IPTPP2/443-721/14-5/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, utworzenia strony internetowej i aplikacji do transakcji on-line oraz promocji projektu jak również braku prawa do odliczenia, uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej.
IPTPP2/443-721/14-5/IRinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. gmina
 3. odliczenie podatku
 4. opodatkowanie
 5. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, utworzenia strony internetowej i aplikacji do transakcji on-line oraz promocji projektu – jest prawidłowe,
 • braku prawa do odliczenia, uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania wpłat dokonywanych przez mieszkańców celem współfinansowania projektu i stawki podatku VAT,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, utworzenia strony internetowej i aplikacji do transakcji on-line oraz promocji projektu, oraz
 • braku prawa do odliczenia, uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 października 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz kwestie związane z reprezentacją.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... (Wnioskodawca) realizuje projekt „.....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2007-2013, Osi Piorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2. Energia przyjazna Środowisku. Realizacja ww. inwestycji należy do zadania własnego Gminy. Wartość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na zakupie i montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej na 98 budynkach mieszkalnych oraz 6 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy.

Problemem Gminy jest niedobór technologii umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które zyskują na popularności, głównie z powodu wyczerpania się paliw konwencjonalnych oraz ich szkodliwego wpływu na środowisko. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie przy jednoczesnym wspieraniu wielofunkcyjnego rozwoju obszaru wiejskiego wraz z podniesieniem jakości życia lokalnej społeczności. Celem głównym jest dywersyfikacja źródeł energii w gminie poprzez wykorzystanie energii promieniowania słonecznego. Efektem realizacji projektu będzie wyposażenie gminy w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Instalacje solarne zamontowane zostaną na 98 indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz 6 obiektach użyteczności publicznej budynków na terenie Gminy (dopuszcza się montaż: bezpośrednio na dachu, na dachu na konstrukcji, na fasadzie budynku, na stelażach wolnostojących, montowanych na gruncie).

W skład budynków użyteczności publicznej wchodzą budynki: 1 budynek – Zespół Szkół Publicznych w ...., 1 budynek - Urząd Gminy w .... , 1 budynek - Przedszkole w ...., 1 budynek - Gminny Ośrodek Kultury w ..., 1 budynek - Szkoła Podstawowa w ..., 1 budynek - Świetlica w ......

Wnioskodawca będzie ponosił wydatki założenia instalacji solarnych w części dotyczącej budynków użyteczności publicznej. Działalność w budynkach użyteczności publicznej jest prowadzona w zakresie zadań publicznych Gminy określonymi w ustawie o samorządzie gminnym i służy czynnościom nieopodatkowanym. Inwestycja w zakresie budynków użyteczności publicznej nie będzie wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Właścicielem instalacji solarnych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej będzie Gmina. Instalacje solarne zostaną przekazane na rzecz jednostek budżetowych tj. Zespołu Szkół Publicznych i Przedszkola w ..., GOK w ..., Szkoły Podstawowej w ..., Świetlicy w .... na podstawie umowy użyczenia. Wykorzystywanie instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej nie będzie następować na zasadzie odpłatności na rzecz Gminy.

Zamontowane instalacje solarne będą na budynkach, które są zaliczane do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2. Instalacje solarne nie będą montowane na budynkach powyżej 300 m2. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Gmina w celu realizacji projektu współdziałała z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie, właścicielami nieruchomości "Władający", na których będą montowane kolektory słoneczne. W celu realizacji tej współpracy na etapie przygotowawczym zebrano od mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie "Deklaracje dotyczące udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych". Władający zadeklarował chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym, w którym zamieszkuje. Zostały zawarte w formie pisemnej umowy pomiędzy Gminą a Władającym. Umowy określają wzajemne prawa i obowiązki stron przy montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy. Po wykonaniu projektu instalacja solarna będzie własnością Gminy przez cały okres trwałości projektu, tj. przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu. Po tym terminie, instalacja solarna zostanie bezpłatnie przekazana dla Władającego nieruchomością na podstawie umowy użyczenia. Z kolei, wszystkie budynki użyteczności publicznej, na których zainstalowane zostaną kolektory słoneczne są własnością Wnioskodawcy. Projekt będzie finansowany w 85% ze środków RPO jak również przez uczestników którzy będą brali udział w Projekcie. Władający dokonał w związku z montażem instalacji solarnych na jego nieruchomości wpłaty kwoty 1.000,00 zł na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Gminy z dopiskiem "Montaż instalacji solarnej" w terminie do 31 sierpnia 2013 r. Ostateczne rozliczenie pomiędzy Gminą a Władającym nastąpi po zakończeniu realizacji zadania, a roboty dodatkowe powstałe przy budowie instalacji solarnej na nieruchomości Władającego rozliczone zostaną na podstawie kosztorysu powykonawczego. Władający zobowiązany jest do wniesienia związanych z rozliczeniem końcowym opłat w terminie wskazanym przez Gminę. Brak wpłaty kwoty w określonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją Władającego z udziału w realizacji montażu i odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy przez Gminę nastąpić może w przypadku braku możliwości technicznych montażu instalacji na nieruchomości Władającego w takim przypadku wpłacona kwota podlega zwrotowi. W przypadku odstąpienia od umowy przez Władającego przed zamontowaniem instalacji solarnej zobowiązuje się on do zapłacenia Gminie kary umownej w wysokości 2.000,00 zł. W przypadku odstąpienia od umowy przez Władającego po zamontowaniu instalacji solarnej zobowiązuje się on do zapłacenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł oraz pokrycia wszystkich kosztów związanych z demontażem instalacji i przekazaniem jej Gminie.

W piśmie z dnia 27 października 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Realizacja inwestycji jest jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594).
 2. Wysokość wpłaty której dokonają mieszkańcy indywidualnych budynków mieszkalnych zależy od liczby osób zamieszkałych w danym gospodarstwie i ilości kolektorów. Dla rodziny do 3 osób wybrano zestaw solarny zawierający 1-2 kolektory płaskie, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, o pojemności 250 litrów oraz wszystkie elementy potrzebne do zbudowania instalacji. Dla rodziny od 4-8 osób wybrano zestaw solarny zawierający 3-6 kolektory płaskie, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności od 300-500 litrów oraz wszystkie elementy potrzebne do zbudowania instalacji solarnej. Charakter wpłat będzie obowiązkowy. Wynika to z umów zawartych między właścicielami nieruchomości a Gminą.
 3. Wpłaty dokonywane przez poszczególnych mieszkańców będą stanowić wysokość 14% całości kosztów instalacji solarnych na budynkach osób fizycznych.
 4. Realizacja przedmiotowej inwestycji na budynkach osób fizycznych jest uzależniona od wpłat dokonanych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. Gmina z właścicielami nieruchomości podpisała stosowane umowy, z których wynika § 4 pkt 1 "brak wpłaty kwoty określonej w § 3 pkt 1 w określonym tam terminie będzie równoznaczne z rezygnacją Władającego (właściciela nieruchomości) z udziału w realizacji montażu i odstąpienie od umowy".
 5. Montaż zestawów solarnych będzie wykonywany w ramach modernizacji /termomodernizacji domów prywatnych.
 6. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych klasyfikacja dla budynków prywatnych, o których mowa we wniosku są zaliczane do: sekcja 1, dział 11, grupa 111, klasa 1110 - budynki mieszkalne jednorodzinne.
 7. Gminne jednostki budżetowe tj. Zespół Szkół Publicznych i Przedszkole w..., Gminny Ośrodek Kultury w...., Szkoła Podstawowa w...., Świetlica w ....., o których mowa we wniosku, nie dokonują odrębnych od Wnioskodawcy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT.
 8. Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie uwzględnia faktu odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez ww. jednostki budżetowe.
 9. Faktury dokumentujące ponoszone wydatki związane z realizacją projektu w części dotyczącej zakupu i instalacji układu kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych będą wystawiane na beneficjenta projektu tj. na Wnioskodawcę.
 10. Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją projektu w części dotyczącej instalacji układu kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej będą wystawiane na beneficjenta projektu tj. na Wnioskodawcę.
 11. Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją projektu w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, utworzenia strony internetowej i aplikacji do transakcji on-line oraz promocji projektu osób fizycznych będą wystawiane na beneficjenta projektu tj. Wnioskodawcę.
 12. Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 13. Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, utworzenia strony internetowej i aplikacji do transakcji on-line oraz promocji projektu osób fizycznych będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, utworzenia strony internetowej i aplikacji do transakcji on-line, promocji projektu osób fizycznych... (oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 2)
 2. Czy Gmina może odliczyć, uzyskać zwrot podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej... (oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1) oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 2

Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z poniesionymi wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, utworzenia strony internetowej i aplikacji do transakcji on-line, promocji projektu osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku ww. robót i usług istnieje bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi skutkującymi powstaniem podatku naliczonego. Gmina jest podatnikiem VAT czynnym. Zdaniem Gminy, spełnione są dwa warunki przysługiwania prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Ad. 2) oznaczone we wniosku jako nr 3

Wydatki związane z założeniem instalacji solarnych w części dotyczącej budynków użyteczności publicznej będzie ponosiła Gmina. Działalność w budynkach użyteczności publicznej jest prowadzona w zakresie zadań publicznych Gminy określonymi w ustawie o samorządzie gminnym i służy czynnościom nieopodatkowanym. Inwestycja w zakresie budynków użyteczności publicznej nie będzie wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Właścicielem instalacji solarnych będzie Gmina, przekazanie na rzecz jednostek budżetowych nastąpi na podstawie umowy użyczenia. Wykorzystywanie instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej nie będzie następować na zasadzie odpłatności na rzecz Gminy.

W związku z powyższym, zdaniem Gminy nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od budynków użyteczności publicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powołanych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizuje projekt „....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2. Energia przyjazna Środowisku. Wartość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na zakupie i montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej na 98 budynkach mieszkalnych oraz 6 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy (dopuszcza się montaż: bezpośrednio na dachu, na dachu na konstrukcji, na fasadzie budynku, na stelażach wolnostojących, montowanych na gruncie). W skład budynków użyteczności publicznej wchodzą budynki: budynek – Zespół Szkół Publicznych w ..., budynek - Urząd Gminy w ....., budynek - Przedszkole w ......, budynek - Gminny Ośrodek Kultury w ...., budynek - Szkoła Podstawowa w ..., budynek - Świetlica w .... Wnioskodawca będzie ponosił wydatki założenia instalacji solarnych w części dotyczącej budynków użyteczności publicznej. Działalność w budynkach użyteczności publicznej jest prowadzona w zakresie zadań publicznych Gminy określonymi w ustawie o samorządzie gminnym i służy czynnościom nieopodatkowanym. Inwestycja w zakresie budynków użyteczności publicznej nie będzie wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Właścicielem instalacji solarnych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej będzie Gmina. Instalacje solarne zostaną przekazane na rzecz jednostek budżetowych tj. Zespołu Szkół Publicznych i Przedszkola w .., GOK w ..., Szkoły Podstawowej w ..., Świetlicy w ..... na podstawie umowy użyczenia. Wykorzystywanie instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej nie będzie następować na zasadzie odpłatności na rzecz Gminy. Zamontowane instalacje solarne będą na budynkach, które są zaliczane do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2. Instalacje solarne nie będą montowane na budynkach powyżej 300 m2. Gmina w celu realizacji projektu współdziałała z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie, właścicielami nieruchomości "Władający", na których będą montowane kolektory słoneczne. W celu realizacji tej współpracy na etapie przygotowawczym zebrano od mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie "Deklaracje dotyczące udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych". Władający zadeklarował chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym, w którym zamieszkuje. Zostały zawarte w formie pisemnej umowy pomiędzy Gminą a Władającym. Umowy określają wzajemne prawa i obowiązki stron przy montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy. Po wykonaniu projektu instalacja solarna będzie własnością Gminy przez cały okres trwałości projektu, tj. przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu. Po tym terminie, instalacja solarna zostanie bezpłatnie przekazana dla Władającego nieruchomością na podstawie umowy użyczenia. Z kolei, wszystkie budynki użyteczności publicznej, na których zainstalowane zostaną kolektory słoneczne są własnością Wnioskodawcy. Projekt będzie finansowany w 85% ze środków RPO jak również przez uczestników którzy będą brali udział w Projekcie. Władający dokonał w związku z montażem instalacji solarnych na jego nieruchomości wpłaty kwoty 1.000,00 zł na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Gminy z dopiskiem "Montaż instalacji solarnej" w terminie do 31 sierpnia 2013 r. Ostateczne rozliczenie pomiędzy Gminą a Władającym nastąpi po zakończeniu realizacji zadania, a roboty dodatkowe powstałe przy budowie instalacji solarnej na nieruchomości Władającego rozliczone zostaną na podstawie kosztorysu powykonawczego. Władający zobowiązany jest do wniesienia związanych z rozliczeniem końcowym opłat w terminie wskazanym przez Gminę. Brak wpłaty kwoty w określonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją Władającego z udziału w realizacji montażu i odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy przez Gminę nastąpić może w przypadku braku możliwości technicznych montażu instalacji na nieruchomości Władającego w takim przypadku wpłacona kwota podlega zwrotowi. W przypadku odstąpienia od umowy przez Władającego przed zamontowaniem instalacji solarnej zobowiązuje się on do zapłacenia Gminie kary umownej w wysokości 2.000,00 zł. W przypadku odstąpienia od umowy przez Władającego po zamontowaniu instalacji solarnej zobowiązuje się on do zapłacenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł oraz pokrycia wszystkich kosztów związanych z demontażem instalacji i przekazaniem jej Gminie.

Nadto Wnioskodawca wskazał, że realizacja inwestycji jest jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wysokość wpłaty której dokonają mieszkańcy indywidualnych budynków mieszkalnych zależy od liczby osób zamieszkałych w danym gospodarstwie i ilości kolektorów. Dla rodziny do 3 osób wybrano zestaw solarny zawierający 1-2 kolektory płaskie, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, o pojemności 250 litrów oraz wszystkie elementy potrzebne do zbudowania instalacji. Dla rodziny od 4-8 osób wybrano zestaw solarny zawierający 3-6 kolektory płaskie, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności od 300-500 litrów oraz wszystkie elementy potrzebne do zbudowania instalacji solarnej. Charakter wpłat będzie obowiązkowy. Wynika to z umów zawartych między właścicielami nieruchomości a Gminą. Wpłaty dokonywane przez poszczególnych mieszkańców będą stanowić wysokość 14% całości kosztów instalacji solarnych na budynkach osób fizycznych. Realizacja przedmiotowej inwestycji na budynkach osób fizycznych jest uzależniona od wpłat dokonanych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. Gmina z właścicielami nieruchomości podpisała stosowane umowy, z których wynika § 4 pkt 1 "brak wpłaty kwoty określonej w § 3 pkt 1 w określonym tam terminie będzie równoznaczne z rezygnacją Władającego (właściciela nieruchomości) z udziału w realizacji montażu i odstąpienie od umowy". Montaż zestawów solarnych będzie wykonywany w ramach modernizacji /termomodernizacji domów prywatnych. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych klasyfikacja dla budynków prywatnych, o których mowa we wniosku to: sekcja 1, dział 11, grupa 111, klasa 1110 - budynki mieszkalne jednorodzinne. Gminne jednostki budżetowe tj. Zespół Szkół Publicznych i Przedszkole w ..., Gminny Ośrodek Kultury w ...., Szkoła Podstawowa w ..., Świetlica w ...., o których mowa we wniosku, nie dokonują odrębnych od Wnioskodawcy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie uwzględnia faktu odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez ww. jednostki budżetowe. Faktury dokumentujące ponoszone wydatki związane z realizacją projektu będą wystawiane na beneficjenta projektu tj. na Wnioskodawcę. Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych oraz w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, utworzenia strony internetowej i aplikacji do transakcji on-line oraz promocji projektu osób fizycznych będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Należy zauważyć, że – jak zostało rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP2/443-721/14-4/IR – dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczą świadczenia usług montażu zestawów solarnych na rzecz mieszkańców (osób fizycznych), co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowią odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Przypomnieć należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa podatkowego, żeby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, niezbędne jest wykazanie przez niego związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że:

Ad. 1)

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatki poniesionych na realizację przedmiotowego projektu, w części dotyczącej zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, utworzeniem strony internetowej i aplikacji do transakcji on-line oraz promocji projektu osób fizycznych, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – ww. wydatki związane będą z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym, Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, utworzenia strony internetowej i aplikacji do transakcji on-line oraz promocji projektu, ponieważ ww. wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Prawo to będzie przysługiwało Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wynikających z art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2)

Udzielając odpowiedzi na pytanie w zakresie możliwości odliczenia, uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej stwierdzić należy, iż jak wcześniej wskazano rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie ww. warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty inwestycji w zakresie budynków użyteczności publicznej nie będą wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie poniesionych wydatków dotyczących instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie ma prawa do odliczenia, uzyskania zwrotu podatku VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej, ponieważ przedmiotowe wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu – jak wskazał Wnioskodawca - nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, utworzenia strony internetowej i aplikacji do transakcji on-line oraz promocji projektu jak również braku prawa do odliczenia, uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej. Natomiast wniosek w zakresie opodatkowania wpłat dokonywanych przez mieszkańców celem współfinansowania projektu i stawki podatku VAT, został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP2/443-721/14-4/IR.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.