IPTPP2/4512-231/15-4/JSz | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IPTPP2/4512-231/15-4/JSzinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. kolektory słoneczne
  3. odliczenie podatku
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina przystąpiła do realizowanego w ramach projektu pn.: „...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 – Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Realizacja projektu polega na zamontowaniu 360 kompletów zestawów kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych na terenie Gminy oraz 3 zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej tj.: budynek Zespołu Szkół i UG, OSP, WTZ i budowie 10 słupów oświetleniowych tzw. „hybryd”. Wnioskodawca będzie ponosił wydatki założenia instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej. Inwestycja w zakresie budynków użyteczności publicznej nie będzie wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Beneficjentem środków jest Gmina, która jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z poszczególnymi właścicielami budynków zostały podpisane umowy zawarte na czas określony od dnia podpisania przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji projektu. W umowach zawarto wysokość udziału finansowego właściciela budynku na 16,66% średniego kosztu kwalifikowalnego (koszt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) przypadającego na jeden budynek mieszkalny objęty projektem i udział ten wynosi 2.500 zł, wpłaty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8%. Po zakończeniu prac montażowych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu solarnego, zamontowane w budynku będącym własnością osoby fizycznej, pozostają własnością Gminy, która wydzierżawi sprzęt właścicielowi budynku do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, do zakończenia okresu trwania umowy. Po upływie okresu trwania umowy (5 lat) całość zestawu solarnego zostanie przekazana na własność właścicielowi budynku na warunkach uregulowanych odrębną umową. Ponadto zawarte zostały pomiędzy Gminą a właścicielami budynków umowy użyczenia, której przedmiotem jest użyczenie umownie określonej części nieruchomości (budynku-mieszkalnego) do bezpłatnego używania części dachu Gminie dla potrzeb realizacji projektu, na okres od momentu podpisania umowy do upływu 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

Podjęta inwestycja przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że przystąpił do realizacji projektu pn. „...”. Realizacja projektu polega na zamontowaniu 360 kompletów zestawów kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych oraz 3 zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej i budowie 10 słupów oświetleniowych tzw. „hybryd”. Wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych mają charakter obowiązkowy. Niedokonanie przez osobę fizyczną wpłaty jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. Realizacja inwestycji dotyczących montażu podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jest uzależniona od wpłat dokonywanych przez właścicieli budynków. W przypadku niedokonania wpłaty przez mieszkańców Wnioskodawca nie będzie wykonywał montażu kolektorów słonecznych w ich budynkach.

Faktury dokumentujące wydatki poniesione na: montaż kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, montaż zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej i budowę słupów oświetleniowych, opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski, w całości wystawiane są na Gminę.

Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej montażu kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej budowy słupów oświetleniowych są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca ma możliwość wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, od których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z czynnościami, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje.

Projekt pn. „...” obejmuje montaż 3 zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej tj.: budynek Urzędu Gminy i Zespołu Szkół - jednostka budżetowa, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej stanowiący własność Gminy ujęty w ewidencji księgowej Urzędu Gminy, budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej - jednostka budżetowa. Zespół Szkół nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, OSP nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, Warsztat Terapii Zajęciowej nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zestawy solarne, które zostaną zamontowane w budynkach użyteczności publicznej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji będą stanowiły własność Gminy. W tym okresie beneficjent nie dokona zmian w podmiocie zarządzającym produktami projektu, w tym zwłaszcza odpłatnego lub nieodpłatnego przekazania zarządzania produktami projektu. Po zakończeniu okresu trwałości projektu powstała infrastruktura zostanie przekazana bezpłatnie jednostkom organizacyjnym Gminy w trwały zarząd. Zestawy solarne, które zostaną zamontowane w budynkach użyteczności publicznej będą stanowiły własność Gminy i będą wykorzystywane przez jednostki organizacyjne Gminy do ich celów statutowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby projektu tylko w części dotyczącej montażu układów solarnych na budynkach prywatnych.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego, na podstawie zapisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i warunki uprawniające zgodnie z powyżej powołanymi przepisami do odliczenia podatku są spełnione, bo towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym. Po stronie Gminy dojdzie do odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanej na podstawie umowy cywilnoprawnej, gdyż wpłaty dokonywane przez mieszkańców stanowią zaliczkę z tytułu dostawy towarów tj. dostawy instalacji solarnej wraz z montażem na dachach budynków gospodarstw domowych i w tej części Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że przystąpił do realizacji projektu „...”, który polega na zamontowaniu 360 kompletów kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych na terenie Gminy oraz 3 zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej: budynku Urzędu Gminy i Zespołu Szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej, Warsztatu Terapii Zajęciowej i budowie słupów oświetleniowych tzw. „hybryd”.

Zdaniem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji w części dotyczącej instalowania kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i budowy słupów oświetleniowych tzw. „hybryd”. Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i budowa słupów oświetleniowych należy do zadań własnych gminy. Nabywane towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą służyć Gminie do czynności opodatkowanych. Po upływie 5 lat od zakończenia realizacji projektu powstała infrastruktura zastanie przekazana nieodpłatnie jednostkom Gminy - to zawsze będzie majątek Gminy, a jednostki będą z niego korzystały na różnych zasadach np. trwały zarząd, użyczenie.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Gmina wykonuje jedno z zadań własnych, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, zatem Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tej inwestycji w części dotyczącej instalowania kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Gminy i Zespołu Szkół, budynku OSP, budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz budowy 10 słupów oświetleniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina przystąpiła do realizowanego w ramach projektu pn.: „...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 – Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Realizacja projektu polega na zamontowaniu 360 kompletów zestawów kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych na terenie Gminy oraz 3 zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej tj.: budynek Zespołu Szkół i UG, OSP, WTZ i budowie 10 słupów oświetleniowych tzw. „hybryd”. Wnioskodawca będzie ponosił wydatki założenia instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej. Inwestycja w zakresie budynków użyteczności publicznej nie będzie wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Beneficjentem środków jest Gmina, która jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z poszczególnymi właścicielami budynków zostały podpisane umowy zawarte na czas określony od dnia podpisania przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji projektu. W umowach zawarto wysokość udziału finansowego właściciela budynku na 16,66% średniego kosztu kwalifikowalnego (koszt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) przypadającego na jeden budynek mieszkalny objęty projektem i udział ten wynosi 2.500 zł, wpłaty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8%. Po zakończeniu prac montażowych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu solarnego, zamontowane w budynku będącym własnością osoby fizycznej, pozostają własnością Gminy, która wydzierżawi sprzęt właścicielowi budynku do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, do zakończenia okresu trwania umowy. Po upływie okresu trwania umowy (5 lat) całość zestawu solarnego zostanie przekazana na własność właścicielowi budynku na warunkach uregulowanych odrębną umową. Ponadto zawarte zostały pomiędzy Gminą a właścicielami budynków umowy użyczenia, której przedmiotem jest użyczenie umownie określonej części nieruchomości (budynku-mieszkalnego) do bezpłatnego używania części dachu Gminie dla potrzeb realizacji projektu, na okres od momentu podpisania umowy do upływu 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

Wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych mają charakter obowiązkowy. Niedokonanie przez osobę fizyczną wpłaty jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. Realizacja inwestycji dotyczących montażu podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jest uzależniona od wpłat dokonywanych przez właścicieli budynków. W przypadku niedokonania wpłaty przez mieszkańców Wnioskodawca nie będzie wykonywał montażu kolektorów słonecznych w ich budynkach.

Faktury dokumentujące wydatki poniesione na: montaż kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, montaż zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej i budowę słupów oświetleniowych, opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski, w całości wystawiane są na Gminę.

Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej montażu kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej budowy słupów oświetleniowych są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca ma możliwość wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, od których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z czynnościami, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje .

Projekt obejmuje montaż 3 zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej tj.: budynek Urzędu Gminy i Zespołu Szkół– jednostka budżetowa, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej stanowiący własność Gminy ujęty w ewidencji księgowej Urzędu Gminy, budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej - jednostka budżetowa. Zespół Szkół nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, OSP nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, Warsztat Terapii Zajęciowej nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zestawy solarne, które zostaną zamontowane w budynkach użyteczności publicznej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji będą stanowiły własność Gminy. W tym okresie beneficjent nie dokona zmian w podmiocie zarządzającym produktami projektu, w tym zwłaszcza odpłatnego lub nieodpłatnego przekazania zarządzania produktami projektu. Po zakończeniu okresu trwałości projektu powstała infrastruktura zostanie przekazana bezpłatnie jednostkom organizacyjnym Gminy w trwały zarząd. Zestawy solarne, które zostaną zamontowane w budynkach użyteczności publicznej będą stanowiły własność Gminy i będą wykorzystywane przez jednostki organizacyjne Gminy do ich celów statutowych.

Odnosząc się do prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu w części dotyczącej montażu zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budowy słupów oświetleniowych, a także wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór inwestorski związanych z ww. częścią inwestycji należy wskazać, że nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy – towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w ww. części nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, w przypadku wydatków poniesionych na montaż zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budowę słupów oświetleniowych, a także wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór inwestorski dotyczących budynków użyteczności publicznej oraz budowy słupów oświetleniowych.

Z kolei odnosząc się do prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu w części dotyczącej montażu kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, a także wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór inwestorski związanych z ww. częścią inwestycji należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że dla czynności świadczonych na podstawie zawartych z mieszkańcami umów cywilnoprawnych Zainteresowany działa w ramach działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Należy zauważyć, iż – jak wynika z okoliczności sprawy – z poszczególnymi właścicielami budynków zostały podpisane umowy, w których zawarto wysokość udziału finansowego właściciela budynku. Wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych mają charakter obowiązkowy, realizacja inwestycji dotyczących montażu podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jest uzależniona od wpłat dokonywanych przez właścicieli budynków. W przypadku niedokonania wpłaty przez mieszkańców Wnioskodawca nie będzie wykonywał montażu kolektorów słonecznych w ich budynkach. Po zakończeniu prac montażowych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu solarnego, zamontowane w budynku będącym własnością osoby fizycznej, pozostają własnością Gminy, która wydzierżawi sprzęt właścicielowi budynku do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, do zakończenia okresu trwania umowy. W świetle powyższego należy wskazać, iż umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wydzierżawiającego jak i dzierżawcę – określone przepisami obowiązki.

W myśl art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Dzierżawa jest więc umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu (opłaty za usługę), będącego wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie przedmiotu dzierżawy. Podstawową usługą świadczoną na rzecz dzierżawcy jest natomiast usługa dzierżawy. W przypadku dzierżawy ustawodawca nie zdefiniował jakie koszty wydzierżawiającego mieszczą się w pojęciu „dzierżawy”, a obciążenie nimi dzierżawcy zależy wyłącznie od zawartej umowy.

Zauważyć należy, iż przedmiotowe wpłaty ponoszą osoby fizyczne, które następnie korzystać będą z ww. inwestycji w ramach umowy dzierżawy. W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której pomiędzy stronami zaistnieje więź o charakterze zobowiązaniowym. Ponadto pomiędzy podmiotem prawa publicznego (gminą) a mieszkańcami, wystąpi świadczenie wzajemne, tzn. dopiero po wpłacie przez mieszkańca określonej kwoty zostanie dokonany montaż kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. Następnie sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu solarnego Gmina wydzierżawi właścicielowi budynku.

A zatem, skoro Gmina realizuje inwestycję, polegającą na montażu kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej na rzecz mieszkańców, z którymi zostaną zawarte umowy cywilno-prawne, która to inwestycja zostanie następnie – jak wskazał Wnioskodawca – przekazana w dzierżawę właścicielom nieruchomości, to będziemy mieli do czynienia z wykonywaniem przez Gminę czynności na podstawie umów cywilno-prawnych, które jako ujęte w dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Przy czym w świetle przepisów ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Tym samym, w przypadku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu w części dotyczącej montażu kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, a także wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór inwestorski związanych z ww. częścią inwestycji zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego projektu w ww. części. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy – towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w ww. części są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu w części dotyczącej montażu kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową oraz automatyką i sterowaniem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, a także wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór inwestorski związanych z ww. częścią inwestycji, ponieważ ww. wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Prawo to przysługuje Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wynikających z art. 88 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.