IPTPP2/4512-580/15-3/KK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-580/15-3/KKinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. gmina
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649, z poźn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 15 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W roku 2009 Gmina ...(dalej: Gmina) rozpoczęła realizację projektu (dalej: Projekt, kompleks) obejmującego budowę kompleksu boisk sportowych pn. „...”, na którego realizację pozyskano środki z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...na lata 2007-2013 w ramach działania 5.3.-Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło w 2013 r. Obiekt od momentu oddania do użytkowania jest we władaniu Gminy (majątek stanowi własność Gminy, Gmina zajmuje się także zarządzaniem obiektem).

Wartość inwestycji dla Gminy ...wyniosła 4.047.460,80 zł (Faktury inwestycyjne wystawiane były na Gminę). VAT w ramach projektu dla Gminy ...stanowił wydatek kwalifikowany - zgodnie z oświadczeniami Gminy – brak podstaw do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach inwestycji.

Celem niniejszego wniosku o interpretację jest potwierdzenie stanowiska Gminy, iż nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT z wymienionej inwestycji.

W momencie rozpoczęcia działań inwestycyjnych w Projekcie Gmina nie była zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Rejestracji jako podatnik VAT czynny Gmina dokonała w lipcu 2014r. Głównym celem projektu jest poprawa stanu kultury fizycznej Gminy i okolic, podniesienie standardu życia w zakresie wykorzystania wolnego czasu, ale też i promocji cywilizacyjnej regionu.

W ramach realizacji inwestycji powstały m.in. obiekty:

 1. Budynek zaplecza socjalno-magazynowego kompleksu,
 2. Pełnowymiarowe boiska piłkarskie z trawy naturalnej wraz z instalacją drenażową,
 3. Trybuny,
 4. Ogrodzenia i łapacze piłek,
 5. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej,
 6. Boisko do piłki plażowej,
 7. Wiata z grillem,
 8. Infrastruktura techniczna,
 9. Ciągi komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej, w tym place i parkingi oraz chodniki.

Konieczność budowy wynikała ze zgłaszanych postulatów przez mieszkańców gminy, radnych oraz władz szkolnych. Realizacja tego projektu pozwoliła na rozwój sportu wśród mieszkańców gminy oraz wzrost atrakcyjności osadniczej.

Obecnie obiekt służy mieszkańcom Gminy ...oraz okolicznych gmin (bezumowne, nieodpłatne udostępnienie) oraz działającemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „...”...(udostępnienie na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia). Gmina planuje, iż w najbliższym czasie zawrze ze wszystkimi klubami w gminie porozumienia upoważniające do korzystania z obiektu nieodpłatnie. Takie działanie Gminy zapewni dostęp do kompleksu wszystkim chętnym na równych zasadach. Obecnie nie planuje się odpłatnego udostępniania obiektu zarówno mieszkańcom jak i zainteresowanym klubom sportowym.

Inwestycja zrealizowana w ramach tego projektu jest zadaniem własnym Gminy ...(wynika z ustawy o samorządzie gminnym) i realizowana jest na rzecz społeczności lokalnej. Jest to działalność statutowa Gminy tj. działalność niepodlegająca podatkowi VAT. Jednocześnie Gmina nie wykorzystuje majątku wytworzonego w ramach tej inwestycji do działalności gospodarczej, która wiązałaby się ze świadczeniem czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek o następujące informacje:

 1. Zgodnie z informacjami, wynikającymi ze Statutu, formą organizacyjno-prawną Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i Sportu „...” jest stowarzyszenie. Klub nie jest jednostką organizacyjną Gminy.
 2. Gmina... zamierza zawrzeć porozumienia w sprawie korzystania z kompleksu sportowego ze Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury i Sportu „...” oraz Ludowym Zespołem Sportowym „...” w.... Obydwa te podmioty działają jako stowarzyszenia. W przyszłości Gmina nie wyklucza zawarcia porozumienia z innymi klubami o innym statusie prawnym.
 3. Gmina ...nie posiada dokumentów potwierdzających, czy Klub Sportowy „...” jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Jednak zgodnie z informacją uzyskaną z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu „..” posiadające NIP ...nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny. Klub nie jest jednostką organizacyjną Gminy.
 4. Gmina ...nie posiada dokumentów potwierdzających, czy Klub Sportowy „...” oraz Ludowy Zespół Sportowy „...” są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. Jednak zgodnie z informacją uzyskaną z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i sportu „...” (NIP...) oraz Ludowy Zespół Sportowy „...” (NIP...) nie są zarejestrowane jako podatnik VAT. Kluby nie są jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 5. Klub Sportowy „...” dokonuje odrębnych od Gminy rozliczeń finansowych i podatkowych.
 6. Kluby Sportowe z którymi Wnioskodawca zamierza zawrzeć porozumienie są odrębnymi od Wnioskodawcy podmiotami, w związku z czym dokonują odrębnych od Wnioskodawcy rozliczeń dla potrzeb podatku.
 7. Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie uwzględnia rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Uczniowski Klub Sportowy „...”, ponieważ klub sportowy, działający jako stowarzyszenie, nie jest jednostką organizacyjną Gminy.
 8. Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie będzie uwzględniał rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Kluby Sportowe, z którymi zamierza zawrzeć porozumienie, ponieważ kluby te, działając jako stowarzyszenia, nie są jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 9. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu: „...”, będzie bezpłatnie użyczone na potrzeby działalności statutowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i Sportu „...”. Na obecną chwilę, Gmina nie przewiduje użyczenia na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy, a stowarzyszenia i kluby sportowe użytkujące to mienie dokonują odrębnych rozliczeń na potrzeby podatków. Gmina nie jest w stanie sprawdzić, do jakich czynności: opodatkowanych, zwolnionych czy niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, będzie wykorzystywane to mienie przez użytkujące je podmioty.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina posiada możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu pt.: „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie posiada możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację ww. Projektu. Wartość podatku naliczonego, wynikającego z realizacji projektów nie może zostać obniżona w całości lub w części w rozumieniu art. 86 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa), ponieważ podjęte działania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zakupione i wytworzone w ramach Projektu obiekty udostępniane są i będą podmiotom zainteresowanym (w tym: mieszkańcom oraz lokalnym klubom sportowym) wyłącznie w drodze bezpłatnego udostępnienia. W przypadku mieszkańców udostępnienie to będzie miało charakter bezumowny, natomiast w przypadku klubów sportowych Gmina planuje zawrzeć porozumienia w sprawie nieodpłatnego użytkowania.

Zgodnie z art. 86 Ustawy „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Związek z czynnością opodatkowaną winien mieć charakter bezpośredni. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ustawy: ust. 1 .: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”.

W myśl art. 15 ust. 2: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie art. 15 ust. 6: „Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych”.

Gmina posiada statut czynnego zarejestrowanego podatnika VAT od dnia 01.07.2014r., jednak zdaniem Gminy realizując wymieniony Projekt nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, gdyż celem realizacji projektu była realizacja zadań własnych gminy wynikająca z odrębnych przepisów prawa, zgodnie z art. 15 ust. 6.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010r. zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ww. ustawy do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy związane z kulturą fizyczną i turystyką, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe. Realizacja Projektu miała na celu zapewnienie warunków do uprawiania sportów na terenie Gminy.

Uwzględniając założenia projektowe oraz jego obecne i planowane wykorzystanie, zdaniem Gminy realizacja Projektu należy do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie z 8 marca 1990 r. (Dz. U. nr 16 z 1990 r. poz. 95 ze zm.), więc zgodnie z art. 15 ust. 6, Gminy nie uznaje się za podatnika, w przypadku, gdy podjęte działania dotyczą zadań nałożonych na gminę odrębnymi przepisami.

Analizując natomiast drugą przesłankę wynikającą z art. 86 Ustawy zdaniem Gminy zakupione w ramach ww. Projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych. W ocenie Wnioskodawcy, w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, bezpłatne udostępnianie przez Gminę podmiotom zainteresowanym efektów realizacji Projektu, nie nosi znamion odpłatnego świadczenia usług, a więc nie jest i nie będzie związane z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy żadnego obrotu z uwagi na nieodpłatne udostępnienie obiektu mieszkańcom Gminy oraz lokalnym klubom sportowym. Udostępnienie obiektu powstałego przy realizacji Projektu następuje obecnie w drodze bezumownego użyczenia, lub umowy bezpłatnego użyczenia. W przyszłości planuje się zawarcie ze wszystkimi klubami sportowymi z okolicy porozumień, noszących znamiona umowy użyczenia. Przez umowę użyczenia, w świetle regulacji Kodeksu cywilnego (art. 710-719), użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Powyższe oznacza, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenie jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych co prawda nieodpłatnie, ale w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

W myśl cytowanych wyżej przepisów o samorządzie gminnym, zadania z zakresu zaspakajania potrzeb wspólnoty należą do zadań własnych gminy. Oznacza to, że czynność nieodpłatnego przekazania mienia nabytego w ramach projektu, jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zatem przekazanie do bezpłatnego użytkowania powstałej infrastruktury nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy - nieodpłatne przekazanie mienia do użytkowania będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych).

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis zdarzenia stwierdzić należy, iż nie zostanie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie są/nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonania czynności opodatkowanych.

Reasumując, zdaniem Gminy nie posiada ona możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację ww. Projektu, ze względu na niespełnienie podstawowych przesłanek umożliwiających odliczenie podatku VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – w brzmieniu do 31 marca 2013 r. – rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wynika z wniosku - efekty projektu (majątek) nie są wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Gminie z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując w okolicznościach niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ jak wynika z wniosku - efekty projektu (majątek) nie są wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.