IPTPP1/4512-527/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Uznanie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków za usługę podlegającą opodatkowaniu oraz stawka podatku dla kompleksowej usługi oczyszczania ścieków,
IPTPP1/4512-527/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. gmina
 3. oczyszczalnia ścieków
 4. stawka
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków za usługę podlegającą opodatkowaniu,
 • stawki podatku dla kompleksowej usługi oczyszczania ścieków
  jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków za usługę podlegającą opodatkowaniu,
 • stawki podatku dla kompleksowej usługi oczyszczania ścieków,
 • określenia podstawy opodatkowania,
 • prawa do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakupy związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • prawa do korekty rozliczeń podatku VAT.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca zrealizował inwestycję, w ramach której wybudowane zostały na terenie Gminy przydomowe oczyszczalnie ścieków („Inwestycja”). Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków („POŚ”) miała miejsce w latach 2012-2014. W analizowanym okresie Gmina oddawała również wbudowane POŚ do korzystania Mieszkańcom. Z tytułu realizacji Inwestycji Gmina otrzymała faktury zakupowe dokumentujące wykonanie Inwestycji w latach 2012-2014. Wskazane faktury zakupowe wystawione zostały na Gminę i zawierają NIP Gminy. Wnioskodawca nie odliczył dotychczas VAT z wskazanych faktur zakupowych.

Inwestycja została w części dofinansowana z środków unijnych, tj. środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na mocy umowy o dofinansowanie zawartej między Gminą i Samorządem Województwa. Zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr xxx z 22 grudnia 2011 r. Gmina zobowiązała się do realizacji operacji pod nazwą Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Wskazana umowa o dofinansowanie, której stroną jest Wnioskodawca przewiduje m.in. że Gmina jest zasadniczo zobowiązana do zachowania własności i posiadania POŚ przez okres 5 lat od dnia przyznania dofinansowania.

Funkcjonowanie POŚ oparte jest na tzw. technologii osadu czynnego. Zastosowane rozwiązania (m.in. odpowiedni obieg ścieków oraz proces napowietrzania) skutkują powstaniem w masie gromadzonych w POŚ ścieków odpowiednich bakterii rozkładających związki organiczne, co docelowo pozwala na oddzielenie ścieków oczyszczonych od osadu. Tak oczyszczone ścieki spełniają odpowiednie normy i mogą być odprowadzane do zbiorników naturalnych lub do gleby. Z kolei osad pozostaje w POŚ będąc wykorzystywany dalej w procesie oczyszczania (osad czynny) lub podlegając magazynowaniu (osad nadmierny), a następnie zostaje wywieziony z POŚ do zakładu unieszkodliwiania. POŚ składają się z wykonanego z tworzywa sztucznego zbiornika, systemu rur, filtrów, zaworów, pomp, szafy sterowniczej i innego osprzętu. Są one każdorazowo zamontowane na działce (wkopane w ziemię), w bezpośredniej bliskości budynku i podłączone do jego wewnętrznej instalacji sanitarnej.

W związku z realizacją Inwestycji, przed rozpoczęciem budowy POŚ Gmina podpisała z właścicielami nieruchomości, na których POŚ zostały wybudowane, będącymi mieszkańcami Gminy („Mieszkańcy”), umowy cywilnoprawne („Umowy z Mieszkańcami”). Zgodnie z pierwotnym brzmieniem Umów z Mieszkańcami Gmina zobowiązała się do zrealizowania zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy ”, a po wybudowaniu każde POŚ stanowiło własność Gminy. Umowa z Mieszkańcami w pierwotnym kształcie przewiduje również, iż Gmina użyczy Mieszkańcowi wybudowaną POŚ na okres dwudziestu trzech lat od dnia jej przekazania. W tym celu Wnioskodawca miał zawrzeć z Mieszkańcami stosowne umowy użyczenia POŚ po podpisaniu protokołu odbioru POŚ. Zgodnie z założeniami po wskazanym okresie dwudziestu trzech lat POŚ miała się co do zasady stać własnością Mieszkańca (na jego wniosek).

Jednocześnie na podstawie Umów z Mieszkańcami Gmina pobrała od Mieszkańców środki finansowe, które zostały wykorzystane przez Wnioskodawcę na pokrycie części kosztów budowania POŚ. W tym zakresie zgodnie z pierwotnym brzmieniem Umów z Mieszkańcami Mieszkaniec poniesie z tytułu kosztów poniesionych przy instalacji POŚ montowanej w jego gospodarstwie, 20% kosztów inwestycji brutto. Jednocześnie w świetle Umowy z Mieszkańcami w pierwotnym brzmieniu Mieszkaniec miał wpłacić powyższą kwotę jednorazowo na konto bankowe Gminy do daty określonej w danej Umowie z Mieszkańcem tytułem odpłatności za POŚ. W przypadku braku wpłaty przez Mieszkańca powyższych środków finansowych Gmina miała prawo odstąpić od Umowy z Mieszkańcem i obciążyć Mieszkańca kosztami dokumentacji technicznej. W tym względzie w praktyce Gmina najpierw podpisywała Umowę z Mieszkańcem, następnie otrzymywała na konto wskazane środki finansowe od Mieszkańca i dopiero po spełnieniu tych dwóch warunków następowała budowa POŚ na danej nieruchomości. W związku z powyższymi postanowieniami Umów z Mieszkańcami oraz przyjętą praktyką dokonanie płatności środków finansowych przez Mieszkańca było warunkiem koniecznym wykonania przez Gminę POŚ i przekazania mu jej do korzystania.

Należy wskazać, iż ostatecznie umowy użyczenia POŚ nie zostały zawarte, ale Mieszkańcy korzystają z należących do Gminy POŚ od momentu zakończenia ich realizacji, tj. POŚ są wykorzystywane do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw Mieszkańców.

Wskazany sposób wykorzystania POŚ odzwierciedla ustalenia Wnioskodawcy i Mieszkańców dokonane przed rozpoczęciem Inwestycji i jest zgodny z przeznaczeniem POŚ. Zgodnie z założeniami realizacji Inwestycji od początku POŚ miały zostać przekazane Mieszkańcom do korzystania.

W chwili obecnej, w celu sformalizowania i doprecyzowania wzajemnych praw i obowiązków związanych z korzystaniem z POŚ Gmina planuje podpisać z Mieszkańcami aneksy do Umów z Mieszkańcami („Aneksy”). Aneksy mają za zadanie potwierdzać w szczególności zakres świadczeń wykonywanych na rzecz Mieszkańców przez Gminę, charakter opłat wniesionych przez Mieszkańców, zakres obowiązków Mieszkańców dotyczących użytkowania POŚ oraz prawo posiadania oraz własności POŚ. W praktyce zapisy Aneksów będą odzwierciedlać faktyczny sposób funkcjonowania POŚ od momentu ich oddania do użytkowania Mieszkańcom. Ponadto, na mocy Aneksów skróceniu ulegnie okres, po którym POŚ staną się własnością Mieszkańców (poprzez ich sprzedaż przez Gminę na rzecz Mieszkańców).

Stosownie do treści Umów z Mieszkańcami uwzględniającej brzmienie Aneksów (czyli Umów z Mieszkańcami w finalnym brzmieniu) Wnioskodawca „zobowiązuje się świadczyć przez czas oznaczony wobec Właściciela (Mieszkańca - przypis Gminy) za uzgodnionym przez Strony (Gminę i Mieszkańca - przypis Gminy) wynagrodzeniem kompleksową usługę oczyszczania ścieków”. W skład tej usługi wchodzi:

 • montaż POŚ na nieruchomości stanowiącej własność danego Mieszkańca,
 • udostępnienie Mieszkańcowi POŚ do korzystania przez 5 lat od dnia odbioru technicznego urządzenia,
 • zapewnienie niezbędnych napraw i konserwacji urządzeń wchodzących w skład POŚ przez okres 5 lat od odbioru technicznego POŚ w ramach serwisu gwarancyjnego udzielonego Gminie przez wykonawcę POŚ,
 • okresowe monitorowanie wykonywanej we własnym zakresie przez Mieszkańca bieżącej obsługi POŚ.

Stosownie do postanowień Umowy z Mieszkańcami w finalnym brzmieniu, zakres usługi świadczonej przez Gminę nie obejmuje bieżącej obsługi POŚ, w tym okresowego wywozu powstałych w zbiornikach osadów, które to czynności Mieszkaniec jest zobowiązany do wykonywania we własnym zakresie zgodnie z przeznaczeniem POŚ oraz instrukcją jej obsługi i korzystania. W świetle Umów z Mieszkańcami w finalnym brzmieniu Mieszkaniec jest upoważniony do realizowania tych czynności za pośrednictwem osób trzecich.

Stosownie do Umów z Mieszkańcami w finalnym brzmieniu, Gmina i Mieszkańcy potwierdzają, iż kwota wynagrodzenia za świadczenie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków w okresie jej świadczenia wynosi, w zależności od zawartej Umowy z Mieszkańcem, od 1.478,86 zł do 7.830,44 zł brutto, w tym VAT, przy czym uznaje się, że zapłata miała zostać dokonana przez Mieszkańca jednorazowo do daty wskazanej w Umowie z Mieszkańcem. W tym względzie, z tytułu świadczenia kompleksowej usługi oczyszczania ścieków Wnioskodawca nie pobrał ani nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat poza powyżej wskazanym wynagrodzeniem.

Umowy z Mieszkańcami w finalnym brzmieniu doprecyzowują również postanowienia dotyczące prawa posiadania i własności POŚ w świetle przewidzianego w umowie o dofinansowanie, zawartej przez Wnioskodawcę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, warunku zobowiązania do zachowania przez Gminę własności i posiadania POŚ przez okres 5 lat od dnia przyznania dofinansowania. W związku z tym stosownie do Umów z Mieszkańcami w finalnym brzmieniu POŚ jest własnością Gminy przez cały okres obowiązywania tych umów, prawo do rozporządzania POŚ przysługuje Gminie i Wnioskodawca jest jedynym posiadaczem POŚ. Tym samym, Mieszkańcy nie są uprawnieni do rozporządzania POŚ prawnie i faktycznie. Jednocześnie, zgodnie z Umowami z Mieszkańcami w finalnym brzmieniu Gmina sprzeda na rzecz Mieszkańców POŚ po upływie okresu świadczenia kompleksowej usługi oczyszczania ścieków.

W świetle postanowień Umów z Mieszkańcami, wiązka świadczeń, do których zobowiązany jest Wnioskodawca na mocy tych umów traktowana jest jako jedno świadczenie (kompleksowa usługa oczyszczania ścieków), za które pobierane jest jedna opłata (wynagrodzenie pobrane zasadniczo przed rozpoczęciem montażu POŚ).

W tym względzie Gmina wystąpiła również do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi z wnioskiem o potwierdzenie klasyfikacji statystycznej wykonywanych przez Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2008 r., Nr 207, poz. 1293 ze zm.) („PKWiU z 2008 r.”). Do dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację Gmina nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie klasyfikacji, lecz w ocenie Gminy usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowania 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od października 2013 r. Wcześniej tj. przed wskazanym terminem czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd Gminy, który posiadał własny NIP (odrębny od NIP Gminy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wykonywana przez Wnioskodawcę na mocy Umów z Mieszkańcami kompleksowa usługa oczyszczania ścieków, obejmująca świadczenia opisane w stanie faktycznym stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT...
 2. Czy do świadczonej przez Wnioskodawcę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków ma zastosowanie 8% stawka VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wykonywana przez Wnioskodawcę na mocy Umów z Mieszkańcami kompleksowa usługa oczyszczania ścieków, obejmująca świadczenia opisane w stanie faktycznym, stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast według art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji oraz świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyżej powołanych przepisów, aby stwierdzić, iż wykonywana przez Wnioskodawcę na mocy Umów z Mieszkańcami kompleksowa usługa oczyszczania ścieków stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT muszą zostać spełnione dwie przesłanki (i) kompleksowa usługa oczyszczania ścieków świadczona przez Gminę stanowi odpłatne świadczenie usług oraz (ii) Gmina, w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi oczyszczania ścieków występuje jako podatnik VAT.

W świetle powyższego, odnosząc się do pierwszej przesłanki należy podkreślić, iż kompleksowa usługa oczyszczania ścieków nie może zostać zaklasyfikowana jako dostawa towarów, ponieważ na podstawie Umów z Mieszkańcami nie dochodzi do przeniesienia własności lub posiadania POŚ na rzecz Mieszańców. W tym zakresie, jak zostało wskazane w stanie faktycznym, na mocy Umów z Mieszkańcami w finalnym brzmieniu Mieszkańcy nie są uprawnieni do rozporządzania POŚ prawnie i faktycznie, co oznacza, iż nie przechodzi na nich prawo do rozporządzania POŚ w rozumieniu ustawy o VAT. Tym samym, kompleksowa usługa oczyszczania ścieków nie stanowi dostawy towarów na gruncie VAT.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę, iż na mocy Umowy z Mieszkańcami Wnioskodawca realizuje na rzecz Mieszkańców określone w stanie faktycznym świadczenia mające na celu oczyszczenie ścieków pochodzących z gospodarstw tych Mieszkańców, następuje w analizowanym przypadku świadczenie usług ze strony Gminy.

Jednocześnie, należy zauważyć, iż świadczonej przez Gminę usłudze odpowiada określone wynagrodzenie, do którego zapłaty zobowiązany jest Mieszkaniec. W tym zakresie obowiązek zapłaty wynagrodzenia był przewidziany w Umowach z Mieszkańcami w ich pierwotnym brzmieniu tj. Mieszańcy byli zobowiązani do wpłaty na rzecz Wnioskodawcy określonej kwoty pieniężnej. Należy zauważyć, iż jak zostało wskazane w stanie faktycznym bez dokonania wpłaty nie doszłoby do zamontowania POŚ na nieruchomości danego Mieszkańca i udostępnienia jej Mieszkańcowi do korzystania. Ponadto, po doprecyzowaniu przez Gminę i Mieszkańców postanowień zawartych umów charakter wpłat dokonanych przez Mieszkańca jako wynagrodzenia za świadczenie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków wynika wprost z Umów z Mieszkańcami.

W związku z powyższym, Gmina na mocy Umów z Mieszkańcami dokonuje odpłatnego świadczenia usług. Tym samym, pierwsza ze wskazanych powyżej przesłanek została spełniona.

W odniesieniu do drugiej z wymienionych przesłanek należy zauważyć, iż Gmina świadczy odpłatnie usługi na podstawie Umów z Mieszkańcami, które są umowami cywilnoprawnymi.

Oznacza to, iż nie ma w analizowanym przypadku zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT i tym samym Gmina w związku ze świadczeniem usług na rzecz Mieszkańców występuje jako podatnik VAT. Konsekwentnie, również druga z wymienionych przesłanek jest spełniona.

Podsumowując, ponieważ na podstawie Umów z Mieszkańcami Gmina świadczy odpłatnie usługę i występuje przy tym jako podatnik VAT, wykonywana przez Wnioskodawcę na mocy Umów z Mieszkańcami kompleksowa usługa oczyszczania ścieków obejmująca świadczenia opisane w stanie faktycznym, stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT.

Ad. 2

Zdaniem Gminy do świadczonej przez Wnioskodawcę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków ma zastosowanie 8% stawka VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, aby określić, czy do świadczonej przez Gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków ma zastosowanie 8% stawka VAT należy przeanalizować czy świadczona przez Wnioskodawcę kompleksowa usługa oczyszczania ścieków stanowi świadczenie złożone na gruncie VAT i jeżeli tak, to czy usługa oczyszczania ścieków jest świadczeniem głównym w ramach tego świadczenia.

Kompleksowa usługa oczyszczania ścieków jako świadczenie złożone

Na wstępie należy wskazać, iż pojęcie świadczeń złożonych nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT. Definicja tego pojęcia została wykształcona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wydawanych orzeczeniach. W tym względzie w ocenie TSUE na gruncie VAT co do zasady każde świadczenie powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jeżeli natomiast dwa lub więcej świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie (tzw. świadczenie złożone) do celów stosowania VAT (zob. m.in. wyrok TSUE w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringer BV i OY Bank NV z 27 października 2005 r. oraz w sprawie C-349/96 Card Protection Ltd (CPP) z 22 lutego 1999 r.).

W związku z powyższym świadczenie złożone występuje na gruncie VAT w przypadku, gdy podatnik dokonuje na rzecz konsumenta szereg czynności, które są ze sobą tak ściśle powiązane, iż w aspekcie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Uwzględniając powyższe uwagi, w ocenie Wnioskodawcy kompleksowa usługa oczyszczania ścieków świadczona na rzecz Mieszkańców przez Gminę spełnia definicję świadczenia złożonego, ponieważ poszczególne czynności w ramach tej usługi są ze sobą nierozerwalnie związane i obiektywnie tworzą one jedną całość w aspekcie gospodarczym, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Poniżej Gmina przedstawia szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż aby Gmina mogła świadczyć usługę oczyszczania ścieków, konieczne jest zamontowanie POŚ na nieruchomości danego Mieszkańca Sytuacja ta jest analogiczna do innych usług świadczonych przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w przypadku których aby świadczyć te usługi niezbędna jest instalacja sprzętu w miejscu świadczenia usługi (np. usługi dźwigowe lub wiertnicze). W związku z tym, w analizowanym przypadku bez montażu POŚ Gmina nie mogłaby świadczyć usługi oczyszczania ścieków. Oznacza to, iż montaż POŚ nie stanowi odrębnego świadczenia lecz jest elementem świadczonej usługi złożonej.

Gmina jest zobowiązana do zachowania własności i posiadania POŚ przez 5 lat od dnia przyznania dofinansowania, a więc nie jest uprawniona do przeniesienia własności POŚ lub posiadania na Mieszkańców. Oznacza to, iż montażu POŚ nie można traktować jako usługi montażu POŚ lub jej budowy na zlecenie Mieszkańca jak np. w przypadku usługi wybudowania domu lub innego budynku.

Odnosząc się do czynności udostępnienia Mieszkańców POŚ do korzystania należy zauważyć, iż POŚ ze względu na swoją konstrukcję i zastosowane rozwiązania technologiczne wymaga tylko ograniczonej ingerencji. Tym samym do świadczenia usługi oczyszczania ścieków nie jest konieczna stała kontrola oraz obsługa Gminy. W związku z tym Gmina udostępnia Mieszkańcom POŚ do korzystania i Mieszkańcy obsługują POŚ we własnym zakresie. Podobnie jak usługa montażu POŚ czynność udostępnienia POŚ do korzystania Mieszkańcom jest niezbędna do świadczenia usługi oczyszczania ścieków. W konsekwencji wyłącznym celem udostępnienia POŚ do korzystania Mieszkańcom jest świadczenie na ich rzecz usługi oczyszczania ścieków. W tym zakresie należy bowiem zauważyć, iż sam montaż POŚ na nieruchomości Mieszkańca bez jej udostępnienia Mieszkańcowi nie miałby sensu, ponieważ usługa oczyszczania ścieków nie mogłaby być świadczona.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, zgodnie z Umowami z Mieszkańcami w finalnym brzmieniu Gmina w ramach świadczonej usługi oczyszczania ścieków jest zobowiązana do zapewnienia niezbędnych napraw i konserwacji urządzeń wchodzących w skład POŚ oraz okresowego monitorowania wykonywanej we własnym zakresie przez Mieszkańca bieżącej obsługi POŚ. W tym względzie czynności te służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania POŚ i zapobieżeniu awariom działania POŚ, w trakcie których usługa oczyszczania ścieków mogłaby być świadczona. W konsekwencji, celem analizowanych czynności jest umożliwienie poprawnego świadczenia usługi oczyszczania ścieków.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę, należy zauważyć, iż żadna z powyżej opisanych czynności nie stanowi samoistnego świadczenia. Każda ze wskazanych czynności ma bowiem na celu wykonanie oczyszczania ścieków i jest niezbędna, aby ten cel osiągnąć. Brak bowiem którejkolwiek z czynności uniemożliwiłby świadczenie usługi oczyszczania ścieków. Tym samym należy przyjąć, iż czynności wykonywane przez Gminę na podstawie Umów z Mieszkańcami są ze sobą nierozerwalnie związane i stanowią jedno świadczenie złożone.

Na prawidłowość powyższej konkluzji oraz traktowania przez Gminę i Mieszkańców analizowanych czynności jako usługi złożonej wskazuje również fakt, iż za powyżej wymienione czynności przewidziane jest jedno wynagrodzenie oraz że wszystkie czynności wykonywane są przez Gminę na rzecz Mieszkańca na podstawę jednej umowy.

W konsekwencji, ze względu na fakt, iż powyżej wskazane czynności wykonywane w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków są ze sobą nierozerwalnie związane czynności wykonywane przez Gminę na podstawie Umów z Mieszkańcami stanowią świadczenie złożone.

Usługa oczyszczania ścieków jako świadczenie główne

Zgodnie z przyjętymi zasadami w przypadku stwierdzenia, iż dany szereg czynności stanowi świadczenie złożone, w celu określenia sposobu jego rozliczania na gruncie VAT należy rozstrzygnąć, która z czynności jest świadczeniem głównym. Wynika to z faktu, iż sposób rozliczenia na gruncie VAT świadczenia głównego determinuje sposób rozliczenia całego świadczenia złożonego, w tym usług pomocniczych. W tym zakresie, jak wynika z orzecznictwa TSUE usługę należy uznać za pomocniczą w stosunku do usługi głównej, jeżeli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi głównej.

Zgodnie z przyjętą praktyką, aby określić, które świadczenie powinno być uznane za główne w przypadku świadczenia złożonego należy wziąć pod uwagę w szczególności cel zakupu usług z perspektywy ich nabywcy. Należy zatem zbadać jakie są oczekiwania klienta (rozumianego jako przeciętny konsument) w ramach transakcji i na tej podstawie ustalić świadczenie główne, czyli to świadczenie, którego oczekuje od dostawcy klient (zob. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 czerwca 2014 r. nr ILPP4/443-126/14-2/ISN).

W świetle powyżej zawartej analizy oraz zakładając, iż wskazane w stanie faktycznym czynności wykonywane w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków traktowane są na gruncie VAT jako jedno świadczenie złożone, w celu określenia sposobu rozliczenia kompleksowej usługi oczyszczania ścieków na gruncie VAT należy wskazać, które ze świadczeń w ramach tej usługi jest świadczeniem głównym.

W tym względzie, należy stwierdzić, iż celem analizowanego świadczenia złożonego wykonywanego przez Gminę na podstawie Umów z Mieszkańcami jest oczyszczanie ścieków. Wszystkie czynności wykonywane przez Gminę służą bowiem osiągnięciu tego celu i są konieczne, aby oczyścić ścieki. Należy bowiem podkreślić, iż Umowy z Mieszkańcami nie zostałyby zawarte przez Mieszkańców z Gminą, gdyby nie mieli oni gwarancji, że ścieki generowane w ich gospodarstwie będą podlegały oczyszczaniu. Natomiast osiągniecie skutku w postaci oczyszczenia ścieków jest możliwe wyłącznie przy łącznym wykonaniu powyżej wskazanych czynności tj. montażu POŚ, jej udostępnieniu Mieszkańcom do korzystania, zapewnieniu niezbędnych napraw i konserwacji urządzeń wchodzących w skład POŚ oraz kontroli bieżącej obsługi POŚ. Oznacza to, iż z perspektywy Mieszkańca celem nabycia świadczenia złożonego od Gminy jest zakup usługi oczyszczania ścieków. Tym samym, w ramach świadczonego przez Wnioskodawcę świadczenia złożonego usługa oczyszczania ścieków jest świadczeniem głównym.

W konsekwencji, na gruncie VAT wszystkie wskazane w stanie faktycznym czynności wykonywane przez Gminę w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków powinny być traktowane jako jedna usługa oczyszczania ścieków.

W tym względzie, biorąc pod uwagę, iż jak zostało wskazane powyżej, sposób rozliczenia na gruncie VAT świadczenia głównego determinuje sposób rozliczenia całego świadczenia złożonego, do całej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków jako świadczenia złożonego powinna mieć zastosowanie jedna stawka VAT właściwa dla usługi oczyszczania ścieków.

Klasyfikacja statystyczna

W rezultacie, biorąc pod uwagę, iż zasadniczy charakter usługi złożonej polega na zapewnieniu Mieszkańcom, nieposiadającym tradycyjnego połączenia kanalizacyjnego, usług odprowadzania i oczyszczania ścieków, w ocenie Wnioskodawcy całość świadczenia Gminy stanowi kompleksową usługę oczyszczania ścieków, którą należy klasyfikować do grupowania 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym Gmina wystąpiła z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości tej klasyfikacji przez Urząd Statystyczny w Łodzi i do chwili złożenia przedmiotowego wniosku o interpretację nie otrzymała jeszcze stosownej odpowiedzi.

Stawka VAT

Stosownie do art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zasadniczo stawka VAT wynosi 8%. W pozycji 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zostały wyszczególnione Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków sklasyfikowane pod symbolem 37 PKWiU z 2008 r.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę powyższą analizę oraz fakt, iż w ocenie Gminy świadczoną przez nią kompleksową usługę oczyszczania ścieków należy klasyfikować do grupowania 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, do świadczonej przez Gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków ma zastosowanie 8% stawka VAT.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż prawidłowość powyższego stanowiska Gminy w bardzo zbliżonych przypadkach do sytuacji Gminy została potwierdzona, m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 lutego 2015 r. nr IPTPP4/443-859/14-4/BM, z 2 grudnia 2014 r. nr IPTPP4/443-618/14-4/MK, z 19 grudnia 2014 r. nr IPTPP2/443-719/14-4/DS oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 listopada 2014 r nr ITPP2/443-1173/14/AW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to - co do zasady - niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. Odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Zatem pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej, zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonywana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Jak wynika z art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz kiedy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 • dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 • odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Ponadto art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) stwierdza że, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Jednocześnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe odpłatne usługi oczyszczania ścieków stanowią czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Ze względu na cywilnoprawny charakter umów łączących strony (Gminę i mieszkańców) Wnioskodawca jest uważany za podatnika podatku VAT.

Wnioskodawca w ramach wykonywanych czynności działa jako podatnik podatku VAT, a wykonywane przez niego odpłatne usługi mieszczą się w szerokiej definicji usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, w konsekwencji czego, podlegają/będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, iż stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 213, art. 1221 art. 129 ust. 1.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W świetle art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Kwestia kompleksowości usług była rozstrzygana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przywołać można chociażby wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-572/07, w którym stwierdzono, że „każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne” (również wyrok z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06). Wyrok ten sformułował kryteria przesądzające o tym, kiedy występuje świadczenie złożone. Ma ono zatem miejsce w sytuacji, gdy: (i) świadczenie pomocnicze nie stanowi celu samego w sobie, lecz stanowi środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z usługi podstawowej, (ii) poszczególne czynności są ze sobą tak ściśle związane, że ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, (iii) kiedy nie istnieje możliwość nabywania danego świadczenia od podmiotów zewnętrznych, (iv) kiedy nie istnieje możliwość odrębnego fakturowania za daną czynność.

Zatem, co do zasady jedno świadczenie usług podlega jednej stawce podatku VAT, jednakże możliwe jest oddzielne opodatkowanie określonych towarów/usług, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% zawarto, m.in. w poz. 142 usługi klasyfikowane do PKWiU ex 37 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Należy jednocześnie wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z tego, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Jak wskazano w opisie sprawy, świadczone przez Gminę usługi mieszczą się w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zatem w przedmiotowej sprawie usługi w zakresie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, sklasyfikowane według PKWiU do grupowania 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, podlegają/będą podlegały opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 142 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Tut. Organ podatkowy informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniami, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy podkreślić, że jedną z podstawowych zasad systemu prawnego w Polsce jest swoboda umów. Stosownie do art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza przedmiotu umów cywilnoprawnych nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z tym, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej umów zawieranych przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Należy zatem podkreślić, że niniejszą interpretację tut. Organ wydał przyjmując za element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego okoliczność, że Wnioskodawca świadczy na rzecz mieszkańców usługi sklasyfikowane do grupowania PKWiU 37.00.11.0. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) i nie było przedmiotem oceny. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Trzeba również zaznaczyć, że w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej nie może być prowadzone postępowanie dowodowe zmierzające do jednoznacznego określenia przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, jak również toczyć się spór, co do przedstawionego stanu sprawy. W toku zaś kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, mogą zostać poczynione odmienne ustalenia od przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku. W takiej sytuacji, ustalenie w tych postępowaniach, że rzeczywisty stan faktyczny występujący w zakresie okoliczności faktycznych wskazanych przez Zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji jest inny, może stanowić podstawę do dokonania wymiaru podatku.

Ponadto, odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji, tut. Organ wskazuje, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej uznania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków za usługę podlegającą opodatkowaniu oraz stawki podatku dla kompleksowej usługi oczyszczania ścieków.

Wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.