IPTPP1/4512-505/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z realizacją zadania pn. „...” Gmina Miasto ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
IPTPP1/4512-505/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. czynności opodatkowane
 4. gmina
 5. obniżenie podatku naliczonego
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 05 października 2015 r. (data wpływu 06 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto przystąpi do realizacji projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III -Transport, Działania III.2 - Drogi, Poddziałania III.2.2 - Drogi lokalne. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta i Gminy, wzdłuż drogi ekspresowej nr 8 stanowiącej element sieci TEN-T, od węzła w kierunku miejscowości .....

W ramach projektu Gmina Miasto jako inwestor zleci wybudowanie odcinka drogi jednojezdniowej o długości 0,485 km, o łącznej szerokości pasów drogowych 7 m (2 x 3,5 m) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, obiektu mostowego, dróg serwisowych i zjazdów publicznych, przepustu nad zjazdem publicznym i infrastrukturą: kanalizacją deszczową, sanitarną, wodociągiem, kanalizacją teletechniczną oraz budową oświetlenia ulicznego. Odcinek drogi wraz z infrastrukturą budowany przez Gminę Miasto stanowiący integralną część drogi projektowanej na zlecenie Gminy usytuowany jest od km 1 +293,92 do km 1 + 779,48. Właścicielem przedmiotowej infrastruktury po zakończeniu realizacji projektu w większości pozostanie Gmina Miasto. Jedynie powstała infrastruktura w zakresie gospodarki wodno- ściekowej zostanie przekazana nieodpłatnie (w formie aportu) zgodnie z istniejącymi przepisami prawa oraz zachowując trwałość projektu do Sp. z o.o. Udziały w wymienionej Spółce w 100% posiada Gmina Miasto. Gmina Miasto jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z przekazaniem aportem do spółki kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, które nastąpi na podstawie uchwały Rady Miejskiej i zostanie udokumentowane wystawioną przez Miasto na Spółkę fakturą VAT, Gmina Miasto uzyska możliwość odliczenia podatku VAT. Podstawę naliczenia należnego podatku VAT stanowić będzie wartość rynkowa wniesionego wkładu niepieniężnego towaru, pomniejszona o kwotę podatku. Wobec powyższego podatek ten powinien zostać Miastu przez Spółkę wypłacony.

Gmina Miasto według prawa wykonuje zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez podmiot jakim jest Spółka, której właścicielem udziałów jest w 100%. Finansowanie bieżących napraw i eksploatacji należeć będzie do Spółki. Przychody dotyczące powstałej infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej trafiać będą bezpośrednio do Spółki. Pozostała infrastruktura zostanie na stanie Gminy Miasto.

Odnosząc się do zasad kwalifikowalności wydatków do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej stanowią koszty niekwalifikowalne projektu i nie podlegają dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostaną sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Natomiast budowa pasa drogowego, obiektu mostowego, kanalizacji deszczowej, infrastruktury teletechnicznej i oświetlenia, będą stanowiły koszty kwalifikowalne projektu i podlegają dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wszystkie faktury dotyczące zrealizowanego projektu pn. „...” (w części dotyczącej odcinka drogi budowanego przez Gminę Miasto) wystawiane będą na Gminę Miasto. W trakcie realizacji inwestycji Gmina Miasto, nie uzyska na zakupionym majątku żadnych przychodów związanych z czynnościami opodatkowanymi, w związku z czym, w tym zakresie nie będzie przysługiwać jej prawo do odliczenia podatku VAT od towarów i usług od poniesionych nakładów inwestycyjnych, za wyjątkiem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która zostanie przekazana spółce w formie aportu.

Uzyskanie interpretacji indywidualnej jest niezbędne w celu przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż

 • Odcinek drogi jednojezdniowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - Wnioskodawca będzie wykorzystywał pozyskany w ramach projektu majątek, który będzie pozostawał w jego zarządzie, do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.
 • Obiekt mostowy - Wnioskodawca będzie wykorzystywał pozyskany w ramach projektu majątek, który będzie pozostawał w jego zarządzie, do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.
 • Drogi serwisowe i zjazdy publiczne - Wnioskodawca będzie wykorzystywał pozyskany w ramach projektu majątek, który będzie pozostawał w jego zarządzie, do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.
 • Przepust nad zjazdem publicznym - Wnioskodawca będzie wykorzystywał pozyskany w ramach projektu majątek, który będzie pozostawał w jego zarządzie, do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.
 • Oświetlenie uliczne - Wnioskodawca będzie wykorzystywał pozyskany w ramach projektu majątek, który będzie pozostawał w jego zarządzie, do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.
 • Kanalizacja teletechniczna - Wnioskodawca będzie wykorzystywał pozyskany w ramach projektu majątek, który będzie pozostawał w jego zarządzie, do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.
 • Kanalizacja deszczowa - Wnioskodawca będzie wykorzystywał pozyskany w ramach projektu majątek, do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.
 • Kanalizacja sanitarna - Wnioskodawca będzie wykorzystywał pozyskany w ramach projektu majątek do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.
 • Wodociąg - Wnioskodawca będzie wykorzystywał pozyskany w ramach projektu majątek do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, w formie aportu zostaną przekazane następujące elementy powstałej infrastruktury: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg.

We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 realizacja zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociągu stanowią koszty niekwalifikowalne projektu i nie podlegają zwrotowi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Natomiast kanalizacja deszczowa stanowi koszt kwalifikowalny projektu jednakże w związku z przekazaniem tejże infrastruktury w formie aportu do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnego jedynie podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny i nie podlega zwrotowiz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przekazanie nabytych w ramach projektu składników rzeczowych na rzecz Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej zostanie dokonane w ramach czynności opodatkowanej - wniesienia aportu przez Gminę Miasto.

W związku z przekazaniem aportem do Spółki kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, które nastąpi na podstawie uchwały Rady Miejskiej i zostanie udokumentowanewystawioną przez Miasto na Spółkę fakturą VAT, Gmina Miasto uzyska możliwość odliczenia podatku VAT. Podstawę naliczenia należnego podatku VAT stanowić będzie wartość rynkowa wniesionego wkładu niepieniężnego towaru, pomniejszona o kwotę podatku. Wobec powyższego podatek ten powinien zostać Miastu przez Spółkę wypłacony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją zadania pn. „...” Gmina Miasto ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), w związku z realizacją projektu „...” Gmina Miasto uważa, że przy realizacji zadania mogącego uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie przysługuje jej prawo do odzyskania podatku VAT, ponieważ obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, za nabycie których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, za wyjątkiem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która zostanie przekazana spółce ZGWK w formie aportu.

A zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W ocenie Wnioskodawcy podatek VAT częściowo pozostaje więc wydatkiem kwalifikowalnym do refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jedynie – VAT naliczony w części dotyczącej zadania budowa kanalizacji deszczowej, znajdujący się w kosztach inwestycji nie będzie kosztem kwalifikowalnym i nie będzie podlegał refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjent w tym przypadku ma prawo odzyskania podatku od towaru i usług.

W przedstawionym stanie faktycznym zdarzenia przyszłego wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu przez Wnioskodawcę będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca przekaże w formie aportu kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodociąg do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, który w imieniu Gminy będzie go wykorzystywał do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, czyli do świadczenia usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Ponadto przekazanie nabytych w ramach projektu składników rzeczowych na rzecz Spółki ZGWK zostanie dokonane w ramach czynności opodatkowanej - wniesienia aportu przez Gminę.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zatem zarówno wniesienie przedmiotów uzyskanych w ramach projektu w formie aportu, jak również ich dalsze wykorzystanie dla świadczenia usług w zakresie gospodarki-wodno-ściekowej na terenie gminy przez ZGWK, stanowiących realizacje zadań własnych Gminy Miasto, uznane powinny być jako czynności opodatkowane.

Dlatego stwierdzić należy, iż w przedmiotowym zakresie zostanie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika - Gminy Miasto do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ poniesione wydatki w ramach realizacji projektu: „...” będą służyły wykonywaniu przez Gminę Miasto czynności opodatkowanych. Zatem wystąpi bezpośredni związek podatku naliczonego przy zakupach poczynionych w ramach projektu z czynnością generującą podatek należny.

Natomiast przy realizacji zadania w zakresie infrastruktury: odcinek drogi jednojezdniowej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym, obiekt mostowy, drogi serwisowe i zjazdy publiczne, przepust nad zjazdem publicznym, kanalizacja teletechniczna oraz oświetlenie uliczne Gmina Miasto uważa, że nie przysługuje jej prawo do odzyskania podatku VAT, ponieważ obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi za nabycie, których podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W ocenie Wnioskodawcy, podatek VAT w części: odcinek drogi jednojezdniowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, obiekt mostowy, drogi serwisowe i zjazdy publiczne, przepust nad zjazdem publicznym, kanalizacja teletechniczna oraz oświetlenie uliczne pozostaje więc wydatkiem kwalifikowalnym do refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast podatek VAT naliczony w części dotyczącej kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociąg nie będzie kosztem kwalifikowalnym i nie będzie podlegał refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjent w tym przypadku Gmina Miasto ma prawo odzyskania podatku od towaru i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy).

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W analizowanej sprawie, Gmina przystąpi do realizacji projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III -Transport, Działania III.2 - Drogi, Poddziałania III.2.2 - Drogi lokalne.

Do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, w formie aportu zostaną przekazane następujące elementy powstałej infrastruktury: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg. Przekazanie nabytych w ramach projektu składników rzeczowych na rzecz Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej zostanie dokonane w ramach czynności opodatkowanej. W związku z przekazaniem aportem do Spółki kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, które nastąpi na podstawie uchwały Rady Miejskiej i zostanie udokumentowane wystawioną przez Miasto na Spółkę fakturą VAT.

Natomiast odcinek drogi jednojezdniowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, obiekt mostowy, drogi serwisowe i zjazdy publiczne, przepust nad zjazdem publicznym, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja teletechniczna będą pozostawały w zarządzie Wnioskodawcy i będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zarówno dostawa towarów jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zatem, w celu rozstrzygnięcia, czy konkretna transakcja podlega opodatkowaniu niezbędne jest ustalenie czy jest ona odpłatna, czy nieodpłatna. Wskazać należy, że z odpłatnością za dostawę towarów lub świadczenie usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usługi a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. otrzymanie udziałów spółki, w związku z którym wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. Z tego względu należy uznać wniesienie aportu za odpłatną dostawę towarów lub za odpłatne świadczenie usług, w zależności od przedmiotu aportu.

W tym miejscu należy wskazać, że aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne, czy zawodowe.

Z charakteru prawnego wniesienia wkładu do spółki wynika pewna dwoistość świadczeń dokonywanych w ramach takiej operacji. Z jednej strony wnoszący wkład (aport) przenosi na spółkę, do której dokonuje wkładu, prawo do rozporządzania określonymi składnikami majątku (materialnymi i niematerialnymi), w zamian za co otrzymuje pewne uprawnienia (udziały), które posiadają określoną wartość.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci towarów do spółki spełnia definicję dostawy towarów – następuje tutaj przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Wobec powyższego, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powyższego wynika, że wniesienie aportem kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu powołanego art. 2 pkt 22 ustawy, uznane jest za sprzedaż. Przy czym, jak wskazał Wnioskodawca, przekazanie nabytych w ramach projektu składników rzeczowych na rzecz Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej zostanie dokonane w ramach czynności opodatkowanej.

Natomiast pozostała infrastruktura, tj. odcinek drogi jednojezdniowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, obiekt mostowy, drogi serwisowe i zjazdy publiczne, przepust nad zjazdem publicznym, oświetlenie uliczne i kanalizacja teletechniczna, będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz okoliczności sprawy należy wskazać, iż Wnioskodawca w związku z realizacją zadania pn. „...” będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w części związanej z realizacją kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej przekazanej w formie aportu Spółce, ponieważ zakupione do tej części zadania towary i usługi będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Natomiast wydatki związane z pozostałą częścią zadania, tj. z budową odcinka drogi jednojezdniowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, obiektu mostowego, drogi serwisowej i zjazdów publicznych, przepustu nad zjazdem publicznym, oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej nie będą miały związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi, a tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami w tej części.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.