IPTPP2/4512-388/15-2/AJB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „<...>” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „<...>”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina <...> (dalej: „Gmina”) jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Gmina w latach 2014-2015 poniosła i poniesie wydatki na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej Gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest indywidualną instalacją do oczyszczania ścieków dla danej nieruchomości.

Wszelkie wydatki związane z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków zostały oraz zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę, jako realizatora inwestycji.

Dokonywane zakupy i usługi w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostały wykorzystane przez Gminę do czynności opodatkowanych VAT. W ramach realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy Gminy, będący właścicielami nieruchomości, na których zostały one wybudowane byli zobowiązani do partycypacji w kosztach inwestycji w kwocie odpowiadającej 10% wartości wybudowanej oczyszczalni (wpłaty te miały charakter obowiązkowy i od ich wniesienia zależało wybudowanie przez Gminę oczyszczalni).

Podstawą dla dokonania przez mieszkańców Gminy wpłaty na poczet współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków były umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminę z konkretnymi mieszkańcami.

Na podstawie zawartych pomiędzy Gminą a konkretnymi mieszkańcami Gminy umów cywilnoprawnych o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, mieszkańcy Gminy zobowiązali się do dokonania wpłat na rzecz Gminy w wysokości 10% kosztów wybudowania każdej oczyszczalni oraz czasowego udostępnienia swoich nieruchomości w celu wybudowania oczyszczalni. Z kolei Gmina zobowiązała się do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Pełna treść umowy o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków brzmi następująco:

UMOWA Nr <...> na wykonanie projektu realizowanego przez Gminę <...> polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy <...>.

W dniu <...> roku pomiędzy Gminą <...>, reprezentowaną przez: XX – Wójta Gminy przy kontrasygnacie XX – Skarbnika Gminy, zwaną dalej Gminą a Panem/Panią XX zam. XX, zwanym/ą dalej Właścicielem została zawarta umowa na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 1

 1. Gmina oświadcza, że jest realizatorem zadania inwestycyjnego pod nazwą „<...>”, które planuje wykonać w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno- ściekowej w terminie do dnia XX 2015 r.
 2. Gmina zobowiązuje się do wybudowania na terenie nieruchomości Właściciela, położonej w miejscowości XX Gmina <...> przydomowej oczyszczalni ścieków, a Właściciel zobowiązuje się do partycypacji w kosztach inwestycji w wysokości i na zasadach określonych w § 2.
 3. Właściciel oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania nieruchomością, a w tym także prawo do zawarcia niniejszej umowy i przez jej zawarcie nie naruszy interesu osób trzecich.
 4. Właściciel oświadcza, że wyraża zgodę na realizację indywidualnej oczyszczalni ścieków na jego nieuchronności na warunkach określonych w umowie i na zachowanie celu operacji w okresie X lat od zakończenia inwestycji.
 5. Właściciel udostępni nieodpłatnie Gminie część działki nr geod. XX położonej w obrębie ewidencyjnym XX, stanowiącej własność Właściciela z przeznaczeniem pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 2

 1. W celu wykonania postanowień § 1 Właściciel zobowiązuje się uczestniczyć w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w swoim gospodarstwie i wpłacić Gminie kwotę 10% kosztów inwestycji prowadzonej na jego nieuchronności.
 2. Wymagana kwotę udziału własnego Właściciel wpłaci na rachunek bankowy Urzędu Gminy w <...> nr rachunku bankowego XX – Przydomowe oczyszczalnie ścieków – indywidualne wpłaty mieszkańców, nie później jednak niż do dnia XX 2015 r. z dopiskiem: opłata za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
 3. Przekroczenie terminu płatności spowoduje obowiązek zapłaty odsetek w wysokości ustawowej jak od zaległych zobowiązań.
 4. Właściciel pokrywa w całości koszty wszystkich korekt projektu oraz robót wykonywanych na jego prośbę (np. ręczne kopanie drenaży, wykonywanie drenaży we wskazanych miejscach, lokalizacja oczyszczalni w miejscu innym niż pierwotnie ustalono).
 5. W przypadku nie dokonania wpłaty w wysokości i w terminie określonym niniejszą umową, Gmina zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i zawieszenia realizacji zadania i zadania zwrotu kwoty dofinansowania. Gmina może dochodzić roszczeń z tego tytułu przed sądem.

§ 3

 1. Właściciel zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia terenu wykonującemu przydomową oczyszczalnię ścieków na czas trwania budowy oraz umożliwienia wykonania robót sprzętem mechanicznym, w tym :
  1. wejście na grunt w celu wykonania przyłącza i montażu oczyszczalni wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
  2. usunięcia znajdujących się drzew lub innych nasadzeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót,
  3. przeprowadzenie innych koniecznych robót związanych z budową,
 2. Właściciel korzysta nieodpłatnie z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zobowiązuje się do ponoszenia każdorazowo kosztów zalania do oczyszczalni szczepu bakterii oraz ponoszenia odpłatności za przeprowadzone okresowe przeglądy konserwacyjne przydomowej oczyszczalni ustalone przez eksploatatora oczyszczalni wyłonionego przez Gminę.
 3. Właściciel nie będzie żądał odszkodowania za poniesione ewentualne szkody związane z realizacja tej inwestycji. Stanowią one koszty udziału własnego Właściciela w przedsięwzięciu.
 4. Właściciel zobowiązuje się, po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, przez okres 5 lat do dnia XX do:
  1. umożliwienia przedstawicielom Urzędu Gminy w <...> oraz przedstawicielom Samorządu Województwa kontroli eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
  2. eksploatacji zgodnie z zaleceniami określonymi przez producenta;
  3. dokumentowania kosztów eksploatacji rachunkami/fakturami.
 5. W przypadku utrudnienia, względnie uniemożliwienia wejścia na teren budowy ze strony Właściciela ponosi on odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu.

§ 4

 1. Umowa zostaje zawarta na czas budowy, eksploatacji i użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków.
 2. Po zakończeniu inwestycji i protokolarnym odbiorze, Gmina przekaże wybudowaną oczyszczalnie ścieków Właścicielowi, który stanie się beneficjentem wsparcia, wynikającego z projektu realizowanego przez Gminę <...>, polecającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy <...>, zobowiązany jest do ponoszenia całości kosztów utrzymania i eksploatacji oczyszczalni zgodnie z otrzymaną przy odbiorze instrukcją eksploatacji.
 3. Właściciel zobowiązuje się do dokumentowania kosztów eksploatacji oczyszczalni i przechowywania przez okres co najmniej X lat rachunków i faktur dotyczących poniesionych wydatków w szczególności dotyczących biopreparatów.
 4. Niewypełnianie przez Właściciela obowiązków określonych w ust. 1 i 2 spowoduje wygaśnięcie uprawnienia z tytułu rękojmi.
 5. Nadzór i kontrolę nad utrzymaniem i eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków w tym realizacje obowiązków określonych w ust. 1 i 2 sprawuje Gmina.
 6. Właściciel zobowiązany jest umożliwić osobie lub podmiotowi upoważnionemu przez Gminę realizacje uprawnień określonych w ust. 4, w szczególności zaś udostępnić dokumenty dotyczące eksploatacji oczyszczalni, w tym rachunki lub faktury dokumentujące poniesienie wydatków.
 7. Każdy następca prawny przejmuje wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki ciążące na Właścicielu beneficjencie projektu.

§ 5

 1. Nakłady poniesione na budowę oczyszczalni przez Gminę podlegają zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę) urządzeń i wykonawcę.
 2. Zwrot dofinansowania następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej o odsetki jak od zaległości podatkowych liczone od dnia wypłaty dofinansowania.

§ 6

 1. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy miejscowo sąd.
 2. W przypadku wystąpienia spraw spornych, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, strony będą dążyły do ich rozwiązania w drodze negocjacji.
 3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonane w formie pisemnego aneksu.
 4. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. Gmina, 1 egz. Właściciel.”

Wpłaty pobierane od mieszkańców na podstawie umów o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina wykazała w rejestrach sprzedaży oraz składanych deklaracjach VAT-7 i odprowadziła z tego tytułu podatek VAT należny.

Ponadto, niniejsza inwestycja była finansowana ze środków własnych Gminy i środków Unii Europejskiej przyznanych Gminie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków są własnością (środkami trwałymi) Gminy. Gmina po wybudowaniu nie będzie ponosiła żadnych wydatków związanych z utrzymywaniem i obsługą tych oczyszczalni i nie będzie pobierała od mieszkańców żadnych dodatkowych opłat.

Mieszkańcy, na których rzecz zostały wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków od momentu ich wybudowania będą z nich korzystali nieodpłatnie. Po upływie 5 lat od realizacji inwestycji, przydomowe oczyszczalnie ścieków staną się własnością mieszkańców, na których rzecz zostały wybudowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina uważa, że przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powyższy przepis definiuje pojęcie usługi, usługą jest świadczenie, które nie jest dostawą towarów. W tak określonym katalogu mieszczą się usługi wymienione w stosownych klasyfikacjach statystycznych, ale także cały szereg innych świadczeń, które nie zostały wymienione w tych klasyfikacjach. Świadczenie usług może mieć charakter czynny, ale także świadczeniem usług jest powstrzymanie się od działania.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z kolei stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Biorąc pod uwagę, że Gmina zawarła z mieszkańcami umowy cywilnoprawne na podstawie, których zobowiązała się wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków w zamian za dokonanie przez mieszkańców wpłat w określonej wysokości, należy uznać, że w tym zakresie Gmina działa, jako podatnik VAT.

Biorąc pod uwagę, że na podstawie przedmiotowych umów cywilnoprawnych mieszkańcy byli zobowiązani do współfinansowania realizacji inwestycji ich partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni miała charakter zobowiązaniowy. Tym samym, pomiędzy świadczeniem, do którego zobowiązała się Gmina i przekazanym za nie wynagrodzeniem przez mieszkańców istnieje bezpośredni związek.

W związku z powyższym, Gmina uważa, że wpłaty dokonane na jej rzecz przez mieszkańców na podstawie umów o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Gminę usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko Gminy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców tytułem współfinansowania budowy przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków podziela Minister Finansów w szeregu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2014 roku (sygn. IPPP1/443-1077/14-2/IGo) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2014 roku (sygn. IPTPP2/443-454/14-2/IR).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o których mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z brzmienia powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi VAT i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Odliczyć, zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi VAT podatnika.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, zdaniem Gminy warunki do istnienia prawa do odliczania VAT zostały spełnione. Gmina jest podatnikiem VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją inwestycji zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych VAT polegających na świadczeniu przez Gminę usług budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców Gminy, w związku z zawartymi z nimi umowami cywilnoprawnymi. Czynności Gminy, które podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dają jej więc prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z wykonaniem tych czynności.

Tym samym Gmina stoi na stanowisku, że przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT.

Stanowisko Gminy w zakresie możliwości dokonania pełnego odliczenia podatku VAT wskazanego na fakturach dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze względu na ich wykorzystanie do czynności podlegającej opodatkowaniu VAT polegającej na wyświadczeniu przez Gminę na rzecz mieszkańców usługi wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków w zamian za wynagrodzenie podziela Minister Finansów w szeregu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 maja 2015 rok (sygn. IPTPP4/4512-156/15-2/JM) oraz z 16 marca 2015 roku (sygn. IPTPP4/4512-51/15-2/BM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W wyżej powołanym przepisie mowa jest o czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do rozporządzania rzeczą jak właściciel (prawo do wyzbycia się, obciążania, korzystania z nabytych rzeczy). Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym.

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

W niniejszej sprawie czynnością, jaką Gmina dokonała jest – zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną – usługa budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców Gminy. Umowa zobowiązuje mieszkańców do dokonania wpłat na rzecz Gminy w wysokości 10% kosztów wybudowania każdej oczyszczalni (wpłaty miały charakter obowiązkowy i ich wniesienia zależało wybudowanie przez Gminę oczyszczalni).

Z powyższego wynika więc, że kwoty uiszczone przez mieszkańców na poczet wykonania przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków stanowią wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Gminy powstanie obowiązek podatkowy.

W tym kontekście, należy stwierdzić, że wpłaty mieszkańców pozostawały w bezpośrednim związku z ww. świadczeniem usług, które jest realizowane na rzecz tychże mieszkańców. Nie można uznać, że wpłaty wniesione przez osoby fizyczne pozostają „w oderwaniu” od czynności, które wykonał Wnioskodawca – zachodził bowiem związek pomiędzy dokonanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, iż we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaną wpłatą, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umowy z mieszkańcami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymane przez Gminę od mieszkańców stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż czynności, za które Wnioskodawca otrzymywał wynagrodzenie od mieszkańców, dotyczą usług budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowią odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów.

Jednocześnie wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usług odpłatnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z czym usługi te stanowią czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Wobec powyższego, w rozpatrywanej sprawie warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy jest spełniony, bowiem nabywane towary i usługi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „<...>” będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy, stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „<...>”, ponieważ nabyte towary i usługi są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Przy czym prawo to przysługuje, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego <...>, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.