IPTPP1/4512-461/15-4/MSu | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1)Czy otrzymane przez Gminę ... na rachunek bankowy wpłaty mieszkańców z tytułu wkładu własnego obowiązkowego teraz i w przyszłości w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu „.....” powinna być opodatkowana podatkiem VAT? Jeżeli tak, to według jakiej stawki podatkowej?
2) Czy po przekazaniu przez Gminę ... po 5 latach od zakończenia budowy prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców na działkach stanowiących własność mieszkańców za kwotę wniesionego wkładu własnego, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeżeli tak, to według jakiej stawki?
3) Czy Gmina .... może uzyskać zwrot podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu, w części dotyczącej budowy 600 m odcinka sieci wodociągowej ze środków własnych Gminy .... i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach stanowiących własność osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2015r. (data wpływu 23 października 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkłady własnego w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji projektu oraz stawki podatku,
 • opodatkowania przekazania mieszkańcom prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków po 5 latach od zakończenia projektu,
 • prawa do zwrotu podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na realizację projektu w części dotyczącej budowy 600 m odcinka sieci wodociągowej ze środków własnych Gminy i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkłady własnego w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji projektu oraz stawki podatku,
 • opodatkowania przekazania mieszkańcom prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków po 5 latach od zakończenia projektu;
 • prawa do zwrotu podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na realizację projektu w części dotyczącej budowy 600 m odcinka sieci wodociągowej ze środków własnych Gminy i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 października 2015r. (data wpływu 23 października 2015r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina .... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 01 kwietnia 2014r. Gmina .... planuje w latach 2015r. – 2017r. realizację inwestycji pn. „....”. Realizacja zadania rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres wykonywanych prac to około 250 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków i sieć wodociągowa o długości około 600 metrów z 1 przyłączem wodociągowym.

Gmina .... planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. ..... Umowa będzie określała warunki dofinansowania ze środków europejskich nie więcej niż 63,63 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wkład własny Beneficjenta nie mniej niż 36,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Natomiast budowa sieci wodociągowej to zadanie własne Gminy- wydatek w całości ponosi Gmina. Budowa przyłącza to całkowity wydatek mieszkańca. Niniejsza inwestycja tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie finansowana ze środków własnych Gminy i środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie współfinansowana ze środków finansowych mieszkańców. W chwili obecnej zawarte zostały umowy cywilnoprawne na ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z opracowaniem projektu przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości właściciela realizowanego w ramach projektu „.....”.

Pełna treść umowy brzmi następująco:

§ 1

Przedmiotem umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z opracowaniem projektu przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości Właściciela, realizowanego w ramach projektu „.....

§ 2

Gmina ..... oświadcza, że jest inwestorem zadania inwestycyjnego pn. „.....”, które planuje wykonać w latach 2015-2017.

§ 3

 1. Właściciel oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej jako działki geodezyjna nr...., w miejscowości..., w obrębie geodezyjnym....
 2. Właściciel wyraża zgodę na zaprojektowanie przez Gminę .... przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości będącej jego własnością/współwłasnością w ramach projektu, o którym mowa w § 1.

§ 4

 1. Strony ustalają, iż z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „....”, realizowanego przez Gminę ..... w latach 2015-2017 Właściciel poniesie koszt opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 369,00 zł brutto, słownie: (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
 2. Właściciel dokona wpłaty kwoty o której mowa w ust. 1 na konto bankowe.....
 3. Ostateczny termin wpłaty kwoty wymienionej w ust. 1 upływa z dniem 25 sierpnia 2015r.
 4. Strony ustalają, iż warunkiem rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości Właściciela, o której mowa w § 3 jest wpłata pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1, w terminie wskazanym w ust. 3.
 5. Niedokonanie wpłaty określonej w ust. 1 w terminie, o którym mowa w ust. 3 spowoduje rozwiązanie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W przypadku braku możliwości technicznych lub rezygnacji Właściciela z opracowania dokumentacji projektowej wpłacona kwota, o której mowa w ust. 1 podlega zwrotowi.

§ 5

 1. Realizacja robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „.....” rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie odrębna umowa.
 3. Właścicielom nieruchomości, którzy w przypadku rezygnacji z realizacji robót budowlanych nie przystąpią do realizacji robót budowlanych po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłacone kwoty, o których mowa w § 4 ust. 1 nie podlegają zwrotowi.

§ 6

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.), Właściciel oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu objętego niniejszą umową w zakresie następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. nr PESEL,
  3. nr dowodu osobistego,
  4. adres,
  5. nr działki, obręb,
  6. nr telefonu.
 1. Właściciel oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że :
  1. administratorem zbieranych danych osobowych jest Gmina .....,
  2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości
  3. dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy ......
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Właściciela i dwa dla Gminy ......

Gmina ..... zobowiązuje się zapewnić wkład własny oraz pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu. Projekt będzie finansowany z wyodrębnionego rachunku, założonego przez Gminę ...... Płatność będzie dokonywana przez Gminę .....odpowiednio do zakresu działań realizowanych na obszarze Gminy ......

Po zakończeniu inwestycji powstała infrastruktura w wyniku realizacji projektu - przydomowe oczyszczalnie ścieków - przez 5 lat będą stanowiły własność Gminy ...... Natomiast 600m sieci wodociągowej zostanie przekazane w użytkowanie dla Zakładu Usług Wodnych w .... ale będzie stanowiło własność Gminy .......

Z chwilą przekazania 600m sieci wodociągowej, Gmina ..... nie będzie ponosiła żadnych kosztów utrzymania sieci wodociągowej. Przyłącze założy na swój koszt właściciel.

Po upływie 5 lat od zakończenia inwestycji przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane protokolarnie właścicielom na własność, za kwotę wniesionego wkładu własnego. Z chwilą przeniesienia własności właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie ponosił żadnych kosztów wobec Gminy ..... dlatego też Gmina .... nie osiągnie z tego tytułu żadnych dochodów.

Świadczenie dokonane na rzecz mieszkańców Gminy ...., w oparciu o umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej wraz z dostawą urządzeń oraz uruchomienie tego układu ma charakter usług w rozumieniu art. 8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) nie stanowi dostawy towarów i usług w rozumieniu art. 7 ww. ustawy.

Gmina .... podpisując w przyszłości umowę z wykonawcą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z materiałów i urządzeń wykonawcy oraz umowy z mieszkańcami Gminy ..... na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wchodzi w rolę podmiotu świadczącego usługę wykonaną w ramach zadania własnego w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowościach nie posiadających kanalizacji. Dlatego też dokonywane przez mieszkańców Gminy ..... wpłaty z tytułu uczestnictwa w przyszłym projekcie dotyczyć będą świadczenia usług w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków. Powyższa interpretacja będzie miała zastosowanie dla Gminy .....

W piśmie z dnia 21 października 2015r. Wnioskodawca wskazał, iż wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są obowiązkowe.

Realizacja inwestycji dotycząca budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest uzależniona od dokonywanych wpłat przez poszczególnych mieszkańców Gminy ..... Brak wpłaty wyklucza mieszkańca Gminy ..... z projektu.

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w ..... ma status zakładu budżetowego. Nadto Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w .... jest odrębnym od Gminy ..... podatnikiem podatku od towarów i usług i samodzielnie rozlicza się z podatku VAT.

Obrót z tytułu prowadzonej działalności wykazuje Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w ......

Na pytanie tut. Organu, kto figuruje na dokumentach sprzedaży jako świadczący usługi w Zakładzie Usług Wodnych w ........ Wnioskodawca wskazał, iż w Zakładzie Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w ....w dokumentach figuruje wymieniony Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w ......

Gmina Rokitno w swoich rozliczeniach uwzględnia fakt odrębności podatkowej Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie.

Gmina Rokitno nie prowadzi samodzielnej gospodarki wodnej czyli zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy ..... w wodę, w związku z tym nie osiąga żadnych dochodów z tego tytułu, nie wystawia mieszkańcom Gminy ..... faktur za zużytą wodę i nie ponosi kosztów eksploatacji wodociągu. Po wybudowaniu 600 m sieci wodociągowej zostanie ona przekazana w trwały zarząd do bezpłatnego użytkowania dla Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w ....., który będzie ponosił koszty eksploatacji wodociągu i pobierał opłaty od mieszkańców Gminy ...... za zużytą wodę.

Faktury będą wystawiane na Gminę ..... oddzielnie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i oddzielnie na budowę 600 m sieci wodociągowej.

Wybudowana sieć wodociągowa 600 m objęta zakresem pytania nr 3 będzie podlegała do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ Gmina ...... nie pobiera opłat od mieszkańców Gminy ..... za korzystanie z sieci wodociągowej i nie ponosi żadnych kosztów eksploatacji sieci wodociągowej.

Czynności, za które Gmina będzie pobierała wpłaty od mieszkańców Gminy .....należą do PKWiU-42.21.23.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymane przez Gminę ..... na rachunek bankowy wpłaty mieszkańców z tytułu wkładu własnego obowiązkowego teraz i w przyszłości w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu „....” powinny być opodatkowana podatkiem VAT... Jeżeli tak, to według jakiej stawki podatkowej...
 2. Czy po przekazaniu przez Gminę ..... po 5 latach od zakończenia budowy prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców na działkach stanowiących własność mieszkańców za kwotę wniesionego wkładu własnego, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Jeżeli tak, to według jakiej stawki...
 3. Czy Gmina ..... może uzyskać zwrot podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu, w części dotyczącej budowy 600 m odcinka sieci wodociągowej ze środków własnych Gminy ..... i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach stanowiących własność osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Otrzymane na rachunek bankowy Gminy .... obowiązkowe wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu powinny być opodatkowane podatkiem VAT.

Realizowana w przyszłości inwestycja będzie jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 nr o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w myśl powołanej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadanie te obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Zadaniem własnym gminy zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są trwale związane z budynkami dlatego też obowiązkowe wpłaty mieszkańców powinny być opodatkowane wg 23% stawki VAT.

Ad. 2

Przeniesienie prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz właścicieli nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Po 5 letnim okresie trwałości projektu mieszkańcy u których zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków przejmą prawo własności bez konieczności dokonywania przez nich jakichkolwiek płatności na rzecz Gminy ..... Przejęcie własności zostanie udokumentowane protokołem podpisanym przez strony: przekazująca Gmina .... i przyjmującą właściciel przydomowe oczyszczalnie ścieków. W konsekwencji całość należności Gminy od właściciela, w związku z wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków, to kwota wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie, o której mowa w pytaniu i stanowisku Gminy .... nr 1 niniejszego wniosku. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawa opodatkowania jest obrót. Obrót jest kwotą należna z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę podatku należnego, dlatego też całość należności z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków od osób fizycznych stanowi wymagana na początku wpłata obowiązkowa mieszkańca z tytułu uczestnictwa w projekcie. Całość zobowiązania podatkowego Gminy ..... w zakresie podatku towarów i usług, związanego z przyszłą realizacją projektu w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych, wynika z opodatkowania wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie.

Ad. 3

Gminie przysługuje zwrot z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego związanego z przyszłymi poniesionymi wydatkami w ramach projektu, w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jak i budowy sieci wodociągowej bez przyłącza, które wykona właściciel na koszt własny tj. podatku naliczonego wynikającego z faktur za: roboty - wykonanie dokumentacji projektowej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej, promocji, nadzoru inwestorskiego. W przypadku ww. robót i usług istnieje bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi skutkującymi powstaniem podatku naliczonego. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Spełnione są dwa warunki przysługiwania prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosowanie jednak do treści art. 146a pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%, z zastrzeżeniem art. 146f.

W oparciu o art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Na podstawie art. 41 ust. 12a ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Na podstawie art. 2 pkt 12 ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Z powyższego wynika, że prawo do zastosowania 8% stawki podatku wystąpi wówczas, gdy inwestycja będzie dotyczyła obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, przy założeniu, że usługa będzie wykonywana w ramach czynności określonych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 i pkt 2).

Stwierdzić należy, że w powyższej definicji budynku nie mieszczą się elementy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Oznacza to, że stawka preferencyjna, przewidziana ww. przepisami art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy, dotyczy czynności tam wymienionych wykonywanych wyłącznie w budynkach, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Stawki tej ustawodawca nie przewidział dla ww. czynności wykonywanych poza tymi obiektami, w tym również dotyczących elementów infrastruktury budowlanej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015r., poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz oraz ochrony zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Należy zaznaczyć, że przypisana gminie – jako jednostce samorządu terytorialnego- samodzielność działania ma znaczenie z uwagi na cytowaną wyżej definicję podatnika podatku od towarów i usług. Wynika z niej bowiem, że tylko podmiot samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą może być z tytułu tej działalności uznany za podatnika.

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „samorządowy zakład budżetowy”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

W myśl art. 9 ustawy o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wskazanej ustawy, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie.

Jak wynika natomiast z art. 14 ustawy o finansach publicznych, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

 1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. targowisk i hal targowych,
 6. zieleni gminnej i zadrzewień,
 7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

7a. pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 1. utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
 2. cmentarzy

–mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego (art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy, samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

 1. dotacje przedmiotowe;
 2. dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
 3. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 4 ustawy, w zakresie określonym w odrębnych ustawach samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje samorządowy zakład budżetowy.

W myśl ust. 2 ww. artykułu tworząc samorządowy zakład budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa:

 1. nazwę i siedzibę zakładu;
 2. przedmiot jego działalności;
 3. źródła przychodów własnych zakładu;
 4. stan wyposażenia zakładu w środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane zakładowi w użytkowanie;
 5. terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez zakład do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest, oprócz osoby fizycznej czy prawnej, również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Należy ponadto zwrócić uwagę na treść przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.). Mianowicie zgodnie z art. 9 Dyrektywy, podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Określenie samodzielności w tym znaczeniu ma charakter obiektywny, co oznacza, że ustalenia czy dana jednostka działa „samodzielnie” należy dokonać na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie w sposób o charakterze uznaniowym przez jednostkę nadrzędną dla danego podmiotu. Ponadto należy wskazać, że ustaleń tych należy dokonywać na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wspólnotowych w oderwaniu od skutków konwencjonalnych na gruncie prawa cywilnego i przepisów samorządowych.

Jednym z kryteriów uznania jednostki za podatnika jest przede wszystkim ustalenie, czy dana jednostka ponosi ryzyko gospodarcze, czy też to ryzyko ponosi jednostka nadrzędna (por. pkt 35 wyroku TSUE w sprawie C-210/04). Kolejnym kryterium, według TSUE, decydującym o ustaleniu samodzielności, jest odpowiedzialność za szkody poniesione wobec osób trzecich (por. wyrok w sprawie C-202/90 pkt 15).

W tym miejscu zauważyć trzeba, że w dniu 29 września zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład ta wchodzi.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że utworzony przez Gminę zakład budżetowy tj. Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w .... wykonując zadania z zakresu gospodarki wodnej, nie działa w charakterze odrębnego od Gminy podatnika podatku VAT.

Powyższe znajduje potwierdzenie w uchwale NSA z dnia 26 października 2015r., sygn. akt I FSP 4/15, w której wskazano, iż pomimo większego niż jednostki budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT, bowiem nie jest wystarczająco samodzielny. Wobec powyższego podatnikiem i stroną w kontaktach na zewnątrz jest wyłącznie Gmina.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina ...... planuje w latach 2015r. – 2017r. realizację inwestycji pn. „.....”. Realizacja zadania rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie finansowana ze środków własnych Gminy i środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie współfinansowana ze środków finansowych mieszkańców. Natomiast budowa sieci wodociągowej to zadanie własne Gminy- wydatek w całości ponosi Gmina. Budowa przyłącza to całkowity wydatek mieszkańca. Po zakończeniu inwestycji powstała infrastruktura w wyniku realizacji projektu - przydomowe oczyszczalnie ścieków - przez 5 lat będą stanowiły własność Gminy ...... Po wybudowaniu 600 m sieci wodociągowej zostanie ona przekazana w trwały zarząd do bezpłatnego użytkowania dla Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w ...., który będzie ponosił koszty eksploatacji wodociągu i pobierał opłaty od mieszkańców Gminy ..... za zużytą wodę.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz okoliczności sprawy w pierwszej kolejności należy wskazać, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług.

W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańców, biorących udział w projekcie, będzie wykonanie usługi polegającej na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, na poczet wykonania której Gmina pobiera określoną w umowie wpłatę, zgodnie z zawartą z mieszkańcami umową.

Nie można bowiem uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne (mieszkańców) deklarujące uczestnictwo w projekcie pozostają „w oderwaniu” od czynności, które zostaną wykonane przez Gminę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które ma zostać wykonane przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umowy z mieszkańcami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie 5-ciu lat od wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach osób fizycznych, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na rzecz mieszkańców przez Gminę w ramach projektu trzeba odnieść się w sposób całościowy. Działania Gminy wykonywane po 5 latach nie stanowią odrębnej czynności. W konsekwencji stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie czynnością podlegającą opodatkowaniu nie będzie samo przekazanie przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków, lecz czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie wykonanie przez Gminę po upływie 5 lat od zakończenia projektu usługi w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków a dokonywane przez mieszkańców wpłaty stanowić będą zaliczki na poczet tej usługi.

W zakresie stawki dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług, należy wskazać, iż usługi budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jako związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu będą podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Mając na względzie powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymane na rachunek bankowy Gminy .... obowiązkowe wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu powinny być opodatkowane wg 23% stawki VAT, a przeniesienie prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz właścicieli nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z ww. przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona wyżej zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – wydatki na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, związane będą z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Również w odniesieniu do budowy 600 m sieci wodociągowej- bez przyłącza, które na własny koszt poniesie mieszkaniec - Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur zakupowych związanych z realizacją tej inwestycji. Samorządowy zakład budżetowy, któremu Wnioskodawca przekaże w trwały zarząd sieć wodociągową, pobierając opłaty od mieszkańców za wodę będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Natomiast jak wskazano wyżej, samorządowe zakłady budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie bowiem to Gmina, występuje jako podatnik VAT i w konsekwencji wydatki poniesione na realizowaną inwestycje służące sprzedaży opodatkowanej będą mogły podlegać odliczeniu u Wnioskodawcy (w Gminie).

Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy.

Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy na zasadach określonych w art. 87 ust. 2-10 ustawy.

Niemniej jednak będzie to możliwe, w sytuacji gdy Gmina zgodnie z wnioskami płynącymi z ww. uchwały dokona „scentralizowania” w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, tj. będzie rozliczać zarówno podatek należny jak i podatek naliczony powstały w wyniku działań realizowanych przez wszystkie swoje jednostki budżetowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy wskazać, że publikator ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę, (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), jest nieaktualny. Od dnia 1 października 2015r. tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w (Dz. U. 2015 r., poz. 1515).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.