IPTPP1/443-817/14-2/RG | Interpretacja indywidualna

Czy pomiędzy Gminą a Biblioteką wystąpi związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT?
Czy ewentualne zastosowanie art. 32 ust. 1 ustawy o VAT w opisanym zdarzeniu przyszłym możliwe jest tylko w przypadku łącznego (jednoczesnego) spełnienia dwóch warunków, tj.:
 • zaistnienia związku, o którym mowa w art. 32 ust. 2 oraz
 • wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek przewidzianych w art. 32 ust. 1 pkt 1-3?
 • IPTPP1/443-817/14-2/RGinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. obrót
  3. podstawa opodatkowania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Szacowanie podstawy opodatkowania
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania art. 32 ustawy w przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu inwestycji w ramach czynności opodatkowanych na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w ....... – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania art. 32 ustawy w przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu inwestycji w ramach czynności opodatkowanych na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w ........

  We wniosku przedstawiono następujący stan zdarzenie przyszłe.

  Gmina ...... (dalej: „Gmina”, „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

  W ramach wykonywanych zadań Gmina współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w .......... (dalej: „Biblioteka”), która jest samorządową instytucją kultury, o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i posiada odrębną od Gminy osobowość prawną. Biblioteka w dniu 10 grudnia 1984 r. została wpisana do rejestru instytucji upowszechniania kultury ówczesnego województwa ....... pod numerem .......

  Zgodnie ze Statutem Biblioteki (dalej: „Statut”), Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy: 1) gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych 3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 4) popularyzacja książek i czytelnictwa 5) udzielanie pomocy fachowej bibliotekom zakładowym i innym 6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, a w szczególności działających na terenie gminy, 7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

  Biblioteka jest zarejestrowana jako podatnik VAT zwolniony, korzystający z tzw. zwolnienia ze względu na obroty z VAT, zgodnie z brzmieniem art. 113 ustawy o VAT.

  Osobą zarządzającą i reprezentującą Bibliotekę na zewnątrz jest Kierownik, który jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy (zgodnie ze Statutem - Zarząd Gminy) po zasięgnięciu opinii Powiatowej Biblioteki Publicznej.

  Do zakresu działań Kierownika należy w szczególności: a) kierowanie bieżącą działalnością, b) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz, c) zarządzanie majątkiem Biblioteki, d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, e) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych, f) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego, g) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności, h) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

  Kierownik nie zajmuje stanowiska wójta, zastępcy wójta, sekretarza czy skarbnika Gminy ani też nie zasiada w Radzie Gminy.

  Również osoby mające powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia z Kierownikiem, tj. w ramach małżeństwa oraz pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, nie zajmują powyższych stanowisk w Gminie.

  Działalność Biblioteki jest finansowana głównie ze środków przekazywanych z budżetu Gminy. Zgodnie ze Statutem, Organizator Biblioteki (tj. Gmina) zapewnia Bibliotece środki niezbędne do jej podstawowego funkcjonowania oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Biblioteka może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Biblioteki.

  Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, w której znajdował się stary budynek Urzędu Gminy. Od roku 2013 Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie starego budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji (dalej: „Inwestycja”). Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji (dalej: „Centrum”) po zakończeniu realizacji Inwestycji pozostanie własnością Gminy. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Centrum nie zostało jeszcze oddane do użytkowania.

  Po zakończeniu realizacji Inwestycji, Gmina zamierza rozpocząć obciążanie Biblioteki w oparciu o miesięczne koszty dostawy lub zużycia mediów, jak np. energii elektrycznej, wody, telefonów stacjonarnych, ubezpieczenia oraz usług odprowadzania ścieków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku (dalej: „Media”) zgodnie z porozumieniem o administrowaniu, które zostanie zawarte pomiędzy Gminą, a Biblioteką. Wysokość opłaty (wynagrodzenia) za administrowanie nie została jeszcze ustalona przez Gminę.

  Wystawiane przez Gminę na rzecz Biblioteki faktury będą ujmowane w rejestrach sprzedaży Gminy. Wartość netto wraz z należnym VAT z tytułu powyższego świadczenia Gmina planuje wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

  W ocenie Gminy, pomiędzy Gminą a Biblioteką nie zachodzą powiązania o charakterze kapitałowym, przez które rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem, bowiem ani Gmina, ani Biblioteka nie są spółkami kapitałowymi. Również w ocenie Gminy w przedstawionej sytuacji nie występują powiązania o charakterze majątkowym, bowiem Gmina i Biblioteka są odrębnymi osobami prawnymi i prowadzą odrębne księgi finansowe, mają odrębne konta w banku, podejmują decyzje o charakterze biznesowym, etc. W konsekwencji, w ocenie Gminy pomiędzy Gminą a Biblioteką nie występują powiązania o charakterze kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy.

  Gmina pragnie wskazać, iż w związku z planowanym zawarciem porozumienia o administrowaniu pomiędzy Biblioteką a Gminą, Gmina będzie dokonywała dostawy towarów lub świadczyła usługi na rzecz Biblioteki.

  Gmina pragnie wskazać, że organ podatkowy nie wydał decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy pomiędzy Gminą a Biblioteką wystąpi związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT...
  2. Czy ewentualne zastosowanie art. 32 ust. 1 ustawy o VAT w opisanym zdarzeniu przyszłym możliwe jest tylko w przypadku łącznego (jednoczesnego) spełnienia dwóch warunków, tj.:
   1. zaistnienia związku, o którym mowa w art. 32 ust. 2 oraz
   2. wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek przewidzianych w art. 32 ust. 1 pkt 1-3...

  Zdaniem Wnioskodawcy

  1. Zdaniem Gminy, pomiędzy Gminą a Biblioteką nie wystąpi związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT.
  2. Ewentualne zastosowanie art. 32 ust. 1 ustawy o VAT w opisanym zdarzeniu przyszłym możliwe jest tylko w przypadku łącznego (jednoczesnego) spełnienia dwóch warunków, tj. zaistnienia związku, o którym mowa w art. 32 ust. 2 oraz wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek przewidzianych w art. 32 ust. 1 pkt 1-3.

  Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

  Ad. 1 i Ad. 2

  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2 oraz są spełnione dodatkowe warunki przewidziane w tej regulacji, organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

  Wskazany związek istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

  Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. W związku z faktem, że pomiędzy Kierownikiem Biblioteki a władzami Gminy (tj. wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem i skarbnikiem oraz osobami zasiadającymi w Radzie Gminy) nie zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, warunek ten nie jest zdaniem Gminy spełniony.

  Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w opinii Gminy, w przedstawionej sytuacji nie zachodzą również powiązania o charakterze kapitałowym, przez które rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. Zarówno, bowiem ani Gmina ani Biblioteka nie są bowiem spółkami kapitałowymi.

  Należy podkreślić, że ustawodawca w ustawie o VAT nie zdefiniował pojęcia powiązań majątkowych i ze stosunku pracy. W praktyce powiązania o charakterze majątkowym stanowią odpowiednik powiązań kapitałowych, w szczególności w przypadku spółek niemających osobowości prawnych (Biblioteka nie jest również taką spółką). Natomiast powiązania ze stosunku pracy zachodzą wtedy, gdy osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą lub wspólnikiem spółki osobowej jest zatrudniona w drugim podmiocie na stanowisku lub działa w takim charakterze, który zapewnia wpływ na decyzje podejmowane w tym podmiocie. Również z uwagi na fakt, iż Kierownik Biblioteki nie jest zatrudniony we władzach Gminy, warunek ten jej zdaniem nie jest spełniony.

  W konsekwencji, pomiędzy Gminą a Biblioteką nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT. Stanowisko to zostało przykładowo potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 marca 2012 r., sygn. IPTPP1/443-1000/11-4/MH, w którym organ podatkowy stwierdził, że: „Osobą zarządzającą i reprezentującą OKiR na zewnątrz jest Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Radę Miejską Gminy. Dyrektor nie zajmuje jednocześnie stanowiska burmistrza, sekretarza czy skarbnika Gminy ani też nie zasiada w Radzie Miejskiej Gminy. Również osoby mające powiązania o charakterze pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia nie zajmują powyższych stanowisk w Gminie. Pomiędzy Gminą a OKiR nie zachodzą powiązania o charakterze kapitałowym, bowiem ani. Gmina ani OKiR nie są spółkami kapitałowymi. Organ podatkowy nie wydał, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

  Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy zauważyć, iż pomiędzy Wnioskodawcą a OKiR nie będzie zachodzi związek, o którym mowa w art. 32 ustawy o VAT.

  Reasumując, pomiędzy Gminą a Ośrodkiem Kultury i Rekreacji nie będzie zachodził związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT. Nadto należy wskazać, iż zastosowanie an. 32 ust. 1 ustawy jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia przesłanek zawartych w tym przepisie.”

  Powyższe stanowisko zostało zawarte również m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 listopada 2010 r., sygn. IBPP1/443-761/10/EA, w której organ podatkowy stwierdził, że „Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie art. 32 ustawy o VAT nie znajduje zastosowania, bowiem (jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego) pomiędzy Wnioskodawcą a MOKSiR w Ch. (która jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawie o organizowaniu i prowadzaniu działalności kulturalnej - przypomnienie Gminy) nie zachodzi związek, o którym mowa w art. 32 ustawy o VAT”.

  Mając na uwadze powyższe, w opinii Gminy, w przedstawionej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten może bowiem mieć zastosowanie tylko w ewentualnym przypadku łącznego (jednoczesnego) spełnienia dwóch warunków, tj.:

  • zaistnienia związku, o którym mowa w art. 32 ust 2, oraz
  • wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek przewidzianych w pkt 1-3 art. 32 ust. 1.

  Powyższe wynika w szczególności z zastosowanego przez ustawodawcę zwrotu „oraz”. Jak stanowi bowiem przywołana regulacja „W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

  1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
  3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

  – organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

  Powyższe stanowisko Gminy, znajduje potwierdzenie również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. ILPP1/443-1055/13-4/AWa.

  Podsumowując, zdaniem Gminy:

  1. pomiędzy Gminą a Biblioteką nie wystąpi związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT;
  2. ewentualne zastosowanie art. 32 ust. 1 ustawy o VAT możliwe jest tylko w przypadku łącznego (jednoczesnego) spełnienia dwóch warunków, tj. zaistnienia związku, o którym mowa w art. 32 ust. 2 oraz wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek przewidzianych w art. 32 ust 1 pkt 1-3.
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

  1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
  2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
  3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
  4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
  5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
  6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
  7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

  Definicję pojęcia „towar” ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarze, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

  Przez sprzedaż – w myśl art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

  Stosownie do przepisu art. 29a ust. 1 ustawy – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

  W myśl art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

  Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 13, obniża się o:

  1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
  2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
  3. zwrócona nabywcy całość lub część zapłaty otrzymana przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
  4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dotacji dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem.

  Wyjątek od powyższych zasad ogólnych zachodzi w sytuacjach wskazanych w art. 32 ustawy.

  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

  1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
  3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

  - organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

  Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

  Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia (art. 32 ust. 3 ustawy).

  Natomiast przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2 – w świetle art. 32 ust. 4 ustawy – rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

  Ponadto, w ust. 5 cyt. artykułu postanowiono, że przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

  W myśl art. 2 pkt 27b ustawy, przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

  1. w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
  2. w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

  Mając na uwadze powyższe przepisy należy wskazać, że dla zastosowania przez organ podatkowy szczególnej procedury określania podstawy opodatkowania, nie jest wystarczające spełnienie tylko niektórych powyższych przesłanek. Konieczne jest bowiem łączne spełnienie przesłanek:

  • istnienie związku między kontrahentami,
  • ustalenie ceny nieodpowiadającej cenie rynkowej w warunkach określonych w przepisach,
  • wykazanie, że przyczyną ustalenia takiej ceny był związek pomiędzy kontrahentami.

  Niewystąpienie jakiejkolwiek z ww. przesłanek powoduje, że przepis art. 32 ustawy nie ma zastosowania.

  Tym samym, aby mogło dojść do oszacowania podstawy opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, organ podatkowy musi wykazać, że wystąpienie którejkolwiek z wymienionych i omówionych powyżej okoliczności miało wpływ na wartość podstawy opodatkowania VAT naliczanej z tytułu dokonania danej dostawy towarów lub świadczenia usług.

  Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

  W ramach wykonywanych zadań Gmina współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w ........, która jest samorządową instytucją kultury, o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i posiada odrębną od Gminy osobowość prawną. Zgodnie ze Statutem Biblioteki, Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

  Biblioteka jest zarejestrowana jako podatnik VAT zwolniony, korzystający z tzw. zwolnienia ze względu na obroty z VAT, zgodnie z brzmieniem art. 113 ustawy o VAT. Osobą zarządzającą i reprezentującą Bibliotekę na zewnątrz jest Kierownik, który jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy (zgodnie ze Statutem - Zarząd Gminy) po zasięgnięciu opinii Powiatowej Biblioteki Publicznej. Kierownik nie zajmuje stanowiska wójta, zastępcy wójta, sekretarza czy skarbnika Gminy ani też nie zasiada w Radzie Gminy. Również osoby mające powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia z Kierownikiem, tj. w ramach małżeństwa oraz pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, nie zajmują powyższych stanowisk w Gminie. Działalność Biblioteki jest finansowana głównie ze środków przekazywanych z budżetu Gminy. Zgodnie ze Statutem, Organizator Biblioteki (tj. Gmina) zapewnia Bibliotece środki niezbędne do jej podstawowego funkcjonowania oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Biblioteka może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Biblioteki.

  Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, w której znajdował się stary budynek Urzędu Gminy. Od roku 2013 Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie starego budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji. Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji po zakończeniu realizacji Inwestycji pozostanie własnością Gminy. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Centrum nie zostało jeszcze oddane do użytkowania. Po zakończeniu realizacji Inwestycji, Gmina zamierza rozpocząć obciążanie Biblioteki w oparciu o miesięczne koszty dostawy lub zużycia mediów, jak np. energii elektrycznej, wody, telefonów stacjonarnych, ubezpieczenia oraz usług odprowadzania ścieków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku zgodnie z porozumieniem o administrowaniu, które zostanie zawarte pomiędzy Gminą, a Biblioteką. Wysokość opłaty (wynagrodzenia) za administrowanie nie została jeszcze ustalona przez Gminę. Wystawiane przez Gminę na rzecz Biblioteki faktury będą ujmowane w rejestrach sprzedaży Gminy. Wartość netto wraz z należnym VAT z tytułu powyższego świadczenia Gmina planuje wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

  Gmina pragnie wskazać, iż w związku z planowanym zawarciem porozumienia o administrowaniu pomiędzy Biblioteką a Gminą, Gmina będzie dokonywała dostawy towarów lub świadczyła usługi na rzecz Biblioteki.

  Zdaniem Wnioskodawcy pomiędzy Gminą a Biblioteką nie zachodzą powiązania o charakterze kapitałowym, przez które rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem, bowiem ani Gmina, ani Biblioteka nie są spółkami kapitałowymi. Również w ocenie Gminy w przedstawionej sytuacji nie występują powiązania o charakterze majątkowym, bowiem Gmina i Biblioteka są odrębnymi osobami prawnymi i prowadzą odrębne księgi finansowe, mają odrębne konta w banku, podejmują decyzje o charakterze biznesowym, etc. W konsekwencji, w ocenie Gminy pomiędzy Gminą a Biblioteką nie występują powiązania o charakterze kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy.

  Gmina pragnie wskazać, że organ podatkowy nie wydał decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

  Jak wyjaśniono powyżej, niewystąpienie jakiejkolwiek z przesłanek, tj.:

  • istnienie związku między kontrahentami,
  • ustalenie ceny nieodpowiadającej cenie rynkowej w warunkach określonych w przepisach,
  • wykazanie, że przyczyną ustalenia takiej ceny był związek pomiędzy kontrahentami.

  - powoduje, że przepis art. 32 ustawy nie ma zastosowania.

  Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że dla zastosowania przez organ podatkowy szczególnej procedury określania obrotu, nie jest wystarczające spełnienie tylko niektórych przesłanek – konieczne jest bowiem ich spełnienie łączne, co oznacza, że niewystąpienie jakiejkolwiek z ww. przesłanek powoduje, że przepis art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania.

  W rozpatrywanej sprawie – jak wynika z opisu sprawy – pomiędzy Gminą a Biblioteką nie zachodzą powiązania o charakterze kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy.

  A zatem stanowisko Gminy odnośnie braku wystąpienia pomiędzy Gminą a jednostką kultury związku, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy oraz ewentualnej możliwości zastosowania przepisu art. 32 ust. 1 ustawy jedynie w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków, tj. zaistnienia związku, o którym mowa w art. 32 ust. 2 oraz wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek przewidzianych w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 należy uznać za prawidłowe.

  Natomiast badanie pozostałych przesłanek niezbędnych do zastosowania art. 32 ustawy jest możliwe i uzasadnione tylko wówczas, gdy zaistnieje powiązanie, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, bowiem tylko łączne spełnienie tych przesłanek daje możliwość zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy.

  Jednocześnie wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie stanowi zaleceń co do postępowania organu podatkowego, tj. nie nakazuje lub zakazuje organowi podjęcia pewnych działań lub zaniechań. Interpretacja nie rozstrzyga zatem o kompetencjach organu podatkowego w zakresie, jaki obejmuje wskazana we wniosku norma prawna, tj. art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.