IPTPP2/443-714/14-4/PRP | Interpretacja indywidualna

Zakres podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępnienia Nowych Domów Ludowych
IPTPP2/443-714/14-4/PRPinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. gmina
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępnienia Nowych Domów Ludowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępnienia Nowych Domów Ludowych;
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki bieżące i inwestycyjne związane z Nowymi Domami Ludowymi,
 • sposobu dokonania odliczenia podatku VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 listopada 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest właścicielem domów ludowych lub świetlic znajdujących się na jej terenie. Są to przykładowo domy ludowe lub świetlice w miejscowościach....

Obecnie, Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji (dalej: „Inwestycje”) polegających na budowie i/lub modernizacji dwóch (2) domów ludowych w miejscowościach ... oraz ... oraz świetlicy w miejscowości ... (dalej wszystkie trzy budynki zwane łącznie: „Nowe Domy Ludowe”).

Gmina poniosła/ponosi/będzie ponosić określone nakłady inwestycyjne związane m.in. z budową/przebudową i modernizacją Nowych Domów Ludowych (dalej: „Wydatki Inwestycyjne”), w tym przede wszystkim wydatki związane z realizacją Inwestycji.

W ramach przedmiotowych Wydatków Inwestycyjnych Gmina nabywała/nabywa/będzie nabywać towary i usługi związane m.in. z:

 • sporządzeniem dokumentacji projektowej;
 • wykonaniem prac budowalnych;
 • sprawowaniem nadzoru nad pracami;
 • zakupem sprzętu, wyposażenia, itd.

Każdorazowo wartość netto nakładów ponoszonych na poszczególne Nowe Domy Ludowe dotyczące Inwestycji przekracza kwotę 15 tys. złotych.

Ponadto, Gmina ponosiła/ponosi/będzie ponosić bieżące wydatki związane z utrzymaniem Nowych Domów Ludowych w należytym stanie, np. koszty wyposażenia, drobnych remontów, materiałów, itp. (dalej: „Wydatki Bieżące”).

Poniesione/ponoszone przez Gminę zarówno Wydatki Inwestycyjne, jak i Wydatki Bieżące były/są/będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców z wykazanymi na nich kwotami VAT.

W celu ustalenia zasad odpłatności za udostępnianie budowanych/modernizowanych Nowych Domów Ludowych, Gmina wprowadziła zasady ich odpłatnego udostępniania w drodze zarządzenia Wójta Gminy (dalej: Nowe Zarządzenie).

W Nowym Zarządzeniu Gmina wprowadziła odpłatne udostępnianie Nowych Domów Ludowych, np. w celu organizacji imprez okolicznościowych (chrzcin, komunii), a także wynajem na rzecz podmiotów gospodarczych, np. w celu organizacji pokazów/prezentacji produktów wraz z odpowiednim cennikiem. Nowe Zarządzenie zostało wydane i weszło w życie jeszcze przed uprawomocnieniem się ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Nowych Domów Ludowych i przed przystąpieniem do użytkowania Nowych Domów Ludowych.

Tym samym Nowe Domy Ludowe, już w momencie oddania ich do użytkowania, służyły/służą/będą służyły jedynie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Gmina podkreśliła, iż miała (i nadal ma) zamiar udostępniania Nowych Domów Ludowych odpłatnie jeszcze przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji.

Nowe Domy Ludowe nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z VAT oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Gmina zamierza dokumentować powyższe czynności za pomocą faktur VAT (względnie paragonów) oraz rozliczać z tego tytułu podatek należny, wykazując go w swoich rejestrach sprzedaży VAT oraz w deklaracjach VAT-7.

Pobierane opłaty za odpłatne udostępnianie Nowych Domów Ludowych stanowić będą bezpośrednio przychód (obrót) Gminy.

Gmina nie dokonała odliczenia VAT od Wydatków Inwestycyjnych (w tym związanych z Inwestycjami) oraz Wydatków Bieżących dotyczących Nowych Domów Ludowych.

W piśmie z dnia 27 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż wydatki związane z inwestycjami polegającymi na budowie i/lub modernizacji Nowych Domów Ludowych, objętych zakresem wniosku, były ponoszone w latach 2013-2014. Na moment sporządzenia odpowiedzi na wezwanie, inwestycje polegające na budowie i/lub modernizacji Nowych Domów Ludowych, objętych zakresem zadanych pytań we wniosku, zostały już zakończone.

Dla Domu Ludowego w miejscowości ... pozwolenie na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostało wydane w dniu 05.09.2014 r. i uprawomocniło się w dniu 19.09.2014 r., zaś protokół odbioru został sporządzony w dniu 16.09.2014 r. Dla Domu Ludowego w miejscowości ... pozwolenie na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostało wydane w dniu 02.09.2014 r. i uprawomocniło się w dniu 16.09.2014 r., zaś protokół odbioru został sporządzony w dniu 16.09.2014 r. Dla świetlicy w miejscowości ... protokół odbioru został sporządzony w dniu 17.09.2014 r. Inwestycja ta nie wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Na dzień sporządzania odpowiedzi na wezwanie Nowe Domy Ludowe nie zostały oddane w najem.

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie odpłatnego udostępniania Nowych Domów Ludowych zostało wydane 15 września 2014 r. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie odpłatnego udostępniania Nowych Domów Ludowych weszło w życie z dniem 15 września 2014 r.

Jak zostało wskazane w złożonym wniosku, Gmina jeszcze przed rozpoczęciem realizacji opisywanych inwestycji miała i nadal ma zamiar wykorzystywania Nowych Domów Ludowych jedynie do czynności opodatkowanych VAT. Nowe Domy Ludowe nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z VAT ani do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Tym samym, Wnioskodawca nie przystąpił do realizacji ww. inwestycji z zamiarem niewykorzystywania ich do celów działalności gospodarczej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż jak zostało wskazane w złożonym wniosku, miał i nadal ma zamiar wykorzystywać Nowe Domy Ludowe do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Stąd poniesione wydatki na budowę i/lub modernizację Nowych Domów Ludowych, objętych zakresem zadanych pytań we wniosku, zgodnie z zamiarem Gminy, od początku realizacji inwestycji są bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Gmina realizowałaby przedmiotowe inwestycje, gdyby Nowe Domy Ludowe miały być wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. do celów publicznych. Niemniej jednak, Gmina wskazuje, iż aspekt wykorzystywania mienia gminnego na cele publiczne jest elementem nieodzownie związanym ze specyfiką działalności Gminy jako podmiotu występującego w obrocie gospodarczym. Innymi słowy, Gmina, w przeciwieństwie do podmiotów gospodarczych nienależących do jednostek sektora finansów publicznych, przeprowadzając inwestycję dotyczącą mienia będącego w jej posiadaniu, np. budowa basenu, hali sportowej czy świetlicy środowiskowej, niejako a priori musi uwzględniać aspekt celu publicznego. Wynika to również z brzmienia art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, które stanowią, iż pod pojęciem gminy należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium, zaś wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy gminy z mocy prawa. Tym samym, w celu realizacji określonej inwestycji, gminy muszą uwzględniać cel publiczny jej realizacji, niezależnie od jej komercyjnego charakteru (vide konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami itp.). Gmina ponownie podkreśla, iż jeszcze przed rozpoczęciem realizacji przedmiotowych inwestycji miała i nadal ma zamiar wykorzystywania Nowych Domów Ludowych jedynie do czynności opodatkowanych VAT.

Obroty z tytułu najmu wszystkich Nowych Domów Ludowych nie będą znaczące dla budżety Gminy, co jest zjawiskiem powszechnym w skali kraju (przykładowo, całkowity roczny dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Miasta ... za 2013 r. stanowił ok. 2,08% całkowitego rocznego dochodu Miasta).

Całkowite wydatki inwestycyjne związane z:

 • inwestycją dotyczącą Domu Ludowego w ... wyniósł 731 631,33 zł,
 • inwestycją dotyczącą świetlicy wiejskiej w ... wyniósł 190 242,01 zł,
 • inwestycją dotyczącą Domu Ludowego w ... wyniósł 820 051,71 zł.

Planowane roczne obroty z tytułu najmu Nowych Domów Ludowych przedstawiają się/będą przedstawiały się prawdopodobnie następująco:

 1. Dom Ludowy w miejscowości ... - planowane obroty około 15 000,00 zł,
 2. Dom Ludowy w miejscowości ... - planowane obroty około 9 000,00 zł,
 3. Świetlica w ... - planowane obroty około 6 000,00 zł.

Gmina zauważa, iż okoliczność, w której w danym okresie brak jest chętnych do skorzystania z usług wynajmu (tu: poszczególnych Nowych Domów Ludowych), jest na wolnym rynku sytuacją naturalną, wynikającą ze zmieniającego się popytu na świadczenia danego rodzaju. Ograniczenie prawa do odliczenia z uwagi na czasowy brak zainteresowania klientów, byłoby jednoznaczne z przeniesieniem na podatnika konsekwencji funkcjonowania podstawowych mechanizmów gospodarczych i skutkowałoby faktycznym uzależnieniem tego prawa od rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem Gminy, stanowiłoby to poważne naruszenie zasady neutralności, która zakłada zupełne uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku od towarów i usług „system odliczeń ma na celu zwolnienie podatnika w całości od obciążeń podatkiem VAT należnym do zapłaty lub zapłaconym w toku całości jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia zatem to, by całość działalności gospodarczej, niezależnie od jej celu lub rezultatów, pod warunkiem iż działalność taka sama w sobie podlega VAT, była opodatkowana w całkowicie neutralny sposób” (patrz np. wyrok z dnia 14 lutego 1985 r. w sprawie C-268/83 Rompelman).

Zainteresowany dodatkowo zauważył, iż nie można uznać, że w okresach, w których, z przyczyn obiektywnych, nie dochodzi do odpłatnego wynajmu któregoś z ww. Nowych Domów Ludowych na rzecz podmiotów trzecich, Gmina zaprzestaje prowadzenia działalności, a ponoszone w tych okresach wydatki nie mają związku z działalnością opodatkowaną. To, że któryś z ww. Nowych Domów Ludowych, z powodu braku chętnych, nie zostaje odpłatnie wynajęty w danym okresie, nie oznacza, że po stronie Gminy nie ma gotowości i woli do świadczenia przedmiotowych usług komercyjnego udostępnienia. Nie zwalnia to również Gminy z konieczności ponoszenia kosztów m.in. utrzymania i remontów danego Nowego Domu Ludowego, które są niezbędne dla zachowania jego użyteczności i atrakcyjności dla potencjalnych najemców (użytkowników). W żadnym przypadku, prawo do odliczenia nie może być, zdaniem Gminy, uzależnione ani od faktycznego zbytu na świadczone usługi, ani od uzyskiwanych dochodów, a takie byłyby konsekwencje pozbawienia Gminy prawa do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych w okresach, w których nie doszło do odpłatnego udostępnienia któregoś z ww. Nowych Domów Ludowych.

Dla Nowych Domów Ludowych nie były/nie są/nie będą zawierane stałe umowy najmu (tj. długotrwałe) z użytkownikami. Dla każdego z Nowych Domów Ludowych będą zawierane wyłącznie umowy najmu (krótkoterminowe) na konkretne wydarzenia lub imprezy.

Wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji dotyczącej świetlicy w ... , domu ludowego w ... , domu ludowego w ... stanowią wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT).

Budowa i/lub modernizacja Nowych Domów Ludowych, objętych zakresem zadanych pytań we wniosku, należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy o samorządnie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), tzn. odpowiednio spraw z zakresu edukacji publicznej i kultury. Niemniej zadania te Gmina wykonuje/będzie wykonywała działając na zasadach podobnych jak inne podmioty gospodarcze, tzn. za odpłatnością, a tym samym wykorzystuje/będzie wykorzystywała Nowe Domy Ludowe do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (np. odpłatnie w celu organizacji imprez okolicznościowych czy odpłatnego wynajmu na rzecz podmiotów gospodarczych). Na moment sporządzania i złożenia wniosku Gmina chce uzyskać potwierdzenie prawidłowości dokonania odliczenia VAT przez tut. Organ.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne udostępnianie Nowych Domów Ludowych na rzecz zainteresowanych (np. odpłatny wynajem osobom fizycznym czy podmiotom trzecim) będzie podlegało opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT i jednocześnie nie będzie korzystało ze zwolnienia z tego podatku... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnianie Nowych Domów Ludowych na rzecz zainteresowanych (np. odpłatny wynajem osobom fizycznym czy podmiotom trzecim) będzie podlegało opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT i jednocześnie nie będzie korzystało ze zwolnienia z tego podatku.

Zgodnie z art. 15 ust. l ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami ustawy o VAT, w niektórych sytuacjach gminy mogą być podatnikami VAT z tytułu wykonywanych czynności. Taka sytuacja ma miejsce, o ile działania gminy są wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Tym samym, w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Gminy są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Należy zatem uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, jak zostało przytoczone wyżej, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż udostępnianie komercyjne (tj. odpłatny wynajem) Nowych Domów Ludowych nie stanowi dostawy towarów, należy wnioskować, iż na gruncie ustawy o VAT powinno ono być traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Do analogicznego stanu faktycznego, odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 maja 2012 r., sygn. IPTPP1/443-306/13-4/RG, w której stwierdził, iż: „Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż odpłatny wynajem świetlic wiejskich na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną, dla której Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem powyższa czynność w świetle ustawy o VAT traktowana będzie jako odpłatne świadczenie usług, opodatkowane na zasadach ogólnych”.

W zbliżonym stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. ILPP2/443-153/12-2/MR, uznał, że „świadczone przez Gminę usługi odpłatnego wynajmu hali sportowej, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT”.

Ponadto można wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 maja 2012 r. sygn. IPTPP1/443-138/12-6/MW, w której Dyrektor potwierdził, iż „świadczenie przez Gminę usługi odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich w celu organizowania imprez okolicznościowych, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy”.

Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe także w przypadku licznych interpretacji podatkowych, które dotyczą sytuacji, w której Gmina dzierżawi inne składniki majątkowe Gminy, np. infrastrukturę wodno-kanalizacyjną (tak np. w interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 maja 2012 r., znak IPTPP1/443-122/12-4/MS).

W związku z powyższym. Gmina stoi na stanowisku, iż odpłatne udostępnianie Nowych Domów Ludowych na rzecz zainteresowanych (np. odpłatny wynajem osobom fizycznym czy podmiotom trzecim) będzie podlegało opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT i jednocześnie nie będzie korzystało ze zwolnienia z tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z zapisem art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W świetle powyższego należy zauważyć, iż umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki. Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przy czym – jak wynika z art. 659 § 2 ww. ustawy czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. A zatem umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie nieruchomości.

Wobec powyższego oddanie w ramach umowy najmu, tj. czynności cywilnoprawnej innemu podmiotowi nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie wynajmującego i tym samym stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ustawy i świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Gmina obecnie jest w trakcie realizacji inwestycji (dalej: „Inwestycje”) polegających na budowie i/lub modernizacji dwóch (2) domów ludowych w miejscowościach ... oraz ... oraz świetlicy w miejscowości ... (dalej wszystkie trzy budynki zwane łącznie: „Nowe Domy Ludowe”). Gmina poniosła/ponosi/będzie ponosić określone nakłady inwestycyjne związane m.in. z budową/przebudową i modernizacją Nowych Domów Ludowych (dalej: „Wydatki Inwestycyjne”), w tym przede wszystkim wydatki związane z realizacją Inwestycji. Każdorazowo wartość netto nakładów ponoszonych na poszczególne Nowe Domy Ludowe dotyczące Inwestycji przekracza kwotę 15 tys. złotych. Ponadto, Gmina ponosiła/ponosi/będzie ponosić bieżące wydatki związane z utrzymaniem Nowych Domów Ludowych w należytym stanie, np. koszty wyposażenia, drobnych remontów, materiałów, itp. (dalej: „Wydatki Bieżące”). Poniesione/ponoszone przez Gminę zarówno Wydatki Inwestycyjne, jak i Wydatki Bieżące były/są/będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców z wykazanymi na nich kwotami VAT.

W celu ustalenia zasad odpłatności za udostępnianie budowanych/modernizowanych Nowych Domów Ludowych, Gmina wprowadziła zasady ich odpłatnego udostępniania w drodze zarządzenia Wójta Gminy (dalej: Nowe Zarządzenie). Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie odpłatnego udostępniania Nowych Domów Ludowych zostało wydane i weszło w życie 15 września 2014 r. W Nowym Zarządzeniu Gmina wprowadziła odpłatne udostępnianie Nowych Domów Ludowych, np. w celu organizacji imprez okolicznościowych (chrzcin, komunii), a także wynajem na rzecz podmiotów gospodarczych, np. w celu organizacji pokazów/prezentacji produktów wraz z odpowiednim cennikiem. Nowe Zarządzenie zostało wydane i weszło w życie jeszcze przed uprawomocnieniem się ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Nowych Domów Ludowych i przed przystąpieniem do użytkowania Nowych Domów Ludowych.

Tym samym Nowe Domy Ludowe, już w momencie oddania ich do użytkowania, służyły/służą/będą służyły jedynie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Gmina podkreśliła, iż miała (i nadal ma) zamiar udostępniania Nowych Domów Ludowych odpłatnie jeszcze przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. Nowe Domy Ludowe nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z VAT oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Tym samym, Wnioskodawca nie przystąpił do realizacji ww. inwestycji z zamiarem niewykorzystywania ich do celów działalności gospodarczej.

Gmina zamierza dokumentować powyższe czynności za pomocą faktur VAT (względnie paragonów) oraz rozliczać z tego tytułu podatek należny, wykazując go w swoich rejestrach sprzedaży VAT oraz w deklaracjach VAT-7. Pobierane opłaty za odpłatne udostępnianie Nowych Domów Ludowych stanowić będą bezpośrednio przychód (obrót) Gminy.

Wnioskodawca wskazał, iż wydatki związane z inwestycjami polegającymi na budowie i/lub modernizacji Nowych Domów Ludowych były ponoszone w latach 2013-2014. Inwestycje polegające na budowie i/lub modernizacji Nowych Domów Ludowych zostały już zakończone.

Dla Domu Ludowego w miejscowości ... pozwolenie na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostało wydane w dniu 05.09.2014 r. i uprawomocniło się w dniu 19.09.2014 r., zaś protokół odbioru został sporządzony w dniu 16.09.2014 r. Dla Domu Ludowego w miejscowości ... pozwolenie na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostało wydane w dniu 02.09.2014 r. i uprawomocniło się w dniu 16.09.2014 r., zaś protokół odbioru został sporządzony w dniu 16.09.2014 r. Dla świetlicy w miejscowości ... protokół odbioru został sporządzony w dniu 17.09.2014 r. Inwestycja ta nie wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Na dzień sporządzania odpowiedzi na wezwanie Nowe Domy Ludowe nie zostały oddane w najem.

Gmina realizowałaby przedmiotowe inwestycje, gdyby Nowe Domy Ludowe miały być wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. do celów publicznych. Niemniej jednak, Gmina wskazuje, iż aspekt wykorzystywania mienia gminnego na cele publiczne jest elementem nieodzownie związanym ze specyfiką działalności Gminy jako podmiotu występującego w obrocie gospodarczym.

Obroty z tytułu najmu wszystkich Nowych Domów Ludowych nie będą znaczące dla budżety Gminy, co jest zjawiskiem powszechnym w skali kraju.

Całkowite wydatki inwestycyjne związane z:

 • inwestycją dotyczącą Domu Ludowego w ... wyniósł 731 631,33 zł,
 • inwestycją dotyczącą świetlicy wiejskiej w ... wyniósł 190 242,01 zł,
 • inwestycją dotyczącą Domu Ludowego w ... wyniósł 820 051,71 zł.

Planowane roczne obroty z tytułu najmu Nowych Domów Ludowych przedstawiają się/będą przedstawiały się prawdopodobnie następująco:

 1. Dom Ludowy w miejscowości ... - planowane obroty około 15 000,00 zł,
 2. Dom Ludowy w miejscowości ... - planowane obroty około 9 000,00 zł,
 3. Świetlica w ... - planowane obroty około 6 000,00 zł.

Gmina zauważa, iż okoliczność, w której w danym okresie brak jest chętnych do skorzystania z usług wynajmu (tu: poszczególnych Nowych Domów Ludowych), jest na wolnym rynku sytuacją naturalną, wynikającą ze zmieniającego się popytu na świadczenia danego rodzaju.

Zainteresowany dodatkowo zauważył, iż nie można uznać, że w okresach, w których, z przyczyn obiektywnych, nie dochodzi do odpłatnego wynajmu któregoś z ww. Nowych Domów Ludowych na rzecz podmiotów trzecich, Gmina zaprzestaje prowadzenia działalności, a ponoszone w tych okresach wydatki nie mają związku z działalnością opodatkowaną. To, że któryś z ww. Nowych Domów Ludowych, z powodu braku chętnych, nie zostaje odpłatnie wynajęty w danym okresie, nie oznacza, że po stronie Gminy nie ma gotowości i woli do świadczenia przedmiotowych usług komercyjnego udostępnienia. Nie zwalnia to również Gminy z konieczności ponoszenia kosztów m.in. utrzymania i remontów danego Nowego Domu Ludowego, które są niezbędne dla zachowania jego użyteczności i atrakcyjności dla potencjalnych najemców (użytkowników). W żadnym przypadku, prawo do odliczenia nie może być, zdaniem Gminy, uzależnione ani od faktycznego zbytu na świadczone usługi, ani od uzyskiwanych dochodów, a takie byłyby konsekwencje pozbawienia Gminy prawa do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych w okresach, w których nie doszło do odpłatnego udostępnienia któregoś z ww. Nowych Domów Ludowych.

Dla Nowych Domów Ludowych nie były/nie są/nie będą zawierane stałe umowy najmu (tj. długotrwałe) z użytkownikami. Dla każdego z Nowych Domów Ludowych będą zawierane wyłącznie umowy najmu (krótkoterminowe) na konkretne wydarzenia lub imprezy.

Budowa i/lub modernizacja Nowych Domów Ludowych, objętych zakresem zadanych pytań we wniosku, należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy o samorządnie gminnym, tzn. odpowiednio spraw z zakresu edukacji publicznej i kultury. Gmina nie dokonywała odliczenia VAT od Wydatków Inwestycyjnych oraz Wydatków Bieżących dotyczących Nowych Domów Ludowych, bowiem chce uzyskać potwierdzenie prawidłowości dokonania odliczenia VAT przez tut. Organ.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy podatkowe należy stwierdzić, że odpłatne usługi udostępniania (wynajem) Nowych Domów Ludowych, np. w celu organizacji imprez okolicznościowych (chrzcin, komunii), a także wynajem na rzecz podmiotów gospodarczych, np. w celu organizacji pokazów/prezentacji produktów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, według stawki podatku VAT w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Należy bowiem zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia dla usług odpłatnego udostępniania Nowych Domów Ludowych.

Reasumując, odpłatne udostępnianie Nowych Domów Ludowych na rzecz zainteresowanych (np. odpłatny wynajem osobom fizycznym czy podmiotom trzecim) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki VAT i jednocześnie nie będzie korzystało ze zwolnienia z tego podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępnienia Nowych Domów Ludowych. Natomiast wniosek w części dotyczącej prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki bieżące i inwestycyjne związane z Nowymi Domami Ludowymi oraz sposobu dokonania odliczenia podatku VAT, został rozpatrzony interpretacją nr IPTPP2/443-714/14-5/PRP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.