IPTPP2/443-838/14-2/JS | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/443-838/14-2/JSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. dzierżawa
 3. gmina
 4. odliczenie podatku
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... (Wnioskodawca) posiada status podatnika VAT czynnego o numerze NIP: .... Jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną nadaną ustawowo przez art. 165 Konstytucji RP i art. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwaną dalej u.s.g. W myśl art. 1 u.s.g. mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Zadania własne gminy określone są w art. 7 u.s.g. oraz uszczegółowione w przepisach szczególnych – konkretyzujących ich realizację. Zgodnie z art. 7 u.s.g. zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują w szczególności sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
 1. lokalnego transportu zbiorowego,
 2. ochrony zdrowia,
 3. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 4. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 5. edukacji publicznej,
 6. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 7. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 8. targowisk i hal targowych,
 9. zieleni gminnej i zadrzewień,
 10. cmentarzy gminnych,
 11. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 12. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 13. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 14. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 15. promocji gminy,
 16. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Przypomnienia wymaga też fakt, iż gmina oprócz zadań własnych realizuje wiele zadań zleconych – co wynika z art. 162 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, iż „jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych”. Zgodnie z art. 11a ust. 1 u.s.g. organami gminy są:

 1. rada gminy,
 2. wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W myśl art. 26 ust. 1 u.s.g. organem wykonawczym gminy jest wójt, zaś zgodnie z ust. 4 w miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Wójt wykonuje swoje zadania za pośrednictwem urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 u.s.g.). Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) zwanej dalej u.s.p. prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców (...). Miastem takim jest więc Gmina.... Zadania powiatu określone są w art. 4 u.s.p. Tak więc do zadań gminy będącej miastem na prawach powiatu oprócz zadań nałożonych przez u.s.g. dochodzą także zadania nałożone przez u.s.p. W myśl art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, z późn. zm.) zwaną dalej u.f.p. jednostki samorządu terytorialnego (pkt 2) oraz samorządowe instytucje kultury (pkt 13) zaliczane są do sektora finansów publicznych.

Gospodarkę nieruchomościami tak Skarbu Państwa jak i jednostek samorządu terytorialnego reguluje oprócz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej k.c., również szczególny akt prawny jakim jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.), zwana dalej u.g.n. Gmina jest właścicielem działki nr 100 oraz użytkownikiem wieczystym działek nr 25, 26, 27, 28, 76, 98 znajdujących się u zbiegu ul. ... w .... Na działce nr 100 znajduje się obiekt budowlany (dawny Dom Kultury ...), który w najbliższej przyszłości będzie przedmiotem inwestycji, tj. modernizacji i przebudowy w ramach projektu pn. „...”.

Gmina starać się zamierza o dofinansowanie ww. projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Tak więc w przyszłości Gmina jako beneficjent pomocy będzie musiała złożyć oświadczenie co do podatku VAT uznającego go za wydatek kwalifikowalny (w przypadku uznania, iż odliczenie podatku nie przysługuje) lub odwrotnie – nie zaliczając go do kosztów kwalifikowalnych projektu finansowanego z funduszy unijnych, gdyby uznać, iż przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT przy ww. inwestycji. To powoduje, iż tym bardziej Gmina jest zainteresowanym w sprawie i posiada szczególny interes prawny w uzyskaniu wiążącego stanowiska organu. Faktury dotyczące nabywania towarów i usług związanych z realizacją inwestycji (typowe przy tego typu przedsięwzięciach – głównie prace architektoniczne i roboty budowlane) wystawiane będą na Gminę ... NIP: .... Z tytułu ww. inwestycji Gmina poniosła już pierwszy wydatek – w dniu 04 września 2014 r. wpłynęła do Gminy celem uregulowania zobowiązania pierwsza faktura dokumentująca koszt wykonania przyłączenia do sieci energetycznej (zwiększenie mocy przyłączeniowej o 280 kW dla potrzeb zasilania pomieszczeń obiektu).

Na październikowej sesji Rady Miasta ... organ wykonawczy Gminy – Prezydent Miasta ... złożył projekt uchwały Rady Miasta ... o wyrażeniu zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości, na której ma być realizowana ww. inwestycja. Zgodnie z podjętą w dniu 16 października 2014 r. uchwałą nr ... Rada Miasta ... wyraziła zgodę na wydzierżawienie przez Gminę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony 10 lat, na rzecz Teatru im. ... w ..., zabudowanej nieruchomości Gminy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100 (obr. ...) położonej w ... przy ul. ... o pow. 0,5452 ha oraz nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy ..., oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 25 o pow. 0,0340 ha, dz. nr 26 o pow. 0,0087 ha, dz. nr 27 o pow. 0,0020 ha, dz. nr 28 o pow. 0,0426 ha (obr. ...) położone w ... przy ul...., dz. nr 76 o pow. 0,0152 ha, dz. nr 98 o pow. 0,0263 ha (...) położone w ... przy ul...., zaznaczonych na załączniku graficznym będącym integralną częścią niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej określonej w statucie instytucji.

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, iż przeznaczenie towarów i usług nabywanych w ramach planowanej inwestycji związane będzie wyłącznie z czynnością opodatkowaną. Kwestie najmu i dzierżawy regulują przepisy art. 659-709 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 693 k.c. przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynność oddania w dzierżawę nieruchomości stanowi dla wydzierżawiającego opodatkowaną dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT według stawki podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 u.p.t.u. W świetle polskich przepisów podatkowych jedynie czynność oddania gruntów na cele rolnicze korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy – dawniej par. 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.), obecnie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722). W przypadku zaś najmu jedynie najem na cele mieszkaniowe korzysta w myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u. ze zwolnienia przedmiotowego. W przypadku opisanym we wniosku, tj. dzierżawy nieruchomości przy zbiegu ul. ... z tymi wyjątkami Gmina nie ma i nie będzie miała do czynienia.

Ww. instytucja posiada osobowość prawną – co wynika z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), posiada także status odrębnego od Gminy podatnika podatku VAT czynnego o numerze NIP: ....

Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej dla Gminy ... z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak: IPTPP2/443-433/14-3/JN potwierdził fakt, iż takie jednostki jak samorządowe instytucje kultury (obok komunalnych spółek prawa handlowego i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych) są odrębnymi od Gminy podatnikami podatku od towarów i usług, zaś Gmina nie jest podatnikiem z tytułu czynności przez nich dokonywanych. Podstawową działalnością merytoryczną samorządowej instytucji kultury, tj. Teatru im. ..., są – jak w przypadku każdego teatru lalki i aktora – pożytki z biletów wstępu na spektakle opodatkowane stawką 8% – na podstawie art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2 w związku z poz. 182 załącznika nr 3 do u.p.t.u.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z podjęciem przez Radę Miasta ... na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz Teatru im. ... na czas oznaczony 10 lat od zakończenia inwestycji i oddaniu jej do użytkowania nieruchomości przy zbiegu ul. ... w ..., Gmina nabędzie, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących realizację inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z podjęciem przez Radę Miasta ... na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz Teatru im. ... na czas oznaczony 10 lat od zakończenia inwestycji i oddaniu jej do użytkowania – nieruchomości przy zbiegu ul. ... w ..., Gmina nabędzie, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących realizację inwestycji.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. podatnikami są osoby prawne (...), wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem (...) podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.t.u. przez świadczenie usług (...), rozumie się każde świadczenie (...), które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

Kwestie najmu i dzierżawy regulują przepisy art. 659-709 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 693 k.c. przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. W myśl art. 694 k.c. do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie (...). Co więcej zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów reprezentowanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 maja 2014 r. znak: IPTPP4/443-163/14-2/MK usługa najmu jest tzw. usługą kompleksową, co oznacza, iż wszystkie nabywane towary i usługi, którymi obciążany jest najemca w związku z przedmiotem najmu opodatkowane winny być tak samo jak czynsz, tj. świadczenie podstawowe. W tym zakresie stanowisko Gminy uznano za prawidłowe, treść interpretacji zasadniczo jest zgodna z orzeczeniem ETS z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11, na który Wnioskodawca się powoływał.

Podkreślić też należy, iż wydzierżawienie własnego majątku nieruchomego zakwalifikowane jest według symbolu PKWiU 69.20.12.0 „wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi”, co potwierdził dla Gminy w przeszłości Główny Urząd Statystyczny w ... Odnośnie uznawania dzierżawy za opodatkowaną usługę według stawki podstawowej wypowiadały się też licznie organy podatkowe, w tym dla Gminy (interpretacje Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. znak: IPTPP2/443-988/12-4/IR, z dnia 30 stycznia 2013 r. znak: IPTPP2/443-939/12-3/JN).

Tak więc czynność oddania w dzierżawę nieruchomości stanowi dla wydzierżawiającego opodatkowaną dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT według stawki podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 u.p.t.u. Rodzi więc w konsekwencji prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W świetle polskich przepisów podatkowych jedynie czynność oddania gruntów na cele rolnicze korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy – dawniej par. 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.), obecnie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722). W przypadku zaś najmu jedynie najem na cele mieszkaniowe korzysta w myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u. ze zwolnienia przedmiotowego. W przypadku opisanym we wniosku, tj. dzierżawy nieruchomości przy zbiegu ul. ...z tymi wyjątkami Gmina nie ma i nie będzie miała do czynienia. Zgodnie z rozdziałem 2 (art. 90-91) u.p.t.u. w przypadku nieruchomości trwałość decyzji co do dzierżawy, a więc sposobu wykorzystania nieruchomości powodująca konieczność dokonania korekt (na „plus” lub „minus”) podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wynosi lat 10. Zgodnie z art. 91 ust. 8 u.p.t.u. korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

W myśl art. 37 ust. 4 u.g.n. zawarcie umowy (...) najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. (...) Odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. W myśl art. 18 ust. 2 pkt 9a u.s.g. do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (...); uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Na podstawie art. 14 u.s.g. uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. W świetle ww. przepisów wydzierżawienie nieruchomości na lat 10, który to termin jest kluczowy z punktu widzenia ww. przepisów podatkowych odnośnie nieruchomości, wymaga zgody Rady Miasta w formie uchwały.

Tak więc w świetle ww. przepisów obowiązującego prawa (zarówno podatkowego, jak i niepodatkowego) i ich wzajemnej ze sobą korelacji Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w związku z podjęciem przez Radę Miasta ... na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz Teatru im. ... na czas oznaczony 10 lat od zakończenia inwestycji i oddaniu jej do użytkowania nieruchomości przy zbiegu ul. ... w..., Gmina nabędzie, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących realizację inwestycji

Powyższe wynika z art. 86 ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stanowisko podatnika – co należy podkreślić – dotyczy tych towarów i usług, które będąc niezbędne przy realizacji opisanej we wniosku inwestycji udokumentowane będą fakturą VAT (przesłanka formalna wynikająca z art. 86 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.) oraz tych towarów i usług, które nie zawierają się w katalogu wyłączającym, o którym mowa w art. 88 u.p.t.u. (przesłanka negatywna).

Wnioskodawca również zauważył, iż na poparcie swojego stanowiska wysnuwa wniosek co do odliczenia podatku VAT w związku z planowaną czynnością oddania w dzierżawę całego efektu inwestycji, która to dzierżawa jest opodatkowanym świadczeniem usługi. To stanowisko zbieżne jest z licznymi interpretacjami organów podatkowych w tym zakresie, również dla Gminy (np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPP2/443-1001/12-4/JS z 22 lutego 2013 r., znak: IPTPP1/443-538/13-4/MW z dnia 26 września 2013 r., znak: IPTPP1/443-233/14-4/MG z dnia 14 lipca 2014 r.).

Istotne znaczenie na poparcie zaprezentowanego stanowiska ma też zasada kompleksowości świadczenia (potwierdzona wspomnianą już wyżej interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPP4/443-163/14-2/MK), oraz powiązana z tym zagadnieniem sama kwestia odrębności prawno-podatkowej przyszłego dzierżawcy, tj. samorządowej instytucji kultury, dla której umowa dzierżawy z wydzierżawiającą Gminą będącą właścicielem obiektu będzie z kolei nabyciem usługi dzierżawy i tytułem prawnym do władania nieruchomością.

W świetle interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak IPTPP2/443-433/14-3/JN kwestia tejże odrębności prawno-podatkowej, a więc i charakteru relacji również nie budzi wątpliwości.

Co więcej, samorządowa instytucja kultury jako osoba prawna zaliczona do sektora finansów publicznych nie jest przedmiotem ani uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13, ani pytania prejudycjalnego postawionego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 10 grudnia 2013 r. wynikającego z postanowienia sygn. akt I FSK 311/12 – gdyż wieloletnie wątpliwości odnośnie odrębności prawno-podatkowej (lub jej braku) dotyczą gminnych jednostek budżetowych, a więc jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, lecz nieposiadających osobowości prawnej. Tak więc w przyszłości orzeczenie Trybunału – tak istotne i kluczowe dla rozliczeń, gospodarowania środkami publicznymi, organizacji i funkcjonowania jednostek samorządowych w sprawie objętej niniejszym wnioskiem nie może nic zmienić, gdyż samorządowe instytucje kultury jako jednostki posiadające osobowość prawną i odrębne od gmin, także posiadających osobowość prawną, nie będą tym rozstrzygnięciem objęte.

Wnioskodawca zwraca także uwagę, iż kształtuje się również linia interpretacyjna sądów administracyjnych oparta na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która w oparciu o zasadę neutralności podatkowej, prawo do odliczenia podatku VAT traktuje znacznie szerzej niż przez lata przyjmowały organy podatkowe. Wnioskodawca prezentując stanowisko w niniejszej sprawie objętej zapytaniem wysnuwa prawo do odliczenia podatku z własną dzierżawą, a więc stosuje argumentację „wąską” tego zagadnienia, tj. łączy zakupy Gminy jako podatnika podatku VAT czynnego o numerze NIP: ... z czynnościami odpłatnymi i opodatkowanymi, tj. oddaniem całego efektu inwestycji (obiektu) w dzierżawę przez Gminę – tego samego podatnika VAT czynnego o numerze NIP: ... (zasada tożsamości podatnika jako podmiotu ponoszącego wydatki i dokonującego czynności opodatkowanej).

Niemniej sygnalizuje, iż w tego typu sprawach głos doktryny ewoluuje, część ekspertów stosuje coraz częściej argumentację „szeroką” opartą na orzecznictwie ETS i zasadzie neutralności podatkowej, a więc dla potrzeb odliczania podatku łączy zakupy jednego podmiotu z czynnościami opodatkowanymi formalnie innego podmiotu, który na wytworzonym majątku będzie gospodarował czerpiąc opodatkowane dochody (koncepcja wynikająca z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2012 r. sygn. I FSK 355/12). Wnioskodawca stosując argumentację „wąską” w zakresie prawa do odliczenia jako – jego zdaniem – prawidłową i wystarczającą zauważył, iż tym bardziej jego stanowisko musiałoby być uznane za prawidłowe, a argumentacja wzmocniona gdyby organy podatkowe zaczęły stosować wykładnię „szeroką” – opartą na zasadzie neutralności podatkowej w duchu rozstrzygnięcia w sprawie C-280/10, która jest kontynuacją linii orzeczniczej zapoczątkowanej już wcześniej, a wywodzącej się ze sprawy C-137/02 Faxworld z 29 kwietnia 2004 r., gdyż wtedy – hipotetycznie – prawo Gminy do odliczenia wiązałoby się nie tyle z dzierżawą, jak z podstawową działalnością merytoryczną samorządowej instytucji kultury, tj. Teatru im. ..., a tą są, jak w przypadku każdej placówki tego typu, bilety wstępu opodatkowane stawką 8% – na podstawie art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2 w związku z poz. 182 załącznika nr 3 do u.p.t.u.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada status podatnika VAT czynnego o numerze NIP: .... Jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną nadaną ustawowo przez art. 165 Konstytucji RP i art. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zadania własne gminy określone są w art. 7 u.s.g. oraz uszczegółowione w przepisach szczególnych – konkretyzujących ich realizację. Zgodnie z art. 7 u.s.g. zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców (...). Miastem takim jest więc Gmina ... Zadania powiatu określone są w art. 4 u.s.p. Tak więc do zadań gminy będącej miastem na prawach powiatu oprócz zadań nałożonych przez u.s.g. dochodzą także zadania nałożone przez u.s.p. W myśl art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego (pkt 2) oraz samorządowe instytucje kultury (pkt 13) zaliczane są do sektora finansów publicznych.

Gmina jest właścicielem działki nr 100 oraz użytkownikiem wieczystym działek nr 25, 26, 27, 28, 76, 98 znajdujących się u zbiegu ul. ... w .... Na działce nr 100 znajduje się obiekt budowlany (dawny Dom Kultury ...), który w najbliższej przyszłości będzie przedmiotem inwestycji, tj. modernizacji i przebudowy w ramach projektu pn. „...”. Gmina starać się zamierza o dofinansowanie ww. projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Faktury dotyczące nabywania towarów i usług związanych z realizacją inwestycji (typowe przy tego typu przedsięwzięciach – głównie prace architektoniczne i roboty budowlane) wystawiane będą na Wnioskodawcę. Z tytułu ww. inwestycji Gmina poniosła już pierwszy wydatek – w dniu 04 września 2014 r. wpłynęła do Gminy celem uregulowania zobowiązania pierwsza faktura dokumentująca koszt wykonania przyłączenia do sieci energetycznej (zwiększenie mocy przyłączeniowej o 280 kW dla potrzeb zasilania pomieszczeń obiektu).

Na październikowej sesji Rady Miasta ... organ wykonawczy Gminy – Prezydent Miasta ... złożył projekt uchwały Rady Miasta ... o wyrażeniu zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości, na której ma być realizowana ww. inwestycja. Zgodnie z podjętą w dniu 16 października 2014 r. uchwałą nr ... Rada Miasta ... wyraziła zgodę na wydzierżawienie przez Gminę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony 10 lat, na rzecz Teatru im. ... w ..., zabudowanej nieruchomości Gminy ..., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100 (obr. ...) położonej w ... przy ul. ... o pow. 0,5452 ha oraz nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy ... , oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 25 o pow. 0,0340 ha, dz. nr 26 o pow. 0,0087 ha, dz. nr 27 o pow. 0,0020 ha, dz. nr 28 o pow. 0,0426 ha (obr. ...) położone w ... przy ul. ..., dz. nr 76 o pow. 0,0152 ha, dz. nr 98 o pow. 0,0263 ha (obr. ...) położone w ... przy ul. ..., zaznaczonych na załączniku graficznym będącym integralną częścią niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej określonej w statucie instytucji.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca wskazał, że przeznaczenie towarów i usług nabywanych w ramach planowanej inwestycji związane będzie wyłącznie z czynnością opodatkowaną.

Teatr im. ... w ... posiada osobowość prawną – co wynika z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, posiada także status odrębnego od Gminy podatnika podatku VAT czynnego o numerze NIP: .... Podstawową działalnością merytoryczną samorządowej instytucji kultury, tj. Teatru im. ..., są – jak w przypadku każdego teatru lalki i aktora – pożytki z biletów wstępu na spektakle opodatkowane stawką 8% – na podstawie art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2 w związku z poz. 182 załącznika nr 3 do u.p.t.u.

Analizując kwestię opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dzierżawy w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na charakter umowy jaką jest dzierżawa.

Zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa nieruchomości jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy zauważyć, że dzierżawa nieruchomości na rzecz Teatru im. ... skutkować będzie uzyskiwaniem korzyści majątkowych po stronie Wnioskodawcy. Dlatego też czynność ta stanowi odpłatną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, świadczoną przez podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy, nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usług odpłatnego udostępniania nieruchomości na rzecz Teatru im. ....

W konsekwencji, odpłatne udostępnienie na podstawie umowy dzierżawy przez Gminę przedmiotowych nieruchomości na rzecz Teatru im. ... będzie stanowić po stronie Wnioskodawcy usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, która nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

W odniesieniu do kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację przedmiotowej inwestycji należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – przeznaczenie towarów i usług nabywanych w ramach planowanej inwestycji związane będzie wyłącznie z czynnością opodatkowaną, a Zainteresowany posiada status podatnika VAT czynnego. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca, będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to będzie przysługiwać, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.