IPTPP1/443-849/14-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zdania
IPTPP1/443-849/14-4/ŻRinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. gmina
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  4. podatnik czynny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 26 listopada 2014 r., data wpływu do BKIP w Piotrkowie Tryb. 01 grudnia 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zdania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zdania.

Wniosek przekazano do BKIP w Piotrkowie Tryb. celem załatwienia zgodnie z właściwością (data wpływu 01 grudnia 2014 r.).

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ..... jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym deklaracje VAT-7. W okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r. Gmina realizowała zadanie. Zadanie realizowane było przy współudziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Celem zadania była wymiana istniejącego wodociągu z rur azbestowych na sieć wodociągową z rur polietylenowych, podłączenie do nowej sieci 52 gospodarstw domowych oraz budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z 48 gospodarstw do istniejącej oczyszczalni ścieków. Zadanie wpłynie na poprawę zdrowotności mieszkańców, wzrost atrakcyjności terenu oraz poprawę rozwoju turystyki. Realizowane w ramach inwestycji roboty budowlane należą do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji wyżej wymienionego zadania wystawiane były na Gminę ........ Początkowo wybudowana kanalizacja i wymiana wodociągu nie służyły Gminie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Dotychczas Gmina ........ nie dokonywała odliczeń VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki.

W dniu 28 marca 2014 r. Rada Gminy ..... podjęła uchwałę nr .... w sprawie likwidacji zakładu usług komunalnych w ....... z dniem 30 czerwca 2014 r. W dniu 1 lipca 2014 r. zakład usług komunalnych przekazał cały majątek na stan Gminy ....... Od dnia 1 lipca 2014 r. wszystkie zadania zakładu usług komunalnych w ...... przejęła Gmina, w tym również zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. Od dnia 1 lipca 2014 r. Gmina ....... rozpoczęła sprzedaż wody i przyjmowanie ścieków, wystawiając faktury, które ujmowane są w rejestrze sprzedaży oraz deklaracjach VAT, a tym samym odprowadzany będzie podatek VAT należny. Na tej podstawie Gmina ....... jako podatnik podatku od towarów i usług VAT osiąga przychód opodatkowany VAT. Efekt inwestycji będącej przedmiotem wniosku jest zaliczany do środków trwałych podlegających amortyzacji na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. Wartość zakończonej inwestycji przekracza kwotę 15 000 zł. Przedmiotowy wodociąg i sieć kanalizacyjna stanowi budowlę zgodnie z definicją podaną w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Gmina przystąpiła do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości ...... z zamiarem wykorzystywania jej do celów działalności gospodarczej. Nabyte towary i usługi wykorzystywano do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakończenie inwestycji nastąpiło dnia 30 czerwca 2014 r. oddanie do użytkowania inwestycji nastąpiło w dniu 09 lipca 2014 r. Inwestycja, po oddaniu do użytkowania, wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych podatkiem od towarowi usług. Ww. inwestycja służy obecnie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn.zm.), Gmina samodzielnie świadczy usługi sprzedaży wody i przyjmowania ścieków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do zrealizowanego zadania Gmina ...... ma możliwość odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ...... ma możliwość odliczenia podatku VAT od zrealizowanego zadania ponieważ ma to związek ze sprzedażą opodatkowaną, od dnia 1 lipca 2014 r. Gmina ...... rozpoczęła sprzedaż wody i odbiór ścieków, wystawiając faktury, które ujmowane są w rejestrze sprzedaży oraz deklaracjach VAT, a tym samym odprowadzany jest podatek VAT należny. Na tej podstawie Gmina ...... jako podatnik podatku od towarów i usług VAT osiąga przychód opodatkowany VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Zakres działania gminy, jako organu władzy publicznej, został uregulowany w ww. ustawie o samorządzie gminnym. Główną sferę działalności gminy stanowi realizacja szeroko rozumianych zadań o charakterze publicznym, w których skład wchodzą zadania własne gminy (art. 7 ust. 1) oraz zadania zlecone (art. 8 ust. 1), należące do właściwości innych organów państwowych. Z całości unormowań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, w tym zwłaszcza z art. 2 ust. 1 („Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”), art. 6 ust. 1 („Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”) oraz art. 9 ust. 2 („Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie”) trzeba wyprowadzić wniosek, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą, z tytułu której to działalności, są bez wątpienia podatnikami podatku od wartości dodanej.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym deklaracje VAT-7. W okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r. Gmina realizowała zadanie. Zadanie realizowane było przy współudziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Celem zadania była wymiana istniejącego wodociągu z rur azbestowych na sieć wodociągową z rur polietylenowych, podłączenie do nowej sieci 52 gospodarstw domowych oraz budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z 48 gospodarstw do istniejącej oczyszczalni ścieków. Zadanie wpłynie na poprawę zdrowotności mieszkańców, wzrost atrakcyjności terenu oraz poprawę rozwoju turystyki. Realizowane w ramach inwestycji roboty budowlane należą do zadań własnych Gminy. Wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji wyżej wymienionego zadania wystawiane były na Wnioskodawcę. Początkowo wybudowana kanalizacja i wymiana wodociągu nie służyły Gminie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Dotychczas Gmina ..... nie dokonywała odliczeń VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki.

W dniu 28 marca 2014 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie likwidacji zakładu usług komunalnych w ........ Od dnia 1 lipca 2014 r. wszystkie zadania zakładu usług komunalnych przejęła Gmina, w tym również zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. Od dnia 1 lipca 2014 r. Gmina ....... rozpoczęła sprzedaż wody i przyjmowanie ścieków, wystawiając faktury, które ujmowane są w rejestrze sprzedaży oraz deklaracjach VAT, a tym samym odprowadzany będzie podatek VAT należny. Na tej podstawie Gmina ...... jako podatnik podatku od towarów i usług VAT osiąga przychód opodatkowany VAT. Efekt inwestycji będącej przedmiotem wniosku jest zaliczany do środków trwałych podlegających amortyzacji na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. Wartość zakończonej inwestycji będącej przedmiotem wniosku jest zaliczany do środków trwałych podlegających amortyzacji na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. Wartość zakończonej inwestycji przekracza kwotę 15 000 zł. Przedmiotowy wodociąg i sieć kanalizacyjna stanowi budowlę zgodnie z definicją podaną w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Gmina przystąpiła do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości ...... z zamiarem wykorzystywania jej do celów działalności gospodarczej. Nabyte towary i usługi wykorzystywano do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakończenie inwestycji nastąpiło dnia 30 czerwca 2014 r. oddanie do użytkowania inwestycji nastąpiło w dniu 09 lipca 2014 r. Inwestycja, po oddaniu do użytkowania, wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem od towarowi usług. Ww. inwestycja służy obecnie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Gmina samodzielnie świadczy usługi sprzedaży wody i przyjmowania ścieków.

Jak wyżej wskazano, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozpatrywanej sprawie Gmina w chwili nabywania towarów i usług związanych z realizacją ww. inwestycji działała w charakterze podatnika VAT i zamierzała wykorzystywać je do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, przy czym nabywane towary i usługi jak wskazano w opisie sprawy były i są wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca będąc czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania, ponieważ przedmiotowa inwestycja wykorzystywana jest przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przy, czym prawo to przysługuje, o ile nie występują przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Kwestia przejęcia majątku przez Gminę od zakładu usług komunalnych i możliwości świadczenia przez Wnioskodawcę usług w zakresie sprzedaży wody i przyjmowania ścieków nie jest objęta zakresem przepisu art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa i tut. Organ nie dokonał jej oceny.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.