IPTPP1/4512-476/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPTPP1/4512-476/15-2/IGinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. gmina
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Gmina zamierza zrealizować projekt dofinansowany w ramach osi priorytetowej V. Ochrona Środowiska, Działanie V.l Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu zostanie zakupiony nowy ciężki samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy z funkcją do ograniczenia stref skażeń, z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej - Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podstawą dokonanego zakupu będzie faktura wystawiona na Gminę i opłacona przez Gminę. Na podstawie dokumentu OT samochód ten zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych Gminy. Na podstawie zawartej umowy użytkowania pojazdu ratowniczo-gaśniczego, samochód zostanie przekazany do użytkowania OSP, jako doposażenie jednostki ochrony przeciwpożarowej, na zasadzie bezpłatnego korzystania, z przeznaczeniem do wykonywania zadań realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. W umowie zastrzeżona zostanie niedopuszczalność osiągania przez OSP jakiegokolwiek dochodu w wyniku używania przekazanego pojazdu. Zakupiony samochód od momentu nabycia wykorzystywany będzie do prowadzenia akcji gaśniczych oraz udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych i nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Pojazd, poza wskazanym powyżej przeznaczeniem, nie będzie wykorzystywany do innych celów. Z tytułu użytkowania pojazdu zarówno Gmina, jak i jednostka OSP nie będzie uzyskiwać żadnych dochodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dofinansowanego z osi priorytetowej V. Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia VAT naliczonego przy zakupie ww. samochodu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 77, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarowi usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi, w niniejszym przypadku Wnioskodawcy, skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego do użytkowania dla jednostki OSP, jako doposażenie jednostki ochrony przeciwpożarowej, na zasadzie bezpłatnego korzystania, z przeznaczeniem do wykonywania zadań realizowanych przez jednostkę na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, nie rodzi skutków podatkowych po stronie podatku należnego.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. sprawy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Ww. samochód nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarowi usług.

W ocenie Gminy, w niniejszym przypadku, nie będą spełnione ww. warunki opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług. Nieodpłatne przekazanie w użytkowanie jednostce OSP samochodu ratowniczo-gaśniczego, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, z uwagi na nieodpłatność tej czynności, a ponadto nieodpłatne przekazanie pojazdu będzie miało miejsce w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych, wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 14 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). Zatem brak jest podstaw do odliczenia VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/4512-446/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

gmina
IBPP3/4512-359/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1288/14/AP | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP2/443-1628/14/EB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.