IPTPP3/4512-204/15-4/MWj | Interpretacja indywidualna

Czy Gminie ..........., która jest podatnikiem podatku VAT czynnym, w związku z realizacją projektu pn. „..........” przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
IPTPP3/4512-204/15-4/MWjinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. obniżenie podatku należnego
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613,) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 03 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 08 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.................” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „................”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 lipca 2015 r. ( data wpływu 13 lipca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ............, jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, jest podatnikiem podatku VAT czynnym - czyli prowadzi sprzedaż opodatkowaną, związaną m.in. z usługami dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedażą gruntów i budynków.

Gmina........ wykonuje zadania polegające na bieżącym utrzymaniu dróg w tym koszeniu poboczy oraz oczyszczaniu rowów przydrożnych poprzez utworzony w tym celu Zakład Usług Komunalnych w ........... będący samorządowym zakładem budżetowym. ZUK działa na podstawie statutu uchwalonego uchwałą nr .............. Rady Miejskiej w ................ z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w ........

W ramach zadań statutowych wykonuje między innymi:

 • prowadzenie konserwacji, naprawy i budowa infrastruktury dróg gminnych,
 • utrzymanie porządku na terenach gminy ......,
 • utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w ..........,
 • prowadzenie innej działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej związanej z przedmiotem działania Zakładu.

ZUK wyposażony jest w następujący sprzęt techniczny:

 • ciągnik rolniczy BELARUS rok produkcji 2010, przedbieg 4411 moto-godzin, stan techniczny dobry,
 • ciągnik rolniczy Ursus 5714 rok produkcji 2007 , przebieg 6127 moto-godzin, stan techniczny zły,
 • ciągnik rolniczy Zetor 5211 rok produkcji 1990, przebieg 4370 moto-godzin, stan techniczny dostateczny,
 • przyczepy rolnicze szt. 4,
 • przyczepę asenizacyjną o poj. 4 m 3 - szt. 1,
 • kosiarkę bijakową bez wysięgnika.
 • recyler oraz remonter do asfaltów i mas bitumicznych,
 • samochody transportowe do 3,5 t. szt. 3.

Gmina .............. zarządza ponad 112 km dróg gminnych oraz w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą .......... a Powiatem .............. zarządza blisko 43 km dróg powiatowych. W ramach zadań własnych oraz porozumienia .......... zobligowana jest do właściwego utrzymania stanu poboczy oraz rowów przydrożnych. Brak właściwych urządzeń oraz wieloletnie zaniedbania spowodowały, że pobocza oraz rowy zarastają chwastami oraz innymi odrostami roślinnymi utrudniając właściwy odpływ wód opadowych i roztopowych z terenów drogi oraz terenów przyległych do drogi. W okresach wiosennych prowadzi to do miejscowych podtopień nieruchomości oraz gospodarstw rolnych. Niewykaszanie chwastów powoduje ich dalszą ekspansję na tereny wykorzystywane rolniczo i gospodarczo. Posiadany przez ZUK sprzęt jest niewystarczający do realizacji wskazanego zadania. Brak kosiarki z wysięgnikiem hydraulicznym powoduje, że nie ma możliwości wykaszania większej ilości poboczy oraz skarp i rowów. Obecnie posiadana kosiarka bijakowa obsługiwana przez ciągnik ZETOR nie wystarcza do obsługi tej ilości dróg oraz ze względu na swoją konstrukcję nie pozwala na wykaszanie rowów oraz skarp pobocza za rowem odwadniającym drogę. Parametry techniczne oferowanych urządzeń koszących na wysięgnikach hydraulicznych wymagają ciągników o mocy minimum 90 KM. Żaden z posiadanych ciągników nie ma wystarczających parametrów technicznych do obsługi planowanych do zakupu urządzeń. Ciągnik URSUS obecnie eksploatowany jest w stanie technicznym zmuszającym do ich natychmiastowej wymiany. Ciągłe naprawy i awarie utrudniają terminowe wykonywanie zadań. Przy koszeniu poboczy ze względu na specyfikę i ekonomikę prac wykorzystywana będzie kosiarka bez wysięgnika zamontowana na ciągniku Belarus oraz planowana do zakupu kosiarka na wysięgniku hydraulicznym montowana na planowanym do zakupu nośniku (ciągnik o mocy min. 90 KM). Podczas oczyszczania poboczy i rowów z zakrzaczeń i odrostów drzew powstają duże ilości masy zielonej w postaci gałęzi. Przepisy ochrony środowiska w tym ustawa o utrzymaniu porządku i czystości oraz ustawa o odpadach zmuszają do właściwego zagospodarowania odpadów w tym odpadów biodegradowalnych. W chwili obecnej istnieje problem z właściwym zagospodarowaniem masy drzewnej powstającej w wyniku oczyszczania pasów dróg gminnych i powiatowych. Sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest zrębkowanie gałęzi rębakiem. Powstałe zrębki można wykorzystać gospodarczo jako dodatek miału czy węgla do ogrzewania budynków pozostających w zarządzie ZUK oraz do ściółkowania rabat i nasadzeń na terenach zielonych pozostających własnością Gminy ........ obsługiwanych przez ZUK. Docelowo planuje się zakup wysięgnika hydraulicznego montowanego do ciągnika rolniczego oraz głowicy kosząco-mulczującej, zakup rębaka zawieszanego z napędem od WOM ciągnika oraz wymianę używanego obecnie ciągnika URSUS na ciągnik o mocy min. 90KM.

Gmina ..... planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...... wniosek o dofinansowanie projektu pn. „..................”.

Reasumując, w ramach projektu Gmina ....... chce zakupić, a następnie bezpłatnie użyczyć Zakładowi Usług Komunalnych w .......... w celu realizacji zadań statutowych zakładu, a w szczególności zadania polegającego na poprawie stosunków wodnych na drogach gminnych oraz pozostających w zarządzaniu Gminy ....... drogach powiatowych poprzez koszenie poboczy, rowów oraz oczyszczanie i odkrzaczanie rowów przydrożnych i skarp następujące urządzenia:

 • wysięgnik hydrauliczny mocowany do ciągnika rolniczego, który pozwoli na zamocowywanie różnego rodzaju głowic roboczych,
 • głowice kosząco-mulczującą montowaną na wysięgniku hydraulicznym do koszenia rowów, która pozwoli ścinać wszelkiego rodzaju trawy i chwasty oraz inne odrosty roślinne rosnące na poboczach dróg i w rowach,
 • rębak do gałęzi montowany i napędzany z ciągnika rolniczego pozwalający na rozdrabnianie gałęzi krzewów i drzew wyciętych z oczyszczanych rowów oraz poboczy dróg,
 • ciągnik rolniczy o mocy min. 90 KM z napędem 4x4, ładowaczem czołowym, umożliwiającym załadunek materiału roślinnego oraz wszelkich nieczystości usuniętych z oczyszczanych rowów przydrożnych. Ciągnik stanowił będzie podstawę nośną oraz napędową zakupionych maszyn tj. wysięgnika wraz z głowicą koszącą oraz rębaka do gałęzi.

Wykorzystanie zakupionych urządzeń ma na celu zwiększenie efektywności koszenia i oczyszczania rowów przydrożnych oraz poboczy dróg. Właściwie utrzymane pobocza oraz rowy przyczynią się do właściwego oczyszczania wód opadowych zbieranych z jezdni, co przyczyni się do zachowania w dobrostanie środowiska naturalnego. Właściwie utrzymane rowy odwadniające w sytuacjach wystąpienia ulewnych deszczy oraz topnienia zalegającego śniegu będą w stanie lepiej przyjąć i odprowadzić nadmierną ilość wody, przez co zmniejszy się zagrożenie występowania miejscowych podtopień gospodarstw i posesji. Prowadzone działania przyczynią się ponadto do poprawienia estetyki Gminy ........ Zakup rębaka do gałęzi przyczyni się do właściwego zagospodarowania usuwanych z rowów i skarp zarośli roślinnych, gałęzi z formowanych drzew, którymi obsadzono drogi gminne oraz park miejski. Pozyskiwane w ten sposób zrębki nie będą trafiały na wysypisko odpadów. Będą wykorzystywane do ściółkowania nasadzeń na terenie miasta ....... i w parku miejskim. Potencjalnie po odpowiednim sezonowaniu będą mogły być wykorzystane do spalania w piecach CO ZUK przez co zmniejszy się spalanie węgla kamiennego.

Ogromne znaczenie dla stanu środowiska naturalnego oraz rozwoju Gminy ......ma ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami oraz zaopatrzenie w wodę mieszkańców. Wody gruntowe narażone są na zanieczyszczenia pochodzące z wód opadowych zbierających zanieczyszczenia z dróg utwardzonych między innymi zanieczyszczenia metalami ciężkimi i substancjami ropopochodnymi. Przenikanie zanieczyszczeń komunalnych do gruntu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego. Istotnym aspektem jest zmniejszenie zagrożenia podtopieniami gospodarstw domowych i nieruchomości na terenie prowadzonego zadania, a także poprawa estetyki i widoczności w obrębie dróg gminnych i powiatowych, co może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Potrzeba realizacji projektu wynika z oczekiwań mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych. Projekt jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju Gminy ......... Bez realizacji projektu mieszkańcy mogą czuć się wykluczeni oraz skazani na marginalizację ich potrzeb.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że faktura dokumentująca zakup ciągnika do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy ....... wystawiona zostanie na Gminę .......... Gmina zamierza następnie bezpłatnie użyczyć ww. sprzęt samorządowemu zakładowi budżetowemu - Zakładowi Usług Komunalnych w ..............

Nabyte towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z tytułu realizacji opisanego wyżej zadania, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna, jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie ..........., która jest podatnikiem podatku VAT czynnym, w związku z realizacją projektu pn. „..........” przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towar i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli: w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. z 2013 r. poz. 594) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują m.in. sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, zieleni gminnej i zadrzewień (art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 12 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). .

Zakupiony sprzęt Gmina ......... planuje bezpłatnie użyczyć Zakładowi Usług Komunalnych.

W myśl powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż nabyte towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z tytułu realizacji opisanego wyżej zadania, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna, jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji Gmina ....... nie będzie miała prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina ....... jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Gmina ..... wykonuje zadania polegające na bieżącym utrzymaniu dróg w tym koszeniu poboczy oraz oczyszczaniu rowów przydrożnych poprzez utworzony w tym celu Zakład Usług Komunalnych w ................ Zakup sprzętów będzie służyć do utrzymania dróg na terenie Gminy ........... Gmina zamierza następnie bezpłatnie użyczyć ww. sprzęt samorządowemu zakładowi budżetowemu - Zakładowi Usług Komunalnych w ........... Faktura dokumentująca zakup sprzętów wystawiona zostanie na Gminę .......... Nabyte towary i usługi, związane z realizacją projektu pn. „...........” nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ nabyte towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „..............”, ponieważ nabyte przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ......................., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.