IPTPP1/4512-343/15-4/Msu | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle obowiązujących przepisów Gmina realizując inwestycję polegającą na budowie i zakupie wyposażenia do wymienionej inwestycji miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę i zakup wyposażenia Regionalnego Centrum Kultury ?
IPTPP1/4512-343/15-4/Msuinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. gmina
 3. podatnik
 4. prawo do odliczenia
 5. zadania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2015r. (data wpływu 24 lipca 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur dokumentujących budowę i zakup wyposażenia Regionalnego Centrum Kultury.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 lipca 2015r. (data wpływu 24 lipca 2015r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Gmina i Miasto ...realizowała projekt pod tytułem „....” . Gmina jaka beneficjent korzystała z dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... Umowa została zawarta w dniu 26 października 2011 r. Zadanie zostało zakończone w dniu 31grudnia 2014 roku.

Gmina i Miasto .... jest płatnikiem podatku VAT z tytułu m.in.

 • opłat za CO, energii, dostaw wody, odbioru śmieci w mieszkaniach służbowych i komunalnych
 • sprzedaży gruntów i nieruchomości
 • opłat za wieczyste użytkowanie
 • opłat za włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • opłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego i innych określonych ustawą.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym budowa Regionalnego Centrum Kultury stanowi zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury. Realizacja zadania należała do zadań własnych Gminy.

Zgodnie z zawartą umową oraz studium wykonalności projektu beneficjentem pomocy była Gmina i Miasto .... natomiast beneficjentami ostatecznymi mieszkańcy Gminy oraz turyści odwiedzający Gminę. Cel główny projektu zdefiniowano jako kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionu opoczyńskiego. Cel bezpośredni to rozwój kultury w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług, rozwój społeczno - gospodarczy regionu oraz zwiększenie podaży usług kulturalnych. Przed rozpoczęciem budowy Regionalnego Centrum Kultury Gmina zwróciła się o interpretację indywidualną w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w zakresie budowy i wyposażenia Regionalnego Centrum Kultury. Otrzymana interpretacja indywidualna Nr ILPP/443-56/10-2/AW potwierdziła stanowisko Gminy, że Gmina nie może odliczyć podatku VAT.

Obecnie budynek jest użytkowany przez inny podmiot. W dniu 12 stycznia 2015 roku na podstawie umowy przekazano nieodpłatnie budynek (w którym znajduje się nowoczesne kino cyfrowe, sala do prób teatralnych, pracownia plastyczna, muzyczna, sala taneczna, studio nagrań,) wraz z wyposażeniem Regionalnemu Centrum Kultury instytucji kultury (powstałe z przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr .... z dnia 30 grudnia 2014 r.).

Regionalne Centrum Kultury jest instytucją kultury i posiada osobowość prawną. W zakresie podatku VAT jest odrębnym od Gminy podatnikiem. W przekazanym budynku dla Regionalnego Centrum Kultury - instytucji kultury oprócz innej statutowej działalności wyświetlane są również filmy oraz pobierany jest czynsz z tytułu wynajmu lokalu pod kawiarenkę. Dochody z biletów oraz wynajmu kawiarenki są dochodami Regionalnego Centrum Kultury, a nie Gminy jako beneficjenta projektu. Gmina z tego tytułu nie osiąga żadnych dochodów. Wpłaty za bilety oraz wynajem pomieszczenia na kawiarenkę dokonywane są bezpośrednio na rachunek bankowy Regionalnego Centrum Kultury. Regionalne Centrum Kultury jako instytucja kultury stanowi odrębny podmiot który może uzyskiwać dochody ze swojej działalności i nie zobowiązany do przekazania uzyskanych dochodów do budżetu Gminy.

Podstawowym źródłem dla dochodu dla instytucji kultury - Regionalnego Centrum Kultury jest dotacja podmiotowa przekazywana przez Gminę (w roku 2015 jest to kwota - 843.000 zł). Uzyskiwane wpłaty ze sprzedaży biletów i najmu lokalu stanowią około 20% kwoty dotacji przekazywanej przez Gminę.

Gmina i Miasto ..... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wszystkie faktury dotyczące realizacji projektu pn. „.....” wystawiane były na Gminę i Miasto .... ul. ..... NIP .... Na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 12 stycznia 2015 r. przekazano w nieodpłatne użyczenie budynek oraz wyposażenie budynku dla Regionalnego Centrum Kultury w .... Budynek i wyposażenie służyć będzie lokalnej społeczności na cele określone w statucie działalności Regionalnego Centrum Kultury-instytucji kultury. Przystępując do realizacji inwestycji Gmina i Miasto ... zamierzała wykorzystywać infrastrukturę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po oddaniu do używania oraz obecnie Gmina i Miasto .... wykorzystuje efekty tej inwestycji jako czynności niepodlegające opodatkowaniem podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle obowiązujących przepisów Gmina realizując inwestycję polegającą na budowie i zakupie wyposażenia do wymienionej inwestycji miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę i zakup wyposażenia Regionalnego Centrum Kultury ...

Zdaniem Wnioskodawcy, na bazie obowiązujących przepisów na etapie budowy i zakupu wyposażenia do wymienionej inwestycji Gmina nie mogła odliczyć podatku VAT, ponieważ w tym okresie nie wystąpiła sprzedaż. Inwestycja nie służyła działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: „W zakresie, jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”. Do chwili obecnej w Gminie nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana VAT związana z projektem. Wpłaty za bilety do kina oraz wynajem powierzchni pod kawiarenkę dokonywane są bezpośrednio na rachunek bankowy Regionalnego Centrum Kultury. Regionalne Centrum Kultury jest instytucją kultury i posiada osobowość prawną. W zakresie podatku VAT jest odrębnym od Gminy podatnikiem. Gmina wybudowała i zakupiła wyposażenie do budynku Regionalnego Centrum Kultury i tym samym wypełniła obowiązek wynikający z art. 7 ust. l pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że Gmina i Miasto ....będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT przystępując do realizacji inwestycji zamierzała wykorzystywać infrastrukturę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po oddaniu do używania oraz obecnie Gmina i Miasto .... wykorzystuje efekty tej inwestycji jako czynności niepodlegające opodatkowaniem podatkiem VAT. Zatem mając na uwadze opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, iż skoro efekty projektu wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, to Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis stanu sprawy, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę i zakup wyposażenia Regionalnego Centrum Kultury, ponieważ efekty inwestycji wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.