IPTPP2/4512-501/15-4/AJB | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania dotyczącego:
 • instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy oraz instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy
 • instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
 • IPTPP2/4512-501/15-4/AJBinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” dotyczącego:

  • instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy oraz instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy – jest nieprawidłowe,
  • instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 24 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” dotyczącego:

  • instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy oraz instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy,
  • instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

  Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz kwestie związane z reprezentacją.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 16 listopada 2015 r.).

  Gmina ... jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną. Jest podatnikiem podatku VAT czynnym – czyli prowadzi sprzedaż opodatkowaną, związaną m.in. z usługami dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedażą gruntów i budynków. Gmina ... ubiega się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...., w formie pożyczki na zadanie pod nazwą. „...” polegające na zakupie oraz montażu instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy ... na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach będących własnością mieszkańców Gminy. Warunkiem przyznania pożyczki jest dostarczenie indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej dotyczącej braku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji powyższego zadania. W przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w .... powyższe zadanie nadal będzie realizowane.

  Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dokonane zakupy usług w ramach realizacji przedmiotowego zadania – zarówno zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy jak i zakup oraz montaż instalacji pompy ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy – nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Budynki mieszkalne będące własnością mieszkańców Gminy należą do grupy I podgrupy 11 rodzaju 110 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Gminę .... Opis prac objętych zadaniem:

  • wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na 5 budynkach użyteczności publicznej,
  • wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na 23 budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy oraz wybudowanie instalacji pompy ciepła w 2 budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy.

  Mieszkańcy Gminy biorący udział w zadaniu będą zobowiązani do dokonania obowiązkowych wpłat na poczet realizacji przedmiotowego zadania. Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy oraz instalacji pompy ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy nie będzie uzależniony od wpłat dokonywanych przez poszczególnych mieszkańców. Otrzymana dotacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na wysokość odpłatności uiszczanej przez mieszkańców. Kwota wpłacana przez mieszkańca Gminy będącego uczestnikiem zadania będzie stanowić jego współudział w finansowaniu realizowanego przez Gminę ... zadania. Warunki umowy na wykonanie ww. instalacji będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców, o których mowa we wniosku. Właścicielem mikroinstalacji prosumenckich po zakończeniu inwestycji pozostanie Gmina .... Po zakończeniu montażu instalacji fotowoltaicznej i odbiorze robót w budynku mieszkańca, Gmina nieodpłatnie użyczy właścicielowi wyposażenie i urządzenia wchodzące w skład tej instalacji do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego Właściciela.

  Przedmiotowe zadanie należy do zadań własnych gminy stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 16 listopada 2015 r.).

  Czy Gmina ... przy realizacji zadania polegającego na wybudowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych na 5 budynkach użyteczności publicznej, wybudowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych na 23 budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy oraz wybudowaniu instalacji pompy ciepła w 2 budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT...

  Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119, ust. 4 art. 120 ust. 17 119 oraz art. 124.

  Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Gmina ... nie będzie wykorzystywać przedmiotu projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina ... będąca inwestorem nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od faktur za realizację, gdyż nie jest to wydatek związany ze sprzedażą opodatkowaną. Cała infrastruktura wykonana w ramach projektu, która będzie udostępniana bezpłatnie, nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych przez Gminę, nie będzie generowała dla Gminy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” dotyczącego:
  • instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy oraz instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy – jest nieprawidłowe,
  • instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

  W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

  Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

  Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

  Powyższa zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych.

  Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

  W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy).

  Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

  W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

  Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

  W myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

  Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

  Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

  Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”, polegającego na wybudowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych na 5 budynkach użyteczności publicznej, wybudowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych na 23 budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy oraz wybudowaniu instalacji pompy ciepła w 2 budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy, w pierwszej kolejności należy podkreślić, iż mieszkańcy Gminy biorący udział w ww. zadaniu będą zobowiązani do dokonania obowiązkowych wpłat na poczet realizacji przedmiotowego zadania.

  Jak wyżej wskazano, aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dostawcą towarów lub usługodawcą a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem i przekazanym za nie wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest dana czynność, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz dokonującego dostawy lub świadczącego usługę.

  Jednocześnie należy wskazać, że czynność może być odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie. W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

  Ponadto należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług.

  W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina będzie dokonywać na rzecz mieszkańców, o których mowa we wniosku, będzie wykonanie usługi polegającej wybudowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych na 23 budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy oraz wybudowaniu instalacji pompy ciepła w 2 budynkach mieszkalnych, na poczet wykonania, której Gmina będzie pobierała określoną w umowie wpłatę.

  Nie można zatem uznać, że wpłaty wnoszone przez mieszkańców Gminy deklarujących uczestnictwo w przedmiotowym zadaniu pozostają „w oderwaniu” od czynności, które będzie wykonywać Gmina – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które będzie wykonywać Wnioskodawca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając planowana umowę na montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na 23 budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy oraz montaż instalacji pompy ciepła w 2 budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy, będzie wchodzić w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę będą stanowić wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców Gminy. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, będą stanowiły zaliczki na poczet planowanej usługi zamontowania paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

  W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców Gminy wpłaty z tytułu planowanego uczestnictwa w zadaniu będą dotyczyć świadczenia usług montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy oraz instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych umów będą stanowiły odpłatne świadczenia usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w świetle obowiązujących przepisów prawa nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Wobec powyższego, należy wskazać, iż zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy jak i zakup oraz montaż instalacji pompy ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

  W cytowanym na wstępie przepisie art. 86 ustawy ustawodawca zezwolił na odliczenie podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

  W zakresie wydatków dotyczących montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy oraz instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy, będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione w związku z realizacją zadania pn. ...” w części dotyczącej montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy oraz instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy, będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

  Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawca – zarejestrowany czynny podatnik VAT, na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy – będzie miał możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” w części dotyczącej montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy oraz instalacji pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wynikających z art. 88 ustawy.

  Tym samym stanowisko w ww. zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

  W odniesieniu natomiast do możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” dotyczącego instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, stwierdzić należy, że warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – dokonane zakupy usług w ramach realizacji przedmiotowego zadania w części dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z kolei całokształt okoliczności sprawy nie zaprzecza ww. twierdzeniu Wnioskodawcy. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” w części dotyczącej instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

  W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie, należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.