IPTPP1/443-710/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Gminie przysługuje prawo do doliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 02 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowanym, czynnym podatnikiem od towarów i usług od dnia 30 października 2003 r. Gmina zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne ze środków Unijnych w ramach projektu. Przedmiotowy projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie z Województwem ..... reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa ....... oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa.

Przedmiotowy projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.2: przy udziale wkładu własnego Gminy w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania ze środków Unijnych oraz pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją zadania w Gminie.

Celem projektu w przyszłości jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji usług elektronicznych w zakresie zabezpieczenia systemów teleinformatycznych oraz świadczenia usług administracyjnych w Urzędzie drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Aktualnie z uwagi na braki w wyposażeniu w odpowiedniej klasy sprzęt komputerowy jak i skanerów dużej wydajności wykorzystujących system EZD, pracownicy Urzędu wykonują zadania z zakresu administracji publicznej wyłącznie na dokumentacji w postaci papierowej. Powyższy stan jest problemem z uwagi na nowe kierunki rozwoju administracji publicznej polegające na jak najszerszym wykorzystaniu technologii (narzędzi informatycznych) ICT.

W myśl zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526), konieczne będzie odczytywanie przez Urząd załączonych do dokumentów elektronicznych załączników w formatach opisanych w załączniku do rozporządzenia. Dlatego też, w Urzędzie będzie potrzeba zainstalowania licencjonowanych odpowiednich kompatybilnych wersji oprogramowania.

Gmina posiada przestarzałe serwery, które nie gwarantują ciągłości pracy oraz są mało wydajne dla coraz to nowszych wersji aplikacji. Dlatego konieczny jest zakup wydajnego serwera aplikacyjnego wraz ze środowiskiem wirtualizacyjnym, na którym będzie można uruchomić wirtualne serwery, korzystające z jednej macierzy dyskowej zarówno, jako platformy do gromadzenia danych, jak i jako środowiska do archiwizacji danych. Dla serwera zostanie zakupione oprogramowanie do wirtualizacji oraz system operacyjny klasy Windows 2012 Serwer dla środowisk wirtualnych.

W celu spełnienia wymogów polityki bezpieczeństwa danych konieczny jest zakup odpowiedniej macierzy dyskowej służącej zarówno do przechowywania przetwarzanych danych jak i przechowywania archiwizowanych z serwerów danych. Z uwagi na częste awarie zasilania spowodowane brakiem lub nagłymi spadkami napięcia w sieci ulegają uszkodzeniu komputery. Dlatego też, w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy - urządzenie podtrzymujące zasilanie na wypadek awarii sieci energetycznej (UPS) oraz agregat prądotwórczy. Zakup agregatu umożliwi nieprzerwane funkcjonowanie wybranych stanowisk roboczych oraz serwerów, urządzeń sieciowych oraz innych elementów systemu teleinformatycznego Beneficjenta zwiększając jego bezpieczeństwo, dostępność i niezawodność.

W ramach dostosowania systemu bezpieczeństwa do wymagań urządzeń klasy UTM, zabezpieczającego komunikacje z siecią Internet (IPS) o wydajności, co najmniej 200Mbps, zostanie zakupione nowe urządzenie klasy UTM. Natomiast stare urządzenie będzie wykorzystywane jako zapasowe na wypadek awarii głównego oraz do zabezpieczenia komunikacji HOT-SPOT,

Faktury związane z realizacją niniejszej inwestycji wystawiane będą na Gminę z zastosowaniem nr NIP nadanego Gminie. Dokonane w ramach realizacji projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych stawkami VAT jak również, nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z tego podatku. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie działania Gminy niepodlegające opodatkowaniu. Realizowany projekt należy do zadań Gminy stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1, 9, 10, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Pozyskane w ramach tego projektu elementy majątku nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT. Właścicielem zrealizowanego w przyszłości projektu będzie Gmina. Podstawą prawną działania Gminy jest Uchwała Rady Miejskiej w ....... Nr ...../2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zabezpieczająca wkład własny na realizację zadania wieloletniego.

Lider Partnerstwa zobowiązuje się do koordynowania prac związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem Projektu wszystkich Partnerów, a w szczególności do:

 1. przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, przygotowanymi zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej na lata 2007-2013 oraz dokumentów aktualizujących Projekt;
 2. udzielenia wsparcia merytorycznego na wszystkich etapach realizacji Zadania oraz prowadzenia wszelkich uzgodnień ;
 3. rozliczania partnerów w ramach Projektu, w tym sporządzania i przekazywania zbiorczych wniosków o płatność do;
 4. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej;
 5. zapewnienia odpowiedniej informacji i promocji Projektu zgodnie z –wytycznymi.

Partner tj. w tym wypadku Gmina zobowiązuje się do przygotowania i realizacji swojego Zadania w ramach Projektu w jego zakresie przedmiotowym, zgodnie z najwyższą możliwą starannością oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności do:

 1. udzielania informacji i wyjaśnień Liderowi Partnerstwa na temat postępów w przygotowaniu i realizacji Zadania, w tym także do przedkładania wymaganych dokumentów jak oświadczenia, zaświadczenia, informacje o zabezpieczeniu środków itp.;
 2. zabezpieczenia środków na realizację Zadania (w tym w szczególności na wkład własny) na odpowiednie lata realizacji Projektu, oraz zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na etapie eksploatacyjnym do utrzymania trwałości Zadania;
 3. prowadzenia w sposób przejrzysty wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych;
 4. przygotowania dokumentacji przetargowej i wyboru wykonawcy Zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);
 5. terminowego opłacania należności dla Wykonawcy wynikających z otrzymanej faktury - na podstawie zawartej z nim umowy oraz podpisanego bez uwag protokołu odbioru;
 6. przygotowywanie wniosków o płatność zaliczkową lub refundację ze środków EFRR w zakresie zgodnym z zakresem inwestycji u Partnera i przekazywanie ich Liderowi Partnerstwa.

Ze względu na odmienny charakter Zadania Gminy od zadań realizowanych przez pozostałych Partnerów tj. Gminy i Powiaty, zadanie to realizowane jest indywidualnie przez Partnera. Zgodnie z umową partnerską i wnioskiem o dofinansowanie Partner nie przekazuje Liderowi Partnerstwa środków na realizacje Zadania. Partner zobowiązuje się do zabezpieczenia we własnym zakresie w budżecie swojej jednostki środków na realizację zadania bezpośrednio rozliczenia z wykonawcą (lub wykonawcami) Zadania, którego również sam wybiera w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych i zawiera z nim umowę.

Mienie powstałe w wyniku realizowanego projektu nie będzie służyć innemu podmiotowi, a jedynie Gminie i będzie jego własności Partnera przez co najmniej okres trwałości Projektu to jest co najmniej pięć lat od zakończenia rozliczenia finansowego Projektu.

Środki z dofinansowania unijnego (w formie refundacji lub zaliczki) wpływają bezpośrednio z rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego na konto Gminy.

Ponadto Burmistrz wyjaśnia, że Zarząd Województwa uchwałą nr .../14 z dnia 23 lipca br. zatwierdził aneks nr UDA....... Tym samym zatwierdził zmiany w Projekcie, w tym wprowadzenie do Projektu zadania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na zakupie sprzętów komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby funkcjonowania administracji publicznej na odpowiednim poziomie, będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji zadania.

Gmina jako organ władzy publicznej jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w ...... jako czynny podatnik VAT. Zgodnie z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług możliwość odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych stawkami VAT.

Zakupiony sprzęt komputerowy nie będzie wykorzystywany przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych i dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z kosztami poniesionymi na realizację tego zadania.

Powyższe wynika z faktu, że nie został spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W zakresie omawianego projektu, Gmina nie będzie miała również prawa do zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które Gmina winna spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cytowanego rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Gmina nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miała możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Gmina, zgodnie z art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa oświadcza, że elementy stanu faktycznego objęte powyższym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej nie były i nie są w chwili obecnej przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem od towarów i usług. Gmina zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Celem projektu w przyszłości jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji usług elektronicznych w zakresie zabezpieczenia systemów teleinformatycznych oraz świadczenia usług administracyjnych w Urzędzie drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Aktualnie z uwagi na braki w wyposażeniu w odpowiedniej klasy sprzęt komputerowy jak i skanerów dużej wydajności wykorzystujących system EZD, pracownicy Urzędu wykonują zadania z zakresu administracji publicznej wyłącznie na dokumentacji w postaci papierowej. Powyższy stan jest problemem z uwagi na nowe kierunki rozwoju administracji publicznej polegające na jak najszerszym wykorzystaniu technologii (narzędzi informatycznych) ICT.

Gmina posiada przestarzałe serwery, które nie gwarantują ciągłości pracy oraz są mało wydajne dla coraz to nowszych wersji aplikacji. Dlatego konieczny jest zakup wydajnego serwera aplikacyjnego wraz ze środowiskiem wirtualizacyjnym, na którym będzie można uruchomić wirtualne serwery, korzystające z jednej macierzy dyskowej zarówno, jako platformy do gromadzenia danych, jak i jako środowiska do archiwizacji danych. Dla serwera zostanie zakupione oprogramowanie do wirtualizacji oraz system operacyjny klasy Windows 2012 Serwer dla środowisk wirtualnych.

W celu spełnienia wymogów polityki bezpieczeństwa danych konieczny jest zakup odpowiedniej macierzy dyskowej służącej zarówno do przechowywania przetwarzanych danych jak i przechowywania archiwizowanych z serwerów danych.

Z uwagi na częste awarie zasilania spowodowane brakiem lub nagłymi spadkami napięcia w sieci ulegają uszkodzeniu komputery. Dlatego też, w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy - urządzenie podtrzymujące zasilanie na wypadek awarii sieci energetycznej (UPS) oraz agregat prądotwórczy.

W ramach dostosowania systemu bezpieczeństwa do wymagań urządzeń klasy UTM, zabezpieczającego komunikacje z siecią Internet (IPS) o wydajności, co najmniej 200Mbps, zostanie zakupione nowe urządzenie klasy UTM. Natomiast stare urządzenie będzie wykorzystywane jako zapasowe na wypadek awarii głównego oraz do zabezpieczenia komunikacji HOT-SPOT.

Faktury związane z realizacją ww. inwestycji wystawiane będą na Gminę. Dokonane w ramach realizacji projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych stawkami VAT jak również, nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z tego podatku. Ww. projekt obejmuje wyłącznie działania Gminy niepodlegające opodatkowaniu. Właścicielem zrealizowanego w przyszłości projektu będzie Gmina.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, dokonane w ramach realizacji projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych stawkami VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, ponieważ dokonane w ramach realizacji projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy nadmienić, iż powołane przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 73, poz. 392 ze zm.), utraciło moc obowiązującą.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.