IPTPP2/4512-412/15-4/JSz | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji dokonanej w ramach projektu.
IPTPP2/4512-412/15-4/JSzinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. gmina
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji dokonanej w ramach projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji dokonanej w ramach projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 września 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina w latach 2007-2014 realizowała projekt pn. „...”, w ramach którego zostały zrealizowane następujące zadania:

 1. termomodernizacja budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w ... (okres realizacji: lata 2007-2008),
 2. termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w ... (okres realizacji: 2010 r.),
 3. termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 w ... (okres realizacji: 2014 r.) oraz
 4. termomodernizacja Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we ... (okres realizacji - 2012 r.).

Zadania nr 1-3 (dalej łącznie jako: Inwestycja) zostały zrealizowane przez Gminę - Gmina poniosła w tym zakresie wydatki na zakup towarów i usług, które zostały udokumentowane wystawionymi na Gminę, względnie na Urząd Gminy, przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami podatku. Majątek powstały w wyniku realizacji Inwestycji został oddany w odpłatny trwały zarząd na rzecz jednostek oświatowych, tj. odpowiednio na rzecz Publicznego Gimnazjum nr 1 w ..., Szkoły Podstawowej w ... oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w ... Jednostki oświatowe stanowią jednostki budżetowe Gminy, nieposiadające osobowości prawnej, które zostały odrębnie od Gminy zarejestrowane dla potrzeb VAT, jako podatnicy, których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Zadanie nr 4 w zakresie termomodernizacji budynku Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we ... zostało natomiast zrealizowane przez Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w ..., tj. utworzony przez Gminę podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, prowadzony w formie samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej. Gmina nie ponosiła wydatków na realizację przedmiotowego zadania - wydatki na zakup towarów i usług w tym zakresie zostały poniesione przez podmiot leczniczy i zostały udokumentowane wystawionymi na ten podmiot fakturami VAT. W konsekwencji wydatki na realizację zadania nr 4 nie stanowią przedmiotu niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Gmina w dniu 30 czerwca 2014 r. zawarła umowę Nr ... o dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej – II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, nazwa działania - II. 6 Ochrona powietrza.

W ramach realizacji Inwestycji zostały wykonane następujące roboty:

 1. termomodernizacja budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w ...:
  1. w ramach III. etapu zadania:
   1. ocieplenie ścian zewnętrznych (elewacja zachodnia, północna i południowa),
   2. prace ogólnobudowlane towarzyszące termomodernizacji: naprawa pokrycia dachowego, roboty remontowe łącznika, przystosowanie piwnic po starej kotłowni dla potrzeb nowej,
  2. w ramach IV. etapu zadania:
   1. docieplenie ścian zewnętrznych sal gimnastycznych,
   2. docieplenie stropodachu sal gimnastycznych,
   3. modernizacja systemu grzewczego i wentylacji: wykonanie inst. grzewczo-wentylacyjnej (duża sala gimnastyczna),
   4. wymiana okien i montaż nawiewników: wymiana okien (mała sala gimnastyczna),
   5. prace dodatkowe: wykonanie daszku nad drzwiami, wykonanie wentylacji podpodłogowej sali gimnastycznej, docieplenie fundamentu sali gimnastycznej;
 1. termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w ...:
  1. w ramach I. etapu zadania - roboty podstawowe: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  2. w ramach II. etapu zadania:
   1. ocieplenie stropodachu,
   2. ocieplenie ścian zewnętrznych,
   3. modernizacja instalacji grzewczej: adaptacja pomieszczeń po kotłowni węglowej dla potrzeb kotłowni olejowej, wymiana grzejników oraz rurociągów, w inst. C.O.: montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych na sali gimnastycznej, wymiana urządzeń grzewczych i towarzyszących w kotłowni,
   4. instalacja elektryczna kotłowni olejowej wraz z instalacją zasilania urządzeń ogrzewania hali sportowej i instalacją odgromową,
   5. elementy zewnętrzne (schody),
   6. roboty dodatkowe: dostawa i montaż dwóch sztuk drzwi;
 1. termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 w ...
  1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  2. ocieplenie stropodachów,
  3. ocieplenie ścian zewnętrznych,
  4. montaż układu solarnego wraz z inst. towarzyszącą,
  5. kompleksowa modernizacja instalacji grzewczej: wymiana instalacji c.o., montaż instalacji wentylacyjno-nagrzewczej sali gimnastycznej,
  6. wykonanie instalacji elektrycznych,
  7. elementy zewnętrzne (schody).

Koszty poniesione na roboty wskazane w punktach I.1.a, I.2.a - I.2.d, II.1, II.2.a - II.2.c, III.1 - III.5 stanowiły wydatki kwalifikowalne Inwestycji. Pozostałe wydatki stanowiły koszty niekwalifikowane Inwestycji.

Placówki oświatowe we wskazanych obiektach dokonują m.in. odpłatnego wynajmu pomieszczeń, niemniej czynności te mają charakter sporadyczny, a wpływy z ich wynajmu stanowią przychody jednostek oświatowych. Dodatkowo zaznaczenia wymaga, iż Gmina nie osiąga jakichkolwiek dochodów w związku z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Gmina pragnie zaznaczyć, iż zarówno realizacja przedmiotowej Inwestycji jak i udostępnianie majątku powstałego na skutek jej realizacji, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym), będzie się odbywała w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą w szczególności sprawy dotyczące edukacji publicznej.

W piśmie z dnia 9 września 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. zakupy towarów i usług dokonane w związku z realizacją inwestycji, o której mowa we wniosku, nie są przez Gminę wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Zdaniem Gminy rzeczone zakupy są wykorzystywane przez Gminę wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak zostało bowiem wskazane we wniosku Gmina ustanowiła na powstałym w wyniku realizacji rzeczonej inwestycji majątku trwały zarząd na rzecz jej jednostek budżetowych - czynność ta zdaniem Gminy, zgodnie z przeważającym stanowiskiem Ministra Finansów prezentowanym w licznych interpretacjach indywidualnych, pozostaje poza zakresem regulacji ustawy o VAT.
 2. Gmina pragnie wyjaśnić, iż jednostki budżetowe, o których mowa we wniosku są przez Gminę traktowane jako odrębni podatnicy VAT. Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż wartość sprzedaży opodatkowanej osiągana przez te jednostki nie przekracza w roku podatkowym kwoty 150 tys. PLN i tym samym jednostki te korzystają ze zwolnienia podmiotowego od VAT, jednostki te w ogóle nie dokonują rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Podkreślenia jednakże wymaga fakt, iż powyższe stanowisko Gminy nie zostało potwierdzone w wydanej na wniosek Gminy interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie VAT i oparte jest na dotychczasowym, przeważającym stanowisku prezentowanym przez Ministra Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych oraz przez Naczelników Urzędów Skarbowych dokonujących rejestracji jednostek budżetowych, jako odrębnych od gmin podatników VAT.
 3. Gmina (zgodnie ze stanowiskiem wskazanym w punkcie 2) w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez jednostki budżetowe Gminy, o których mowa we wniosku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie bowiem z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z doktryną prawa podatkowego, przedmiotem opodatkowania są zdarzenia faktyczne lub prawne, z którymi prawo łączy powstanie obowiązku podatkowego. Mając na uwadze powyższe, jako że oddanie nieruchomości w trwały zarząd nie stanowi dostawy towarów, należy uznać, iż jest ono świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Niemniej jednak, dana czynności może zostać opodatkowana podatkiem VAT wyłącznie jeśli jest realizowana przez podatnika VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższych regulacji, należy uznać, iż gminy działają w charakterze podatników VAT wyłącznie w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast w sytuacji, gdy prowadzą one działania wynikające z zadań nałożonych na nie przepisami prawa, nie są one uważane za podatników w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji, w ocenie Gminy, w przypadku gdy w zakresie realizacji danej czynności Gmina nie działa w charakterze podatnika VAT, nie jest możliwe opodatkowanie tej czynności.

Gmina pragnie wskazać, iż kwestię ustanawiania przez jednostki samorządu terytorialnego trwałego zarządu oraz wysokości i terminów pobierania opłat z tytułu trwałego zarządu reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W myśl art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Art. 45 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej następuje w drodze decyzji wydanej przez właściwy organ. Jak stanowi natomiast art. 82 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne.

Powyższe oznacza, że pobieranie opłaty rocznej za trwały zarząd nie jest związane z wykonywaniem jakiejkolwiek czynności cywilnoprawnej po stronie Gminy. Ustanowienie trwałego zarządu następuje w ramach wykonywanych przez gminę zadań, nałożonych na nią przepisami prawa, w szczególności stanowi ono wyraz realizacji zadań własnych w zakresie gospodarki nieruchomościami określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz - w analizowanym przypadku - w zakresie edukacji publicznej określonych w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym. Co więcej, oddanie nieruchomości w trwały zarząd dokonywane jest nie na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale w związku z wydaną przez odpowiedni organ decyzją administracyjną.

W związku z powyższym, w opinii Gminy, w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione przesłanki do uznania czynności oddania obiektów oświatowych w trwały zarząd za podlegające opodatkowaniu VAT odpłatne świadczenie usług, jako że w tym zakresie Gmina działając w reżimie publicznoprawnym nie występuje w charakterze podatnika VAT.

W związku z powyższym, w analizowanym przypadku, nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w przytoczonym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkujące możliwość skorzystania przez Gminę z prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji. Konsekwentnie, Gmina stoi na stanowisku, iż w przedmiotowej sytuacji, nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 9 października 2013 r., sygn. IPTPP1/443-576/13-5/MH, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, odnosząc się do wydatków poniesionych na realizację projektu, którego efekty zostały przekazane w trwały zarząd jednostce organizacyjnej wskazał, iż „rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego realizując zadanie będące przedmiotem pytania wykonuje zadania własne, a towary i usługi nabyte w ramach jego realizacji nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowego projektu”.

Na powyższe w opinii Gminy nie ma wpływu fakt, iż placówki oświatowe sporadycznie dokonują czynności odpłatnego wynajmu pomieszczeń - wpływy z powyższego tytułu stanowią bowiem przychody tych jednostek.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie przykładowo w wydanej na jej wniosek interpretacji indywidualnej z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. IPTPP2/4512-204/15-4/JSz, w której Dyrektor Izby Skarbowej - odnosząc się do wydatków ponoszonych przez Gminę na realizację projektu w zakresie budowy opartego o usługi elektroniczne systemu wspomagającego zarządzanie oświatą - stwierdził, że „Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z oświatą poniesionych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, ponieważ ww. wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług”.

Również w wydanej na wniosek Gminy interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2013 r. dotyczącej prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w ...”, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że „Zainteresowany nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w ...”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, nie będzie dokonywał czynności opodatkowanych, związanych z realizacją zadania”.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację zadań nr 1 i nr 2, prawo Gminy do odliczenia VAT naliczonego uległo przedawnieniu.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację przedmiotowej Inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zagadnienie dotyczące instytucji trwałego zarządu regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782). W świetle art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością. Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 powołanej wyżej ustawy, należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Trwały zarząd, jak stanowi art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Stosownie do treści art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 powołanej ustawy, trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub czas oznaczony. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ust. 3.

Wyżej wymienione przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie których następuje oddanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd ich jednostkom organizacyjnym, wskazują na inny niż cywilnoprawny charakter przekazania nieruchomości w trwały zarząd.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w przypadku oddania przedmiotowej Inwestycji na rzecz jednostek budżetowych Gminy w trwały zarząd, Wnioskodawca nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym ww. oddanie Inwestycji w trwały zarząd nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT po stronie Gminy.

W konsekwencji nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji są wykorzystywane przez Gminę do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Zatem w przypadku oddania przedmiotowej Inwestycji na rzecz jednostek budżetowych Gminy w trwały zarząd nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ nabywane towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji są wykorzystywane przez Gminę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji dokonanej w ramach projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowana ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.