IPTPP2/4512-311/15-2/PRP | Interpretacja indywidualna

W zakresie:
 • podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępnienia świetlic wiejskich,
 • uznania, że świetlice wiejskie w całości wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT
 • IPTPP2/4512-311/15-2/PRPinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. dzierżawa
  3. gmina
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępnienia świetlic wiejskich,
  • uznania, że świetlice wiejskie w całości wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT
  • jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępnienia świetlic wiejskich,
  • uznania, że świetlice wiejskie w całości wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

  Gmina (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Od 2012 r. Gmina realizuje inwestycje w zakresie budowy świetlic wiejskich w miejscowościach X, Y, Z (dalej łącznie jako: świetlice wiejskie). Gmina realizuje przedmiotowe inwestycje wyłącznie przy udziale środków własnych. Wartość każdej z inwestycji przekroczy kwotę 15 tys. PLN.

  Dnia 1 grudnia 2014 r. Gmina odpłatnie udostępniła przedmiotowe świetlice wiejskie na podstawie umowy dzierżawy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej (dalej: GBP). Z tytułu odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich, Gmina pobiera od GBP określone w umowie wynagrodzenie (czynsz dzierżawny), które dokumentuje wystawianymi na GBP fakturami VAT. Faktury te Gmina ujmuje w swoich rejestrach sprzedaży i składanych deklaracjach VAT-7 oraz rozlicza VAT należny z tego tytułu.

  GBP jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493, ustawa ta nadaje GBP osobowość prawną), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.). GBP działa również na podstawie statutu (dalej: Statut), nadanego jej w drodze uchwały nr Rady Gminy z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.

  Zgodnie ze Statutem, GBP prowadzi swoją działalność statutową w szczególności w zakresie działalności kulturalnej oraz prowadzenia świetlic wiejskich.

  Ponadto, do podstawowych zadań GBP należy:

  1. zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w dostępie do kultury i rekreacji,
  2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  3. tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
  4. tworzenie warunków dla rozwoju kultury, folkloru i rękodzieła ludowego i artystycznego,
  5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
  6. rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej oraz upowszechnianie wiedzy i nauki,
  7. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców Gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze,
  8. zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
  9. promocja walorów kulturowych i turystycznych Gminy,
  10. edukacja kulturalna, oświatowa i wychowanie przez sztukę w formie kursów.

  Wymienione powyżej zadania, GBP realizuje przez:

  1. prowadzenie i koordynowanie sekcji artystycznych,
  2. organizację spektakli, wystaw, odczytów i zabaw,
  3. organizację kursów tematycznych i warsztatów artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych,
  4. organizację konkursów, przeglądów, festiwali, festynów,
  5. organizację i wspieranie imprez kulturalnych, artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych oraz sportowo-rekreacyjnych,
  6. współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami upowszechniania kultury, szkołami oraz z organizacjami pozarządowymi w celu upowszechniania kultury i kultury fizycznej,
  7. integrację miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej,
  8. wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych,
  9. współpracę i wymianę kulturalną, krajową i zagraniczną,
  10. organizację turystyki i rekreacji w formie poznawczej z zakresu dziedzin szeroko pojętej kultury i sztuki,
  11. wspomaganie rzeczowe i finansowe stowarzyszeń działających na terenie Gminy w zakresie rozwoju działalności kulturalnej i rekreacyjnej, ukierunkowanej na integrację pokoleniową środowiska mieszkańców Gminy,
  12. współpracę z sołectwami, organizacjami społecznymi, organizacjami sportowymi, twórcami i artystami, sportowcami, innymi instytucjami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,
  13. udostępnianie księgozbioru bibliotecznego, czasopism i innych materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w bibliotekach,
  14. gospodarowanie powierzonym przez Gminę mieniem, przeznaczonym na działalność statutową Biblioteki, w tym zabezpieczenie obiektów przed zniszczeniem oraz organizowanie i finansowanie remontów i modernizacji powierzonego mienia.

  Zgodnie ze Statutem, GBP może prowadzić również, jako działalność dodatkową, działalność odpłatną polegającą w szczególności na wynajmie pomieszczeń i obiektów na cele kulturalne, sportowe, rozrywkowe i handlowe.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy odpłatne udostępnienie świetlic wiejskich na rzecz GBP na podstawie umowy dzierżawy stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT...
  2. Czy wykorzystywanie przez Gminę świetlic wiejskich do czynności, której dotyczy pytanie nr 1 oznacza, że są one wykorzystywane przez Gminę w pełni do czynności opodatkowanych VAT...

  Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. Odpłatne udostępnienie świetlic wiejskich na rzecz GBP na podstawie umowy dzierżawy stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT.
  2. Wykorzystywanie przez Gminę świetlic wiejskich do czynności, których dotyczy pytanie nr 1 oznacza, że są one wykorzystywane w pełni do czynności opodatkowanych VAT.

  UZASADNIENIE

  Ad 1. i 2.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

  Z brzmienia powołanych przepisów wynika, iż pojęcia dostawy towarów i świadczenia usług na gruncie ustawy o VAT uzupełniają się w tym sensie, iż co do zasady, czynności podejmowane przez podatników należy uznać za świadczenie usług, o ile nie stanowią one dostawy towarów. Takie skonstruowanie zakresu czynności opodatkowanych prowadzi do zapewnienia zasady powszechności opodatkowania.

  W konsekwencji, w związku z faktem, że czynność dzierżawy nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

  W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Zatem, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działań podejmowanych przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w roli podatnika VAT. Jednocześnie, mając na uwadze, iż umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowej czynności, tj. dzierżawy świetlic wiejskich na rzecz GBP na podstawie zawartej z nią umowy, Gmina działa w roli podatnika VAT.

  Konsekwentnie, mając na uwadze, iż Gmina wykonuje usługi dzierżawy na rzecz GBP za wynagrodzeniem i tym samym działa w tym zakresie w roli podatnika VAT, przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu VAT.

  W opinii Gminy, transakcja ta nie korzysta ze zwolnienia z VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

  Powyższe stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydawanych w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo w analogicznej sytuacji w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2014 r., sygn. ILPP2/443-538/14-2/AD, w której organ stwierdził, iż „(...) odpłatne udostępnienie remizy przez Gminę na rzecz OSP w ramach umowy dzierżawy stanowi/będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku”.

  Na potwierdzenie stanowiska Gminy należy również wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. ILPP1/443-276/13-2/AW, w której organ wskazał, że „(...) odpłatne udostępnienie ww. hali sportowej na podstawie umowy dzierżawy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. (...) odpłatne udostępnienie przez Gminę hali sportowej na rzecz GOK, na podstawie umowy dzierżawy, ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku w tym zakresie, nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług”.

  Stanowisko Gminy znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. ILPP1/443-800/14-3/NS, w której organ stwierdził, że „(...) odpłatne udostępnienie przez Gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz ZWiK na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku w tym zakresie”.

  Ponadto, stanowisko Gminy znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. ILPP1/443-230/14-2/AI.

  Mając na uwadze fakt, że świetlice wiejskie, poza udostępnieniem ich w całości na rzecz GBP, nie są wykorzystywane przez Gminę do innych celów, w opinii Gminy oznacza to, że są one w pełni wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Jak bowiem wynika z powyższej argumentacji Gminy, odpłatne udostępnienie świetlic wiejskich na rzecz GBP na podstawie umowy dzierżawy stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Gmina nie wykonuje w świetlicach wiejskich czynności, które, Jej zdaniem, nie podlegałyby opodatkowaniu VAT, ani czynności podlegających w Jej opinii opodatkowaniu VAT, aczkolwiek zwolnionych od podatku.

  Z uwagi na powyższe, Gmina stoi na stanowisku, że świetlice wiejskie są wykorzystywane przez Nią w całości do czynności opodatkowanych VAT.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

  Wskazać należy, że zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

  Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową, nakładającą na strony tej umowy określone przepisami obowiązki. Tak więc oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy dzierżawy związane jest ze wzajemnym świadczeniem dzierżawcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu.

  Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jej dzierżawcę.

  Zatem, cywilnoprawna umowa dzierżawy będąca czynnością odpłatną stanowi, stosownie do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

  Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ustawy i świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

  Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

  Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

  Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odpłatne usługi udostępniania świetlic wiejskich przez Gminę na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej na podstawie umowy dzierżawy podlegają/będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy. Przy czym należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia dla usług odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich.

  Reasumując, Gmina świadczy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej usługi odpłatnego udostępnienia świetlic wiejskich podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od podatku VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, iż przedmiotowe świetlice wiejskie po oddaniu ich w dzierżawę są/będą przez Gminę w całości wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Wobec powyższego oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym;
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.