IPTPP1/443-92/12-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Realizacja przedmiotowego projektu nie jest dokonywana przez Gminę w ramach sprawowanego władztwa publicznego. Wobec tego w związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca będzie występował jako podatnik podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2012r. (data wpływu 31 stycznia 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Gmina jest podatnikiem podatku VAT przy realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ...
  • ustalenia czy Gmina jest podatnikiem podatku VAT przy realizacji opisanego projektu.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina przystępuje do realizacji projektu pn. „ ...". Projekt ten ma zostać dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców na terenach zależnych od rybactwa poprzez wyremontowanie świetlicy wiejskiej i poszerzenie jej oferty o I. T. R. Śr., przez co wpłynie to na wzmocnienie turystyki i rekreacji poprzez organizację w danym budynku spotkań, wystaw i prezentacji związanych z rybołówstwem, jak również krzewieniem turystki i usług oraz aktywizacji mieszkańców.

Budynek „B” jest budynkiem wolnostojącym o funkcji świetlicy wiejskiej. Jest to obiekt użyteczności publicznej - świetlica wiejska, pełniąca funkcje społeczno-kulturalne. W celu zapewnienia zwiedzającym korzystnych, dogodnych warunków konieczne jest dokonanie remontu całego budynku, przeprowadzanie prac budowlano- remontowych, łącznie z wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej, jak również doposażenie sali w celu zapewnienia komfortu i odpowiedniej jakości dla osób korzystających z nich. Zakres prac związanych z remontem przewiduje wymianę stropu z drewnianego na teriva bis, wykonanie nowych schodów, remont podłogi w świetlicy, wymianę posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zasypanie piwnicy, remont ścianek działowych, wykonanie przegrody w przestrzeni poddasza oddzielającej przestrzeń świetlicy od zaplecza, wymiana pokrycia dachowego, impregnacja więźby dachowej, termoizolacja ścian i stropów, wykonanie instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej, instalację wentylacji mechanicznej, instalację c.o., oraz wymianę instalacji elektrycznej.

Zakup wyposażenia jest niezbędny do pełnego funkcjonowania obiektu. Nie planowany jest zakup biletu wstępu, I.T. R. jak i świetlica otwarta będzie dla wszystkich zwiedzających jak i mieszkańców. Pozyskiwanie materiałów i okazów planuje się zgromadzić dzięki współpracy z pracownikami S. Parku Krajobrazowego, specjalistami z dziedziny hodowli ryb, ichtiologami, przyrodnikami i pasjonatami przyrody rybołówstwa. Planuje się również dokonywanie zakupu eksponatów poprzez serwisy internetowe. Nie przewiduje się pozyskiwania żywych organizmów, w zamiarze planowane jest natomiast prezentowanie preparowanych okazów.

Dokonując kalkulacji kosztów zadania, a także operacji finansowych następujących w okresie trwałości inwestycji przyjęto założenie, że podatek od towarów i usług, który będzie ponoszony przez Gminę jest kosztem kwalifikowalnym. Gmina nie będzie bowiem pobierała opłat. Wydatki nie mają zatem związku z jakąkolwiek sprzedażą. Nadto Gmina nie przystępuje do zadania w charakterze organu władzy publicznej. Jest ono bowiem dla niej niejako czynnością fakultatywną. Obowiązek realizacji inwestycji nie został nałożony na gminę przepisami prawa. Jej charakter mieści się co prawda w zadaniach własnych gminy, niemniej jednak ani ustawa ustrojowa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ani inna ustawa nie nakładają obowiązku na gminę podjęcia takiego zadania.

Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie...

Czy Gmina w świetle art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług powinna być uznana za podatnika podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizacji zadania opisanego w stanie faktycznym jest podatnikiem podatku VAT. Gmina uznaje, że do traktowania Gminy jako niepodatnika konieczne jest spełnienie dwóch warunków: czynności muszą być wykonywane przez organ podlegający prawu publicznemu oraz muszą być wykonywane przez ten organ działający w charakterze organu władzy publicznej (pior. wyr. ETS 235/835. Należy uznać, że Gmina działa w roli organu administracji publicznej, wtedy gdy przy realizacji zadania wyposażona jest we władztwo publiczne, a obowiązek wykonania tego zadania wynika z odrębnych ustaw. W przedstawionym stanie faktycznym Gmina nie korzysta w jakiejkolwiek formie z władztwa publicznego. Będzie ono wykonywane tak samo jak gdyby wykonywał je podmiot niepubliczny. Ponadto zadanie to ma charakter nieobowiązkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. Z 2011 r. Nr 177 , poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powyższe, uzasadnionym jest twierdzenie, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa jako podatnik VAT.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy).

Unormowanie to pozostaje w zgodzie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1), który stwierdza, iż krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego, nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy stanowi odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania i jako takie musi być ściśle interpretowane. Przepisy ustawy o podatku VAT nie zawierają jednoznacznej definicji pojęcia organów władzy publicznej. Najbardziej precyzyjne w tym względzie są regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Przepisy tej ustawy jednoznacznie rozdzielają organy władzy publicznej od innych jednostek sektora finansów publicznych.

Z brzmienia art. 9 pkt 1 cyt. ustawy o finansach publicznych wynika, że organy władzy publicznej tworzą organy władzy rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy oraz trybunały.

Powołany wyżej przepis art. 15 ust. 6 ustawy jak i cyt. przepis obowiązującej obecnie Dyrektywy wyłączają z opodatkowania organy podlegające prawu publicznemu, jeżeli prowadzą daną działalność jako organy publiczne, nawet wtedy, gdy pobierają z tytułu tej działalności wynagrodzenie. Czynności, w których organy te uczestniczą jako organy publiczne, to określone prawem czynności wykonywane w interesie publicznym. Zatem organy wykonujące czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych, nie są traktowane jako podatnicy.

Ponadto, jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK 18/00, pojęcie „władzy publicznej” w rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) obejmuje wszystkie władze w sensie konstytucyjnym – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Należy podkreślić, że pojęcia organu państwa oraz organu władzy publicznej nie są tożsame. W pojęciu „władzy publicznej” mieszczą się bowiem także inne instytucje niż państwowe lub samorządowe, o ile wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia, czy przekazania im tych funkcji przez organ władzy państwowej lub samorządowej. Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

  1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług oraz zwolnienie od podatku jednostek samorządu terytorialnego ma charakter wyłącznie podmiotowo – przedmiotowy,
  2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia lub ze zwolnienia od podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
    • czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
    • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...". Projekt ten ma zostać dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców na terenach zależnych od rybactwa poprzez wyremontowanie świetlicy wiejskiej i poszerzenie jej oferty o I.T. R. Śr., przez co wpłynie to na wzmocnienie turystyki i rekreacji poprzez organizację w danym budynku spotkań, wystaw i prezentacji związanych z rybołówstwem, jak również krzewieniem turystki i usług oraz aktywizacji mieszkańców. Budynek „B.” jest budynkiem wolnostojącym o funkcji świetlicy wiejskiej. Jest to obiekt użyteczności publicznej - świetlica wiejska, pełniąca funkcje społeczno-kulturalne. W celu zapewnienia zwiedzającym korzystnych, dogodnych warunków konieczne jest dokonanie remontu całego budynku, przeprowadzanie prac budowlano- remontowych, łącznie z wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej, jak również doposażenie sali w celu zapewnienia komfortu i odpowiedniej jakości dla osób korzystających z nich. Zakres prac związanych z remontem przewiduje wymianę stropu z drewnianego na teriva bis, wykonanie nowych schodów, remont podłogi w świetlicy, wymianę posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zasypanie piwnicy, remont ścianek działowych , wykonanie przegrody w przestrzeni poddasza oddzielającej przestrzeń świetlicy od zaplecza, wymiana pokrycia dachowego, impregnacja więźby dachowej, termoizolacja ścian i stropów, wykonanie instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej, instalację wentylacji mechanicznej, instalację c.o., oraz wymianę instalacji elektrycznej. Zakup wyposażenia jest niezbędny do pełnego funkcjonowania obiektu. Gmina nie będzie pobierała opłat. Wydatki nie mają zatem związku z jakąkolwiek sprzedażą. Nadto Gmina nie przystępuje do zadania w charakterze organu władzy publicznej. Jest ono bowiem dla niej niejako czynnością fakultatywną. Obowiązek realizacji inwestycji nie został nałożony na gminę przepisami prawa. Jej charakter mieści się co prawda w zadaniach własnych gminy, niemniej jednak ani ustawa ustrojowa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ani inna ustawa nie nakładają obowiązku na gminę podjęcia takiego zadania.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe sprawy należy stwierdzić, iż realizacja przedmiotowego projektu nie jest dokonywana przez Gminę w ramach sprawowanego władztwa publicznego. Wobec tego w związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca będzie występował jako podatnik podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wniosek w części dotyczącej uznania Gminy za podatnika podatku VAT przy realizacji ww. projektu. Natomiast wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu został rozpatrzony interpretacją nr ITPPP1/443-92/12-5/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski