IPTPP2/4512-332/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

W zakresie:
 • uznania udostępniania przez Gminę Świetlic na rzecz Biblioteki za odpłatną usługę podlegającą opodatkowaniu VAT niekorzystającą ze zwolnienia,
 • określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizowaną Inwestycją.
 • IPTPP2/4512-332/15-2/KKinterpretacja indywidualna
  1. czynności podlegające opodatkowaniu
  2. gmina
  3. media
  4. nieodpłatne udostępnienie
  5. podstawa opodatkowania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • uznania udostępniania przez Gminę Świetlic na rzecz Biblioteki za odpłatną usługę podlegającą opodatkowaniu VAT niekorzystającą ze zwolnienia,
  • określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności,
  • prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizowaną Inwestycją
   – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 5 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • uznania udostępniania przez Gminę Świetlic na rzecz Biblioteki za odpłatną usługę podlegającą opodatkowaniu VAT niekorzystającą ze zwolnienia,
  • określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności,
  • prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizowaną Inwestycją.
  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

  Gmina (Wnioskodawca) jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT.

  Wnioskodawca od 2014 r. realizuje inwestycje polegające na budowie dwóch świetlic na terenie Gminy tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości <...> oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości <...> (dalej łącznie: „Inwestycje”).

  W związku z realizacją Inwestycji, Gmina ponosi wydatki, które są dokumentowane fakturami (faktury zawierają m.in. numer NIP nadany Gminie). Infrastruktura, której budowa realizowana jest w ramach Inwestycji (dalej: „Świetlice”) będzie zaliczana przez Gminę na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji i wartość początkowa każdej ze Świetlic przekroczy 15 000 zł.

  Realizacja Inwestycji jest częściowo finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym zakresie VAT związany z realizacją Inwestycji nie został zaliczony do kosztów kwalifikowanych. Innymi słowy, całość podatku naliczonego, związanego z realizacją Inwestycji została sfinansowana ze środków własnych Gminy.

  Po zakończeniu realizacji Inwestycji Wnioskodawca zamierza udostępnić Świetlice do administrowania Gminnej Bibliotece Publicznej w <...> („Biblioteka”) na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej („Umowa”). Gmina nie będzie udostępniać Świetlic innym zainteresowanym.

  Gmina od początku realizacji Inwestycji miała zamiar udostępniania Świetlic Bibliotece do administrowania , co wynika m.in. z wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym Gmina wskazała planowaną wysokość wpływów za udostępnianie Świetlic w poszczególnych latach funkcjonowania Świetlic.

  Przedmiotem działalności Biblioteki jest w szczególności wykonywanie zadań powierzonych przez Gminę w zakresie kultury. Biblioteka jest gminną instytucją kultury posiadającą odrębną od Gminy osobowość prawną.

  Samo udostępnienie Świetlic na rzecz Biblioteki ma być zasadniczo nieodpłatne, jednak w związku z udostępnieniem Świetlic Gmina na podstawie zapisów Umowy zamierza obciążać Bibliotekę wartością wydatków związanych z zużyciem mediów niezbędnych do funkcjonowania Świetlic tj. w szczególności kosztami zużytej energii elektrycznej, energii cieplnej, poboru wody oraz odprowadzeniem ścieków („Media”). W tym względzie Gmina będzie bowiem stroną umów z dostawcami Mediów. Tym samym po otrzymaniu faktur za zużycie Mediów Gmina będzie wystawiała na Bibliotekę stosowne faktury dokumentujące dostawę Mediów do Świetlic. Wystawiane przez Gminę faktury na rzecz Biblioteki Gmina zamierza ujmować w rejestrach sprzedaży. Ponadto wartość netto wraz z należnym VAT z tytułu powyższego świadczenia Gmina planuje wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

  Kwestia udostępniania Świetlic do administrowania oraz obciążania Biblioteki kosztami Mediów są ze sobą ściśle powiązane. Należy bowiem zauważyć, iż gdyby Gmina nie zamierzała udostępniać Świetlic Bibliotece (np. gdyby Gmina samodzielnie wykorzystywała świetlicę wiejską do prowadzenia działalności kulturalnej) nie byłoby, konieczności obciążania Biblioteki wartością wydatków związanych ze zużyciem Mediów.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w przedstawionym przypadku Gmina będzie świadczyła na rzecz Biblioteki usługi opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT, w postaci odpłatnego udostępniania Świetlic...
  2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, czy podstawą opodatkowania będzie wartość netto zużytych Mediów niezbędnych do funkcjonowania Świetlic...
  3. Czy w związku z udostępnieniem Świetlic na rzecz Biblioteki, na warunkach określonych w przedstawionym przypadku, Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości od wydatków związanych z realizacją Inwestycji...

  Zdaniem Wnioskodawcy:

  Ad. 1)

  W przedstawionym przypadku Gmina będzie świadczyła na rzecz Biblioteki usługi opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT, w postaci odpłatnego udostępniania Świetlic.

  W tym względzie w ocenie Gminy w pierwszej kolejności należy zbadać (i) czy Gmina w związku z udostępnieniem Świetlic do administrowania Bibliotece będzie występowała jako podatnik VAT oraz (ii) czy udostępnienie Świetlic Bibliotece będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

  (i) Gmina jako podatnik VAT w związku z udostępnianiem Świetlic.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Według art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Z powyższych uregulowań wynika, iż jednostki samorządu terytorialnego co do zasady nie są podatnikami VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. Jednak, w drodze wyjątku, jednostki te są podatnikami na gruncie VAT jeżeli wykonują czynności, nawet takie dla realizacji których zostały one powołane, na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Powyższe oznacza, iż na gruncie VAT jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami VAT w zakresie wszelkich czynności, które realizują na podstawie umów cywilnoprawnych. W tym zakresie uznaje się bowiem, że analizowane czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

  W świetle powyższego, zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym Gmina po zakończeniu realizacji Inwestycji zamierza udostępnić Świetlice do administrowania Bibliotece na podstawie Umowy. Gmina od początku realizacji Inwestycji miała zamiar udostępniania Świetlic do administrowania, co wynika z wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym Gmina wskazała planowaną wysokość wpływów za udostępnianie Świetlic w poszczególnych latach funkcjonowania Świetlic.

  W konsekwencji, biorąc pod uwagę, iż po zakończeniu realizacji Inwestycji Gmina zamierza udostępnić Świetlice do administrowania Bibliotece na podstawie Umowy, która będzie umową cywilnoprawną w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie występował jako podatnik VAT w związku z udostępnianiem Świetlic Bibliotece. W tym bowiem zakresie należy uznać, że udostępnianie Świetlic do administrowania Bibliotece na podstawie Umowy będzie następować w ramach działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

  (ii) Opodatkowanie VAT udostępnienia Świetlic Bibliotece

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Ponadto, stosownie do art. 7 ust 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast według art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji oraz świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

  W świetle powyższego, co do zasady opodatkowaniu VAT podlega odpłatne świadczenie usług. W tym zakresie, zgodnie z przyjętym poglądem aby dane świadczenie uznać za odpłatne musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. W tym względzie musi istnieć bezpośredni związek między świadczoną usługą a przekazywanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, iż z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa musi wynikać wyraźna bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

  Odnosząc powyższe uwagi do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, należy zauważyć, iż w związku z udostępnieniem Świetlic do administrowania na rzecz Biblioteki Gmina na podstawie zapisów Umowy zamierza obciążać Bibliotekę wartością wydatków związanych z zużyciem Mediów. W tym względzie Gmina będzie bowiem stroną umów z dostawcami Mediów. Po otrzymaniu faktur za zużycie Mediów Gmina będzie wystawiała na Bibliotekę stosowne faktury dokumentujące dostawę Mediów do Świetlic. Kwestia udostępniania Świetlic do administrowania oraz obciążania Biblioteki kosztami Mediów są ze sobą ściśle powiązane. Należy bowiem zauważyć, iż gdyby Gmina nie zamierzała udostępniać Świetlic Bibliotece (np. gdyby Gmina samodzielnie wykorzystywała świetlicę wiejską do prowadzenia działalności kulturalnej) nie byłoby konieczności obciążania Biblioteki wartością wydatków związanych ze zużyciem Mediów.

  W związku z powyższym, należy wskazać, że Umowa między Gminą a Biblioteką będzie stosunkiem prawnym, na mocy którego w zamian za usługę tj. udostępnianie Świetlic Bibliotece Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie w postaci równowartości zużytych w związku z funkcjonowaniem Świetlic Mediów.

  W konsekwencji, udostępnianie Świetlic Bibliotece będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług na gruncie VAT, które podlega opodatkowaniu VAT. W tym bowiem przypadku do udostępniania Świetlic Bibliotece nie będzie znajdowało zastosowanie żadne zwolnienie z VAT jak również wyłączenie z opodatkowania VAT.

  Prawidłowość powyżej wskazanego stanowiska Gminy w zbliżonym przypadku do sytuacji Wnioskodawcy została potwierdzona m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 lutego 2014 r. nr IPTPP1/443-637/14-4/MW, w której Organ stwierdził, iż „W analizowanej sprawie opłaty z tytułu ponoszonych przez Gminę kosztów związanych z zapewnieniem ww. mediów stanowić będą wynagrodzenie za usługę w postaci udostępnienia nieruchomości będących własnością Gminy na rzecz SCKTiR. (...) zatem w sprawie będącej przedmiotem wniosku odpłatne świadczenie usługi udostępniania świetlic na podstawie odpłatnej umowy nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług lub obniżonej stawki podatku, lecz będzie opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%”.

  Tożsame stanowisko w zbliżonym stanie faktycznym do sytuacji Wnioskodawcy zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 29 lipca 2014 r. nr ILPP1/443-369/14-2/NS i z 15 października 2013 r. nr ILPP1/443-624/13-4/JSK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 13 stycznia 2015 r. nr IPTPP4/443-781/14-2/UNR.

  Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym przypadku Gmina będzie świadczyła na rzecz Biblioteki usługi opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT, w postaci odpłatnego udostępniania Świetlic.

  Ad 2.

  Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania, że w przedstawionym przypadku Gmina będzie świadczyła na rzecz Biblioteki usługi opodatkowane VAT w postaci odpłatnego udostępniania Świetlic, podstawą opodatkowania będzie wartość netto zużytych Mediów niezbędnych do funkcjonowania Świetlic.

  Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy VAT podstawą opodatkowania co do zasady jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

  W świetle powyższego należy uznać, że w zamian za udostępnianie Świetlic Bibliotece Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie w postaci równowartości zużytych w związku z funkcjonowaniem Świetlic Mediów. W konsekwencji, biorąc pod uwagę treść art. 29a ust. 1 ustawy VAT, podstawą opodatkowania z tytułu udostępniania Świetlic Bibliotece będzie wartość netto zużytych Mediów niezbędnych do funkcjonowania Świetlic.

  Prawidłowość powyżej wskazanego stanowiska Gminy w zbliżonym przypadku do sytuacji Wnioskodawcy została potwierdzona min. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 lipca 2014 r. nr ILPP1/443-369/14-2/NS, w której Organ stwierdził, iż „Podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku wszystko to, co stanowi zapłatę, którą usługodawca ma otrzymać z tytułu sprzedaży od osoby trzeciej, pomniejszoną o kwotę należnego podatku, tj. w analizowanej sprawie wartość netto zużytej energii elektrycznej i wody niezbędnych do funkcjonowania ww. obiektu”.

  Tożsame stanowisko w zbliżonym stanie faktycznym do sytuacji Wnioskodawcy zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 5 lutego 2014 r. nr IPTPP1/443-637/14-4/MW oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 24 czerwca 2014 r. nr ILPP2/443-321/14-4/AD i z 15 października 2013 r. nr ILPP1/443-624/13-4/JSK.

  Ad. 3

  W ocenie Gminy w związku z udostępnieniem Świetlic na rzecz Biblioteki, na warunkach określonych w przedstawionym przypadku, Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości od wydatków związanych z realizacją Inwestycji.

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.: (i) gdy nabywcą towarów i usług jest podatnik VAT oraz (ii) gdy nabywane towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

  W tym względzie jak zostało już wykazane Gmina w związku z nabywaniem towarów i usług dotyczących realizacji Inwestycji występuje jako podatnik VAT, ponieważ (i) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, (ii) otrzymuje w związku z realizacją Inwestycji faktury VAT, które zawierają NIP nadany Gminie oraz (iii) od początku realizacji Inwestycji Gmina miała zamiar udostępniania Świetlic Bibliotece, a więc jak zostało wykazane w niniejszym wniosku miała zamiar wykorzystywania Świetlic do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym pierwszy warunek wynikający z art. 86 ust. l ustawy o VAT jest w analizowanej sytuacji spełniony.

  Ponadto, biorąc pod uwagę, iż Świetlice będą udostępniane na rzecz Biblioteki w zamian za wynagrodzenie w postaci wartości zużytych Mediów i tym samym udostępnianie Świetlic będzie podlegać opodatkowaniu VAT, należy uznać, że wydatki związane z realizacją Inwestycji będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Oznacza to, iż również drugi warunek odliczenia wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jest w analizowanej sytuacji spełniony.

  W świetle powyższego, biorąc pod uwagę, iż w rozpatrywanym przypadku Gminy oba warunki odliczenia VAT wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT są spełnione, Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości od wydatków związanych z realizacją Inwestycji.

  Zdaniem Gminy, w tym względzie nie powinna być ona traktowana mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana będzie uiszczać VAT należny z tytułu odpłatnego udostępnienia Świetlic, powinna ona mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość świadczenia tej usługi.

  Prawidłowość powyżej zaprezentowanego stanowiska Gminy w podobnym przypadku do sytuacji Wnioskodawcy potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 grudnia 2014 r. nr IPTPP1/443-637/14-5/MW, w której Organ zauważył, iż „W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a przyszłe wydatki inwestycyjne i bieżące związanych ze świetlicami wiejskimi, poniesione po wdrożeniu wskazanej koncepcji (rozpoczęcie obciążania SCKTiR z tytułu mediów) będą miały związek wyłącznie z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem z uwagi na związek przyszłych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących dotyczących świetlic wiejskich - jak wskazał Wnioskodawca - z czynnościami opodatkowanymi, które Gmina wykonywać będzie na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie w całości”.

  Analogiczne stanowisko w zbliżonym stanie faktycznym do sytuacji Gminy przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 29 lipca 2014 r. nr ILPP1/443-369/14-3/NS oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 20 kwietnia 2015 r. nr IPTPP2/4512-57/15-4/AJB i z 27 listopada 2013 r. nr IPTPP4/443-698/13-3/OS.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

  Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

  Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

  I tak, na mocy art. 8 ust. 2 ustawy – za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

  Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy – w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

  Powyższy przepis jest odpowiednikiem art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi. Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Zatem konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.

  Mając na uwadze powyższe przepisy należy wskazać, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Pojęcie usługi zawarte w ustawie jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

  W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

  Zatem, aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

  Wyjaśnić ponadto należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

  Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Z kolei, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

  Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba, że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

  Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np.: czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) – tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

  Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych, np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są natomiast podatnikami VAT w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

  Ad. 1

  Wątpliwości Wnioskodawcy budzi m.in. kwestia uznania udostępniania przez Gminę Świetlic na rzecz Biblioteki za odpłatną usługę podlegającą opodatkowaniu VAT niekorzystającą ze zwolnienia.

  Należy zauważyć, że umowa użyczenia jest z natury umową nieodpłatną, zgodnie bowiem z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) – przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

  Istotnymi cechami takiej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas oraz nieodpłatność. Jednakże jeśli pojawia się jakakolwiek płatność związana z użytkowaniem rzeczy oddanej w używanie, to na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług umowa ta przestaje być umową nieodpłatną i staje się czynnością odpłatną, a więc jako taka podlega opodatkowaniu.

  Treść powołanych wyżej przepisów wskazuje, że aby uznać dane świadczenie za opodatkowane podatkiem VAT musi ono być odpłatne, w myśl art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bądź też nieodpłatne, ale spełniające warunki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy.

  Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie.

  Natomiast, aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy, musi ono służyć celom innym niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy.

  Z opisu sprawy wynika, że Gmina od 2014 r. realizuje Inwestycje, polegające na budowie dwóch świetlic na terenie Gminy tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości <...> oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości <...>. Po zakończeniu realizacji Inwestycji Wnioskodawca zamierza udostępnić Świetlice Gminnej Bibliotece Publicznej. Udostępnienie przedmiotowych Świetlic na rzecz Biblioteki ma być zasadniczo nieodpłatne, jednakże w związku z udostępnieniem Świetlic Gmina na podstawę zapisów Umowy zamierza obciążać Bibliotekę wartością wydatków związanych z zużyciem mediów niezbędnych do funkcjonowania Świetlic tj. w szczególności kosztami zużytej energii elektrycznej, energii cieplnej, poboru wody oraz odprowadzeniem ścieków („Media”).

  Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy zauważyć, że każda czynność wykonana przez podatnika, której efektem jest świadczenie na rzecz drugiego podmiotu, jest w podatku od towarów i usług traktowana jako świadczenie usługi, bowiem usługą jest każde świadczenie wykonane przez podatników w ramach działalności, które nie jest dostawą towarów. Czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna.

  Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych kosztów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

  Biorąc pod uwagę przepisy ustawy oraz ww. okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, że czynności, które będą wykonywane przez Gminę na rzecz Biblioteki stanowić będą świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Wynika to z faktu, że Wnioskodawca będzie obciążał podmiot trzeci używający przedmiot użyczenia, kosztami usług dotyczących udostępnianych do używania Świetlic w postaci należności za zużycie energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odprowadzenie ścieków.

  Wobec powyższego w przedstawionej sytuacji nie występuje nieodpłatne świadczenie usług przez Gminę na rzecz Biblioteki, ale ma miejsce odpłatne udostępnianie Świetlic.

  Strony stosunku cywilnoprawnego w ramach swobody w kształtowaniu łączących je stosunków zobowiązaniowych zawierają w umowie kwestie użyczenia majątku oraz obciążania za media, które to kwestie są ze sobą ściśle powiązane. W konsekwencji wystąpi tu zobowiązanie cywilnoprawne, uregulowane w zawartej umowie, które należy traktować jako należność otrzymaną z tytułu odpłatnego świadczenia ww. usługi.

  W analizowanej sprawie opłaty z tytułu ponoszonych przez Gminę kosztów związanych z zapewnieniem energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odbioru ścieków stanowić będzie wynagrodzenie za usługę w postaci udostępnienia Świetlic będących własnością Gminy na rzecz Biblioteki.

  Z powyższego wynika, że warunek, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, że świadczenie usługi jest nieodpłatne nie został spełniony. Zatem czynności te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.

  W świetle powyższych argumentów w analizowanej sprawie dojdzie po stronie Gminy do odpłatnego świadczenia na rzecz Biblioteki usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, polegającej na odpłatnym udostępnieniu Świetlic.

  Jednakże wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

  Należy wskazać, że na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Jak wynika z treści art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

  Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, a także zwolnienie od podatku.

  I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

  Odnosząc się do przedstawionego opisu sprawy, wskazać należy, że przytoczony przepis nie ma zastosowania w analizowanej sprawie, gdyż Gmina nie będzie wynajmować i nie będzie wydzierżawiać nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.

  Jak stanowi § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722) – zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

  1. jednostkami budżetowymi,
  2. samorządowymi zakładami budżetowymi,
  3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi

  –z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

  Wskazać jednakże należy, że w przedmiotowej sprawie przepis ten nie ma zastosowania.

  Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w okolicznościach niniejszej sprawy odpłatne świadczenie usługi udostępnienia Świetlic na podstawie odpłatnej umowy nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług lub obniżonej stawki podatku, lecz będzie opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%.

  Tym samym uznać należy, że świadczone przez Gminę na rzecz Biblioteki usługi odpłatnego udostępniania Świetlic będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od podatku VAT.

  Ad. 2

  Odnosząc się z kolei do kwestii podstawy opodatkowania podatkiem w przypadku odpłatnego świadczenia usługi wykonywanej w ramach umowy zawartej przez Gminę z Biblioteką należy wskazać, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

  W myśl art. 29a ust. 6 ustawy – podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

  Z opisu sprawy wynika, że na podstawie ustaleń pomiędzy Gminą a Biblioteką, Wnioskodawca otrzyma zwrot poniesionych kosztów z tytułu zużycia Mediów niezbędnych do funkcjonowania Świetlic, a związanych z udostępnieniem przedmiotowych Świetlic.

  W kontekście powyższego należy wskazać, że w orzecznictwie TSUE wskazuje się na konieczność traktowania, dla celów podatkowych, złożonego działania podatnika, jako jednolitej całości bez sztucznych podziałów. Oznacza to, że jeżeli podatnik dokonuje więcej niż jedno świadczenie na rzecz klienta i są one ze sobą powiązane tak, że obiektywnie rzecz biorąc tworzą z ekonomicznego punktu widzenia jedną całość, którą jedynie sztucznie można byłoby podzielić, to te elementy lub świadczenia – dla celów podatku od towarów i usług – stanowią jedną całość lub jedną usługę.

  Ponadto, jeżeli transakcja składa się z zespołu świadczeń i czynności, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich dokonywana jest rozpatrywana transakcja. Po pierwsze zatem, czy są to świadczenia odrębne, czy też jest to jedno świadczenie, a po drugie, czy w tym ostatnim przypadku to jedno świadczenie powinno zostać zakwalifikowane jako świadczenie usług.

  Należy zauważyć, że opisana powyżej usługa użyczenia będzie usługą złożoną, tzn. taką, która łączy w sobie usługę sensu stricte użyczenia Świetlicy i przyporządkowane do niej usługi związane z zapewnieniem pełnowartościowej eksploatacji użyczanego obiektu, takie jak dostawa mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków), które są nierozerwalnie ze sobą związane. Jaki byłby bowiem sens korzystania z użyczonego obiektu, np. bez prądu, energii cieplnej czy wody. Innymi słowy nikt nie nabyłby od Wnioskodawcy samego prądu, energii cieplnej czy wody bez lokalu.

  Wskazać zatem należy, że podstawą opodatkowania w analizowanej sprawie będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą otrzyma Gmina z tytułu usługi udostępnienia Świetlic na rzecz Biblioteki – czyli w przypadku odpłatnego udostępnienia przedmiotowych Świetlic do podstawy opodatkowania będą wchodziły odpłatności za zużycie Mediów niezbędnych do funkcjonowania Świetlic.

  W sprawie będącej przedmiotem wniosku, kwota opłat z tytułu kosztów związanych z zapewnieniem mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odprowadzeniem ścieków) jest/będzie należnością Wnioskodawcy, wynikającą z umowy, na podstawie której Gmina udostępni Świetlice na rzecz Biblioteki, a więc jest/będzie należnością z tytułu odpłatnego świadczenia usługi. Nie jest/nie będzie odrębnym elementem, ale tworzy/będzie tworzyć pewną całość, stanowiącą z ekonomicznego punktu widzenia jedno świadczenie.

  Biorąc zatem pod uwagę powyższe uznać należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy podstawą opodatkowania dla usługi odpłatnego udostępnienia Świetlic jest/będzie – stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy – wszystko, co stanowi zapłatę należną Gminie z tytułu dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania Świetlic (energii elektrycznej i cieplnej, wody, odbioru ścieków) pomniejszoną o kwotę należnego podatku.

  Ad. 3

  Odnośnie natomiast prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizowaną Inwestycją wskazać należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

  Z powyższego wynika, że związek zakupu z czynnością opodatkowaną jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

  Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług – przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

  Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

  W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

  Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

  Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

  Natomiast, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

  Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

  W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy są/będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki ponoszone w związku z realizowaną Inwestycją polegająca na budowie Świetlic mają oraz będą miały związek wyłącznie z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

  Zatem z uwagi na związek wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę przedmiotowych Świetlic z czynnościami opodatkowanymi, które Gmina wykonywać będzie na podstawie umowy udostępnienia, Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie w całości.

  Podsumowując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na ww. Świetlice – w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. Organ pragnie podkreślić, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.