IPTPP2/4512-622/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
IPTPP2/4512-622/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania czynności udostępnienia Zalewu w zamian za opłaty za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT.
 • uznania, że Zalew jest wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT,
 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycje związane z Zalewem.

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania czynności udostępnienia Zalewu w zamian za opłaty za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT,
 • uznania, że Zalew jest wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT,
 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycje związane z Zalewem.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako „VAT”). W latach 2011-2015 Gmina realizowała inwestycję pn. „...” (dalej jako: „Projekt”) polegającą na modernizacji i zagospodarowaniu zbiornika wodnego ...oraz aktywizacji turystycznej regionu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.600.216,11 zł netto. Ponoszone na realizację inwestycji wydatki były dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na rzecz Gminy fakturami VAT/rachunkami. Inwestycja była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr ...z dnia 6 października 2011 r. Inwestycja została formalnie zakończona i odebrana dnia 29 października 2015 r.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej Gminy poprzez ukształtowanie strefy wypoczynkowej i stworzenie centrum rekreacyjnego dla mieszkańców oraz turystów przebywających na terenie Gminy. Projekt przewiduje odnowienie zagospodarowania terenów rekreacyjnych przynależących do zbiornika, w tym poprawę rozwiązań hydrotechnicznych. Poprzez wykorzystanie walorów krajoznawczych i krajobrazowych regionu Gmina pragnie poszerzyć atrakcyjność usług turystycznych świadczonych na terenie Gminy, a tym samym zwiększyć konkurencyjność turystyczną Gminy.

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika polegało na stworzeniu małej infrastruktury obejmującej budowę 20 miejsc parkingowych oraz dwóch altan - jedna posłużyła jako zadaszenie dla rowerzystów, a druga wraz z okrągłym placem stanowi wyznaczoną przestrzeń do grillowania. Dodatkowo, na terenie zalewu powstał bulwar wyposażony w ławki, latarnie i kosze na śmieci oraz boisko do piłki plażowej i dwa place zabaw. Na terenie zalewu stworzona została również plaża wraz z dwoma wieżami ratowniczymi. Pomiędzy plażą a siedzibą ratowników wyznaczona została przestrzeń do obsługi technicznej, gdzie znajdują się rozdzielnie przyłączy, parking, toalety, jak również tablice multimedialne. Na terenie zalewu jest możliwe korzystanie z bezprzewodowego dostępu do internetu poprzez hot-spot. Projekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki zastosowaniu odpowiednich konstrukcji ramp i dobremu utwardzeniu nawierzchni. Dodatkowo, bezpieczeństwo turystów i wypoczywających nad zbiornikiem zapewnia monitoring. Odwiedzający mają również możliwość wędkowania, a także wypożyczenia sprzętu wodnego, w tym kajaków i rowerów wodnych, do którego wodowania służy drewniany pomost, pełniący także rolę mola widokowego.

Ostatecznym rezultatem projektu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i podniesienie jakości usług świadczonych na terenie Gminy. Poprzez optymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu, zagospodarowanych zostało 18 ha powierzchni, na których powstała strefa rekreacyjno-wypoczynkowa. Dzięki inwestycji utworzone zostały 4 nowe stanowiska pracy, jak również wzrosła atrakcyjność inwestycyjna Gminy.

Po ukończeniu Projektu Gmina umożliwi mieszkańcom i turystom korzystanie z kompleksu w ustalonych godzinach jego otwarcia. Wstęp na teren zalewu będzie możliwy po uiszczeniu odpowiedniej opłaty za bilet (dalej: „Opłata”). Gmina będzie pobierała także dodatkowe opłaty z tytułu korzystania z parkingu wewnętrznego, wynajmowania sprzętu wodnego czy udzielenia pozwolenia na wędkowanie. Poza wyznaczonymi przez Gminę godzinami otwarcia nie będzie możliwe wejście na teren zalewu (a więc niemożliwe będzie kąpanie się, wypożyczanie sprzętu wodnego, wędkowanie czy korzystanie z parkingu). W celu określenia warunków korzystania z kompleksu Gmina stworzyła regulamin, w którym określiła warunki korzystania z zalewu, w tym ustali godziny, w których możliwe będzie wejście na jego teren. Regulamin zostanie umieszczony na tablicy informacyjnej, umiejscowionej przed wejściem na teren zalewu, tak aby każdy z odwiedzających miał możliwość zapoznania się z jego treścią.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy udostępnienie Zalewu w zamian za Opłaty stanowi odpłatne świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT, niekorzystające ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania...
 2. Czy w przedmiotowej sytuacji należy stwierdzić, iż Zalew jest wykorzystywany przez Gminę w całości do czynności podlegających opodatkowaniu VAT...
 3. Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 2, Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycje związane z zalewem...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Udostępnienie Zalewu w zamian za Opłaty stanowi odpłatne świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT, niekorzystające ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania.
 2. W przedmiotowej sytuacji należy stwierdzić, iż Zalew jest wykorzystywany przez Gminę w całości do czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
 3. W związku z udostępnieniem Zalewu odwiedzającym Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycje związane z zalewem.

UZASADNIENIE

Ad 1 oraz Ad 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z uwagi na fakt, iż jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają one zawartą w niniejszej normie prawnej definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być traktowane jako podatnicy VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez odpłatną dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz to, że przedmiotowy Zalew pozostaje własnością Gminy, należy uznać, że świadczenie udostępnienia Zalewu na rzecz odwiedzających, na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usług przez Gminę. Daną usługę można uznać za odpłatną, jeśli pomiędzy obiema stronami transakcji istnieje stosunek prawny (została zawarta umowa), a za wykonaną usługę zostanie uiszczona stosowna Opłata. Zdaniem Gminy, nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia właśnie ze świadczeniem usług w postaci udostępnienia Zalewu mieszkańcom i turystom w zamian za Opłatę.

Jak wskazano w opisie sprawy, Gmina udostępnia Zalew na rzecz odwiedzających, którzy zobowiązani są do uiszczania Opłaty za wstęp na teren zalewu. Przedmiotowy stosunek prawny jest zatem dwustronnie zobowiązujący i wzajemny. Skoro Opłata uiszczana na rzecz Gminy stanowi obligatoryjny element powyższego stosunku zobowiązaniowego, to świadczenie Gminy na rzecz odwiedzających stanowi odpłatne świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT. Przedmiotowa usługa stanowi w opinii Gminy czynność opodatkowaną VAT, tj. odpłatną usługę w zakresie udostępniania Zalewu w zamian za Opłaty. Usługa ta nie jest przy tym, zdaniem Gminy, czynnością zwolnioną z VAT bądź wyłączoną z opodatkowania VAT. Gmina nie wykorzystuje Zalewu w żaden inny sposób (w szczególności nie udostępnia go nieodpłatnie), jak również nie jest możliwe korzystanie z niego poza godzinami otwarcia określonymi w regulaminie oraz poza sezonem przez osoby trzecie. Wobec powyższego, prawidłowym w opinii Gminy jest stwierdzenie, iż Zalew jest przez Gminę w całości wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Ad 3

Wykonane w celu modernizacji Zalewu zadania mają charakter inwestycyjny. Projekt jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez Gminę, która będzie wykorzystywała efekty Projektu do wykonywania czynności opodatkowanych - świadczenia usług na rzecz odwiedzających, a obroty opodatkowane podatkiem VAT z tytułu użytkowania powstałego mienia osiągała będzie Gmina. W przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Świadczone przez Gminę usługi udostępniania Zalewu odwiedzającym stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 8 pkt l ustawy o VAT. Jak przedstawiono w stanie faktycznym, jedyną świadczoną przez Gminę na terenie Zalewu usługą będzie sprzedaż biletów wstępu oraz pobieranie opłat za korzystanie z parkingu wewnętrznego, wypożyczenie sprzętu wodnego oraz za wędkowanie. Jednocześnie, Gmina nie będzie świadczyła usług będących czynnościami zwolnionymi z VAT bądź wyłączonymi z opodatkowania. Poniesione przez Gminę koszty zakupu związane z przeprowadzeniem inwestycji służą więc w całości sprzedaży opodatkowanej, a więc Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

W konsekwencji z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gmina jest uprawniona do odliczenia kwot VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją projektu pn. „...” w stosunku do lat, które nie uległy jeszcze przedawnieniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy wskazać, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Pojęcie usługi zawarte w ustawie jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zatem, aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Jednocześnie należy zauważyć, że w podatku od towarów i usług czynność może być odpłatna albo nieodpłatna.

Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych kosztów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

Wyjaśnić ponadto należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – w brzmieniu do 31 marca 2013 r. – rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w latach 2011 -2015 realizowała inwestycję pn. „...”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.600.216,11 zł netto. Ponoszone na realizację inwestycji wydatki były dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na rzecz Gminy fakturami VAT/rachunkami. Inwestycja została formalnie zakończona i odebrana dnia 29 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że po ukończeniu Projektu Gmina umożliwi mieszkańcom i turystom korzystanie z kompleksu w ustalonych godzinach jego otwarcia. Wstęp na teren zalewu będzie możliwy po uiszczeniu odpowiedniej opłaty za bilet. Gmina będzie pobierała także dodatkowe opłaty z tytułu korzystania z parkingu wewnętrznego, wynajmowania sprzętu wodnego czy udzielenia pozwolenia na wędkowanie. Poza wyznaczonymi przez Gminę godzinami otwarcia nie będzie możliwe wejście na teren zalewu (a więc niemożliwe będzie kąpanie się, wypożyczanie sprzętu wodnego, wędkowanie czy korzystanie z parkingu). W celu określenia warunków korzystania z kompleksu Gmina stworzyła regulamin, w którym określiła warunki korzystania z zalewu, w tym ustali godziny, w których możliwe będzie wejście na jego teren.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 i 2 wniosku ORD-IN należy stwierdzić, iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów korzystających z Zalewu będą realizowane w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i z tego tytułu Wnioskodawca będzie działał jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów korzystających z Zalewu stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przy czym należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia dla tego typu usług. Zatem udostępnienie przez Gminę Zalewu w zamian za opłaty stanowi odpłatne świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od podatku VAT. Z okoliczności sprawy wynika także, że przedmiotowe czynności nie będą wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, iż Zalew jest przez Gminę wykorzystywany w całości do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się z kolei do kwestii poruszonej w pytaniu nr 3 wniosku ORD-IN, tj. w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych ponoszonych w związku z realizacją ww. Projektu wskazać należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że związek zakupu z czynnością opodatkowaną jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług – przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Natomiast w świetle art. 88 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a okoliczności sprawy potwierdzają, że wydatki inwestycyjne ponoszone w związku z realizacją ww. Projektu mają związek wyłącznie z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem z uwagi na związek poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji Projektu z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących ich poniesienie w związku z realizacją inwestycji pn. „...” – w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wynikających z art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.