IPTPP1/443-655/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Uznanie odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich za czynność podlegającą opodatkowaniu i niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich za czynność podlegającą opodatkowaniu i niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich za czynność podlegającą opodatkowaniu i niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT;
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki bieżące dotyczących świetlic wiejskich,
 • sposobu dokonania odliczenia oraz zastosowanie ewentualnego klucza dla określenia części podatku naliczonego podlegającego odliczeniu;
 • braku obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z nieodpłatnym udostępnianiem świetlic na cele gminne.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina jest właścicielem budynków, w których zlokalizowane są świetlice wiejskie, tj. w szczególności:

 • świetlica wiejska w ........ przy ul. .......,
 • świetlica wiejska w ....... przy ul. ........,
 • świetlica wiejska w ...... przy ul. .......,
 • świetlica wiejska w ....... przy ul. ........,
 • świetlica wiejska w ....... przy ul. ........

(dalej łącznie jako świetlice).

W pierwszej połowie 2014 r. Gmina postanowiła, iż rozpocznie odpłatne udostępnianie świetlic na rzecz korzystających osób fizycznych, jak również na rzecz osób prawnych. W tym celu Gmina podjęła w czerwcu 2014 r. uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad korzystania ze świetlic jak i zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania świetlic. Stawki opłat za odpłatne udostępnianie świetlic wiejskich zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy.

Od lipca 2014 r. przedmiotowe świetlice wiejskie są przez Gminę przeznaczone do odpłatnego udostępniania na podstawie umów najmu - w szczególności na rzecz podmiotów gospodarczych, np. w celu organizacji pokazów/szkoleń/prezentacji produktów jak i na rzecz osób fizycznych, np. w celu organizacji imprez okolicznościowych (np. wesel, urodzin, chrztów).

Gminie zależy na maksymalizacji odpłatnego udostępniania świetlic i osiąganiu regularnych i stałych wpływów z tego tytułu. W tym celu Gmina ponosi wydatki na świetlice, aby te były atrakcyjne dla najemców i przyciągnęły do nich jak największą ich ilość. Świetlice są przeznaczone do wynajmu praktycznie każdego dnia i w każdej godzinie - Gmina nie wprowadziła w tym zakresie ograniczeń. Świetlice mogą być wynajęte na krótszy czas (np. na godzinę), jak i na dłuższy okres np. całą dobę lub weekend. Gmina stara się postępować w tym zakresie w sposób „elastyczny”, tj. wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu usługi - właśnie w celu pozyskania jak największej liczby najemców.

Zdarza się jednak, że świetlice są nieodpłatnie udostępniane przez Gminę, tj. w szczególności na cele gminne, tj. np. na zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta Gminy, na potrzeby sołectw/kół gospodyń wiejskich, na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy, etc.

Czynności odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich Gmina wykazuje w rejestrach i deklaracjach VAT i rozlicza i tego tytułu VAT należny.

Gmina ponosi wydatki bieżące związane utrzymaniem i funkcjonowaniem, przedmiotowych świetlic wiejskich, w tym w szczególności koszty zużycia mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody), zakupu środków czystości oraz koszty remontów (dalej: wydatki bieżące). Wydatki te nie zwiększają wartości początkowej poszczególnych świetlic wiejskich, przyjętych do ewidencji środków trwałych. Przedmiotowe wydatki dokumentowane są wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Gmina ponosi przedmiotowe wydatki w szczególności celem zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa i sanitarnych świetlic wiejskich. Jak wskazano powyżej. Gmina dąży do tego, aby świetlice były dla mieszkańców jak i podmiotów gospodarczych jak najbardziej atrakcyjne. Im większe zainteresowanie świetlicami, tym z kolei większe wpływy z najmu tych obiektów, pozwalające na kolejne inwestycje kulturalne na terenie Gminy.

Koszty remontów świetlic będących przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów nie służą wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.).

Faktury będące przedmiotem wniosku są/będą wystawiane na Gminę, przy czym może się zdarzyć, że niektóre faktury są/będą wystawione na Urząd Gminy.

Gmina, jak wskazała we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów, przedmiotowe świetlice wiejskie wykorzystuje do odpłatnego udostępniania na podstawie umów najmu (w szczególności na rzecz podmiotów gospodarczych jak i na rzecz osób fizycznych w celu organizacji imprez okolicznościowych). Zdarza się również, iż przedmiotowe świetlice są nieodpłatnie udostępniane przez Gminę w szczególności na cele gminne (np. na zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta Gminy, na potrzeby sołectw/kół gospodyń wiejskich, na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy etc.). W konsekwencji, zdaniem Gminy, świetlice wiejskie są przez nią wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych VAT jak i niepodlegających. opodatkowaniu VAT, przy czym Gmina pragnie podkreślić, iż kwestia opodatkowania VAT czynności udostępniania świetlic wiejskich na rzecz zainteresowanych jest przedmiotem złożonego przez Gminę wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów.

Miesięczny obrót z tytułu działalności w zakresie odpłatnego udostępniania świetlic od 1 lipca 2014 r. do dnia 21 listopada 2014 r. wyniósł:

 • w lipcu 0 PLN,
 • w sierpniu 0 PLN,
 • we wrześniu 123 PLN brutto.
 • w październiku 184,50 PLN brutto,
 • w listopadzie 246 PLN brutto.

Gmina pragnie wskazać, iż do tej pory obroty z tytułu przedmiotowej działalności były relatywnie nieduże, z uwagi na fakt, iż Gmina dopiero rozpoczęła działalność w zakresie wynajmowania przedmiotowych świetlic na rzecz podmiotów zewnętrznych. Świetlice są w okresie tzw. „rozruchu”.

Dążąc do maksymalizacji stopnia wykorzystania świetlic do odpłatnego ich udostępniania, Gmina ustaliła atrakcyjne ceny mające stanowić zachętę dla potencjalnych najemców.

W kolejnych miesiącach obrót z tytułu działalności w zakresie odpłatnego udostępniania świetlic znacząco się zwiększy, z uwagi na fakt, iż Gmina będzie zawierać umowy na cykliczne udostępnianie świetlic na rzecz podmiotu zewnętrznego w celu organizacji przez ten podmiot zajęć rytmiki (odrębne umowy na każdą z wynajmowanych świetlic).

Wnioskodawca wskazał, iż obrót w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością w zakresie odpłatnego udostępniania świetlic jest znaczący dla budżetu Gminy.

Gmina określiła opłaty z tytułu najmu przedmiotowych świetlic wiejskich ryczałtowo. Kalkulując kwotę należną z tytułu najmu, Gmina analizuje w szczególności cel, na jaki przedmiotowe świetlice będę wykorzystywane przez osobę zainteresowaną. W konsekwencji, regulamin korzystania ze świetlic wiejskich Gminy oraz ich wyposażenia określa, iż „odpłatność za wynajęcie świetlice na szkolenia komercyjne, pokazy itp. 20,00 zł za godzinę” natomiast „odpłatność za wynajęcie świetlicy na zajęcia fitness, zajęcia tańca itp. 10,00 zł za godzinę”. Natomiast odpłatność za wynajęcie świetlicy wiejskiej na uroczystości takie jak: wesela, komunie, imieniny, urodziny, stypy itp. wynosi:

 • z zapleczem kuchennym 100 zł,
 • bez zaplecza kuchennego 50 zł.

Gmina ustalając kwotę wynagrodzenia wzięła od uwagę ceny kształtujące się w innych gminach ustalane w stosunku do wynajmu analogicznych obiektów.

Gmina nie obciąża wynajmujących sale kosztami opłat za media Gmina pragnie również wskazać, iż kwoty należne z tytułu najmu również nie uwzględniają kosztów opłat za media (opłata na wynajem jest skalkulowana ryczałtowo).

Jak Gmina wskazała we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów, świetlice wiejskie mogą być wynajęte przez podmioty zainteresowane zarówno na krótszy czas (np. na godzinę) jak i na dłuższy okres (np. na całą dobę lub weekend). Gmina stara się postępować w tym zakresie w sposób „elastyczny”, tj. wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu usługi w celu napotkania jak największej liczby najemców.

Niemniej jednak, Gmina będzie zawierać umowy na cykliczne udostępnianie świetlic na rzecz podmiotu zewnętrznego w celu organizacji przez ten podmiot zajęć rytmiki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku oznaczone nr 1) Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę świetlic wiejskich na rzecz zainteresowanych stanowi usługę, podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnienie przez Gminę Świetlic wiejskich na rzecz zainteresowanych stanowi usługę, podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT. Zatem, w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż odpłatne udostępnianie (odpłatny wynajem) przez Gminę świetlic wiejskich nie stanowi dostawy towarów, należy wnioskować, iż na gruncie ustawy o VAT powinno ono być traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Do podobnego stanu faktycznego odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2014 r., sygn. ITPP1/443-240b/14/MN, zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że „W konsekwencji, mając na wadze fakt, iż udostępnianie komercyjne (odpłatny wynajem) przez Gminę Hali na rzecz zainteresowanych nie będzie stanowić dostawy towarów, należy wnioskować, iż na gruncie ustawy o VAT powinno ono być traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy”.

Reasumując, zdaniem Gminy odpłatne udostępnianie przez Gminę świetlic wiejskich na rzecz Zainteresowanych stanowi po stronie Gminy świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT niekorzystające ze zwolnienia z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. serii L Nr 347 str. 1 ze zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Zaznacza się, iż zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) – tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych, np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są natomiast podatnikami VAT w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina jest właścicielem budynków, w których zlokalizowane są świetlice wiejskie, tj. w szczególności: świetlica wiejska w ....., świetlica wiejska w ...., świetlica wiejska w ....., świetlica wiejska w ......, świetlica wiejska w ........

W pierwszej połowie 2014 r. Gmina postanowiła, iż rozpocznie odpłatne udostępnianie świetlic na rzecz korzystających osób fizycznych, jak również na rzecz osób prawnych. W tym celu Gmina podjęła w czerwcu 2014 r. uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad korzystania ze świetlic jak i zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania świetlic. Stawki opłat za odpłatne udostępnianie świetlic wiejskich zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy. Od lipca 2014 r. przedmiotowe świetlice wiejskie są przez Gminę przeznaczone do odpłatnego udostępniania na podstawie umów najmu - w szczególności na rzecz podmiotów gospodarczych, np. w celu organizacji pokazów/szkoleń/prezentacji produktów jak i na rzecz osób fizycznych, np. w celu organizacji imprez okolicznościowych (np. wesel, urodzin, chrztów).

Gmina określiła opłaty z tytułu najmu przedmiotowych świetlic wiejskich ryczałtowo. Kalkulując kwotę należną z tytułu najmu, Gmina analizuje w szczególności cel, na jaki przedmiotowe świetlice będę wykorzystywane przez osobę zainteresowaną. W konsekwencji, regulamin korzystania ze świetlic wiejskich Gminy oraz ich wyposażenia określa, iż „odpłatność za wynajęcie świetlice na szkolenia komercyjne, pokazy itp. 20,00 zł za godzinę” natomiast „odpłatność za wynajęcie świetlicy na zajęcia fitness, zajęcia tańca itp. 10,00 zł za godzinę”. Natomiast odpłatność za wynajęcie świetlicy wiejskiej na uroczystości takie jak: wesela, komunie, imieniny, urodziny, stypy itp. wynosi z zapleczem kuchennym 100 zł bez zaplecza kuchennego 50 zł.

Wątpliwości Gminy budzi kwestia opodatkowania odpłatnego udostępniania przez Gminę świetlic wiejskich na rzecz zainteresowanych.

Zauważyć należy, że na podstawie art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Stosownie do treści powyższego przepisu, oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy najmu związane jest z wzajemnym świadczeniem najemcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej własności i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jego najemcę.

Wskazać zatem należy, że Gmina wykonując cywilną umowę najmu, świadczy na rzecz najemcy usługi, w rozumieniu przepisów ustawy. W wykonaniu umowy najmu dokonuje bowiem na jego rzecz świadczeń niebędących dostawą towarów. Majątek (świetlice wiejskie) pozostanie jej własnością i wynajmowany jest za odpłatnością, co stanowi przedmiot opodatkowania w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy.

W analizowanej sprawie Gmina nie będzie działała jako organ władzy publicznej, zatem nie korzysta z wyłączenia zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy.

Wobec powyższego, odpłatne udostępnianie świetlic wiejskich na podstawie umowy cywilnoprawnej, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić także należy, że w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Zatem ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy).

Odnosząc powołane przepisy do przedstawionego opisu sprawy należy uznać, że ww. czynność odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich, nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, ponieważ przedmiotowe świetlice wiejskie nie mają charakteru mieszkalnego.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia dla usług najmu świetlic.

Mając na uwadze okoliczności sprawy i obowiązujące przepisy, należy stwierdzić, że odpłatne udostępnienie przez Gminę na podstawie umów najmu świetlic wiejskich, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, na podstawie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie uznania odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich za czynność podlegającą opodatkowaniu i niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.