IPTPP1/4512-607/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentających ponoszone wydatki w związku z realizacją projektu w części dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej i modernizacji ujęcia wody oddanych w dzierżawę.
IPTPP1/4512-607/15-4/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. dzierżawa
 3. gmina
 4. kanalizacja
 5. podatnik
 6. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 01 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentających ponoszone wydatki w związku z realizacją projektu pn. „...” w części dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej i modernizacji ujęcia wody oddanych w dzierżawę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentających ponoszone wydatki w związku z realizacją projektu pn. „...” w części dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentających ponoszone wydatki w związku z realizacją projektu pn. „...” w części dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej i modernizacji ujęcia wody oddanych w dzierżawę.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego oraz wskazania przedmiotu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ...jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym się z podatku z tytułu umów cywilno-prawnych, umów najmu, dzierżawy, oczyszczania ścieków.

Gmina ...złoży wniosek o dofinansowanie projektu pn. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji ...w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Niniejsza inwestycja będzie polegała na budowie i modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej, która należy do zadań gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) obejmujących sprawy wodociągowe i zaopatrzenia w wodę, kanalizację itd.

Jednocześnie złożenie wniosku jest początkiem ponoszenia kosztów związanych z inwestycją od obecnego roku, np. sporządzania koncepcji, kosztorysów, projektów technicznych, natomiast same prace budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej w 2017 roku. Z tego tytułu Gmina już na etapie składania wniosku o dofinansowanie zobowiązana jest do oświadczenia czy ma lub nie ma prawa do odliczenie podatku od towarów i usług zapłaconego w związku z przyszłą inwestycją.

W ramach ww. projektu w części dotyczącej gospodarki ściekowej Gmina administruje oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną na terenie Gminy, wystawia faktury VAT i uiszcza należny od świadczonych usług podatek VAT. Po zakończonej inwestycji Gmina nie dokona przekazania rozbudowanej sieci kanalizacyjnej żadnemu podmiotowi, będzie sama dalej administrowała siecią kanalizacyjną, wystawiała faktury i uiszczała należny podatek.

Natomiast w części dotyczącej gospodarki wodnej na chwilę obecną Gmina nie prowadzi samodzielnie czynności podlegającej na opodatkowaniu podatkiem VAT w zakresie wykonywania zadań własnych (zbiorowego zaopatrzenia w wodę) w wyniku, którego następuje sprzedaż opodatkowania wody. Jednak po dokonaniu prac związanych z budową sieci wodociągowej i modernizacją ujęcia wody zostaną one przekazane w użyczenie obcemu Zakładowi Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w... Od momentu przekazania Gmina będzie świadczyła usługi dzierżawy wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury wodociągowej, będzie wystawiała faktury VAT, które będą ujmowane w rejestrze sprzedaży.

Całą wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenie powyższych usług tj. opłatą za ścieki i opłatą za dzierżawę Gmina będzie wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

Gmina realizuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zadania własne gminy dotyczące zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).

Gmina jest właścicielem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy.... Gmina w przeszłości, ponosiła wydatki inwestycyjne na budowę infrastruktury wodnociągowej oddanej do użytkowania w 2002 r. oraz kanalizacyjnej, którą sama nadal zarządza.

Obecnie Gmina jest właścicielem istniejącej sieci kanalizacyjnej, którą wykorzystuje do własnej działalności gospodarczej - świadczy usługi odprowadzania ścieków. Usługi w powyższym zakresie są traktowane jako czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem. W związku z tym, Gmina dokumentuje świadczenie wskazanych usług fakturami VAT, a podatek VAT należny wynikający z wystawionych faktur jest wykazywany w rejestrach VAT i deklaracjach VAT.

Gmina jest również właścicielem istniejącej sieci wodociągowej, którą użytkuje Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w ...od 2002 roku nieodpłatnie na podstawie umowy z dnia 04 października 2002 r. Do zakresu przedmiotowego działalności Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego należy: wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, tj. utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie zrzeszonych gmin (pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody).

W umowie Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego zobowiązał się do:

 • obsługi - eksploatacji podstawowej, tj. utrzymania urządzeń wodociągowych,
 • usuwania awarii urządzeń wodociągowych,
 • wykonywania robót modernizacyjno-inwestycyjnych na koszt i zlecenie właściciela urządzeń.

Projekt „...” dotyczy obszaru Gminy ...i przyczynia się do wypełnienia luki w istniejącej infrastrukturze, ponieważ w ramach projektu zostaną wybudowane nowe odcinki sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. Dodatkowo w zakresie istniejącej infrastruktury wodociągowej przewidziano modernizację ujęcia wody.

W ramach projektu wyodrębniono dwa zadania dotyczące:

 1. gospodarki wodnej - rozbudowa sieci wodociągowej (budowa nowego odcinka, który zostanie na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy w całości przekazany na rzecz Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w ...) i modernizacja ujęcia wody użytkowanego od 2002 r. przez Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w ...na podstawie nieodpłatnej umowy zawartej w dniu 04 października 2002 r. Gmina dotychczas nie ponosiła wydatków na ulepszenie sieci wodociągowej ani żadnych innych wydatków związanych z jej eksploatacją. Planowana wartość nakładów na ujęcie wody wynosi około 2 500 000 zł.
 2. gospodarki ściekowej - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (budowa nowego odcinka), którą użytkuje Gmina i która służy prowadzeniu jej działalności gospodarczej.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie infrastruktura wodno-ściekowa wymieniona w ww. pkt 1 i 2, która będzie oddana do użytkowania (budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) w roku 2018 oraz nakłady na modernizację ujęcia wody.

Realizacja obydwu zadań (rozbudowa i modernizacja) zostanie rozpoczęta w 2017 r. Termin zakończenia projektu to – 2018 r.

Wraz z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań, Gmina udostępni do eksploatacji wybudowaną infrastrukturę wodną na rzecz Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w..., w celu świadczenia odpłatnych usług zbiorowego dostarczania wody na rzecz mieszkańców Gminy.

W dniu 04 stycznia 2016 r. zawarto porozumienie regulujące przyszłe zasady przekazania odpłatnego budowanej i modernizowanej sieci wodnej z Zakładem Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w..., które poprzedza zawarcie planowanej umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po zakończeniu projektu (odbiorze wykonanych prac).

Ponadto podstawą prawną odpłatnego przekazania do eksploatacji powstałych sieci wodociągowych jest statut Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w ...wprowadzony Uchwałą Rady Gminy ...z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w ... oraz Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w ...z dnia 11 października 2012 roku NRVIII/23/2012 w sprawie uchwalenia statutu Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w....

Od chwili nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu oraz rozpoczęcia budowy i modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej Gmina będzie działała jako podatnik VAT. Potwierdza to już obecne rozliczanie podatku należnego przez Gminę z tytułu świadczenia usług odprowadzania ścieków, a rozbudowa sieci kanalizacyjnej spowoduje tylko zwiększenie ich zakresu. Powyższa infrastruktura zostanie rozbudowana i wykorzystywana (łącznie z istniejącą siecią kanalizacyjną) do czynności opodatkowanych - świadczenia usług odprowadzania ścieków przez Gminę.

Natomiast rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja ujęcia wody, wobec faktu ich odpłatnego wydzierżawienia, także będą służyły opodatkowanej działalności Gminy. Potwierdza to zawarte porozumienie z dnia 04 stycznia 2016 r.

Przy realizacji obu zadań Gmina wykonywać będzie czynności cywilnoprawne (usługi) i w tym zakresie będzie podatnikiem podatku VAT, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu Gmina zamierza wykorzystywać sieć wodno-ściekową dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Gmina nie zamierza wykorzystać sieci wodno-ściekowej na cele inne niż działalność gospodarcza.

W trakcie realizacji inwestycji faktury za wykonanie robót budowlanych (dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanym projektem) wystawiane będą na Gminę....

Zakupione towary i usługi w ramach realizacji obu zadań służyć będą następującym czynnościom:

 • gospodarki kanalizacyjnej - czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT,
 • gospodarki wodnej - czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W momencie rozpoczęcia inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacji ujęcia wody zamiarem Gminy ...będzie wykorzystywanie ich do czynności opodatkowanych.

Po zakończeniu Projektu, Gmina wydzierżawi infrastrukturę objętą Projektem odrębnemu podmiotowi, który będzie wykorzystywać wydzierżawione mienie do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Odpłatne wydzierżawienie infrastruktury będzie czynnością cywilnoprawną, od której odprowadzany będzie podatek należny. Gmina podpisała porozumienie dotyczące dzierżawy infrastruktury wodnej z Zakładem Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w .... Zdaniem Gminy, w związku z zamiarem wydzierżawienia, Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT związanego z realizacją inwestycji.

Gmina będzie występowała w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność - jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ustawy - będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Gmina przekaże odpłatnie - w ramach umowy dzierżawy sieć wodociągową na rzecz Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w P... NIP .... Przedmiotem dzierżawy będzie całość wybudowanego odcinka sieci wodociągowej oraz całość nakładów na modernizację ujęcia wody.

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku komunalnego z siedzibą w ...jest samorządową jednostką organizacyjną - zakładem budżetowym Związku Gmin. Został utworzony przez posiadający osobowość prawną Międzygminny Związek Komunalny z siedzibą w.... Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego jest odrębnym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w wyżej opisanym zdarzeniu przyszłym dotyczącym gospodarki wodnej Gmina..., jako zarejestrowany podatnik od towarów i usług jest i będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentających ponoszone wydatki, związane z realizowaną inwestycją, będącą przedmiotem dzierżawy...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ustawodawca przewidział dwa warunki, których łączne spełnienie uprawnia do skorzystania z prawa do odliczenia:

 • towary lub usługi zostaną nabyte przez podatnika VAT,
 • zakupy pozostaną w bezspornym związku z czynnościami opodatkowanymi.

W przypadku budowy i modernizacji infrastruktury dotyczącej gospodarki wodnej nabyte towary i usługi pozostaną w związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. Czynności te stanowić będą zawarte przez Gminę umowy dzierżawy z odrębnym podatnikiem VAT - ZUWMZK. Z tytułu dzierżawy Gmina jest podatnikiem VAT, gdyż świadczenia wykonywane są na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Gminą a Związkiem.

Gmina dokonywać będzie odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT

Gminie przysługiwać będzie również prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci kanalizacyjnej, ponieważ zakupy te służyć będą czynnościom opodatkowanym z tytułu świadczenia usług odprowadzenia ścieków.

W obu przypadkach, w zakresie zakupów dotyczących projektu, Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w obu przypadkach poniesione wydatki inwestycyjne pozostaną w związku z czynnościami opodatkowanymi. Gmina będzie wykorzystywać przedmiotową infrastrukturę do świadczenia usług odpłatnych (odprowadzania ścieków oraz dzierżawy), czyli sprzedaży opodatkowanej.

W opisie stanu faktycznego we wniosku nieprecyzyjnie opisano czynności wskazane jako administrowanie przez Gminę siecią kanalizacyjną - przez które należy rozumieć świadczenie usług polegających na odprowadzaniu ścieków przez Gminę przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT. W tym zakresie Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT, wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W związku z powyższym, infrastruktura wykorzystywana będzie przez Gminę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy). W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, obejmują sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Zatem, jeżeli ustawodawca określi konkretne zadanie jako obowiązkowe, to wówczas na gminie (jej organach) ciąży obowiązek ich wykonania, a obywatelowi przysługuje z tego tytułu określone roszczenie. Zapis, iż ustawy zawierają ustalenia, które zadania należą do obligatoryjnych zadań gminy, ma doniosłe konsekwencje prawne. Oznacza to, że obarczyć gminy zadaniem obowiązkowym nie może żaden inny akt prawny, decyzja administracyjna czy wyrok sądowy, a tym bardziej umowa cywilnoprawna. Przeciw takim działaniom gminie służy ochrona, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiący, że samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 64 ust. 1 powołanej ustawy – w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związek międzygminny może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a.

Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin (ust. 2 ww. przepisu).

Na mocy art. 64 ust. 3 wskazanej ustawy - prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

Jak stanowi art. 65 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy, związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek posiada osobowość prawną.

Stosownie do art. 67 ust. 1 ww. ustawy, utworzenie związku oraz przystąpienie gminy do związku wymagają przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady odpowiednio przez rady zainteresowanych gmin albo radę zainteresowanej gminy.

W świetle ww. art. 64 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, celem powołania związku międzygminnego jest przekazanie temu podmiotowi do realizacji ciążących na gminach uczestniczących w tym związku zadań własnych. Prawa i obowiązki gmin uczestników w zakresie wykonywania zadań publicznych przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu, który jest podstawowym aktem regulującym całość zagadnień związanych z danym związkiem. Z tą też chwilą zadania własne gmin uczestników przekazane związkowi stają się jego zadaniami, wykonywane są w jego imieniu i we własnym zakresie. Zatem, dopóki gmina jest uczestnikiem związku międzygminnego, jej zadania stają się zadaniami własnymi związku. Związek staje się podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do realizacji przekazanych mu przez gminy zadań publicznych, równocześnie gmina traci uprawnienie do wykonywania zadań publicznych w takim zakresie, w jakim wykonuje je związek.

Jak wynika z opisu sprawy Gmina zamierza realizować inwestycję polegającą na budowie i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, której celem będzie m.in. rozbudowa sieci wodociągowej (budowa nowego odcinka) i modernizacja ujęcia wody. Realizacja obydwu zadań (rozbudowa i modernizacja) zostanie rozpoczęta w 2017 r., termin zakończenia to 2018 r. Rozpoczynając budowę i modernizację sieci Gmina będzie działała jako podatnik VAT. Gmina udostępni do eksploatacji wybudowaną infrastrukturę wodną na rzecz Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego, w celu świadczenia odpłatnych usług zbiorowego dostarczania wody na rzecz mieszkańców Gminy. Gmina przekaże odpłatnie - w ramach umowy dzierżawy sieć wodociągową na rzecz Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego. Przedmiotem dzierżawy będzie całość wybudowanego odcinka sieci wodociągowej oraz całość nakładów na modernizację ujęcia wody. W dniu 04 stycznia 2016 r. zawarto porozumienie regulujące przyszłe zasady przekazania odpłatnego budowanej i modernizowanej sieci wodnej z ZUWMZK, które poprzedza zawarcie planowanej umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po zakończeniu projektu (odbiorze wykonanych prac). W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, iż w momencie rozpoczęcia inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacji ujęcia wody zamiarem Gminy ...będzie wykorzystywanie ich do czynności opodatkowanych. Zakupione towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji służyć będą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak stanowi art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

W myśl natomiast § 2 powołanego przepisu, czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Należy zauważyć, że umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową, nakładającą na strony tej umowy określone przepisami obowiązki. Tak więc oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy dzierżawy związane jest ze wzajemnym świadczeniem dzierżawcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie nieruchomości przez jej dzierżawcę.

Zatem cywilnoprawna umowa dzierżawy będąca czynnością odpłatną stanowi, stosownie do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a Wnioskodawca w związku z tą czynnością występuje w charakterze podatnika podatku VAT.

Tym samym stwierdzić należy, iż w odniesieniu do zakupów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji znajdzie zastosowanie cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wobec powyższego, należy wskazać, iż na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (dzierżawa sieci wodociągowej), Wnioskodawcy będącemu czynnym podatnikiem podatku VAT, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentających ponoszone wydatki w związku z realizacją projektu pn. „...” w części dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej i modernizacji ujęcia wody oddanej w dzierżawę, pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentających ponoszone wydatki w związku z realizacją projektu pn. „..” w części dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej i modernizacji ujęcia wody oddanych w dzierżawę. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.