IPTPP2/4512-78/15-6/AJB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych oraz instalacji pieców c.o. w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-78/15-6/AJBinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. kolektory słoneczne
 3. wpłaty partycypacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) oraz z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych oraz instalacji pieców c.o. w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych oraz instalacji pieców c.o. w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją projektu „...”,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu dotyczącego budynków mieszkalnych osób fizycznych, budynków ....

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 26 marca 2015 r. oraz z dnia 30 kwietnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniach wniosku).

Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W dniu 19.01.2015 r. otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... o wybraniu do dofinansowania projektu „...” realizowanego w ramach Działania 6.2 Energia Przyjazna Środowisku RPOI W 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt obejmuje realizację na terenie Gminy ... instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych – 645 szt., instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w 32 budynkach mieszkalnych u osób fizycznych, oraz instalacje zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej – 3 szt. tj. budynku ..., budynku ...i budynku ... – jednostka budżetowa samorządu powiatowego w .... Koszty inwestycji oprócz bezpośrednich robót montażowych obejmują również wykonanie dokumentacji projektowej, koszty zarządzania projektem, koszty promocji.

Gmina będzie realizować przedstawioną inwestycję na zasadzie zlecenia wykonawcom i otrzymywać będzie faktury za wykonane roboty budowlane i usługi .W tej inwestycji źródłem finansowania oprócz dotacji unijnej w kwocie 85% kosztów kwalifikowalnych będą wpłaty mieszkańców w wysokości 14% wartości inwestycji, wpłaty podmiotu publicznego tj. ... (organ założycielski Starostwo Powiatowe w ...) – w wysokości 14%, oraz 1% kosztów – budżet Gminy .... Budynek siedziby GOK jest własnością Wnioskodawcy przekazany w nieodpłatne użyczenie .... Mieszkańcy będą wnosić ww. wkład na podstawie umów cywilno-prawnych (projekt w załączeniu), w których określono prawa i obowiązki stron i wysokość partycypacji w kosztach budowy. Inwestycja będzie realizowana tylko u tych mieszkańców, którzy podpiszą umowę i uiszczą ustaloną kwotę udziału własnego. Warunki umowy na wykonanie instalacji solarnych i instalowaniu pieców na paliwo ekologiczne są jednakowe dla wszystkich mieszkańców, a wysokość tej kwoty będzie uzależniona od ilości kolektorów w zestawie solarnym (zestawy złożone z 2 lub 3 kolektorów oraz 1 zestaw 33 kolektory), oraz opłaty za instalacje pieców – jednakowe dla wszystkich.

Inwestycja po zakończeniu będzie własnością Gminy, która użyczy ją na okres 5 lat nieodpłatnie mieszkańcom. Koszty eksploatacji zestawów solarnych w tym czasie będzie ponosić Wnioskodawca. Zestawy solarne po okresie trwałości projektu – 5 lat zostaną nieodpłatnie przekazane na własność mieszkańców oraz DPS odrębną umową.

W pismach stanowiących uzupełnienie wniosku wskazano, iż:

 1. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy mają charakter obowiązkowy.
 2. Realizacja inwestycji dotycząca instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych będzie uzależniona od wpłat dokonywanych przez poszczególnych mieszkańców.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych jest uzależniona od wpłat dokonywanych przez te osoby.
 4. Faktury dokumentujące wydatki poniesione na montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz poniesione na montaż instalacji zestawów solarnych w 3 budynkach użyteczności publicznej będą wystawiane na Gminę ....
 5. Faktury dla wydatków dotyczących montażu instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz dotyczące instalacji zestawów solarnych w 3 budynkach użyteczności publicznej będą wystawiane odrębnie dla każdego z tych wydatków.
 6. Towary i usługi związane z realizacją projektu w części dotyczącego instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 7. ... – jest instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dla której Gmina jest organizatorem.
 8. ... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. ...w ... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Ww. instytucje są zarejestrowanymi odrębnymi podatnikami podatku VAT.
 9. ... i ...są odrębnymi podmiotami prawnymi, jak również są odrębnymi podatnikami podatku VAT w stosunku do Gminy ....
 10. Instalacje solarne zamontowane w ... zostaną przekazane nieodpłatnie tej jednostce.
 11. Towary i usługi dotyczące instalacji zestawów solarnych w 3 budynkach użyteczności publicznej będą wykorzystywane do:
  • budynek ... – do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (w obydwu przypadkach dotyczy czynności urzędniczych związanych z naliczaniem czynszów, opłat itp.) jak również do czynności pozostających poza systemem podatku VAT – w ramach zadań własnych Gminy,
  • budynek ...– niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, budynek na działalność GOK jest użyczony bezpłatnie przez Gminę do realizacji zadań własnych Gminy,
  • budynek ... – opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż ...ma obowiązek wnieść obowiązkową opłatę w wysokości 14% wartości inwestycji na poczet instalacji zestawu solarnego. Budynek ... nie jest własnością Gminy.
 12. W części dotyczącej montażu instalacji solarnej w budynku ..., gdzie wydatki będą służyły zarówno do czynności w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i do czynności w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości w sposób obiektywny przyporządkować kwoty podatku naliczonego do tych czynności.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż z przedstawionej oferty przetargowej, która wpłynęła do ... wynika, że wartość instalacji solarnej zamontowanej na budynku ... wyniesie 15.500,00 zł netto. Instalacji tej wcześniej nie było w budynku ....

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione na realizację ww. inwestycji przekraczają limit 3500 zł, spowodują trwałe unowocześnienie środka trwałego, wzrost wartości technicznej budynku i nadanie mu nowych cech użytkowych, co wpłynie na wzrost wartości użytkowej budynku. Wydatki na realizację tej inwestycji stanowią ulepszenie środka trwałego i zwiększą wartość początkową budynku.

W związku z powyższym wydatki poniesione na realizację inwestycji w części dotyczącej budynku ... będą stanowiły wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazane środki finansowe na udział własny w wysokości 14% kosztów realizacji projektu w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT jako zapłata (zaliczka) z tytułu wykonanych usług przez Gminę... (oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wnoszone wpłaty przez mieszkańców – osoby fizyczne oraz ... – jednostka budżetowa Powiatu ..., dokonywane są na poczet wykonania usługi polegającej na montażu instalacji solarnej oraz pieców c.o., zgodnie z zawartą z mieszkańcami oraz DPS – Starostwo Powiatowe umową. W związku z tym jest to odpłatne świadczenie usług i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zarówno w odniesieniu do mieszkańców jak i DPS – jednostka budżetowa – Powiatu ....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy).

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz ... obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT w dniu 19.01.2015 r. otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... o wybraniu do dofinansowania projektu „...” realizowanego w ramach Działania 6.2 Energia Przyjazna Środowisku RPO W 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt obejmuje realizację na terenie Gminy ... instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych – 645 szt., instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w 32 budynkach mieszkalnych u osób fizycznych, oraz instalacje zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej – 3 szt. tj. budynku ..., budynku ...i budynku ... – jednostka budżetowa samorządu powiatowego w .... Koszty inwestycji oprócz bezpośrednich robót montażowych obejmują również wykonanie dokumentacji projektowej, koszty zarządzania projektem, koszty promocji. Gmina będzie realizować przedstawioną inwestycję na zasadzie zlecenia wykonawcom i otrzymywać będzie faktury za wykonane roboty budowlane i usługi. W tej inwestycji źródłem finansowania oprócz dotacji unijnej w kwocie 85% kosztów kwalifikowalnych będą wpłaty mieszkańców w wysokości 14% wartości inwestycji, wpłaty podmiotu publicznego tj. ... (organ założycielski Starostwo Powiatowe w ...) – w wysokości 14%, oraz 1% kosztów – budżet Gminy .... Budynek siedziby GOK jest własnością Wnioskodawcy przekazany w nieodpłatne użyczenie .... Mieszkańcy będą wnosić ww. wkład na podstawie umów cywilno-prawnych (projekt w załączeniu), w których określono prawa i obowiązki stron i wysokość partycypacji w kosztach budowy. Inwestycja będzie realizowana tylko u tych mieszkańców, którzy podpiszą umowę i uiszczą ustaloną kwotę udziału własnego. Warunki umowy na wykonanie instalacji solarnych i instalowaniu pieców na paliwo ekologiczne są jednakowe dla wszystkich mieszkańców, a wysokość tej kwoty będzie uzależniona od ilości kolektorów w zestawie solarnym (zestawy złożone z 2 lub 3 kolektorów oraz 1 zestaw 33 kolektory), oraz opłaty za instalacje pieców – jednakowe dla wszystkich. Inwestycja po zakończeniu będzie własnością Gminy, która użyczy ją na okres 5 lat nieodpłatnie mieszkańcom. Koszty eksploatacji zestawów solarnych w tym czasie będzie ponosić Wnioskodawca. Zestawy solarne po okresie trwałości projektu – 5 lat zostaną nieodpłatnie przekazane na własność mieszkańców oraz DPS odrębną umową.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy mają charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji dotycząca instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych będzie uzależniona od wpłat dokonywanych przez poszczególnych mieszkańców. Realizacja przedmiotowej inwestycji w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych jest uzależniona od wpłat dokonywanych przez te osoby.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego w kosztach realizacji przedmiotowego projektu w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej, w pierwszej kolejności należy podkreślić, iż wpłaty z tytułu wkładu własnego ponoszą osoby fizyczne w związku z montażem instalacji solarnych oraz instalacji pieców c.o. w ich budynkach oraz ... w związku z montażem instalacji zestawów solarnych w budynku ....

Jak wyżej wskazano, aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dostawcą towarów lub usługodawcą a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem i przekazanym za nie wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest dana czynność, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz dokonującego dostawy lub świadczącego usługę.

Jednocześnie należy wskazać, że czynność może być odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie. W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług.

W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina będzie dokonywać na rzecz mieszkańców oraz ..., o których mowa we wniosku, będzie wykonanie usługi polegającej na montażu instalacji solarnych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz instalacji zestawów solarnych w ..., na poczet wykonania, której Gmina będzie pobierała określoną w umowie wpłatę.

Nie można zatem uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne (mieszkańców) oraz ... deklarujących uczestnictwo w projekcie pozostają „w oderwaniu” od czynności, które będzie wykonywać Gmina – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które będzie wykonywać Wnioskodawca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając planowana umowę z wykonawcą na montaż instalacji solarnych i instalacji pieców c.o. oraz umowy z mieszkańcami i ..., będzie wchodzić w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę będą stanowić wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców oraz .... Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, będą stanowiły zaliczki na poczet planowanej usługi zamontowania zestawów solarnych oraz pieców c.o.

W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców oraz ... wpłaty z tytułu planowanego uczestnictwa w projekcie będą dotyczyć świadczenia usług montażu instalacji solarnych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz instalacji zestawów solarnych w ..., co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych umów będą stanowiły odpłatne świadczenia usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wpłaty wnoszone przez mieszkańców – osoby fizyczne oraz ... będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych oraz instalacji pieców c.o. w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją projektu „...”. Natomiast wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu dotyczącego budynków mieszkalnych osób fizycznych, budynków ..., został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP2/4512-78/15-7/AJB.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.