IPTPP3/4512-170/15-5/MK | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe będzie opodatkowanie przez Gminę 8% stawką podatku VAT wpłat mieszkańców, którym instalacje solarne zostaną przymocowane na dachu lub na ścianie budynku, bądź posadowione na terenie przyległym do niego (na gruncie przy budynku)?
IPTPP3/4512-170/15-5/MKinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. gmina
 3. kolektory słoneczne
 4. odliczenie podatku
 5. opodatkowanie
 6. partycypacja
 7. prawo do odliczenia
 8. projekt
 9. stawka
 10. wpłata
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu montażu kolektorów słonecznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach dostawy i montażu instalacji solarnych wg stawki podatku VAT 8%,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu montażu kolektorów słonecznych.

Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Brzeziny zamierza przystąpić do realizacji projektu pod nazwą „...”.

Źródłem finansowania inwestycji będą środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007-2013, a w szczególności z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, a także budżet gminy oraz wkład własny mieszkańca biorącego udział w programie budowy instalacji producenckiej.

Warunkiem koniecznym realizacji umowy i realizacji prac jest podpisanie przez Gminę umowy o dofinansowanie zadania ze środków EFR.

Inwestycja obejmować będzie projektowanie, dostawę materiałów i urządzeń, montaż i uruchomienie zestawów solarnych w obrębie budynków mieszkalnych, służących podgrzewaniu wody użytkowej, wykorzystywanej dla zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych.

Zadaniem Gminy będzie zabezpieczenie realizacji przedsięwzięcia tj. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wyłonienie wykonawcy zestawu solarnego, ustalenie harmonogramu realizacji prac, sprawowanie bieżącego nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenie odbioru końcowego oraz rozliczenie finansowe.

Z mieszkańcami, którzy wezmą udział w projekcie (po spełnieniu określonych warunków w regulaminie) zostają zawarte umowy określające wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym oraz określające warunki użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu.

Zasadą jest instalacja kolektorów słonecznych na dachach budynków mieszkalnych. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę zestawu solarnego braku możliwości technicznych zainstalowania kolektorów na dachu, mogą być one przymocowane do ściany budynku mieszkalnego lub na terenie przyległym do niego (na gruncie przy budynku).

Każdy uczestnik, u którego będzie wybudowana instalacja będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości do 15% wartości kosztów poniesionych przez Gminę, tytułem zwrotu części kosztów realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy każdy mieszkaniec dokonał wpłaty zaliczki, jako wkład własny.

Inwestycja będzie realizowana tylko dla tych mieszkańców, z którymi Gmina zawrze umowy i którzy uiszczą ustaloną kwotę udziału własnego w przeprowadzonej inwestycji.

Zestaw solarny będzie użytkowany przez danego mieszkańca, przez okres 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania przez agencję płatniczą zostanie własnością Gminy.

Gmina przekaże na własność zestaw solarny na rzecz mieszkańca, u którego został zamontowany, po zakończeniu okresu trwałości projektu.

Realizacja projektu należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. l pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r„ poz. 594, z późn. zm.).

Faktury będą wystawiane na Gminę, która jest zarejestrowana czynnym podatnikiem podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że kolektory słoneczne będą montowane wyłącznie dla budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Klasyfikacja budynków będzie się odbywała na podstawie złożonego do wniosku o udział w programie oświadczenia właściciela nieruchomości, o powierzchni użytkowej obiektu objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami powierzchnia budynków mieszkalnych, na których będą zamontowane instalacje solarne nie będzie przekraczać 300 m2. Klasyfikacja budynków mieszkalnych wg PKOB: 1.11.111.1110.

Kolektory słoneczne nie będą montowane dla budynków nieobjętych społecznym programem mieszkaniowym. Montaż kolektorów słonecznych nastąpi w ramach termomodernizacji budynków.

Wpłaty dokonywane przez osoby biorące udział w projekcie będą obowiązkowe. Brak wpłaty mieszkańca wyklucza go z udziału w projekcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2).

Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z ww. inwestycją ...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki na budowę instalacji prosumenckiej- montaż zestawu solarnego.

W przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ wydatki w ramach projektu (wykonanie dokumentacji, dostawa materiałów i urządzeń oraz montaż, usługa inspektora nadzoru ), będą przez Gminę wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza przystąpić do realizacji projektu pod nazwą „...”. Źródłem finansowania inwestycji będą środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007-2013, a także budżet gminy oraz wkład własny mieszkańca biorącego udział w programie budowy instalacji. Inwestycja obejmować będzie projektowanie, dostawę materiałów i urządzeń, montaż i uruchomienie zestawów solarnych w obrębie budynków mieszkalnych, służących podgrzewaniu wody użytkowej, wykorzystywanej dla zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych. Z mieszkańcami, którzy wezmą udział w projekcie (po spełnieniu określonych warunków w regulaminie) zostają zawarte umowy określające wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym oraz określające warunki użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu. Zasadą jest instalacja kolektorów słonecznych na dachach budynków mieszkalnych. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę zestawu solarnego braku możliwości technicznych zainstalowania kolektorów na dachu, mogą być one przymocowane do ściany budynku mieszkalnego lub na terenie przyległym do niego (na gruncie przy budynku). Każdy uczestnik, u którego będzie wybudowana instalacja będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości do 15% wartości kosztów poniesionych przez Gminę, tytułem zwrotu części kosztów realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy każdy mieszkaniec dokonał wpłaty zaliczki, jako wkład własny. Faktury będą wystawiane na Gminę, która jest zarejestrowana czynnym podatnikiem podatku VAT. Kolektory słoneczne będą montowane wyłącznie dla budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym. Klasyfikacja budynków będzie się odbywała na podstawie złożonego do wniosku o udział w programie oświadczenia właściciela nieruchomości, o powierzchni użytkowej obiektu objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami powierzchnia budynków mieszkalnych, na których będą zamontowane instalacje solarne nie będzie przekraczać 300 m2. Klasyfikacja budynków mieszkalnych wg PKOB: 1.11.111.1110.Kolektory słoneczne nie będą montowane dla budynków nieobjętych społecznym programem mieszkaniowym. Montaż kolektorów słonecznych nastąpi w ramach termomodernizacji budynków. Wpłaty dokonywane przez osoby biorące udział w projekcie będą obowiązkowe. Brak wpłaty mieszkańca wyklucza go z udziału w projekcie.

W tym miejscu wskazać należy, iż w interpretacji indywidualnej nr IPTPP4/4512-170/15-4/MK stwierdzono, że dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi montażu zestawów solarnych na rzecz mieszkańców (osób fizycznych), co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku montażu zestawu solarnego, który ma miejsce w/na budynkach mieszkalnych osób fizycznych i jest wykonywany w ramach termomodernizacji oraz w wysokości 23% w części instalacji solarnej montowanej na gruncie poza budynkiem mieszkalnym. Zatem, usługi te będą stanowiły czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych osób fizycznych, spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – wydatki dotyczące przedmiotowej inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu montażu kolektorów słonecznych. Natomiast, w zakresie opodatkowania wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach zakupu i montażu instalacji solarnych wg stawki podatku VAT 8% zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.