IPTPP1/443-862/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z rozbudową stacji uzdatniania wody (stan faktyczny).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 02 grudnia 2014 r. (data wpływu 08 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz okresu rozliczeniowego, w którym powstało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z rozbudową stacji uzdatniania wody – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz okresu rozliczeniowego, w którym powstało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z:

 • rozbudową stacji uzdatniania wody (stan faktyczny) oraz
 • budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnej (zdarzenie przyszłe).

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina ... (dalej: Gmina) jest obecnie (od dnia 1 stycznia 2011 roku) czynnym podatnikiem VAT i posiada własny numer NIP i Regon - deklaracja VAT R zgłoszenie rejestracji w zakresie podatku VAT. Gmina składa deklaracje VAT-7K kwartalnie.

Gmina jest w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w postaci:

 1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w ... w Gminie ..., na działce o numerze ... - własność Gminy,
 2. Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości ... w Gminie ..., na działkach o numerach: ..., ... - własność Gminy.

Wymienione zadania są realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Działalnie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W ramach tych działań podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Ponadto Gmina planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ... na dofinansowanie tych zadań w formie pożyczki i dotacji, gdzie podatek VAT jest również kosztem niekwalifikowalnym.

Zadania w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody zostaną zakończone w 2015 roku. Stacja w ... przewidywane zakończenie do dnia 31 marca 2015 roku. Stacja w ... przewidywane zakończenie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Klasyfikacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: stacje wodociągowe dział 22 grupa 221 klasa 2212.

Gmina wydzierżawiła, na podstawie umowy nr ... z dnia 22 grudnia 2012 roku, rozbudowywane nieruchomości (stacje wodociągowe) Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w ... (samorządowy zakład budżetowy, zwany dalej ...) i pobiera pożytki, w formie czynszu dzierżawnego. Gmina zatem wykorzystuje rozbudowywane stacje wodociągowe do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT (niekorzystających ze zwolnienia z podatku). Wystawia z tego tytułu na rzecz ... faktury VAT z tytułu dzierżawy, ujmuje je w rejestrze sprzedaży oraz w deklaracjach VAT i odprowadza VAT należny. ... wykorzystuje udostępnianą mu infrastrukturę do świadczenia na rzecz mieszkańców Gminy (względnie instytucji, podmiotów gospodarczych czy też innych odbiorców) usług w zakresie dostarczania wody. ... pobiera od mieszkańców za usługi wynagrodzenie, wystawia faktury, składa deklaracje VAT-7.

Wątpliwości Gminy dotyczą momentu, w którym będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od przedmiotowych inwestycji, tzn. czy po zakończeniu rozbudowy, czy w trakcie realizacji inwestycji, w okresach otrzymania faktur. Druga wątpliwość dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT w przypadku korzystania z dotacji unijnych, czy krajowych w przypadku kiedy podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Realizowane inwestycje, o których mowa we wniosku, należą do zadań Gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), a w szczególności infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna - art. 7 ust. 1 pkt 3.

W piśmie z dnia 25 lutego 2015 r., stanowiącym odpowiedź na pytania zawarte w wezwaniu z 13 lutego 2015r. nr IPTPP1/443-862/14-2/RG, wskazano:

 1. Czy Wnioskodawca jest „małym podatnikiem”, który wybrał metodę rozliczeń zwaną „metodą kasową” (art. 21 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług)...

Gmina ... jest „małym podatnikiem” z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży wyznaczonego w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054), ale nie korzysta z metody kasowej rozliczeń.

 1. Jeśli Wnioskodawca wybrał ww. metodę kasową, to należy wskazać, w których miesiącach poszczególnych lat nastąpiła częściowa lub całkowita zapłata za towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadań będących przedmiotem wniosku...

Gmina ... rozlicza podatek VAT na ogólnych zasadach.

 1. Czy Wnioskodawca wybrał rozliczanie kwartalne w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie art. 99 ust. 3 ww. ustawy...

Od dnia 1 stycznia 2003 roku Gmina ... wybrała kwartalny system rozliczeń podatku od towarów i usług, zawiadamiając o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego – art. 99 ust. 3 ustawy o VAT.

 1. W jakich miesiącach poszczególnych lat Wnioskodawca otrzymał faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, objętych zakresem pytań wskazanych w poz. 69 wniosku ORD-IN...
  1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w ... w Gminie ...” - faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją zadania:

2009 rok

 • Faktura VAT nr ... z dnia 22 października 2009 roku na kwotę 42.334,- zł - opracowanie dokumentacji projektowej.

2014 rok

 • Faktura VAT nr FV... z dnia 31 października 2014 roku kwota 324.609,12 - zbiornik na wodę, wymiana stolarki, termomodernizacja budynku.
 • Faktura VAT nr FV... z dnia 22 grudnia 2014 roku na kwotę 346.428,02 zł - nawierzchnia z kostki brukowej, studnia głębinowa.
 • Faktura VAT nr FV... z dnia 22 grudnia 2014 roku na kwotę 8.640,42 zł - pokrycie dachu.
 1. Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości ... w Gminie ...” - faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją zadania:

2013 rok

 • Faktura VAT nr ... z dnia 20 listopada 2013 roku na kwotę 1.350,- zł - mapa do celów projektowych.

2014 rok

 • Faktura VAT nr ... z dnia 3 czerwca 2014 roku na kwotę 46.371,-zł - opracowanie dokumentacji.
 1. Kiedy powstał obowiązek podatkowy dla czynności udokumentowanych fakturami, które są objęte zakresem pytań wskazanych w poz. 69 wniosku ORD-IN... (należy wskazać miesiąc, rok). W przypadku otrzymanych przez Gminą faktur dotyczących zadań rozbudowy stacji wodociągowych oraz infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej obowiązek podatkowy powstał w momencie wystawienia faktur - art. 19 a ust. 5 pkt 3a ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy powstał dla:
  • Faktury VAT nr ... z dnia 22 października 2009 roku w miesiącu październiku 2009 rok,
  • Faktura VAT nr FV... z dnia 31 października 2014 roku w miesiącu październiku 2014 roku,
  • Faktura VAT nr FV... z dnia 22 grudnia 2014 roku w miesiącu grudniu 2014 roku,
  • Faktura VAT nr FV... z dnia 22 grudnia 2014 roku w miesiącu grudniu 2014 roku,
  • Faktura VAT nr ... z dnia 20 listopada 2013 roku w miesiącu listopadzie 2013 roku.
  • Faktura VAT nr ... z dnia 3 czerwca 2014 roku w miesiącu czerwcu 2014 roku.
 1. Kiedy Wnioskodawca rozpoczął i zakończył rozbudowę/budowę/modernizację poszczególnych infrastruktur wodociągowo-kanalizacyjnych objętych zakresem pytań...
  • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w ... w Gminie ...” zadanie zostało rozpoczęte w 2009 roku a zakończenie planowane do dnia 31 marca 2015 roku.
  • Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości ... w Gminie ...” zadanie rozpoczęte w 2014 roku zakończenie planowane do 30 czerwca 2015 roku.
 1. Z zamiarem wykorzystywania do jakich czynności zostały/zostaną zakupione przedmiotowe towary/usługi:
  • opodatkowanych podatkiem VAT, lub
  • zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, lub
  • czy też niepodlegających temu podatkowi...

Przedmiotowe stacje wodociągowe oraz infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

 1. Do jakich ww. czynności po oddaniu do użytkowania Wnioskodawca wykorzystuje/będzie wykorzystywał mienie powstałe w wyniku realizacji ww. inwestycji...

Na podstawie umowy dzierżawy przedmiotowe inwestycje będą oddane w odpłatne użytkowanie Gminnemu Zakładowi Komunalnemu z siedzibą w ... w celu świadczenia usług dla mieszkańców gminy w zakresie dostarczania wody. Czynności wykonywane przez Gminny Zakład będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

 1. Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowych inwestycji... i
 2. Czy Wnioskodawca odliczał podatek VAT w związku z realizacją projektów... Jeżeli nie, to należy wskazać, dlaczego Zainteresowany nie dokonywał odliczenia podatku VAT.

(Ad. 9 i 10) W związku z ponoszonymi wydatkami dotyczącymi omawianych Inwestycji Gminie ... nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, ponieważ nie miały one związku z czynnościami opodatkowanymi - art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym nie odliczano podatku VAT naliczonego.

 1. Czy mienie powstałe w wyniku realizacji projektów zostało oddane do użytkowania...

Stacja Uzdatniania Wody w ... oraz Stacja wodociągowa w ... zostaną oddane (po rozbudowie) do użytkowania - w dzierżawę Gminnemu Zakładowi Komunalnemu.

 1. W przypadku, gdy wydatki związane z realizacją inwestycji objętych zakresem pytań dotyczą towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, bądź gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, których wartość przekracza 15.000 zł, czy też innych wydatków należy odrębnie dla każdego z nich wskazać: datę ich oddania do użytkowania, wartość początkową...

Inwestycje objęte zakresem pytań posiadają wartość wyższą niż 15.000,- zł i jeszcze nie zostały oddane do użytkowania.

 1. Czy infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna powstała w wyniku realizacji inwestycji objętych zakresem pytań została/zostanie przekazana w dzierżawę Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w ......

Inwestycje po zakończeniu zostaną przekazane w dzierżawę Gminnemu Zakładowi Komunalnemu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku oznaczone nr 1) Czy Gminie (podatnik VAT od 01 stycznia 2011 roku) będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w całości (tj. podatek VAT naliczony w trakcie realizacji inwestycji), w deklaracji za kwartał, w którym stacje uzdatniania wody będą oddane do użytkowania po rozbudowie...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonująca zadania publiczne w własnym imieniu i na własną odpowiedzialność W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami. Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.

W zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, Gmina występuje w charakterze podatnika VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usług: są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 1 i 9 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, niemającymi zastosowania w przedmiotowej sytuacji.

Z powyższych regulacji wynika, iż prawo do odliczenie przysługuje wówczas, gdy nabywane towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Gmina przekazuje do eksploatacji Gminnemu Zakładowi Komunalnemu na podstawie umowy dzierżawy, umowy cywilnoprawnej, między innymi, infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Majątek ten pozostaje własnością Gminy. Wykonywane przez Gminę świadczenia - polegające na oddaniu do użytkowania i pobieraniu pożytków z określonych nieruchomości są wykonywane za odpłatnością (czynszem dzierżawnym).

Przedmiotowa infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, zdaniem Gminy stanowi części składowe nieruchomości w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowanym: inwestycjami wodociągowo-kanalizacyjnymi po ich zakończeniu.

Odnośnie zakupów dotyczących towarów i usług w związku z budową przedmiotowej infrastruktury, obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należy dokonać w całości, jednorazowo w deklaracji składnej za okres rozliczeniowy, w którym stacje uzdatniania wody lub sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne będą oddane do użytkowania po wybudowaniu lub rozbudowie.

W odniesieniu do stacji wodociągowych możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nastąpi: w deklaracji za I kwartał 2015 roku dla rozbudowy stacji uzdatniania wody w ... (planowane zakończenie do dnia 31 marca 2015 roku), a dla stacji uzdatniania wody w ... w deklaracji za II kwartał 2014 roku (planowane zakończenie do dnia 30 czerwca 2015 roku).

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług w trakcie realizacji inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarte zostało w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższe regulacje oznaczają, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Stosownie do postanowień art. 88 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści ww. art. 88 ust. 4 ustawy nie wynika jednakże, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury dokumentującej zakup towaru lub usługi. W dacie otrzymania faktury koniecznym jest aby podmiot, który ją otrzymuje był podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, czyli podmiotem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą (zdefiniowaną w ust. 2 tegoż artykułu), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Tak więc, podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz by uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego (podatnik musi posiadać taki status w momencie realizacji uprawnienia).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r. działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.”

Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 ustawy obowiązującym po 31 marca 2013 r. działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Na mocy art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego”.

Art. 96 ust. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., stanowi, że jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

 1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
 4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Natomiast art. 96 ust. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., stanowi, że jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

 1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;
 4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie ustawodawca na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy nałożył na podatników, o których mowa w art. 15, obowiązek składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Natomiast w myśl art. 99 ust. 2 ustawy, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Z kolei, stosownie do art. 99 ust. 3 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Z okoliczności sprawy wynika, że Gmina jest od dnia 1 stycznia 2011 roku czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT-7K. Wnioskodawca jest „małym podatnikiem” z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży wyznaczonego w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 roku, ale nie korzysta z metody kasowej rozliczeń. Gmina ... rozlicza podatek VAT na ogólnych zasadach. Od dnia 1 stycznia 2003 roku Gmina ... wybrała kwartalny system rozliczeń podatku od towarów i usług, zawiadamiając o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego - art. 99 ust. 3 ustawy o VAT.

Gmina jest w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w postaci:

 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w ... w Gminie ..., na działce o numerze ... - własność Gminy,
 • Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości ... w Gminie ..., na działkach o numerach: ..., ... - własność Gminy.

Klasyfikacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: stacje wodociągowe dział 22 grupa 221 klasa 2212. Zadania w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody zostaną zakończone w 2015 roku. Stacja w ... przewidywane zakończenie do dnia 31 marca 2015 roku. Stacja w ... przewidywane zakończenie do dnia 30 czerwca 2015 roku. Gmina wydzierżawiła, na podstawie umowy nr ... z dnia 22 grudnia 2012 roku, rozbudowywane nieruchomości (stacje wodociągowe) Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w ... (samorządowy zakład budżetowy) i pobiera pożytki, w formie czynszu dzierżawnego. Gmina zatem wykorzystuje rozbudowywane stacje wodociągowe do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT (niekorzystających ze zwolnienia z podatku). Wystawia z tego tytułu na rzecz ... faktury VAT z tytułu dzierżawy, ujmuje je w rejestrze sprzedaży oraz w deklaracjach VAT i odprowadza VAT należny. ... wykorzystuje udostępnianą mu infrastrukturę do świadczenia na rzecz mieszkańców Gminy (względnie instytucji, podmiotów gospodarczych czy też innych odbiorców) usług w zakresie dostarczania wody. ... pobiera od mieszkańców za usługi wynagrodzenie, wystawia faktury, składa deklaracje VAT-7.

Na pytanie tut. Organu, w jakich miesiącach poszczególnych lat Wnioskodawca otrzymał faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, objętych zakresem pytań wskazanych w poz. 69 wniosku ORD-IN Zainteresowany wskazał, iż:

 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w ... w Gminie ...” - faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją zadania:

2009 rok

 • Faktura VAT nr ... z dnia 22 października 2009 roku,

2014 rok

 • Faktura VAT nr FV... z dnia 31 października 2014 roku
 • Faktura VAT nr FV... z dnia 22 grudnia 2014 roku,
 • Faktura VAT nr FV... z dnia 22 grudnia 2014 roku.
 • Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości ... w Gminie ...” - faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją zadania:

2013 rok

 • Faktura VAT nr ... z dnia 20 listopada 2013

2014 rok

 • Faktura VAT nr ... z dnia 3 czerwca 2014 roku

Gmina zatem będzie wykorzystywała infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT (niekorzystających ze zwolnienia z podatku). Wystawiała z tego tytułu na rzecz ... faktury VAT z tytułu dzierżawy, ujmowała je w rejestrze sprzedaży oraz w deklaracjach VAT i odprowadzała VAT należny. ... będzie wykorzystywała udostępnianą mu infrastrukturę do świadczenia na rzecz mieszkańców Gminy (względnie instytucji, podmiotów gospodarczych czy też innych odbiorców) usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. ... pobiera od mieszkańców za usługi wynagrodzenie, wystawia faktury, składa deklaracje VAT-7.

Inwestycje objęte zakresem pytań posiadają wartość wyższą niż 15.000 zł i jeszcze nie zostały oddane do użytkowania. Inwestycje po zakończeniu zostaną przekazane w dzierżawę Gminnemu Zakładowi Komunalnemu.

Przedmiotowe stacje wodociągowe oraz infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Na podstawie umowy dzierżawy przedmiotowe inwestycje będą oddane w odpłatne użytkowanie Gminnemu Zakładowi Komunalnemu z siedzibą w ... w celu świadczenia usług dla mieszkańców gminy w zakresie dostarczania wody. Czynności wykonywane przez Gminny Zakład będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z ponoszonymi wydatkami dotyczącymi omawianych Inwestycji Gminie Zgierz nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, ponieważ nie miały one związku z czynnościami opodatkowanymi - art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym nie odliczano podatku VAT naliczonego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia zostały spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, Gmina będzie wykorzystywała infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT (niekorzystających ze zwolnienia z podatku) a ponadto Zainteresowany jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji w postaci rozbudowy stacji uzdatniania wody.

Mając na uwadze powołane powyżej regulacje wskazać należy, że prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1) kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013, poz. 35 z późn. zm.) – do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy art. 86 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego do dnia 31 grudnia 2013 r. - w myśl art. 86 ust. 10 ustawy - było otrzymanie przez podatnika faktury, natomiast po dniu 1 stycznia 2014 r. powstanie obowiązku podatkowego u dostawcy i otrzymanie faktury przez nabywcę, co wprost wynika z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy. Tak więc ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego.

Przepisy art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy (zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., jak i po 1 stycznia 2014 r.) wskazują na terminy, w jakich podatnik może z tego uprawnienia skorzystać.

W stanie prawym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstawało – w myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 - w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

W art. 86 ust. 13 ustawy przewidziano, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. - zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 ustawy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy). Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11).

Z kolei w art. 86 ust. 13 ustawy przewidziano, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Wyżej powołany przepis art. 86 ust. 13 ustawy przewiduje możliwość zadeklarowania podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku. Prawo do korekty wynikające z przepisu art. 86 ust. 13 ustawy powiązane jest ściśle z prawem do odliczenia, poprzez wymienione w przepisie terminy odliczenia w związku z art. 86 ust. 1 ustawy. Przy czym podkreślić należy, że prawo to jest realizowane w ściśle określonych okresach rozliczeniowych, na podstawie otrzymanych przez podatnika szczególnych dokumentów, jakimi są faktury.

W tym tonie wypowiedział się również NSA w wyroku z dnia 1 września 2011 r. sygn. akt I FSK 1105/10 oraz WSA w wyroku z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. III SA/Wa 391/13, w którym wskazał, że z wykładni gramatycznej oraz systemowej wynika, że przepis art. 86 ust. 13 ustawy o VAT ma zastosowanie w tych wszystkich sytuacjach, gdy podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ustawowych terminach, ale tylko wtedy, gdy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przyznawały takie prawo podatnikowi. Wówczas, bez względu na to, czy realizacja tego prawa została zaniechana świadomie, czy też przez pomyłkę, podatnik może skorygować deklaracje w nieprzekraczalnym terminie pięcioletnim liczonym od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Tym samym podatnik, który miał prawo do odliczenia i nie odliczył podatku naliczonego, ma do tego prawo poprzez korektę deklaracji podatkowej w terminie określonym w art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Korekta ta może być dokonana bez względu na powód dla którego podatnik nie zadeklarował kwoty podatku do odliczenia. Jednakże, aby dokonać korekty deklaracji podatkowej za dany okres, w okresie tym podatnikowi powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT. Zaznaczenia również wymaga, że przepisy ustawy VAT nie wskazują na okoliczności, których wystąpienie przesuwałoby 5 letni okres uprawniający do skorygowania podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy.

Jeżeli zatem Wnioskodawca nie dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów w związku z rozbudową stacji uzdatniania wody, to na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy ma ona prawo do dokonania takiego odliczenia poprzez korektę deklaracji VAT za poszczególne okresy (kwartały), w których otrzymywał faktury zakupowe, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Skoro prawo do odliczenia powstało w 2009 roku to 5-letni okres dokonania korekty, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, upłynie 1 stycznia 2014 r. Ostateczna datą złożenia korekt będzie dzień 31 grudnia 2013 r.

Zatem biorąc pod uwagę ww. przepisy oraz opis stanu faktycznego należy zauważyć, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury VAT nr ... z dnia 22 października 2009 roku związanego z realizacją inwestycji w postaci rozbudowy stacji uzdatniania wody, ponieważ minął 5-letni okres w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 13 ustawy.

Ponadto, jak wynika z opisu sprawy, w związku z realizacją zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w ... w Gminie ...” oraz „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości ... w Gminie ...” objętych opisem stanu faktycznego przedmiotem wniosku objęte są również faktury otrzymane w 2013 i 2014 r.

Zatem odnośnie ponoszonych wydatków w związku z rozbudową stacji uzdatniania wody, dla których okresy rozliczeniowe, upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy art. 86 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Mając na uwadze opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy, należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca nie dokonał odliczeń podatku od towarów i usług w terminach określonych w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy, to w odniesieniu do wydatków na rozbudowę stacji uzdatniania wody udokumentowanych fakturami otrzymanymi w 2013 r. może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego (kwartał), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy podkreślić, że Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji jedynie za okres rozliczeniowy w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku, nie mając wyboru złożenia korekty za kolejne dwa okresy rozliczeniowe.

Natomiast odnośnie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktur otrzymanych w 2014 r. należy wskazać, iż podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku spełnienia łącznie trzech warunków, wynikających z treści art. 86 ust. 10 oraz ust. 10b ustawy tj.:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług (art. 86 ust. 10),
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług (art. 86 ust. 10),
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję (art. 86 ust. 10b).

Wobec powyższego, Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od nabytych towarów i usług oraz Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą transakcję, lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W sytuacji zaś, gdy Wnioskodawca nie odliczył podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, z uwzględnieniem art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, ani w terminie, o którym mowa w art. 86 ust. 11 ustawy, będzie mógł – na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy – zrealizować to prawo poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należy dokonać w całości, jednorazowo w deklaracji składnej za okres rozliczeniowy, w którym stacje uzdatniania wody będą oddane do użytkowania po rozbudowie należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zgodnie z art. 14b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego w zakresie prawa do odliczenia oraz okresu rozliczeniowego, w którym powstało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z rozbudową stacji uzdatniania wody. Natomiast wniosek w pozostałej części został rozstrzygnięty odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.