IPTPP2/4512-345/15-4/PRP | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-345/15-4/PRPinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast Osi 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności poprzez kompleksowe zagospodarowanie centralnych obszarów miasta oraz nadanie im nowej jakości estetycznej i funkcjonalnej. Ponadto poprawa warunków sprzyjającej budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki.

W zakresie prac związanych z realizacją projektu wykonane zostały działania:

 1. Doposażenie istniejących placów zabaw oraz zagospodarowanie wolnej przestrzeni na budowę 2 nowych placów zabaw tworząc miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci. Wykonano uzupełnienie i wymianę urządzeń placów zabaw, utwardzenie parkingu wewnętrznego kostką i nasadzenie drzew i krzewów, montaż kolejek drewnianych, karuzeli, huśtawek, zestawy zabawowe, piaskownice oraz pozostałe elementy np. ogrodzenie. Inwestycja została oddana do użytkowania i do chwili obecnej nie została przekazana innym podmiotom.
 2. Poprawa infrastruktury drogowej, dróg gminnych, poprawa i przebudowa parkingów na terenie miasta i Gminy (długość przebudowanych dróg 3.74 km w ilości 15 odcinków), a także częściowe ułożenie nowych chodników z kostki brukowej i krawężników. Konstrukcje remontowanych dróg pozostaną bez zmian oraz wszystkie parametry przedmiotowych dróg nie ulegną zmianie. Zadanie jest jeszcze w trakcie realizacji.
 3. Budowa oświetlenia ulicznego.
 4. Modernizacja muszli koncertowej na wskutek czego w ramach prac powstały pomieszczenia, tj. scena, obejścia za sceną, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie organizacji ewentu, garderoba, wc ogólnodostępne oraz dla osób niepełnosprawnych, korytarz, pomieszczenie techniczne, a także wykonano pokrycie kopuły muszli, remont ścian wewnętrznych kopuły związany z wykonaniem ustrojów akustycznych, montaż sufitów ustrojów akustycznych, wykonanie posadzki sceny, ocieplenie ścian i dachu oraz wykonanie oświetlenia i instalacji wodno-kanalizacyjnej. Inwestycja ta została już zakończona i jest ogólnodostępna - nieodpłatna.
 5. Zagospodarowanie terenu przy kompleksie szkolnym przy ul....... W ramach prac ujęto wymianę nawierzchni utwardzonych, budowa pochylni oraz wymiana drzwi wejściowych na nowe, które umożliwią dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji i będzie jako ogólnodostępna w szczególności dla osób niepełnosprawnych.
 6. Termomodernizacja oraz rozbudowa istniejącego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, montaż kolektorów słonecznych, budowa wiatrołapu, wymiana stropodachu, przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych). Inwestycja została oddana do użytkowania i do chwili obecnej nie została przekazana innym podmiotom, jest ogólnodostępna i nieodpłatna dla wszystkich podopiecznych, jak i dla mieszkańców.
 7. Remont ogrodzenia przy kompleksie szkolnym przy ul. ........ oraz Publicznym Przedszkolu przy ul. .......... - przedmiotowa przebudowa ogrodzenia z zachowaniem istniejącej trasy ogrodzenia, tj. wymiana przęseł, bramy, furtki oraz słupki ogrodzeniowe. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 8. Zagospodarowanie terenu przy budynkach handlowych (ul. .........) m.in. wymiana nawierzchni drogi lokalnej, nowe ciągi piesze, wymiana przyłącza wodociągowego oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
 9. Budowa obiektów małej architektury w postaci kamienia, na których umieszczone będą tablice na skwerze ...... i na Placu ...... Na kamieniu zamontowano tablice, krzyż oraz napis. Wokół kamienia wykonany został plac oraz dojście do istniejącego chodnika. Wykonane zostały także cztery maszty flagowe o wysokości 6m. Inwestycja została zakończona i do chwili obecnej nie została przekazana innym podmiotom.
 10. Zagospodarowanie terenu wokół stadionu miejskiego, gdzie zostaną wykonane elementy małej architektury i wyposażenia zewnętrznego, wymiana ogrodzenia oraz budowa placu zabaw, parkingu i wiaty śmietnikowej. Powyższe zadanie będzie wykorzystywane jako ogólnodostępne dla dzieci, jak i dla wszystkich mieszkańców. Nieruchomości zabudowane, stanowiące własność Gminy zostały oddane Ośrodkowi Sportu i Rekreacji dnia 12.02.2014 r. w trwały zarząd (na podstawie Decyzji) z przeznaczeniem na działalność statutową przez zarządcę, tj. na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu na czas nieoznaczony. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
 11. Utwardzenie terenu pod imprezy plenerowe przy kościele św. Marcina. Zagospodarowanie terenu polegało na utwardzeniu placu, wykonanie chodnika, ogrodzenia oraz nasadzenia zielenią. Inwestycja została już zakończona i będzie służyć nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom oraz odwiedzających kościół turystom.
 12. Zagospodarowanie parku przy kościele MBWW. W ramach tego zadania wykonano alejki z kostki brukowej i posadowiono 5 ławek. Wykonano również oświetlenie parkowe z przyłączem elektroenergetycznym oraz nasadzono drzewa i krzewy w rabatach. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.
 13. Budowa oświetlenia ulicznego. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia przy ulicach: ..., przy łącznikach ul. .... od ...., ..... oraz ..... Oświetlenie zostanie wybudowane również na skarpie w kierunku .... oraz od ulicy ..... w kierunku .... oraz wykonanie przyłącza kablowego i odcinka oświetlenia parkowego. Oświetlenie będzie własnością beneficjenta.
 14. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz cieplnej. W ramach przebudowywanych, remontowanych dróg zostanie przebudowana także niezbędna infrastruktura wodno-kanalizacyjna, cieplna, przyłącza wodociągowe itp. Ponadto zostaną wykonane roboty wodno-kanalizacyjne w rejonie:
  • ulicy .... i ....,
  • ulicy ..., .....,
  • ulicy ...., ...., ......

Powyższa infrastruktura w chwili obecnej jest już zrealizowana i zostanie przekazana nieodpłatnie dla podmiotów obsługujących, tj. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie porozumienia.

Realizacja projektu wpłynie na rozwój infrastruktury społecznej, która jest podstawowym aspektem umożliwiającym zintegrowany rozwój w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Poprawa stanu technicznego oraz estetyki centrum miasta podkreśli jego unikalność oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną. Poszczególne działania wraz z już zrealizowanymi przedsięwzięciami, poprawią jakość życia mieszkańców oraz spowodują ożywienie społeczne, a także korzystniejsze warunki dla potencjalnych inwestorów.

Gmina przewiduje, że po zrealizowaniu projektu wykonana inwestycja zostanie rozdysponowana w następujący sposób: infrastruktura techniczna, wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć c. o. oraz eksploatacja zostanie przez PGK Sp. z o. o. Wybudowane oświetlenie stanowić będzie własność Gminy. Natomiast zlecone zostaną prace naprawcze i konserwacyjne oraz nadzory techniczne Rejonowemu Zakładowi Energetycznemu na podstawie porozumienia.

Realizowane w ramach projektu zadanie jest zadaniem własnym Gminy wymienionym w katalogu zadań w art. 7 ust. 1, 2, 3, 12, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.). Otrzymane faktury związane z realizacją projektu wystawione są na Gminę. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i składa deklaracje VAT-7.

W piśmie z dnia 14 lipca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż projekt miał na celu zagospodarowanie centralnych obszarów miasta, połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej związanych z przywróceniem im funkcji publicznych oraz poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego oraz estetyki przestrzeni publicznych. Głównym celem projektu było stworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego oraz przywrócenie historycznej i tradycyjnej funkcji przestrzeni publicznej oraz zwiększenie liczby turystów zatrzymujących się w mieście i okolicach. Powstały w wyniku realizacji projektu majątek jest własnością Gminy i nie będzie wykorzystywany przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

 1. Doposażenie istniejących placów zabaw oraz zagospodarowanie wolnej przestrzeni na budowę 2 nowych placów zabaw tworząc miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci. Wykonano uzupełnienie i wymianę urządzeń placów zabaw, utwardzenie parkingu wewnętrznego kostką i nasadzenie drzew i krzewów, montaż kolejek drewnianych, karuzeli, huśtawek, zestawy zabawowe, piaskownice oraz pozostałe elementy np. ogrodzenie. Inwestycja została oddana do użytkowania i do chwili obecnej nie została przekazana innym podmiotom. Korzysta z tego nieodpłatnie cała społeczność, zatem jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług.
 2. Poprawa infrastruktury drogowej, dróg gminnych, poprawa i przebudowa parkingów na terenie miasta i Gminy (długość przebudowanych dróg 3.74 km w ilości 15 odcinków), a także częściowe ułożenie nowych chodników z kostki brukowej i krawężników. Konstrukcje remontowanych dróg pozostaną bez zmian oraz wszystkie parametry przedmiotowych dróg nie ulegną zmianie. Inwestycja została oddana do użytkowania i do chwili obecnej nie została przekazana innym podmiotom. Zadanie to wykorzystywane będzie przez wszystkich korzystających z dróg - pieszych i kołowych nieodpłatnie, zatem jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług.
 3. Budowa oświetlenia ulicznego, która polega na zakupie i wymianie słupów oświetleniowych na nowe oraz zakup lamp ledowych. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie to nie jest i nie będzie w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 4. Modernizacja muszli koncertowej na wskutek czego w ramach prac powstały pomieszczenia, tj. scena, obejścia za sceną, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie organizacji ewentu, garderoba, wc ogólnodostępne oraz dla osób niepełnosprawnych, korytarz, pomieszczenie techniczne, a także wykonano pokrycie kopuły muszli, remont ścian wewnętrznych kopuły związany z wykonaniem ustrojów akustycznych, montaż sufitów ustrojów akustycznych, wykonanie posadzki sceny, ocieplenie ścian i dachu oraz wykonanie oświetlenia i instalacji wodno-kanalizacyjnej. Inwestycja ta została już zakończona i jest ogólnodostępna – nieodpłatna i nie będzie w żadnym zakresie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 5. Zagospodarowanie terenu przy kompleksie szkolnym przy ul. ..... W ramach prac ujęto wymianę nawierzchni utwardzonych, budowa pochylni oraz wymiana drzwi wejściowych na nowe, które umożliwią dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej. Inwestycja ta jest już zakończona i będzie ogólnodostępna, nieodpłatna w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług.
 6. Termomodernizacja oraz rozbudowa istniejącego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, montaż kolektorów słonecznych, budowa wiatrołapu, wymiana stropodachu, przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych). Inwestycja została oddana do użytkowania i do chwili obecnej nie została przekazana innym podmiotom, jest ogólnodostępna i nieodpłatna dla wszystkich podopiecznych, jak i dla mieszkańców, zatem jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług.
 7. Remont ogrodzenia przy kompleksie szkolnym przy ul. .... oraz Publicznym Przedszkolu przy ul. .... - przedmiotowa przebudowa ogrodzenia z zachowaniem istniejącej trasy ogrodzenia, tj. wymiana przęseł, bramy, furtki oraz słupki ogrodzeniowe. Zadanie jest już zakończone i będzie ogólnodostępne, nieodpłatne w szczególności dla dzieci. Jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług.
 8. Zagospodarowanie terenu przy budynkach handlowych (ul. ...) m.in. wymiana nawierzchni drogi lokalnej, nowe ciągi piesze, wymiana przyłącza wodociągowego oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja jest w trakcie realizacji dla ogółu mieszkańców zatem nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej, czyli czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 9. Budowa obiektów małej architektury w postaci kamienia, na których umieszczone będą tablice na skwerze .... i na Placu ..... Na kamieniu zamontowano tablice, krzyż oraz napis. Wokół kamienia wykonany został plac oraz dojście do istniejącego chodnika. Wykonane zostały także cztery maszty flagowe o wysokości 6m. Inwestycja została zakończona i do chwili obecnej nie została przekazana innym podmiotom jest ogólnodostępna - nieodpłatna dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. W związku z tym nie będzie w żadnym zakresie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 10. Zagospodarowanie terenu wokół stadionu miejskiego, gdzie zostaną wykonane elementy małej architektury i wyposażenia zewnętrznego, wymiana ogrodzenia oraz budowa placu zabaw, parkingu i wiaty śmietnikowej. Powyższe zadanie będzie wykorzystywane jako ogólnodostępne dla dzieci, jak i dla wszystkich mieszkańców. Nieruchomości zabudowane, stanowiące własność Gminy zostały oddane Ośrodkowi Sportu i Rekreacji dnia 12.02.2014 r. w trwały zarząd (na podstawie Decyzji) z przeznaczeniem na działalność statutową przez zarządcę, tj. na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu na czas nieoznaczony. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Po zakończeniu inwestycja będzie udostępniana nieodpłatnie dla mieszkańców i turystów.
 11. Utwardzenie terenu pod imprezy plenerowe przy kościele św. ..... Zagospodarowanie terenu polegało na utwardzeniu placu, wykonanie chodnika, ogrodzenia oraz nasadzenia zielenią. Inwestycja została już zakończona i będzie służyć nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom oraz odwiedzających kościół turystom. Jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług.
 12. Zagospodarowanie parku przy kościele ..... W ramach tego zadania wykonano alejki z kostki brukowej i posadowiono 5 ławek. Wykonano również oświetlenie parkowe z przyłączem elektroenergetycznym oraz nasadzono drzewa i krzewy w rabatach. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania i będzie służyć nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom oraz odwiedzających kościół turystom. Jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług.
 13. Budowa oświetlenia ulicznego. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia przy ulicach: ..., przy łącznikach ul. .... od ...., .... oraz ...... Oświetlenie zostanie wybudowane również na skarpie w kierunku .... oraz od ulicy .... w kierunku .... oraz wykonanie przyłącza kablowego i odcinka oświetlenia parkowego. Oświetlenie będzie własnością beneficjenta. Inwestycja jest w trakcie realizacji i po zakończeniu będzie służyć do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług.
 14. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz cieplnej. W ramach przebudowywanych, remontowanych dróg zostanie przebudowana także niezbędna infrastruktura wodno-kanalizacyjna, cieplna, przyłącza wodociągowe itp. Ponadto zostaną wykonane roboty wodno-kanalizacyjne w rejonie:
  • ulicy .... i ....,
  • ulicy ....., .....,
  • ulicy ...., ....., ......

Powyższa infrastruktura w chwili obecnej jest już zrealizowana i zostanie przekazana nieodpłatnie dla podmiotów obsługujących, tj. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie porozumienia, który będzie pobierał opłaty od użytkowników, a także dokonywał odrębnych rozliczeń podatku od towarów i usług. W związku z tym nieodpłatne przekazanie inwestycji jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poniesione wydatki na realizację projektu zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

Zasadniczym celem realizacji powyższych zadań będących przedmiotem wniosku było zrealizowanie, uporządkowanie ogólnodostępnych terenów publicznych wraz z przebudową infrastruktury technicznej. W związku z powyższym, celem projektu było zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Infrastruktura wytworzona w ramach projektu, tj.: wymiana kanalizacji sanitarnej, deszczowej i burzowej, wymiana wodociągu, przebudowa ulic, dróg, parkingów, chodników, wymiana ogrodzenia szkoły, budowa placów zabaw, modernizacja muszli koncertowej, a także wykonanie oświetlenia ulicznego nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Realizacja zadań należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.). Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy za zadań własnych Gminy.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (samorządowa osoba prawna ze 100% udziałem Gminy) świadczy usługi komunalne, pobiera opłaty za eksploatację sieci i z tego tytułu rozlicza podatek VAT należny, ponosi również koszty utrzymania sieci, a opłaty pobierane od odbiorców za eksploatację są w całości przychodem przedsiębiorstwa. Obsługa powstałej infrastruktury zostanie powierzona nieodpłatnie spółce komunalnej, która posiada odpowiednie doświadczenie do eksploatacji podobnych obiektów, co w wymierny sposób wpływać będzie na zapewnienie trwałości projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawną możliwość odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując projekt nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Natomiast w sytuacji gdy brak jest związku powstałej infrastruktury, tj. oświetlenia, kanalizacji wodociągowej i cieplnej, modernizacji obiektów, zagospodarowaniu terenów Miasta i Gminy, powstaniem placów zabaw i obiektów małej architektury, towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu, nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Gminę. Dlatego też nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Gminie zatem nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizowaniu ww. projektu.

Kompleksowość działań przyczyni się do poprawy estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Nadanie terenom funkcji rekreacyjnej, zagospodarowanie terenu stadionu oraz doposażenie i budowa nowych placów zabaw pozwoli na wykorzystanie jego potencjału dla turystów spędzających czas na terenie .... Odpowiednie zagospodarowanie obszaru wpłynie na poprawę estetyki centrum miasta, podniesienie jego atrakcyjności dla ruchu turystycznego oraz pobudzenie działalności handlowych i usługowych. Powstała infrastruktura będzie służyć dla ogółu mieszkańców Gminy (dzieci, młodzieży, dorośli oraz osób starszych), a także turystów przyjeżdżający na teren Gminy.

Do zadań jako jednostki samorządu terytorialnego, należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie m.in. ładu przestrzennego (art. 7 pkt 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku).

Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Jest ona organizacją wdrażającą niniejszy projekt. Koszty związane z utrzymaniem projektu będą ponoszone przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – powstały w wyniku realizacji projektu majątek nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gmina
IBPP3/4512-415/15/SR | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/4512-35/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.