IPTPP2/443-592/14-5/JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi po wprowadzeniu pełnej odpłatności z tytułu udostępniania świetlic wiejskich

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi po wprowadzeniu pełnej odpłatności z tytułu udostępniania świetlic wiejskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi po wprowadzeniu pełnej odpłatności z tytułu udostępniania świetlic wiejskich.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 października 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Gmina, Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina jest właścicielem budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich/domów spotkań, znajdujących się na terenie Gminy, w szczególności w miejscowościach ... (dalej: Świetlice).

Świetlice zostały udostępnione nieodpłatnie funkcjonującej na terenie Gminy samorządowej instytucji kultury, tj. G. ... (dalej: G.), celem realizacji jego zadań statutowych. G. został zarejestrowany jako podatnik VAT korzystający ze zwolnienia z tego podatku. Zgodnie ze statutem G., podstawowym jego celem jest tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr oraz wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej, koordynacja i czynne uczestnictwo w działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy, upowszechnianie czytelnictwa oraz umożliwianie korzystania z Internetu zainteresowanym mieszkańcom w celu podnoszenia ich wiedzy i kwalifikacji. G. realizuje swoje działania przede wszystkim przez organizowanie zespołowego, samorządnego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej, form indywidualnej aktywności kulturalnej oraz imprez kulturalnych.

Gmina planuje zmienić powyżej opisaną koncepcję zagospodarowania Świetlic poprzez wprowadzenie de facto pełnej odpłatności z tytułu udostępniania Świetlic. Gmina zaznaczyła, iż jej zamiarem nie jest przeniesienie posiadania przedmiotowych Świetlic.

Świetlice zatem będą udostępniane w dwojaki sposób:

 1. odpłatnie – w szczególności na rzecz korzystających w celu organizacji imprez okolicznościowych takich jak wesela, urodziny, chrzciny, jak również w celu organizacji konferencji, pokazów, szkoleń,
 2. odpłatnie – m.in. klubom sportowym oraz nauczycielom, instruktorom i trenerom prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą, jak również w celu organizacji spotkań Kół Gospodyń Wiejskich, etc., przy czym de facto „opłaty” za udostępnienie Świetlic ponosić będzie G.

Innymi słowy, Gmina będzie udostępniać Świetlice nieodpłatnie na rzecz odbiorców tego świadczenia, o których mowa w opisie sposobu B wykorzystywania Świetlic, natomiast osoba trzecia, tj. G. będzie ponosić bieżące (wybrane lub wszystkie) koszty związane z funkcjonowaniem Świetlic podczas ich udostępniania. Gmina będzie zatem obciążać G. odpowiednimi kwotami. Pobierane przez Wnioskodawcę od G. opłaty, których wysokość zasadniczo kalkulowana będzie w oparciu o poniesione koszty bieżące (wszystkie lub wybrane) niezbędne do funkcjonowania Świetlic, Gmina planuje wykazywać w składanych deklaracjach VAT i odprowadzać z tego tytułu VAT należny. Również w pozostałym zakresie, tj. w zakresie opisanego sposobu A wykorzystywania Świetlic, Wnioskodawca będzie dokumentować odpłatne udostępnianie Świetlic fakturami VAT wystawianymi na rzecz korzystających oraz wykazywać je w składanych deklaracjach VAT i odprowadzać z tego tytułu VAT należny. Opłaty pobierane z tytułu udostępniania Świetlic w opisanych powyżej sposobach A oraz B mogą się różnić.

Gmina ponosi wydatki inwestycyjne związane z budową, modernizacją i remontami Świetlic. Wydatki te stanowią wytworzenie nieruchomości, tj. wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie, jakkolwiek nie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, ale na podstawie przepisów o rachunkowości (gminy bowiem nie rozliczają podatku dochodowego). W związku z ponoszeniem wydatków w tym zakresie, Gmina otrzymuje od kontrahentów wystawione na Gminę faktury VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Przedmiotem niniejszego wniosku są wydatki inwestycyjne, jakie Gmina poniesie po wprowadzeniu nowego modelu funkcjonowania Świetlic.

W piśmie z dnia 27 października 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Świetlice wiejskie/domy spotkań, objęte zakresem pytań zadanych we wniosku ORD-IN, znajdują się w miejscowościach ....
 2. Wprowadzenie nowego modelu funkcjonowania ww. Świetlic, objętych zakresem zadanych pytań we wniosku ORD-IN, nastąpi:
  • w przypadku świetlicy znajdującej się w miejscowości ... – przed rozpoczęciem realizacji inwestycji polegającej na budowie/modernizacji/remoncie przedmiotowej świetlicy,
  • w przypadku świetlicy znajdującej się w miejscowości ... – przed rozpoczęciem realizacji inwestycji polegającej na budowie/modernizacji/remoncie przedmiotowej świetlicy,
  • w przypadku świetlicy znajdującej się w miejscowości ... – przed rozpoczęciem realizacji inwestycji polegającej na budowie/modernizacji/remoncie przedmiotowej świetlicy.
 3. Świetlice, objęte zakresem zadanych pytań we wniosku ORD-IN, po oddaniu do użytkowania po wybudowaniu, modernizacji i remontach tych Świetlic będą udostępniane wyłącznie w sposób A i B przedstawiony w poz. 68 wniosku ORD-IN, tj. Świetlice będą udostępniane tylko odpłatnie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w analizowanym przypadku Gmina będzie miała prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących wydatki inwestycyjne związane ze Świetlicami poniesione po wprowadzeniu pełnej odpłatności z tytułu udostępniania Świetlic (oznaczone jako pytanie nr 3 wniosku ORD-IN)...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących wydatki inwestycyjne związane ze Świetlicami poniesione po wprowadzeniu pełnej odpłatności z tytułu udostępniania Świetlic.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym przypadku, po wprowadzeniu przez Gminę pełnej odpłatności z tytułu udostępniania Świetlic, powyższe przesłanki będą spełnione i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących wydatki inwestycyjne związane ze Świetlicami.

W ocenie Wnioskodawcy, za bezsporny należy uznać bowiem fakt, iż ponoszone wydatki inwestycyjne dotyczące Świetlic będą bezpośrednio związane z odpłatnym udostępnianiem tych obiektów na rzecz podmiotów zewnętrznych, zarówno w przypadku, gdy Gmina będzie otrzymywała z tego tytułu opłaty bezpośrednio od usługobiorców, jak również w przypadku, gdy Gmina będzie otrzymywała z tego tytułu opłaty od osób trzecich.

Bez ich poniesienia, świadczenie przedmiotowych usług opodatkowanych VAT byłoby utrudnione, a nawet niemożliwe. Bez poniesienia wydatków na budowę Świetlic nie powstałby w ogóle przedmiot odpłatnego udostępniania. Nie sposób sobie również wyobrazić, iż Gmina mogłaby udostępniać obiekty zaniedbane, niespełniające stosownych warunków sanitarnych czy bezpieczeństwa. Zatem również wydatki ponoszone na ulepszenie Świetlic będą konieczne i ściśle związane z dokonywanymi przez Gminę czynnościami udostępniania przedmiotowych obiektów.

Ponadto Gmina podkreśliła, że stanowisko odmienne od przedstawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładowo, Gmina przytoczyła orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, iż „Prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny”.

Zdaniem Gminy nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana będzie uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych usług udostępniania Świetlic, powinna ona mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia.

Gmina zwróciła uwagę, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w interpretacjach Ministra Finansów wydawanych w podobnych stanach faktycznych dla innych gmin.

Przykładem może być interpretacja indywidualna z dnia 9 lipca 2012 r., sygn. ITPP2/443-505/12/MD, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, odnosząc się do analogicznego stanu faktycznego, potwierdził w pełni stanowisko Wnioskodawcy, iż „Przedmiotowa inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym. Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym”.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 listopada 2013 r., sygn. IPTPP1/443-582/13-9/MG, w której uznał, iż „prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi”.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. IPTPP1/443-915/11-3/MW, w której organ podatkowy stwierdził, że „Mając na uwadze powyższe należy sierdzić, że pobierane przez Gminę opłaty za odprowadzanie ścieków na podstawie umów cywilnoprawnych nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zatem przedmiotowa inwestycja będzie wykorzystywana do wykonania czynności opodatkowanych. Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym. Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym”.

Podobne wnioski wyciągnąć można z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 r., sygn. ILPP2/443-1286/11-6/EN, w której organ podatkowy stanął na stanowisku, że „W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia są spełnione, gdyż Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji inwestycji w postaci budowy targowiska z częściowym zadaszeniem oraz wydatki na jego bieżące utrzymanie (...) są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem, jak wskazano w wydanej interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-1286/11-5/EN z dnia 29 listopada 2011 r., w której stwierdzono, iż w stosunku do czynności odpłatnego udostępnienia miejsc na targowisku podmiotom zajmującym się handlem Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług (...) Zatem Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatki naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przedmiotowego targowiska oraz na jego bieżące utrzymanie”.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Gminy będzie miała ona prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących wydatki inwestycyjne związane ze Świetlicami poniesione po wprowadzeniu pełnej odpłatności z tytułu udostępniania Świetlic.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powołanych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest właścicielem budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich/domów spotkań, znajdujących się na terenie Gminy w miejscowościach ... (dalej: Świetlice). Świetlice zostały udostępnione nieodpłatnie funkcjonującej na terenie Gminy samorządowej instytucji kultury, tj. G. (dalej: G.), celem realizacji jego zadań statutowych. G. został zarejestrowany jako podatnik VAT korzystający ze zwolnienia z tego podatku. Zgodnie ze statutem G., podstawowym jego celem jest tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr oraz wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie wiedzy o kulturze, koordynacja i czynne uczestnictwo w działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy, upowszechnianie czytelnictwa oraz umożliwianie korzystania z Internetu zainteresowanym mieszkańcom w celu podnoszenia ich wiedzy i kwalifikacji. G. realizuje swoje działania przede wszystkim przez organizowanie zespołowego, samorządnego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej, form indywidualnej aktywności kulturalnej oraz imprez kulturalnych. Gmina planuje zmienić powyżej opisaną koncepcję zagospodarowania Świetlic poprzez wprowadzenie de facto pełnej odpłatności z tytułu udostępniania Świetlic. Gmina zaznaczyła, iż jej zamiarem nie jest przeniesienie posiadania przedmiotowych Świetlic.

Świetlice zatem będą udostępniane w dwojaki sposób:

 1. odpłatnie – w szczególności na rzecz korzystających w celu organizacji imprez okolicznościowych takich jak wesela, urodziny, chrzciny, jak również w celu organizacji konferencji, pokazów, szkoleń,
 2. odpłatnie – m.in. klubom sportowym oraz nauczycielom, instruktorom i trenerom prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą, jak również w celu organizacji spotkań Kół Gospodyń Wiejskich, etc., przy czym de facto „opłaty” za udostępnienie Świetlic ponosić będzie G.

Innymi słowy, Gmina będzie udostępniać Świetlice nieodpłatnie na rzecz odbiorców tego świadczenia, o których mowa w opisie sposobu B wykorzystywania Świetlic, natomiast osoba trzecia, tj. G. będzie ponosić bieżące (wybrane lub wszystkie) koszty związane z funkcjonowaniem Świetlic podczas ich udostępniania. Gmina będzie zatem obciążać G. odpowiednimi kwotami. Pobierane przez Wnioskodawcę od G. opłaty, których wysokość zasadniczo kalkulowana będzie w oparciu o poniesione koszty bieżące (wszystkie lub wybrane) niezbędne do funkcjonowania Świetlic, Gmina planuje wykazywać w składanych deklaracjach VAT i odprowadzać z tego tytułu VAT należny. Również w pozostałym zakresie, tj. w zakresie opisanego sposobu A wykorzystywania Świetlic, Wnioskodawca będzie dokumentować odpłatne udostępnianie Świetlic fakturami VAT wystawianymi na rzecz korzystających oraz wykazywać je w składanych deklaracjach VAT i odprowadzać z tego tytułu VAT należny. Opłaty pobierane z tytułu udostępniania Świetlic w opisanych powyżej sposobach A oraz B mogą się różnić.

Gmina ponosi wydatki inwestycyjne związane z budową, modernizacją i remontami Świetlic. Wydatki te stanowią wytworzenie nieruchomości, tj. wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie, jakkolwiek nie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, ale na podstawie przepisów o rachunkowości (gminy bowiem nie rozliczają podatku dochodowego). W związku z ponoszeniem wydatków w tym zakresie, Gmina otrzymuje od kontrahentów wystawione na Gminę faktury VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Przedmiotem niniejszego wniosku są wydatki inwestycyjne, jakie Gmina poniesie po wprowadzeniu nowego modelu funkcjonowania Świetlic.

Wprowadzenie nowego modelu funkcjonowania Świetlic, tj. świetlic znajdujących się w miejscowościach: ..., nastąpi przed rozpoczęciem realizacji inwestycji polegającej na budowie/modernizacji/remoncie przedmiotowej świetlicy. Świetlice, objęte zakresem zadanych pytań we wniosku ORD-IN, po oddaniu do użytkowania po wybudowaniu, modernizacji i remontach tych Świetlic będą udostępniane wyłącznie w sposób A i B przedstawiony w poz. 68 wniosku ORD-IN, tj. Świetlice będą udostępniane tylko odpłatnie.

W tym miejscu należy wskazać, że w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP2/443-592/14-4/JS tut. Organ uznał, że zarówno czynności udostępniania Świetlic w opisany sposób A, z tytułu których Gmina będzie pobierać opłaty bezpośrednio od korzystających ze Świetlic, jak również czynności udostępniania Świetlic, o których mowa w opisanym sposobie B, z tytułu których Gmina będzie pobierać opłaty od G., będą stanowić świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od podatku VAT.

W konsekwencji, mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – wydatki ponoszone na budowę, modernizację i remont Świetlic związane będą z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca, będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszonymi ww. wydatkami, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy.

Reasumując, Gmina będąca czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, będzie miała prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne związane ze Świetlicami poniesione po wprowadzeniu pełnej odpłatności z tytułu udostępniania Świetlic, ponieważ wydatki te będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi po wprowadzeniu pełnej odpłatności z tytułu udostępniania świetlic wiejskich. Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich, został rozpatrzony interpretacją indywidualną Nr IPTPP2/443-592/14-4/JS.

Końcowo nadmienia się, iż w związku z okolicznością, że tut. Organ wydał interpretacje indywidualne: Nr IPTPP2/443-592/14-4/JS i Nr IPTPP2/443-592/14-5/JS, dotyczące trzech zdarzeń przyszłych, natomiast opłatę wniesiono w wysokości 160 zł, zatem kwota 40 zł, wniesiona na podstawie art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, przez Wnioskodawcę w dniu 31 lipca 2014 r., stanowi nadpłatę i będzie zwrócona na adres wskazany w części D.2 wniosku ORD-IN, zgodnie z art. 14f § 2a ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.