IPTPP3/4512-171/15-6/ALN | Interpretacja indywidualna

Zwrot podatku naliczonego
IPTPP3/4512-171/15-6/ALNinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. zwrot
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu) i 29 lipca 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku naliczonego z faktur dotyczących budowy boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku naliczonego z faktur dotyczących budowy boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu) i 29 lipca 2015 r. (data wpływu) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniach wniosku)

Gmina we własnym imieniu zrealizowała zadanie inwestycyjne, polegające na budowie boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Gmina X jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w ramach zadania inwestycyjnego wystawione zostały na Gminę X NIP .... Realizacja przedmiotowej inwestycji należy do zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym.

W szczególności zadania własne Gminy obejmują zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Gmina wynajmie odpłatnie boisko stowarzyszeniu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Gmina wystawiać będzie faktury, z których należny VAT będzie ujmowany w deklaracji VAT-7 oraz będzie odprowadzany do Drugiego Urzędu Skarbowego w x.

Wybudowane boisko sportowego, stanowiące budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), należy do V kategorii według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

Gmina nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Wybudowane boisko zostało zaliczone do środków trwałych. Gmina będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych w znaczeniu bilansowym zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz. U. 2002.76.694).

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem pytania jest zakup towarów i usług związanych z budową boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Gmina zamierza wykorzystać towary i usługi zakupione w ramach realizacji inwestycji wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zasadniczym celem nabycia towarów i usług do budowy inwestycji objętej zakresem pytania jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Gmina wynajmie odpłatnie boisko sportowe wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Gmina wynajmie boisko sportowe wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przedmiotem umowy między Gminą a najemcą jest wynajęcie boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w zamian za czynsz dzierżawny.

Wydatki inwestycyjne będące przedmiotem zapytania służą wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Gmina przystępując do realizacji Inwestycji będącej przedmiotem pytania, zamierzała wykorzystać nabyte towary i usługi wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina nie dysponuje dokumentami, z których wynika, że inwestycja służyć będzie wyłącznie czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Boisko wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym nie zostały oddane do użytkowania.

Gmina wynajmie odpłatnie wszystkie pomieszczenia zaplecza sanitarno-szatniowego.

Na pytanie, „czy w związku ze wskazaniem Wnioskodawcy, że przedmiotową inwestycję zamierzał wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, należy podać, czy Wnioskodawca dokonywał odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących budowy boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym... Jeżeli odpowiedź jest przecząca, należy wskazać powód, dla którego nie dokonywano odliczenia” Wnioskodawca wskazał, że Gmina X nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących budowy boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Odliczenie uzależniono od pozytywnej opinii Izby Skarbowej na niniejszy wniosek.

Faktury za realizację inwestycji Gmina otrzymała w roku 2014. Inwestycja zrealizowana została w roku 2014. Realizacja przedmiotowego zadania w aspekcie inwestycyjnym została zakończona 27 listopada 2014. Boisko nie zostało do chwili obecnej przekazane najemcy ze względu na trwający proces utrawiania. Przewiduje się podpisanie umowy najmu w sierpniu 2015 roku.

Na pytanie, do jakich czynności Gmina zamierza wykorzystywać boisko z zapleczem sanitarno-szatniowym bezpośrednio po oddaniu do użytkowania:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czy
 • zwolnionych od opodatkowania tym podatkiem, czy
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawca wskazał, że Gmina od sierpnia 2015 roku zamierza wykorzystywać boisko z zapleczem sanitarno-szatniowym wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje zwrot podatku VAT od kosztu budowy boiska...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, zawartego w koszcie realizacji inwestycji.

Gmina w przedstawionej sprawie będzie występować, jako podmiot gospodarczy, otrzymujący dochód na podstawie umowy najmu/odpłatnego użyczenia. W tym zakresie będzie podatnikiem podatku VAT, któremu służy prawo do odliczenia i zwrotu VAT od wytworzonego środka trwałego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowa zasada dotycząca odliczania podatku naliczonego została sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie zaś do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Natomiast jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Z kolei art. 86 ust. 13 ustawy, stanowi, iż jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, iż w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Ponieważ cytowane wcześniej regulacje prawne nakazują oceniać zakres prawa do odliczenia w oparciu o finalne przeznaczenie towaru czy też usługi, w cenie której zawarty był podatek mający podlegać odliczeniu, to zmiana przez podatnika planów co do finalnego wykorzystania towarów lub usługi, ma wpływ na jego prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem. Z chwilą podjęcia przez podatnika decyzji o zmianie przeznaczenia towarów lub usług na cele związane z działalnością opodatkowaną, podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia podatku naliczonego, związanego z tą działalnością, a wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na ich nabycie.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 81 § 1 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Na mocy art. 81 § 2 ww. ustawy, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy jej sporządzeniu. Może on dotyczyć określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym, poprawnym już wypełnieniu deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem wyjaśniającym przyczynę korekty.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina we własnym imieniu zrealizowała zadanie inwestycyjne, polegające na budowie boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w ramach zadania inwestycyjnego wystawione zostały na Gminę.

Wybudowane boisko wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stanowi budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wybudowane boisko zostało zaliczone do środków trwałych. Gmina będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych w znaczeniu bilansowym zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz. U. 2002.76.694). Wydatki inwestycyjne będące przedmiotem zapytania służą wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Gmina zamierza wykorzystać towary i usługi zakupione w ramach realizacji inwestycji wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina wynajmie boisko sportowe wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przedmiotem umowy między Gminą a najemcą jest wynajęcie boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w zamian za czynsz dzierżawny. Gmina wynajmie odpłatnie wszystkie pomieszczenia zaplecza sanitarno-szatniowego.

Gmina przystępując do realizacji Inwestycji, będącej przedmiotem pytania, zamierzała wykorzystać nabyte towary i usługi wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina nie dysponuje dokumentami, z których wynika, że inwestycja służyć będzie wyłącznie czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Boisko wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym nie zostały oddane do użytkowania.

Faktury za realizację inwestycji Gmina otrzymała w roku 2014. Inwestycja zrealizowana została w roku 2014. Realizacja przedmiotowego zadania w aspekcie inwestycyjnym została zakończona 27 listopada 2014. Boisko nie zostało do chwili obecnej przekazane najemcy ze względu na trwający proces utrawiania. Przewiduje się podpisanie umowy najmu w sierpniu 2015 roku.

Na pytanie, do jakich czynności Gmina zamierza wykorzystywać boisko z zapleczem sanitarno-szatniowym bezpośrednio po oddaniu do użytkowania:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czy
 • zwolnionych od opodatkowania tym podatkiem, czy
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawca wskazał, że Gmina od sierpnia 2015 roku zamierza wykorzystywać boisko z zapleczem sanitarno-szatniowym wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest spełniony, ponieważ jak wynika z okoliczności sprawy wydatki poniesione w związku z budową boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Odnośnie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony należy wskazać, iż podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku spełnienia łącznie trzech warunków, wynikających z treści art. 86 ust. 10 oraz ust. 10b ustawy tj.:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług (art. 86 ust. 10),
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług (art. 86 ust. 10),
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję (art. 86 ust. 10b).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w odniesieniu do wydatków dotyczących budowy boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym Gmina może zrealizować prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w bieżącej deklaracji VAT, o ile nie upłynęły dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od końca okresu, w którym otrzymała fakturę i powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Zaś po upływie tych okresów, Gmina będzie mogła dokonać korekty stosownych deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego – na zasadzie określonej w art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca wskazał, że Gmina jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamierzała wykorzystywać nabyte towary i usługi wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, co Organ przyjął jako element opisu sprawy. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach– art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.