IPTPP1/443-846/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP1/443-846/14-4/RGinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. gmina
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”.

Wniosek uzupełniono pismem 5 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ... jest jednostką samorządu terytorialnego, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w dniu 23 lutego 2010 r. Gmina przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „...”. Operacja realizowana jest przy udziale środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji tych mieszkańców, którzy zawarli z Gminą ... umowy cywilnoprawne.

Na podstawie tychże umów mieszkańcy partycypują w kosztach tejże inwestycji i pokrywają koszt wykonania ustalony w sposób następujący:

  • koszt wykonania dla projektu przyłącza - koszt wykonania projektu na wszystkie przyłącza w nieruchomościach przyłączonych do sieci wodociągowej podzielona przez ilość przyłączy,
  • koszt wykonania przyłącza - cena oferty wykonawcy na wszystkie przyłącza w nieruchomościach przyłączonych do sieci wodociągowej podzielona przez ilość przyłączy.

Warunkiem koniecznym do wybudowania przyłącza wodociągowego do konkretnego gospodarstwa jest wpłata udziału finansowego na rachunek Gminy. Od wpłat dokonywanych przez mieszkańców na rachunek bankowy odprowadzany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Gmina po wykonaniu ww. wodociągu dofinansowanego w ramach PROW przekaże przedmiotową infrastrukturę do samorządowego zakładu budżetowego - powołanego odpowiednią uchwałą Rady Gminy - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ..., będącego odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zadaniem Zakładu jest pozyskanie i sprzedaż wody mieszkańcom Gminy. Przekazanie wybudowanego majątku nastąpi na podstawie umowy dzierżawy. Odpłatność za dzierżawę będzie stanowić roczny czynsz dzierżawny w kwocie kilkuset złotych brutto.

Gmina będzie właścicielem wybudowanej sieci wodociągowej. Usługi przy wykorzystaniu nowej sieci wodociągowej świadczyć będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Gmina nie będzie stroną umów z mieszkańcami o świadczenie usług wodociągowych. Stroną tą będzie ZGKiM. Przychody ze sprzedaży wody pozostaną w Zakładzie a koszty związane z eksploatacją wodociągu oraz utrzymaniem całości infrastruktury będą ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ....

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę.

Gmina ... przystępowała do realizacji inwestycji „...” z zamiarem wykonywania tylko czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przyłącza:

Mienie powstałe w wyniku projektu w części dotyczącej budowy przyłączy do poszczególnych posesji mieszkańców, którzy uczestniczą w przedsięwzięciu - Gmina będzie wykorzystywać tylko do czynności opodatkowanych VAT.

Koszty budowy sieci wodociągowej ponosi Gmina, natomiast koszty przyłączy ponoszą mieszkańcy ubiegający się o przyłączenie do sieci. Z właścicielami nieruchomości Gmina zawarła umowy, w których dysponenci posesji zobowiązali się do pokrycia kosztów budowy przyłączy wodociągowych. Gmina, w efekcie zawartych z mieszkańcami umów, przyjęła do realizacji zadanie, polegające na budowie przyłączy. Na tą okoliczność mieszkańcy wnosili opłaty na rachunek Gminy.

Gmina wykonuje więc na rzecz mieszkańców odpłatne świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych a więc czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe Gmina dokumentuje wpłaty mieszkańców wystawioną fakturą a należny w wysokości 23% podatek VAT odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego.

Towary i usługi nabywane w związku z wybudowaniem przyłącza wodociągowego służą czynnościom opodatkowanym, gdyż wybudowanie przyłącza do posesji mieszkańca, stanowi czynność opodatkowaną, o której mowa w art. 5 ust. l pkt 1 ustawy o VAT.

Sieć wodociągowa:

Mienie powstałe w wyniku projektu w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej Gmina będzie wykorzystywać tylko do czynności opodatkowanych VAT.

Gmina ... jest inwestorem projektu w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej, przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

Po zakończeniu realizacji projektu Gmina będzie właścicielem sieci wodociągowej, natomiast usługi przy jej wykorzystaniu świadczyć będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ..., któremu sieć zostanie odpłatnie wydzierżawiona na podstawie umowy. Opłata za dzierżawienie zostanie potwierdzona wystawiona fakturą VAT a podatek należny podlega odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego. Zrealizowana inwestycja będzie się wiązać z osiąganiem przez Gminę przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie ... przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pt. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W przedmiotowej sprawie warunek ten jest spełniony. Dokonywane zakupy towarów i usług w ramach realizacji zadania są i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Pomiędzy Gminą będącą czynnym podatnikiem VAT a użytkownikiem zawierana jest umowa cywilnoprawna o wykonanie przyłącza wodociągowego w nieruchomości przyłączonej (mieszkańcy partycypują w kosztach budowy przyłączy wodociągowych - wpłacają zaliczki a niedokonanie wpłaty decyduje o rozwiązaniu umowy).

Towary i usługi nabywane w związku z wykonaniem przyłączy do nieruchomości w miejscowościach ... służą czynnościom opodatkowanym tym podatkiem, gdyż wykonanie przyłączy wodociągowych na posesjach mieszkańców, stanowi czynność opodatkowaną, o której mowa w art. 5 ust. l pkt 1 ustawy o VAT.

Tak więc od wpłat dokonywanych przez mieszkańców na rachunek Gminy odprowadzany jest podatek w wysokości 23%. Gmina po wykonaniu ww. wodociągu przekaże wybudowaną infrastrukturę na podstawie umowy dzierżawy za wynagrodzeniem - do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Gmina dokumentować będzie płatności z tytułu umowy dzierżawy fakturą VAT, wystawioną na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a naliczony podatek należny zwracać do Urzędu Skarbowego.

Powstały w wyniku inwestycji majątek służy Gminie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy. Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W uzasadnieniu orzeczenia w sprawie C-37/95, Belgische Staat v. Ghent Coal Terminal NV TSUE stwierdził, że system odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama podlega VAT jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest jego podstawowym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W pierwszej kolejności wskazać, należy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane zatem za podatników w związku z wykonywanymi czynnościami, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 cyt. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy (...).

Zaznaczyć należy, że przypisana gminie – jako jednostce samorządu terytorialnego –samodzielność działania ma znaczenie z uwagi na cytowaną wyżej definicję podatnika podatku od towarów i usług. Wynika z niej bowiem, że tylko podmiot samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą może być z tytułu tej działalności uznany za podatnika.

Z treści powołanych na wstępie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy jednoznacznie wynika, że Gmina wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w dniu 23 lutego 2010 r. Gmina przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „...”. Operacja realizowana jest przy udziale środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji tych mieszkańców, którzy zawarli z Gminą ... umowy cywilnoprawne. Na podstawie tychże umów mieszkańcy partycypują w kosztach tejże inwestycji, i pokrywają koszty wykonania przyłączy. Warunkiem koniecznym do wybudowania przyłącza wodociągowego do konkretnego gospodarstwa jest wpłata udziału finansowego na rachunek Gminy. Od wpłat dokonywanych przez mieszkańców na rachunek bankowy odprowadzany jest podatek VAT w wysokości 23%. Gmina będzie właścicielem wybudowanej sieci wodociągowej. Usługi przy wykorzystaniu nowej sieci wodociągowej świadczyć będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Gmina po wykonaniu ww. wodociągu dofinansowanego w ramach PROW przekaże przedmiotową infrastrukturę do samorządowego zakładu budżetowego - powołanego odpowiednią uchwałą Rady Gminy - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ..., będącego odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przekazanie wybudowanego majątku nastąpi na podstawie umowy dzierżawy. Odpłatność za dzierżawę będzie stanowić roczny czynsz dzierżawny w kwocie kilkuset złotych brutto. Gmina nie będzie stroną umów z mieszkańcami o świadczenie usług wodociągowych. Stroną tą będzie ZGKiM. Przychody ze sprzedaży wody pozostaną w Zakładzie a koszty związane z eksploatacją wodociągu oraz utrzymaniem całości infrastruktury będą ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w .... Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę. Gmina ... przystępowała do realizacji inwestycji „...” z zamiarem wykonywania tylko czynności opodatkowanych podatkiem VAT.”

Mienie powstałe w wyniku projektu w części dotyczącej budowy przyłączy do poszczególnych posesji mieszkańców, którzy uczestniczą w przedsięwzięciu - Gmina będzie wykorzystywać tylko do czynności opodatkowanych VAT. Koszty budowy sieci wodociągowej ponosi Gmina, natomiast koszty przyłączy ponoszą mieszkańcy ubiegający się o przyłączenie do sieci. Z właścicielami nieruchomości Gmina zawarła umowy, w których dysponenci posesji zobowiązali się do pokrycia kosztów budowy przyłączy wodociągowych. Gmina, w efekcie zawartych z mieszkańcami umów, przyjęła do realizacji zadanie, polegające na budowie przyłączy. Na tą okoliczność mieszkańcy wnosili opłaty na rachunek Gminy. Gmina wykonuje więc na rzecz mieszkańców odpłatne świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych a więc czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe Gmina dokumentuje wpłaty mieszkańców wystawioną fakturą a należny w wysokości 23% podatek VAT odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego. Towary i usługi nabywane w związku z wybudowaniem przyłącza wodociągowego służą czynnościom opodatkowanym, gdyż wybudowanie przyłącza do posesji mieszkańca, stanowi czynność opodatkowaną o której mowa w art. 5 ust. l pkt 1 ustawy o VAT.

Mienie powstałe w wyniku projektu w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej Gmina będzie wykorzystywać tylko do czynności opodatkowanych VAT. Gmina ... jest inwestorem projektu w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej. Po zakończeniu realizacji projektu Gmina będzie właścicielem sieci wodociągowej natomiast usługi przy jej wykorzystaniu świadczyć będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ..., któremu sieć zostanie odpłatnie wydzierżawiona na podstawie umowy. Opłata za dzierżawienie zostanie potwierdzona wystawiona fakturą VAT a podatek należny podlega odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego. Zrealizowana inwestycja będzie się wiązać z osiąganiem przez Gminę przychodów.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, mienie powstałe w wyniku projektu Gmina będzie wykorzystywać tylko do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych przepisem art. 88 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”, ponieważ mienie powstałe w wyniku realizacji projektu – jak wskazał Wnioskodawca - będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.