstawiciele ambasad Ukrainy, Rosji, Białorusi i Niemiec oraz miejscowi przedsiębiorcy i przedstawiciele miast partnerskich.
  4. Udział w targach. W ramach projektu zorganizowano udział Gminy w targach przedsiębiorczo-inwestycyjnych o charakterze międzynarodowym, odpowiednich do charakteru realizowanego projektu, umożliwiających promowanie gospodarczą Gminy.
 1. W ramach wydatków poniesionych na projekt Gmina uzyskała:
  1. Ekran podwieszany.
  2. Rzutnik LCD.
  3. Uchwyt rzutnika.
  4. System zaciemnienia.
  5. System nagłośnienia (kolumny x 2, wzmacniacz, okablowanie).
  6. Stolik prezentacyjny.
  7. System wystawienniczy (tablica 1 szt., stand 1 szt.).
  8. System Identyfikacji Wizualnej.
  9. Prezentacja multimedialna.
  10. Film promocyjny i spot reklamowy.
  11. Wpis, zakup powierzchni wystawienniczej, przygotowanie stoiska.
  12. Przejazdy i noclegi.
  13. Catering.
  14. Seminarium wynagrodzenie prelegentów.
  15. Przygotowanie gadżetów i folderów.
  16. Seminarium – catering.
  17. Seminarium – noclegi.
  18. Seminarium – koszty przejazdu zaproszonych gości, w tym bilety lotnicze.
  19. Kampania w intrenecie.
  20. Emisja spotu reklamowego.
  21. Koszty osobowe kierownika projektu.
  22. Prezentacja multimedialna – materiał na nośniku elektronicznym.
  23. Naklejki promocyjne z logotypami unijnymi.

Przy czym wykonawca umowy zgodnie z jej zapisami zrealizował cały ww. zakres w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, na które wystawił fakturę VAT.

 1. Zakładane przez gminę rezultaty projektu to:
  1. Liczba odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnych – 300 tys. osób.
  2. Elementy wytworzone w ramach projektu, które zostaną w dyspozycji Gminy po jego zakończeniu: prezentacja multimedialna, film promocyjny (2 min.) i spot reklamowy (30 s), system identyfikacji wizualnej Gminy (logo, akcydensy: wizytówka, papier firmowy, koperta), wyposażenie sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Jak opisano powyżej celem Gminy była aktywizacja działań na rzecz zwiększenia świadomości marki wśród potencjalnych inwestorów. Realizacja projektu odpowiada na te potrzeby. Narzędzia powstałe w wyniku realizacji projektu posłużą promocji Gminy. Gmina w związku z realizacją projektu nie uzyskuje dochodów, które można w chwili obecnej dokładnie określić wartościowo i które podlegałyby ustawie o VAT. Założeniem Gminy jest przyciągnięcie potencjalnych inwestorów tak, aby przełożyło się to na gospodarczy rozwój gminy. Nowy podmiot gospodarczy na terenie Gminy to potencjalnie dodatkowe wpływy z podatków lokalnych np. z podatku od nieruchomości, to potencjalnie dodatkowe wpływy z udziałów Gminy w podatku CIT od osób prawnych i PIT od osób fizycznych, ale są to daniny publiczne, które nie podlegają ustawie o VAT. Reasumując Gmina nie uzyskała i nie planuje uzyskać w wyniku realizacji opisanego projektu dochodów podlegających ustawie o VAT, tj. po stronie Gminy nie wystąpiła i nie wystąpi sprzedaż opodatkowana VAT dotycząca zrealizowanego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość, w świetle obowiązujących przepisów, w tym art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, odzyskania podatku od towarów i usług ujętego przez wykonawcę zadania w wystawionej na Gminę fakturze VAT za zrealizowany zakres zadania w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zdaniem Gminy, w związku z tym, że Gmina w zakresie realizacji ww. zadnia występowała, jako organ władzy publicznej realizując zadania ustawowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 17-20 ustawy o samorządzie gminnym, a uzyskane w projekcie narzędzia posłużą Gminie do promocji, oraz w związku z realizacją projektu nie wystąpiła i nie wystąpi po stronie Gminy sprzedaż opodatkowana, Gmina nie ma możliwości, ani podstaw prawnych do odzyskania podatku VAT w związku ze zrealizowanym przedsięwzięciem.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z analizy art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, który nie są zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn., gdy odliczenia dokonuje czynny podatnik VAT, oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są lub będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, ale w myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w z zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Gmina w ramach przedsięwzięcia nie zawierała i nie planuje zawrzeć przywołanych powyżej umów cywilnoprawnych.

Reasumując, z analizy art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 w powiązaniu z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego), a w przedstawionej sytuacji czynności opodatkowane nie wystąpiły i nie są planowane. Dlatego Gmina stoi na stanowisku, że nie ma w związku z realizacją tego projektu możliwości odzyskania (odliczenia) naliczonego przez wykonawcę podatku VAT i wykazała kwotę tego podatku, jako wydatek kwalifikowalny w projekcie „”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina złożyła wniosek w ramach RPO W 2007-2013 o dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,”. Wykonawca po realizacji umowy i podpisaniu przez strony protokołu, wystawił dla Gminy fakturę VAT. Po stronie Gminy nie wystąpiła i nie wystąpi sprzedaż opodatkowana VAT dotycząca zrealizowanego projektu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Zainteresowany – po stronie Gminy nie wystąpiła i nie wystąpi sprzedaż opodatkowana VAT dotycząca zrealizowanego projektu. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – po stronie Gminy nie wystąpiła i nie wystąpi sprzedaż opodatkowana VAT dotycząca zrealizowanego projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.