IPTPP2/4512-609/15-3/KW | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług
IPTPP2/4512-609/15-3/KWinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. gmina
 3. prawo do odliczenia
 4. wydatki inwestycyjne
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej za czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania czynności odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej za czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z Inwestycją, Pozostałe Wydatki Inwestycyjne związane z Przystanią Jachtową, Wydatki Bieżące oraz
 • sposobu dokonania odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Przystani Jachtowej.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Gmina i Miasto ...(dalej: Gmina) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarach położonych na terenie Gminy. W ramach realizacji przedmiotowych inwestycji Gmina występowała w charakterze inwestora. Podstawę prawną powyższego działania Gminy, stanowią art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), zgodnie z którymi: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”.

W latach 2012-2014 Gmina przeprowadziła inwestycję w celu zagospodarowania przestrzeni turystycznej polegającej na budowie przystani jachtowej znajdującej się przy zbiorniku ...w miejscowości ...(dalej: „Inwestycja”).

Gmina jest właścicielem powstałej w wyniku Inwestycji przystani jachtowej (dalej: „Przystań...”), której całokształtem działalności (m.in. obsługą administracyjną, ustalaniem harmonogramu imprez itp.) zajmuje się nowopowstały wydział działający w Urzędzie Gminy i Miasta ...– Wydział Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji Urzędu Gminy i Miasta....

Przystań Jachtowa jest sztandarowym obiektem turystycznym Gminy i Miasta..., który w najbliższych latach będzie rozwijany w ramach budowania marki Gminy w oparciu o Zbiornik....

Opisywaną Inwestycję Gmina w całości sfinansowała środkami własnymi.

Z tytułu realizacji Inwestycji, Gmina poniosła w przeszłości określone wydatki inwestycyjne, m.in. na roboty budowlane, zakup materiałów oraz usług obcych, itp. (dalej: „Wydatki Inwestycyjne”). Wśród Wydatków Inwestycyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku znajdują się m.in. roboty związane z budową nabrzeża ze stalowej ścianki szczelnej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i umocnieniowych, adaptacji dna i skarp zbiornika dla celów Przystani Jachtowej wraz z placem manewrowym i niezbędnym uzbrojeniem i instalacjami, pali kotwiących i pomostów pływających, zakup usług obcych i materiałów, nadzór inwestorski, projekty, plany i koncepcje inwestorskie itp.

Wśród ww. Wydatków Inwestycyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku nie znajdują się natomiast wydatki związane z budową drogi technologicznej, placu manewrowego, ciągu pieszego i chodnika, zjazdu do slipu oraz plaży. Wydatki te mogą być jednak przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej składanej do Ministra Finansów.

Wartość Inwestycji przekroczyła kwotę 15 tysięcy złotych netto.

Niewykluczone, iż w przyszłości Gmina poniesie dodatkowe wydatki inwestycyjne związane z Przystanią Jachtową, które zwiększą wartość opisywanego środka trwałego. Mogą to być przykładowo wydatki na dodatkową rozbudowę pomostów pływających, rozbudowanie nabrzeża, itp. (dalej: „Pozostałe Wydatki Inwestycyjne”).

Ponadto, Gmina ponosiła/ ponosi/ będzie ponosić bieżące wydatki związane z utrzymaniem Przystani Jachtowej, obejmujące zarówno nabycie towarów m.in. środki czystości, drobne materiały itp., jak i usług m.in. drobne remonty/konserwacje, media itp. (dalej: „Wydatki Bieżące”).

Zrealizowana Inwestycja została zaklasyfikowana jako środek trwały podlegający amortyzacji dla potrzeb rachunkowości prowadzonej przez Gminę zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Dokumenty księgowe OT związane z inwestycją zostały wydane w dniach 10 września 2014 r. (w części dotyczącej dostawy oraz montażu pomostów pływających wraz z wyposażeniem) oraz w dniu 24 września 2014 r. (w pozostałej części związanej z budową opisywanej Przystani Jachtowej).

Gmina pobiera opłaty od osób i podmiotów pragnących skorzystać z Przystani Jachtowej. Ponadto, Gmina pobiera dodatkowe opłaty za zużytą przez korzystających energię oraz zaparkowany/zacumowany pojazd transportu drogowego (np. samochód) i wodnego (np. motorówka, jacht itp.). Powyższe opłaty będą nierozerwalnie związane z możliwością korzystania z Przystani Jachtowej. Innymi słowy, nie jest możliwa sytuacja, iż osoba korzystająca z Przystani Jachtowej nie uiści żadnej z ww. opłat.

Z uwagi na charakter Inwestycji, tj. budowa środka trwałego przeznaczonego do wykorzystania co do zasady w sezonie letnim, pierwsza faktyczna sprzedaż w odniesieniu do Przystani Jachtowej nastąpiła w miesiącu maju 2015 r., niemniej już od momentu oddania Inwestycji do użytkowania Przystań Jachtowa została przeznaczona w całości zgodnie z zamiarem, tj. do czynności odpłatnego udostępniania na rzecz zainteresowanych.

Pobierane opłaty za odpłatne udostępnianie Przystani Jachtowej stanowiły/stanowią/będą stanowić bezpośrednio dochód (obrót) Gminy. Gmina dokumentowała/ dokumentuje/ będzie dokumentować czynności odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej za pomocą faktur VAT (względnie paragonów) oraz rozliczać z tego tytułu podatek należny według stawki podstawowej, wykazując go w swoich rejestrach sprzedaży VAT oraz w deklaracjach VAT-7.

Przystań Jachtowa nie była/nie jest/nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności zwolnionej z VAT.

Usługi odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej Gmina klasyfikowała/klasyfikuje/ ma zamiar klasyfikować pod numerem PKWiU 93 (Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Gmina już od momentu planowania Inwestycji (czyli także jeszcze przed wystawieniem faktur przez (pod)wykonawców Inwestycji) posiadała (i nadal posiada) zamiar odpłatnego wykorzystywania powstałej Przystani Jachtowej do czynności opodatkowanych VAT – tj. do usług polegających na odpłatnym udostępnianiu Przystani Jachtowej.

Z tytułu poniesionych/ponoszonych Wydatków Inwestycyjnych, Pozostałych Wydatków Inwestycyjnych, Wydatków Bieżących, Gmina otrzymywała/ otrzymuje/ będzie otrzymywała faktury zakupowe z wykazanym na nich VAT naliczonym.

Gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego zarówno od Wydatków Bieżących, jak i Wydatków Inwestycyjnych związanych z Przystanią Jachtową, gdyż w pierwszej kolejności Gmina chce potwierdzić prawidłowość dokonania takiego odliczenia w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zbiornik Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki jest wykorzystywany do celów rekreacyjnych, sportowych oraz turystycznych. Zbiornik Jeziorsko jest terenem ogólnodostępnym. Korzystanie z ww. Zbiornika jest bezpłatne. Jednak Gmina wskazała, że korzystanie z Przystani Jachtowej jest wyłącznie odpłatne. Gmina pobiera opłaty od osób i podmiotów pragnących skorzystać z Przystani Jachtowej. Ponadto Gmina pobiera dodatkowe opłaty za zużytą przez korzystających energię oraz zaparkowany/zacumowany pojazd transportu wodnego (np. motorówka, jacht itp.). Powyższe opłaty będą nierozerwalnie związane z możliwością korzystania z Przystani Jachtowej. Innymi słowy, nie jest możliwa sytuacja, iż osoba korzystająca z Przystani Jachtowej nie uiści żadnej z ww. opłat.

Na pytanie tut. Organu „Czy Przystań Jachtowa będąca przedmiotem wniosku jest budynkiem, budowlą lub urządzeniem budowlanym w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)” Wnioskodawca wskazał, że Przystań Jachtowa będąca przedmiotem wniosku jest budynkiem, budowlą lub urządzeniem budowlanym w myśl ustawy Prawo budowlane.

Odnośnie wskazania w jaki sposób została sklasyfikowana opisywana we wniosku Przystań Jachtowa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), Wnioskodawca wskazał, iż w stosunku do przedmiotowej Inwestycji nie prowadzi takiej klasyfikacji. Środki trwałe stanowiące własność Gminy i Miasta ...są ewidencjonowane zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, która w przypadku Przystani Jachtowej to 2/29/290.

Jednakże opisywaną we wniosku Przystań Jachtową można sklasyfikować pod następujący symbol PKOB - 2.24.241.2412, b) budowle sportowe i rekreacyjne pozostałe – w innych przypadkach.

Gmina wskazała w złożonym wniosku o interpretację realizacja przedmiotowej Inwestycji należy do zadań własnych Gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1515 ze zm.). „Korzystanie” z przedmiotowej Przystani Jachtowej przez zainteresowanych polega na odpłatnej możliwości cumowania żaglówek, łodzi, jachtów itp. oraz ich slipowania (wodowania). Gmina i Miasto pobiera m.in. opłaty za wynajem miejsc do cumowania żaglówek, łodzi, jachtów itp. oraz za ich slipowanie (wodowanie). Ponadto Gmina pobiera dodatkowe opłaty za zużytą przez korzystających energię oraz zaparkowany/zacumowany pojazd transportu wodnego (np. motorówka, jacht itp.). Powyższe opłaty będą nierozerwalnie związane z możliwością korzystania z Przystani Jachtowej. Innymi słowy, nie jest możliwa sytuacja, iż osoba korzystająca z Przystani Jachtowej nie uiści żadnej z ww. opłat. Wnioskodawca udostępnia/będzie udostępniał Przystań Jachtową na podstawie opłat pobieranych zgodnie z obowiązującym cennikiem, które następnie są dokumentowane paragonem z kasy fiskalnej. Od strony cywilnoprawnej dochodzi do zawarcia umowy w formie ustnej.

Gmina udostępnia Przystań Jachtową w miesiącach od maja do września.

Całkowity koszt Inwestycji, o której mowa we wniosku wyniósł 2.570.232,89 zł. Gmina rozważa ewentualność poniesienia „Pozostałych Wydatków Inwestycyjnych”, jednak nie jest obecnie w stanie precyzyjnie określić ich dokładnej kwoty. Plany inwestycyjne Gminy dotyczące Przystani Jachtowej na lata 2017-2019 przewidują wydatki o wartości kosztorysowej 3.929.270,14 złotych. Roczny obrót z tytułu udostępnienia efektów przedmiotowej Inwestycji przykładowo w roku 2015 (pierwszym roku jej udostępniania) wyniósł 3.714,00 zł brutto. Gmina przewiduje uzyskiwanie większych wpływów z tego tytułu w następnych latach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy czynności odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej, będącej przedmiotem niniejszego wniosku, stanowiły/stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT... (oznaczone jako pytanie nr 1 wniosku ORD-IN)

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej, będącej przedmiotem niniejszego wniosku, stanowiły/stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z uwagi na fakt, iż jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego nawet, gdy dotyczą one ich zadań własnych, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem, w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powinna być ona traktowana, jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Pogląd taki wyraził również wielokrotnie w swoich orzeczeniach Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”), m.in. w wyroku z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt I FSK 1303/09, w którym wskazano, iż „w efekcie unormowania zawartego w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT gmina jest podatnikiem podatku VAT w zakresie, w jakim dokonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych”. Podobnie w wyroku z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt I FSK 273/09 NSA uznał, iż „podatnikiem VAT w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy) jest z racji posiadanych cech podatnika (art. 15 ust. l ustawy) – gmina”.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług (...) „rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7”.

Z brzmienia powołanych przepisów wynika, że pojęcia dostawy towarów i świadczenia usług na gruncie ustawy o VAT uzupełniają się w tym sensie, iż co do zasady, czynności podejmowane przez podatników należy uznać za świadczenie usług, o ile nie stanowią one dostawy towarów. Takie skonstruowanie zakresu czynności opodatkowanych prowadzi do zapewnienia zasady powszechności opodatkowania.

Gmina udostępnia Przystań Jachtową na rzecz zainteresowanych osób i podmiotów wyłącznie odpłatnie. Skoro zatem wynagrodzenie będzie stanowić obligatoryjny element korzystania z Inwestycji, to uznać należy, iż udostępnianie przez Gminę Przystani Jachtowej na rzecz zainteresowanych, stanowi odpłatne świadczenie usług dla potrzeb VAT (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT) i czynność ta jest opodatkowana VAT.

Mając na względzie przedstawiony stan prawny, zdaniem Gminy należy uznać, że czynności, wykonywane przez Gminę w zakresie odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej na gruncie ustawy o VAT stanowiły/stanowią/będą stanowić świadczenie usług opodatkowane VAT.

Analiza powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje, iż wykonywanie przez Gminę działalności związanej z Przystanią Jachtową zgodnie z zamiarem istniejącym już od momentu planowania inwestycji, tj. świadczeniem usług dotyczących Inwestycji, będącej przedmiotem niniejszego wniosku, skutkowało/skutkuje/będzie skutkowało tym, że Gmina działała/działa/ będzie działała w charakterze podatnika VAT.

Dlatego też stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15 ust. 1 i 6 ustawy o VAT, Gmina powinna opodatkować VAT świadczone przez nią usługi odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej. Do świadczonych usług znajdzie zastosowanie standardowa stawka VAT, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 146a ust. 1 ustawy o VAT, czyli stawka 23%. Zdaniem Gminy usługi takie nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

Reasumując, czynności wykonywane przez Gminę w ramach odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej stanowić będą czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. Pozwala to stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 powołanej wyżej Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w świetle powołanych przepisów prawa należy zauważyć, że odpłatne udostępnianie Przystani Jachtowej skutkuje/skutkować będzie uzyskiwaniem korzyści majątkowych po stronie Wnioskodawcy. Dlatego też czynności te stanowiły/stanowią/będą stanowić odpłatne usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, świadczone przez podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy, nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usług odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej, sklasyfikowanych przez Gminę pod numerem PKWiU 93 – Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że czynności odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej stanowiły/stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od podatku VAT.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w części dotyczącej uznania czynności odpłatnego udostępniania Przystani Jachtowej za czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT. Natomiast wniosek w zakresie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w części dotyczącej prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z Inwestycją, Pozostałe Wydatki Inwestycyjne związane z Przystanią Jachtową, Wydatki Bieżące oraz sposobu dokonania odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Przystani Jachtowej, został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP2/4512-609/15-4/KW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.