IPTPP2/443-600/14-4/JSz | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej na rachunek Gminy partycypacji uczestnika.
IPTPP2/443-600/14-4/JSzinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. kolektory słoneczne
  3. opodatkowanie
  4. wpłata
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej na rachunek Gminy partycypacji uczestnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej na rachunek Gminy partycypacji uczestnika oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach realizowanego projektu na nieruchomościach uczestników.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 października 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miasto jako „Wnioskodawca” realizuje projekt o nazwie „...” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Celem projektu jest dostawa i montaż instalacji solarnych do 878 domostw mieszkalnych z terenu Miasta poprzez: zakup i montaż zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną oraz w budynkach przeznaczonych do celów rytualnych - sakralnych usytuowanych na terenie Miasta. W ramach projektu Miasto zapewni montaż instalacji solarnych na 878 nieruchomościach należących do osób prywatnych. W projekcie (zgodnie z deklaracjami właścicieli nieruchomości) beneficjenci ostateczni oświadczyli, że przedmiot projektu nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto w projekcie nie będą brały udziału budynki użyteczności publicznej.

Miasto w ramach projektu będzie prowadziło działania promocyjne polegające na montażu tablic informacyjno-promocyjnych, publikacji artykułów prasowych, ponadto Miasto poniesie koszty związane z zatrudnieniem inspektorów nadzoru oraz koordynatora projektu. Dzięki realizacji projektu z odnawialnych źródeł energii korzystać będzie około 2600 osób. Miasto w celu realizacji projektu współdziała z mieszkańcami zainteresowanymi uczestniczeniem w projekcie, czyli właścicielami nieruchomości. W celu realizacji tej współpracy zostały zawarte w formie pisemnej umowy pomiędzy Miastem a właścicielami nieruchomości. Umowy ustalają wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji zestawu solarnego w budynku będącym własnością właściciela nieruchomości.

Na podstawie umów Miasto zabezpieczy realizację celów projektu, tj. koszty promocji projektu, koszty koordynatora, wyłoni dostawcę i wykonawcę montażu instalacji zestawu kolektora słonecznego, będzie sprawować nadzór inwestycyjny nad przebiegiem prac przeprowadzi odbiór końcowy i rozliczy projekt finansowo. Zakres prac zleconych przez Miasto wykonawcy będzie obejmował prace przygotowawcze i montażowe. Kolektory wraz z całą instalacją będą własnością Gminy i pozostaną własnością również po montażu na nieruchomościach uczestników projektu przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą programem, końcowego wniosku o płatność z realizacji przedmiotowego projektu. Właściciele nieruchomości w umowie wyrazili zgodę na umiejscowienie urządzeń na/lub w nieruchomości i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych. Po upływie okresu trwałości projektu (5 lat) zestaw solarny zostanie przekazany na podstawie odrębnej umowy uczestnikom projektu na własność nieodpłatnie.

Projekt będzie finansowany przez Miasto w dużej części ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013 (85% kosztów kwalifikowalnych) i środków pochodzących od uczestników projektu (15% kosztów kwalifikowalnych). Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia części kosztów realizacji projektu, tj. części kosztów kwalifikowalnych zakupu i instalacji kolektorów słonecznych poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na wydzielone na potrzeby projektu konto bankowe Miasta. Dokładne kwoty będą znane uczestnikom po wyłonieniu wykonawców poszczególnych zadań ujętych w projekcie. Innego rodzaju opłaty od uczestników nie będą występować w trakcie realizacji projektu. Zgodnie z zapisami umów zawartych z mieszkańcami (uczestniczącymi w projekcie) ich wkład w wartość projektu stanowił będzie 15% kosztów inwestycji. W projekcie kwota ta została określona w wysokości od 1000 do 1500 zł (w zależności od liczebności rodziny - wielkości zestawów solarnych), ostateczna jej wysokość zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami. Mieszkańcy dokonali pierwszej wpłaty na wydzielony rachunek w wysokości 500 zł do dnia 15 września 2013 r., pozostałą część (uzupełnienie do 15% wartości inwestycji) winni wpłacić w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy z wykonawcą w 2014 r.

W trakcie realizacji projektu jak również po jego zakończeniu jedynym dochodem, który wpłynie na wydzielony rachunek dla celów projektowych i zostanie wykorzystany bezpośrednio na dokonanie płatności faktur związanych z jego realizacją. Zasadniczym celem realizacji inwestycji jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz pyłów (poprawa stanu powietrza) powstającego wskutek podgrzewania wody do celów użytkowych za pomocą metod konwencjonalnych, tj. węglem, miałem węglowym i ekogroszkiem, zwiększenie udziału energii cieplnej produkowanej z odnawialnych źródeł, promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa warunków turystycznych Miasta. Dla mieszkańców korzyścią wynikającą z montażu instalacji solarnej będzie możliwość uzyskania źródła energii służącej ogrzaniu wody bez ponoszenia kosztów takiego ogrzewania, a więc oszczędności finansowe.

Stan faktyczny dotyczy dokonanych wpłat przez mieszkańców w roku 2013 natomiast zdarzenie przyszłe dotyczy wpłat, które będą dokonywane w roku 2014 oraz płatności faktur za realizację projektu, które planowane jest na wrzesień 2014 r.

W piśmie z dnia 20 października 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy mają charakter obowiązkowy, podpisanie umowy ze strony Gminy uzależnione było od dokonania pierwszej wpłaty. Realizacja inwestycji jest uzależniona od dokonania pierwszej wpłaty przez mieszkańca, z tymi mieszkańcami podpisana była umowa i na taką ilość urządzeń solarnych został ogłoszony przetarg. Natomiast drugą część wpłaty mieszkaniec jest zobowiązany wpłacić miesiąc po podpisaniu umowy z wykonawcą zgodnie z zapisami zawartej z nim umowy. Wnioskodawca nie będzie dokonywał montażu przedmiotowej instalacji na budynkach mieszkańców, którzy nie dokonali pierwszej wpłaty.

Zakres zadanego pytania nr 1 dotyczy wpłat dokonywanych przez uczestników projektu zarówno na montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną, jak i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych (częściach przeznaczonych na mieszkania) stanowiących własność Parafii. Każdy z uczestników złożył oświadczenie, iż budynek, na którym będą montowane instalacje solarne nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej - dotyczy to również budynków należących do Parafii. Projektem zostały objęte tylko budynki mieszkalne oraz instalacje solarne mają służyć zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców i nie będą wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Zakres zadanego pytania nr 2 wniosku dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabywanych w związku z zaprojektowaniem, zakupem i montażem kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, które stanową własność prywatną. Wszystkie faktury dotyczące projektu będą wystawiane na Miasto (Gminę), która będzie zgodnie z umowami właścicielem zamontowanych instalacji przez okres 5 lat trwałości projektu. Instalacje tę będą zaewidencjonowane w rejestrze środków trwałych prowadzonych przed jednostkę budżetową Urząd Miasta powołaną do obsługi Gminy Miasto. Zamontowane instalacje solarne będą wykorzystywane przez mieszkańców budynków mieszkalnych do podgrzania wody zużywanej w gospodarstwach domowych oraz służącej do ogrzania tych budynków co oznacza, że będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zakres zadanego pytania nr 2 wniosku dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabywanych w związku z zaprojektowaniem, zakupem i montażem kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Parafii. Wszystkie faktury dotyczące projektu będą wystawiane na Miasto (Gminę), która będzie zgodnie z umowami właścicielem zamontowanych instalacji przez okres 5 lat trwałości projektu. Instalacje tę będą zaewidencjonowane w rejestrze środków trwałych prowadzonych przed jednostkę budżetową Urząd Miasta powołaną do obsługi Gminy Miasto. Zamontowane instalacje solarne będą wykorzystywane przez mieszkańców budynków mieszkalnych należących do Parafii, do podgrzania wody zużywanej w gospodarstwach domowych oraz służącej do ogrzania tych budynków co oznacza, że będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana na rachunek Gminy partycypacja uczestnika podlega opodatkowaniu VAT... (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pytanie nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana na wydzielony rachunek do celów projektowych partycypacja uczestnika projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Kwota ta jest traktowana jako wkład własny ostatecznego beneficjenta projektu (mieszkańca), do którego uzyskane zostało dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO Województwa. Środki te od momentu dokonania wpłaty do momentu zapłaty faktur związanych z realizacją projektu zdeponowane są jako depozyt na wydzielonym rachunku. Realizacja projektu przez Gminę służy ochronie środowiska, należy go traktować tak samo jak inne projekty finansowane z różnych funduszy krajowych i europejskich takich jak likwidacja azbestu na terenie Unii Europejskiej, czy wymiana pieców służące ochronie środowiska. W pozostałych projektach beneficjenci także ponoszą wkład własny, z tą tylko różnicą, że nie przepływa on przez konto Gminy. W tym przypadku przepływ środków przez konto Gminy jest konieczne ze względu na wymogi stawiane przez Regionalny Program Operacyjny, w którym realizatorem projektu jest Gmina, na której zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym spoczywa obowiązek zaspakajania potrzeb wspólnoty mieszkańców, którzy ją stanowią. Na realizacji projektu zyskują mieszkańcy, którzy w ostateczności (po 5 latach) staną się właścicielami zamontowanych urządzeń solarnych. Wpłaty mieszkańców nie mają służyć gromadzeniu dochodów przez Gminę, za użytkowanie urządzeń w okresie 5 lat trwałości projektu Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat, a urządzenia zostaną przekazane nieodpłatnie. Realizując projekt Gmina spełnia obowiązki nałożone na nią ustawą o samorządzie gminnym, jest pośrednikiem między mieszkańcami (beneficjentami ostatecznymi) a Unią Europejską. Dlatego też nie należy traktować realizacji projektu w tym też dokonanych wpłat stanowiących wkład własny beneficjentów ostatecznych jako obrót związany ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że jego zdaniem również w przypadku instalacji solarnych na budynkach przeznaczonych do celów rytualnych - sakralnych należących do Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu. Budynki należące do Parafii objęte projektem są to budynki mieszkalne i montaż instalacji solarnych ma służyć zaspokajaniu potrzeb gospodarstw domowych tam prowadzonych. Parafia też składa oświadczenie, że w budynkach tych nie jest prowadzona działalność gospodarcza, wpłaty dokonywane przez Parafię są dokonywane na tych samych zasadach co przez osoby prywatne i są przechowywane na wydzielonym rachunku i traktowane jako depozyt do momentu płatności faktur.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt o nazwie „...” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Celem projektu jest dostawa i montaż instalacji solarnych do 878 domostw mieszkalnych z terenu Miasta poprzez: zakup i montaż zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną oraz w budynkach przeznaczonych do celów rytualnych - sakralnych usytuowanych na terenie Miasta. W ramach projektu Miasto zapewni montaż instalacji solarnych na 878 nieruchomościach należących do osób prywatnych. W projekcie (zgodnie z deklaracjami właścicieli nieruchomości) beneficjenci ostateczni oświadczyli, że przedmiot projektu nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto w projekcie nie będą brały udziału budynki użyteczności publicznej.

Miasto w ramach projektu będzie prowadziło działania promocyjne polegające na montażu tablic informacyjno-promocyjnych, publikacji artykułów prasowych, ponadto Miasto poniesie koszty związane z zatrudnieniem inspektorów nadzoru oraz koordynatora projektu. Miasto w celu realizacji projektu współdziała z mieszkańcami zainteresowanymi uczestniczeniem w projekcie, czyli właścicielami nieruchomości. W celu realizacji tej współpracy zostały zawarte w formie pisemnej umowy pomiędzy Miastem a właścicielami nieruchomości. Umowy ustalają wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji zestawu solarnego w budynku będącym własnością właściciela nieruchomości.

Kolektory wraz z całą instalacją będą własnością Gminy i pozostaną własnością również po montażu na nieruchomościach uczestników projektu przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą programem, końcowego wniosku o płatność z realizacji przedmiotowego projektu. Właściciele nieruchomości w umowie wyrazili zgodę na umiejscowienie urządzeń na/lub w nieruchomości i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych. Po upływie okresu trwałości projektu (5 lat) zestaw solarny zostanie przekazany na podstawie odrębnej umowy uczestnikom projektu na własność nieodpłatnie.

Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia części kosztów realizacji projektu, tj. części kosztów kwalifikowalnych zakupu i instalacji kolektorów słonecznych poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na wydzielone na potrzeby projektu konto bankowe Miasta. Zgodnie z zapisami umów zawartych z mieszkańcami (uczestniczącymi w projekcie) ich wkład w wartość projektu stanowił będzie 15% kosztów inwestycji. W projekcie kwota ta została określona w wysokości od 1000 do 1500 zł (w zależności od liczebności rodziny - wielkości zestawów solarnych), ostateczna jej wysokość zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami. Mieszkańcy dokonali pierwszej wpłaty na wydzielony rachunek w wysokości 500 zł do dnia 15 września 2013 r. pozostałą część (uzupełnienie do 15% wartości inwestycji) winni wpłacić w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy z wykonawcą w 2014 r.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy mają charakter obowiązkowy, podpisanie umowy ze strony Gminy uzależnione było od dokonania pierwszej wpłaty. Realizacja inwestycji jest uzależniona od dokonania pierwszej wpłaty przez mieszkańca, z tymi mieszkańcami podpisana była umowa i na taką ilość urządzeń solarnych został ogłoszony przetarg. Natomiast drugą część wpłaty mieszkaniec jest zobowiązany wpłacić miesiąc po podpisaniu umowy z wykonawcą zgodnie z zapisami zawartej z nim umowy. Wnioskodawca nie będzie dokonywał montażu przedmiotowej instalacji na budynkach mieszkańców, którzy nie dokonali pierwszej wpłaty.

Odnosząc się do powyższego, w pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem polegającym na tym, że faktura dokumentuje zapłatę jest faktura dokumentująca uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów, czy świadczenia usług, natomiast w pozostałych przypadkach faktura zawsze dokumentuje czynność, a nie płatność, gdyż opodatkowaniu podlega właśnie czynność.

W przedmiotowej sprawie czynnością jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańców, biorących udział w projekcie, będzie wykonanie usługi polegającej na montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną oraz w budynkach przeznaczonych do celów rytualnych - sakralnych, na poczet wykonania której Gmina pobiera określoną w umowie wpłatę, zgodnie z zawartymi z mieszkańcami umowami.

Jak wynika z wniosku, wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy mają charakter obowiązkowy, podpisanie umowy ze strony Gminy uzależnione było od dokonania pierwszej wpłaty. Realizacja inwestycji jest uzależniona od dokonania pierwszej wpłaty przez mieszkańca, z tymi mieszkańcami podpisana była umowa i na taką ilość urządzeń solarnych został ogłoszony przetarg. Natomiast drugą część wpłaty mieszkaniec jest zobowiązany wpłacić miesiąc po podpisaniu umowy z wykonawcą zgodnie z zapisami zawartej z nim umowy. Wnioskodawca nie będzie dokonywał montażu przedmiotowej instalacji na budynkach mieszkańców, którzy nie dokonali pierwszej wpłaty.

Nie można zatem uznać, że wpłaty wnoszone przez mieszkańców deklarujących uczestnictwo w projekcie pozostają „w oderwaniu” od czynności, które zostaną wykonane przez Gminę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które ma zostać wykonane przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na montaż kolektorów słonecznych oraz umowy z mieszkańcami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie 5-ciu lat od zamontowania kolektorów słonecznych.

W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczą świadczenia usługi montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną oraz w budynkach przeznaczonych do celów rytualnych – sakralnych, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowią odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 wniosku ORD-IN, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej na rachunek Gminy partycypacji uczestnika. Natomiast wniosek w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach realizowanego projektu na nieruchomościach uczestników, został rozstrzygnięty w interpretacji Nr IPTPP2/443-600/14-5/JN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.