IPTPP2/4512-611/15-3/KW | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
IPTPP2/4512-611/15-3/KWinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.) i 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadań pn. „...oraz pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 stycznia 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, własnego stanowiska oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji. Ponadto w piśmie z dnia 25 stycznia 2016 r. Wnioskodawca ostatecznie wskazał nazwę projektu „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, czyli prowadzi sprzedaż opodatkowaną związaną z usługami dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego.

W 2016 roku Wnioskodawca zamierza realizować zadanie „...” w ramach zadania zostanie zrealizowane:

 • wykonanie podbudowy z kruszywa,
 • posadowienie nowych obrzeży,
 • położenie masy asfaltowej,
 • wykonanie chodnika z kostki brukowej,

oraz zadanie „...” w ramach, którego zostanie wykonane:

 • sieć wodociągowa,
 • przyłącza wodociągowe,
 • modernizacja stacji wodociągowej,
 • przyłącze energetyczne.

Na wykonanie tych zadań Wnioskodawca zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Wnioskodawca informuje, że na każdą z tych inwestycji zostanie złożony osobny projekt do Urzędu Marszałkowskiego w.... Gmina posiada zakład budżetowy, który realizuje zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W związku z tym Wnioskodawca nadmienia, że inwestycja „...” po jej zakończeniu zostanie przekazana w administrowanie Gminnemu Zakładowi Komunalnemu ... . Po przekazaniu zakład budżetowy jako administrator sieci będzie dokonywał sprzedaży wody dla mieszkańców.

W piśmie z dnia 8 stycznia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, iż:

 1. Towary i usługi związane z realizacją zadania pn. „...” będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 2. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadanie pn. „...” należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).
 3. Dla rozliczeń podatku VAT Gminny Zakład Komunalny w ... jest odrębnym od Gminy, tj. Wnioskodawcy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 4. Gminny Zakład Komunalny w ... dokonuje odrębnych od Gminy, tj. Wnioskodawcy rozliczeń dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 5. Gmina ..., tj. Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Gminny Zakład Komunalny w ...

6a.Wszystkie elementy, które powstaną w ramach realizacji zadania pn. ,,...zostaną przekazane Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w ... .

6b.Infrastruktura wykonana w ramach inwestycji „...” zostanie przekazana w trwały zarząd (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami art. 43 ust. 1 trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną) Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w ... . Trwały zarząd będzie miał charakter nieodpłatny, zwolniony na podstawie uchwały Rady Gminy nr ... z dnia 30 marca 2005 roku. W związku z przekazaniem w trwały zarząd Gminny Zakład Komunalny będzie miał za zadanie administrowanie siecią wodociągową.

6c.Gminny Zakład Komunalny w ... będzie zobowiązany do:

 • bieżącego utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowo oraz urządzeń wodociągowych,
 • badania i kontroli jakości dostarczonej wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w ramach kontroli wewnętrznej,
 • zapewnienia odbiorcom dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny na odcinku odpowiedzialności przez Zakład,
 • usuwania awarii na sieci wodociągowej na odcinkach przyjętych w administrowanie,
 • prowadzenia okresowych przeglądów technicznych urządzeń wodociągowych,
 • odczytów stanu liczników u odbiorców wody oraz wystawiania faktur VAT za dostarczoną wodę,
 • inkasowania opłat za dostarczoną wodę od odbiorców wody,
 • odpłatnego instalowania wodomierzy u odbiorców wody,
 • wydawania warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej nowych odbiorców,
 • udziału w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń oraz likwidacja nielegalnych przyłączy,
 • zawierania umów na dostawę wody z mieszkańcami korzystającymi z urządzeń wodociągowych objętych zakresem umowy,
 • dokonywania spisu inwentarza i osób w gospodarstwach indywidulnych i zbiorowych dla ustalenia należności ryczałtowych za pobraną wodę.

 1. Wykonanie przyłączy energetycznych zostanie wykonane w celu przyłączenia stacji wodociągowej. Stacja wodociągowa będzie zasilana w energię elektryczną z linii napowietrznej SN projektowanym przyłączem kablowym do rozdzielni energetycznej NN. Budynek ujęcia wody zasilany będzie ze złącza ZL-1a usytuowanego na ścianie frontowej budynku.
 2. Wykonanie przyłączy wodociągowych będzie polegało na podłączeniu sieci wodociągowej do istniejących już przyłączy zgodnie z projektem i warunkami technicznymi. W związku z tym przyłącza wodociągowe należą do osób ubiegających o przyłączenie do sieci.
 3. Z uwagi na to, że nastąpi przyłączenie (wpięcie) wszystkich właścicieli nieruchomości do istniejących przyłączy prace przyłączeniowe leżą w gestii inwestora czyli Gminy.
 4. Wnioskodawca nie będzie pobierał od mieszkańców opłaty za budowę poszczególnych przyłączy, gdyż prace budowlane będą polegały tylko na podłączeniu istniejących przyłączy do budowanej sieci.
 5. Dofinansowanie, o którym mowa w opisie sprawy nie będzie miało wpływu na wartość pobieranej opłaty, ponieważ jak wskazano powyżej opłata nie będzie pobierana.
 6. Gmina nie prowadzi działalności z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i nie będzie wykonywała w związku z tym czynności opodatkowanej podatkiem o towarów i usług.
 7. Gmina ma powołany zakład budżetowy, który będzie dokonywał sprzedaży wody i pobierał opłaty od mieszkańców, a więc wykorzystywane towary i usługi związane z realizacją zadania pn. „...” należą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 8. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadanie pn. „...” należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym czy Gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT z inwestycji „...” oraz „...” w przyszłym okresie...

W związku z koniecznością zaliczenia lub niezaliczenia podatku VAT dla ww. inwestycji do kosztów kwalifikowalnych Wnioskodawca prosi o interpretację dla jednej jak i drugiej inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, od opisanej powyżej czynności (inwestycji) nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi czynności opodatkowane, ale nie są one bezpośrednio związane z ww. inwestycjami. W związku z tym nie można znaleźć powiązania dla zakupu towarów i usług bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotowych inwestycji i wykorzystaniem ich do wykonywania czynności opodatkowanych. Reasumując Gmina realizując projekt nie ma podstaw prawnych do odliczenia i zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi związane z realizacją zadania pn. „...” będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Gminie z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”. Natomiast wniosek w części dotyczącej braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” został załatwiony interpretacją indywidualną Nr IPTPP2/4512-611/15-4/KW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.