IPTPP1/4512-169/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Uznanie odpłatnego udostępnienia przez Gminę boiska sportowego oraz kompleksu na podstawie umowy dzierżawy na rzecz LOKiR za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku,
IPTPP1/4512-169/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. dzierżawa
 3. gmina
 4. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania odpłatnego udostępnienia przez Gminę boiska sportowego oraz kompleksu na podstawie umowy dzierżawy na rzecz ... za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania odpłatnego udostępnienia przez Gminę boiska sportowego oraz kompleksu na podstawie umowy dzierżawy na rzecz ... za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę boiska sportowego,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i wybrane wydatki bieżące związane z przebudową, modernizacją, remontem kompleksu i boiska sportowego.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

W 2015 r. Gmina zamierza rozpocząć prace budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „...” (dalej: boisko sportowe). Gmina zamierza zrealizować przedmiotową inwestycję zarówno przy udziale środków własnych przeznaczonych na ten cel jak i dofinansowania, które Gmina planuje pozyskać w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Gmina na chwilę obecną nie złożyła jeszcze wniosku o przyznanie środków na realizację przedmiotowej inwestycji). Wartość inwestycji przekroczy kwotę 15 tys PLN.

W ramach realizowanej inwestycji Gmina dokona w szczególności:

 • budowy boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy,
 • budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni typu EPDM,
 • budowy bieżni o długości 200 m ze zintegrowana bieżnią do biegu na 60 m i skoku w dal o nawierzchni typu EPDM,
 • budowy ogrodzenia,
 • budowy przyłącza elektroenergetycznego,
 • budowy przyłącza kanalizacji deszczowej,
 • budowy instalacji odwodnienia boisk (drenaż).

Ponoszone przez Gminę wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji (dalej: wydatki inwestycyjne) będą obejmowały nabycie zarówno towarów jak i usług (w tym usług budowlanych) i będą dokumentowane przez dostawców/ wykonawców wstawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Zgodnie z planami Gminy, inwestycja ma zostać zakończona najpóźniej w 2016 r. Gmina, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, tj. również na etapie wystąpienia z niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, planuje, iż po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji Gmina odpłatnie udostępni powstały w wyniku realizacji inwestycji majątek w postaci boiska sportowego na rzecz ... Ośrodka Kultury i Rekreacji w ... (dalej: ...) na podstawie umowy dzierżawy. ... będzie udostępniał boisko sportowe nieodpłatnie na rzecz działających na terenie Gminy szkół na cele związane z prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego, wykorzystywał na własne potrzeby jak i odpłatnie udostępniał na rzecz zainteresowanych (mieszkańców, firm, instytucji, etc.) w pozostałych godzinach otwarcia obiektu, tj. zasadniczo od 18 do 22.

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania boiska będą stanowiły przychody .... ... jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493, ustawa ta nadaje ... osobowość prawną) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

... prowadzi swoją działalność statutową w szczególności w zakresie upowszechniania kultury.

Ponadto, do podstawowych zadań ... należy w szczególności:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 3. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
 4. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych.

... wykonuje również zadania z zakresu:

 1. upowszechniania sportu i rekreacji,
 2. propagowania turystyki,
 3. promocji walorów gospodarczych oraz krajobrazu historycznego i przyrodniczego gminy,
 4. edukacji europejskiej.

Wymienione powyżej zadania, ... realizuje przez:

 1. organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych (plenery malarskie, wystawy, projekcje filmów, koncerty, festyny, zabawy taneczne itp.),
 2. udział w organizacji obchodów tradycyjnych świąt i uroczystości,
 3. wspomaganie pod względem merytorycznym i organizacyjnym społecznych inicjatyw kulturach, w tym przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez stowarzyszenia działające na obszarze gminy,
 4. prowadzenie kółek zainteresowań,
 5. organizowanie kursów doskonalących i dokształcających,
 6. prowadzenie gminnej biblioteki publicznej,
 7. działalność edukacyjną i popularyzatorską (odczyty, spotkania z autorami, konkursy, kiermasze itp.),
 8. prowadzenie klubów i świetlic wiejskich,
 9. prowadzenie obiektów rekreacyjnych (w tym w szczególności kąpieliska miejskiego),
 10. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
 11. wspomaganie LZS w zakresie utrzymania obiektów sportowych,
 12. świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych,
 13. prowadzenie punktu informacji turystycznej,
 14. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, w tym folderów, albumów i informatorów,
 15. redagowanie gazety lokalnej i strony internetowej gminy,
 16. prowadzenie punktu informacji w Unii Europejskiej,
 17. realizację współpracy międzynarodowej, w szczególności z gminami partnerskimi.

Ponadto, Gmina jest właścicielem nieruchomości, na której zlokalizowane jest kąpielisko miejskie i hotel (dalej łącznie: kompleks). Gmina dotychczas nieodpłatnie udostępniała przedmiotowy majątek na rzecz .... ... prowadzi w okresie letnim przy pomocy kompleksu działalność, świadcząc na rzecz zainteresowanych usługi odpłatnego wstępu na teren kąpieliska oraz usługi hotelarskie w znajdującym się w ramach udostępnionego kompleksu budynku przystosowanym do prowadzenia działalności w tym zakresie.

Gmina planuje zmienić niniejszą koncepcję zagospodarowania kompleksu celem uporządkowania działań Gminy w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, tj. odpłatnie udostępnić przedmiotowy majątek na rzecz ... na podstawie umowy dzierżawy.

W związku z powyższym Gmina zawarłaby z ... umowę dzierżawy zarówno w zakresie boiska sportowego jak i kompleksu. Z tytułu odpłatnego udostępniania obu obiektów, tj. boiska sportowego oraz kompleksu, Gmina będzie pobierać od ... określone w umowie wynagrodzenie (czynsz dzierżawny), które zamierza dokumentować wystawianymi na ... fakturami VAT. Faktury te Gmina zamierza ujmować w swoich rejestrach sprzedaży i składanych, deklaracjach VAT-7 oraz rozliczać VAT należny z tego tytułu.

Zasadniczo, bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu i boiska sportowego ponosi/będzie ponosił ..., jako dzierżawca przedmiotowego majątku. Niemniej jednak, niewykluczone, iż niektóre z tych wydatków, w szczególności koszty remontów (dalej: wybrane wydatki bieżące) może ponosić Gmina. Ponadto, Gmina w przyszłości może ponosić również wydatki związane z modernizacją oraz przebudową kompleksu oraz boiska sportowego (dalej: przyszłe wydatki inwestycyjne). Wybrane wydatki bieżące oraz przyszłe wydatki inwestycyjne będą dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne udostępnienie boiska sportowego oraz kompleksu na rzecz ... na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowić usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnienie boiska sportowego oraz kompleksu na rzecz ... na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowić usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienie z VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z brzmienia powołanych przepisów wynika, iż pojęcia dostawy towarów i świadczenia usług na gruncie ustawy o VAT uzupełniają się w tym sensie, iż co do zasady, czynności podejmowane przez podatników należy uznać za świadczenie usług, o ile nie stanowią one dostawy towarów. Takie skonstruowanie zakresu czynności opodatkowanych prowadzi do zapewnienia zasady powszechności opodatkowania.

W konsekwencji, w związku z faktem, że czynność dzierżawy nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z włączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działań podejmowanych przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w roli podatnika VAT. Jednocześnie, mając na uwadze, iż umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowych czynności, tj. dzierżawy boiska sportowego oraz kompleksu na rzecz ..., na podstawie zawartej z nim umowy, Gmina będzie działać w roli podatnika VAT.

Konsekwentnie, mając na uwadze, iż Gmina wykonywać będzie usługi dzierżawy na rzecz ... za wynagrodzeniem i tym samym działać w tym zakresie w roli podatnika VAT, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

W opinii Gminy transakcja ta nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku. Powyższe stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydawanych w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo w analogicznej sytuacji w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2014 r., sygn. ILPP2/443-538/14-2/AD, w której organ stwierdził, iż „(...) odpłatne udostępnienie remizy przez Gminę na rzecz OSP w ramach umowy dzierżawy stanowi/będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku”.

Na potwierdzenie stanowiska Gminy należy również wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. ILPP1/443-276/13-2/AW, w której organ wskazał, że „(...) odpłatne udostępnienie ww. hali sportowej na podstawie umowy dzierżawy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. (...) odpłatne udostępnienie przez Gminę hali sportowej na rzecz GOK, na podstawce umowy dzierżawy, ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku w tym zakresie, nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług”.

Stanowisko Gminy znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. ILPP1/443-800/14-3/NS, w której organ stwierdził, że (...) odpłatne udostępnienie przez Gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz ZWiK na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku w tym zakresie. Ponadto, stanowisko Gminy znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. ILPP1/443-230/14-2/AI.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 1, z późn. zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 cyt. ustawy). Jak stanowi art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostce organizacyjnej w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością.

Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 cyt. ustawy – należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W 2015 r. Gmina zamierza rozpocząć prace budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „...”. Wartość inwestycji przekroczy kwotę 15 tys PLN.

W ramach realizowanej inwestycji Gmina dokona w szczególności:

 • budowy boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy,
 • budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni typu EPDM,
 • budowy bieżni o długości 200 m ze zintegrowaną bieżnią do biegu na 60 m i skoku w dal o nawierzchni typu EPDM,
 • budowy ogrodzenia,
 • budowy przyłącza elektroenergetycznego,
 • budowy przyłącza kanalizacji deszczowej,
 • budowy instalacji odwodnienia boisk (drenaż).

Ponoszone przez Gminę wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji będą obejmowały nabycie zarówno towarów jak i usług (w tym usług budowlanych) i będą dokumentowane przez dostawców/ wykonawców wstawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Zgodnie z planami Gminy, inwestycja ma zostać zakończona najpóźniej w 2016 r. Gmina, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, tj. również na etapie wystąpienia z niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, planuje, iż po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji Gmina odpłatnie udostępni powstały w wyniku realizacji inwestycji majątek w postaci boiska sportowego na rzecz ... na podstawie umowy dzierżawy. ... będzie udostępniał boisko sportowe nieodpłatnie na rzecz działających na terenie Gminy szkół na cele związane z prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego, wykorzystywał na własne potrzeby jak i odpłatnie udostępniał na rzecz zainteresowanych (mieszkańców, firm, instytucji, etc.) w pozostałych godzinach otwarcia obiektu, tj. zasadniczo od 18 do 22. Ponadto, Gmina jest właścicielem nieruchomości, na której zlokalizowane jest kąpielisko miejskie i hotel. Gmina dotychczas nieodpłatnie udostępniała przedmiotowy majątek na rzecz .... Gmina planuje zmienić niniejszą koncepcję zagospodarowania kompleksu celem uporządkowania działań Gminy w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, tj. odpłatnie udostępnić przedmiotowy majątek na rzecz ... na podstawie umowy dzierżawy. W związku z powyższym Gmina zawarłaby z ... umowę dzierżawy zarówno w zakresie boiska sportowego, jak i kompleksu. Z tytułu odpłatnego udostępniania obu obiektów, tj. boiska sportowego oraz kompleksu, Gmina będzie pobierać od ... określone w umowie wynagrodzenie (czynsz dzierżawny), które zamierza dokumentować wystawianymi na ...fakturami VAT. Faktury te Gmina zamierza ujmować w swoich rejestrach sprzedaży i składanych, deklaracjach VAT-7 oraz rozliczać VAT należny z tego tytułu.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania odpłatnego udostępnienia przez Gminę na podstawie umowy dzierżawy boiska sportowego oraz kompleksu na rzecz ... za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Należy wskazać, że jak stanowi art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Z powyższego wynika, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że odpłatne udostępnienie ww. boiska sportowego i kompleksu na podstawie zawartej umowy dzierżawy będzie niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. Zatem w odniesieni do tej czynności Gmina nie będzie działała jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie będzie mogła skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W analizowanym przypadku Gmina wystąpi w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność – jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ustawy – będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usługi polegającej na odpłatnym udostępnieniu (dzierżawie) boiska sportowego i kompleksu, w związku z czym, usługa ta będzie opodatkowana według właściwej stawki podatku VAT.

Tym samym, odpłatne udostępnienie przez Gminę boiska sportowego i kompleksu na rzecz ... na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku w tym zakresie.

Mając na uwadze okoliczności sprawy i obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że odpłatne udostępnienie boiska sportowego oraz kompleksu na rzecz ... na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowić usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wskazane interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach, w których indywidualnie oceniano opis zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej uznania odpłatnego udostępnienia przez Gminę boiska sportowego oraz kompleksu na podstawie umowy dzierżawy na rzecz ... za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku. Wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.