IPTPP2/4512-326/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
IPTPP2/4512-326/15-4/JSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. gmina
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty oraz wskazanie, że wniosek dotyczy jednego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... (Wnioskodawca) będzie składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... wniosek o dofinansowanie (w formie dotacji) zadania pn. „...”. Operacja zostanie zrealizowana w województwie ..., powiecie ..., Gminie ..., mieście ....

Zadanie pn. „...” ma na celu wykonanie zabezpieczenia grobli zbiornika od strony lustra wody przed szkodliwym działaniem bobrów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • wyrównanie skarp;
 • wyrównanie podłoża;
 • wykonanie podsypki z piasku;
 • wzmocnienie gruntu geowłókniną;
 • wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi przed szkodliwym działaniem bobrów o łącznej powierzchni 420 m2.

Zaplanowane zamierzenie inwestycyjne przyczyni się nie tylko do zachowania zbiornika retencyjnego w odpowiednim stanie technicznym, ale pozwoli uniknąć dalszych poważnych szkód, jakimi są uszkodzenia grobli i umieszczonych na niej budowli w postaci ciągów pieszych. Niewykonanie zabezpieczenia może doprowadzić do przerwania grobli, a w konsekwencji do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Proponowane do realizacji przez Gminę zadanie nie będzie miało związku ze sprzedażą opodatkowaną. Inwestycja należy do zadań własnych Gminy. Faktury dotyczące nabycia towarów i usług w związku z realizacją zadania będą wystawiane na Wnioskodawcę. Zabezpieczenie będzie służyło mieszkańcom Gminy ... i odwiedzającym miasto .... Zabezpieczenie to nie będzie służyło do jakichkolwiek czynności odpłatnych.

Niniejszy wniosek (ORD-IN) będzie stanowił niezbędny załącznik do wniosku o dotację na zadanie pn. „...” złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ....

W piśmie z dnia 14 lipca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że w dniu 1 czerwca 2015 roku Gmina złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... wniosek o dotację na zadanie pn. „...”. Zbiornik „...” służy dla potrzeb przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych oraz rekreacji, utrzymuje naturalne zasoby wodne w okolicy oraz podnosi walory estetyczne i środowiskowe miejscowości.

Wykonanie zabezpieczenia grobli po wewnętrznej stronie zbiornika od strony lustra wody ma na celu zapobieżenie dalszemu przekopywaniu wału przez bobry. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • wyrównanie skarp;
 • wyrównanie podłoża;
 • wykonanie podsypki z piasku;
 • wzmocnienie gruntu geowłókniną;
 • wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi przed szkodliwym działaniem bobrów o łącznej powierzchni 420 m2.

Zaplanowane zamierzenie inwestycyjne przyczyni się nie tylko do zachowania zbiornika retencyjnego w odpowiednim stanie technicznym, ale pozwoli uniknąć dalszych poważnych szkód, jakimi są uszkodzenia grobli i umieszczonych na niej budowli w postaci ciągów pieszych. Niewykonanie zabezpieczenia może doprowadzić do przerwania grobli, a w konsekwencji do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Wnioskodawca jest podatnikiem czynnym podatku VAT.

Burmistrz Miasta ... na podstawie obowiązujących przepisów prawnych uważa, że Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania „...”, dlatego też możliwe jest zaliczenie kwoty podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie natomiast z treścią art. 86 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedstawione i realizowane przez Wnioskodawcę zadanie nie będzie miało związku z jakąkolwiek sprzedażą: opodatkowaną, zwolnioną czy też niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT Gminy.

Uwzględniając powyższe, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. zadania.

Wnioskodawca będzie wykorzystywał towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania, o którym mowa we wniosku, do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu „...”, dlatego też możliwe jest zaliczenie kwoty podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie natomiast z treścią art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedstawione i realizowane zadanie przez Gminę zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania zabezpieczenia grobli zbiornika wodnego nie będzie miało związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Towary i usługi zakupione przez Gminę w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do jakichkolwiek czynności: opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedstawione i realizowane przez Wnioskodawcę przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie miało związku ze sprzedażą opodatkowaną Gminy.

Uwzględniając powyższe, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. inwestycji, ponieważ Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca będzie wykorzystywał towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania, o którym mowa we wniosku, do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ zakupy towarów i usług dokonane w ramach realizacji tego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.