IPTPP1/443-616/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Uznanie odpłatnego udostępniania pomieszczeń za czynność podlegającą opodatkowaniu i niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania odpłatnego udostępniania pomieszczeń za czynność podlegającą opodatkowaniu i niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania odpłatnego udostępniania pomieszczeń za czynność podlegającą opodatkowaniu i niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT;
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące dotyczących budynku CK;
 • sposobu dokonania odliczenia oraz zastosowanie ewentualnego klucza dla określenia części podatku naliczonego podlegającego odliczeniu;
 • braku obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z nieodpłatnym wykorzystywaniem budynku CK na cele gminne.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina .......... (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina jest właścicielem budynku w ..........., przy którym aktualnie mieści się Centrum Kultury (dalej: budynek CK). CK jest referatem Gminy, nie jest natomiast jednostką budżetową, zakładam budżetowym, instytucją kultury czy też spółką.

W latach 2009-2010 Gmina zrealizowała inwestycję, której przedmiotem była adaptacja obiektu mieszkalnego dla potrzeb budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego, jak to ma miejsce w obecnym kształcie, w szczególności do szeroko rozumianej działalności kulturalnej na terenie Gminy. Przedmiotowa inwestycja została oddana do używania w kwietniu 2011 r. Ponoszone przez Gminę w tym zakresie wydatki obejmowały zarówno nabycie towarów jak i usług, w tym m.in. koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, nadzoru, wykonania prac budowalnych, materiałów, wyposażenia (dalej: wydatki inwestycyjne). W związku z ponoszeniem wskazanych wydatków Gmina otrzymywała od kontrahentów faktury VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Wartość inwestycji przekroczyła 15 tys. PLN netto. Przedmiotowy wniosek dotyczy wyłącznie tych wydatków inwestycyjnych, które poniesione zostały przez Gminę w 2010 r.

Gmina ponosi także wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku CK, w tym w szczególności koszty zużycia mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, etc.). zakupu środków czystości oraz koszty remontów (dalej: wydatki bieżące). Wydatki te nie zwiększają wartości niniejszego budynku, przyjętej do ewidencji środków trwałych. Przedmiotowe wydatki również dokumentowane są wystawionymi przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Od momentu oddania zmodernizowanego obiektu do używania, Gmina wykorzystuje przedmiotowy budynek CK w dwojaki sposób:

 1. odpłatnie - Gmina de facto „komercyjnie” wykorzystuje poszczególne pomieszczenia przedmiotowego budynku, tj. udostępnia na podstawie umów najmu sale: konferencyjną, szkoleniową i komputerową, a także bazę noclegową na rzecz podmiotów gospodarczych (np. w celu organizacji szkoleń) jak również na rzecz osób fizycznych (np. w celu organizacji imprez okolicznościowych);
 2. nieodpłatnie - w szczególności na cele gminne, tj. np. odbywają się tam imprezy kulturalne, oświatowe, artystyczne i rozrywkowe, organizowane są wystawy, przeglądy, zajęcia dla dzieci i inne przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego, aranżowane są przez organizacje charytatywne rozmaite przedsięwzięcia.

Stawki opłat za odpłatne udostępnianie pomieszczeń budynku CK zostały ustalone na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, w szczególności na podstawie Zarządzenia z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wysokości stawek za najem pomieszczeń w budynku CK.

Gmina pragnie przy tym zaznaczyć, iż jej zdaniem, brak jest możliwości wyznaczania określonych godzin/dni tygodnia, w których budynek CK byłby przeznaczony wyłącznie do nieodpłatnego oraz odpowiednio do odpłatnego korzystania.

W praktyce nie da się bowiem takiego podziału przewidzieć. Sposób wykorzystywania przedmiotowego obiektu jest natomiast samodzielnie/neutralnie regulowany poprzez zapotrzebowanie na obie formy udostępniania budynku CK. Ten sam lokal, ta sama sala może być wykorzystywana przez Gminę dla celów organizacji nieodpłatnych zajęć dla dzieci, jak również odpłatnie w ramach umowy najmu.

Powyższe oznacza również, że w momencie poniesienia wydatków na przedmiotowy obiekt, Gmina mimo, że od początku zamierzała wykorzystywać budynek CK m. in. w sposób komercyjny, jednak nie była i w dalszym ciągu nie jest w stanie określić zakresu/podziału, w jakim obiekty są przeznaczone do udostępniania komercyjnego, a w jakim do nieodpłatnego udostępniania na cele gminne. Zależy to bowiem w szczególności od popytu w danym okresie na tego typu świadczenia i innych okoliczności (np. zaistnienia zdarzeń wymagających udostępnienia tych obiektów na cele stricte gminne).

Gmina podkreśla, że do jej zadań własnych należy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 r., Nr 16, poz. 95) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Przystępując do realizacji inwestycji będącej przedmiotem wniosku, Gmina zamierzała wykorzystywać budynek CK do czynności opodatkowanych VAT (odpłatny najem) oraz do czynności pozostających zdaniem Gminy poza zakresem VAT (udostępnienie na cele gminne). Niemniej jednak Gmina pragnie podkreślić, iż kwestia opodatkowania VAT usług udostępnienia pomieszczeń budynku CK jest przedmiotem złożonego przez Gminę wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Gmina przystąpiła do adaptacji obiektu mieszkalnego na potrzeby działalności kulturalnej z zamiarem wykorzystania go do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, ze zm.)

Gmina posiada dokumentację potwierdzającą w jej opinii zamiar wykorzystania budynku CK do czynności opodatkowanych VAT jeszcze przed oddaniem inwestycji do użytkowania. Oddanie inwestycji pierwszym użytkownikom na podstawie umowy najmu miało miejsce w maju 2011 r. po przyjęciu zarządzenia wójta Gminy ..... w przedmiocie zasad oraz stawek najmu pomieszczeń budynku CK. Pierwszy wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń Gmina rozpoznała na kilka dni po przyjęciu zarządzenia tj. w dniu 11 maja 2011 r. natomiast planowanie/rozmowy na temat wprowadzenia odpłatnego udostępnienia a także prace nad projektem zarządzenia i ustaleniem cennika usług miały miejsce znacznie wcześniej.

Gmina pragnie podkreślić, iż od początku 2011 r. prowadziła także rozmowy z potencjalnymi kontrahentami dotyczące najmu pomieszczeń w przedmiotowym obiekcie, natomiast wewnętrzne rozmowy i ustalenia na temat potencjalnego wynajmu pomiędzy decyzyjnymi osobami w Gminie miały miejsce jeszcze w 2010 r.

Innymi słowy, Gmina posiada/posiadała w szczególności zarządzenie w przedmiocie zasad oraz stawek najmu pomieszczeń budynku CK, jego projekty robocze a także dokumentację towarzyszącą.

Budynek CK z chwilą rozpoczęcia adaptacji, miał być przeznaczony zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (najem) oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT (udostępnianie na cele gminne). Jak wynika z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przeznaczenie budynku CK do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT miało polegać przede wszystkim na organizacji w nim nieodpłatnych imprez, wystaw, przeglądów, etc.

Niemniej jednak Gmina pragnie podkreślić, iż kwestia opodatkowania VAT usług udostępnienia pomieszczeń budynku CK jest przedmiotem złożonego przez Gminę wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Inwestycja, o której mowa we wniosku w momencie podjęcia adaptacji miała służyć zarówno do realizacji celów komercyjnych/odpłatnych jak i do wypełniania zadań stricte publicznoprawnych Gminy nałożonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym, dla realizacji których Gmina została powołana.

Na pytanie czy Gmina realizowałaby inwestycję, gdyby budynek CK miał być wykorzystywany wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. celów publicznych, Wnioskodawca wskazał, iż „Gmina nie dokonywała takich hipotetycznych analiz według formuły „co by było gdyby...” (Gmina uprzejmie pragnie podkreślić, że przedmiotem wniosku było konkretne, opisane w stanie faktycznym zdarzenie), ale najprawdopodobniej przedmiotowa inwestycja nie zostałaby zrealizowana, a na pewno nie w takim zakresie, jak to miało miejsce”.

Gmina podała, iż obrót z tytułu najmu sal: konferencyjnej, szkoleniowej i komputerowej oraz bazy noclegowej jest znaczący dla budżetu Gminy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 1.192.500 PLN brutto, jednak efektywny koszt poniesiony przez Gminę wyniósł tylko 488.444 PLN (pozostała część została sfinansowana dotacją, czyli w tym zakresie Gmina nie poniosła ciężaru kosztu).

Średni roczny obrót z tytułu najmu ww. pomieszczeń to ok. 15 tys. PLN brutto. Wartość obrotu corocznie się zwiększa i Gmina zakłada, że będzie on rósł dalej. Co więcej, inwestycja ma charakter długookresowy, aktualnie jest w fazie rozruchu a obroty będą się kumulować przez kolejne lata.

Gmina dążyć będzie do zmaksymalizowania stopnia wykorzystania budynku CK, będzie go promować, reklamować, utrzymywać w należytym stanie i zachęcać mieszkańców, stowarzyszenia i instytucje do korzystania z jego pomieszczeń. Im będzie większy popyt na przedmiotowe usługi (do czego Gmina będzie zdecydowanie dążyć), tym wyższy Gmina osiągnie obrót z tytułu odpłatnego udostępnienia.

Dodatkowo Gmina uprzejmie pragnie podkreślić, iż zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą polskich sądów administracyjnych, organy podatkowe w szczególności w postępowaniach interpretacyjnych nie powinny dokonywać oceny ekonomicznych skutków prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, w tym w szczególności oceniać racjonalności gospodarowania posiadanym przez niego majątkiem, wielkości osiąganych przez niego przychodów czy ponoszonych kosztów. To w gestii podatnika leży samodzielne podejmowanie przez niego działań w ramach prowadzonej działalności w zakresie określonym prawem, w sposób swobodny i dowolny kształtując stosunki gospodarcze. W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe winny dokonywać interpretacji obowiązujących przepisów prawa podatkowego mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, nie zaś opiniować ekonomiczną zasadność podejmowanych przez Wnioskodawcę działań.

Potwierdzeniem stanowiska Gminy są m.in.:

 • wyrok NSA z dnia 24 marca 2011 r., sygn. I FSK 432/10, w którym Sąd wskazał, że „Ingerowanie przez organy podatkowe w swobodę działalności gospodarczej podatnika jest uprawnione jedynie w sytuacji dozwolonej jednoznaczną normą prawa podatkowego. Niedopuszczalne jest interpretowanie przez organ podatkowy podejmowanych przez podatnika działań gospodarczych w sposób sprzeczny z jego intencjami, gdy działania te nie wyczerpują hipotezy żadnej normy podatkowej i nie stanowią nadużycia prawa”,
 • wyrok WSA z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. III SA/Wa 1523/12, w której uznano, że „Podatnik ma prawo do subiektywnej oceny racjonalności podejmowanych decyzji w prowadzonej działalności gospodarczej, której organy podatkowe nie powinny kwestionować. Ocena racjonalności poniesionego przez podatnika kosztu powinna być dokonywana na podstawie okoliczności towarzyszących poniesieniu danego kosztu”,
 • wyrok WSA z dnia 5 czerwca 2006 r., sygn. I SA/G1 18/06, w którym WSA orzekł, iż „Stanowisko to nie zasługuje na aprobatę choćby z tego powodu, że organ podatkowy nie jest uprawniony do oceny ekonomicznych skutków prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, wskazywania jakie czynności powinien podjąć podatnik by osiągnąć przychód lub uniknąć straty. Rzeczą przedsiębiorcy jest bowiem kierowanie własnym przedsięwzięciem w ramach zakreślonych prawem, korzystając przy tym z możliwości swobodnego i dowolnego kształtowania stosunków gospodarczych”.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyrokach WSA w .... z dnia 7 grudnia 2011 r., sygn. I SA/Gd 1103/11, WSA w .... z dnia 22 kwietnia 2009 r., sygn. I SA/Lu 701/08 oraz WSA w .... z dnia 23 lipca 2004 r., sygn. III SA 975/03.

Przedmiotowy projekt realizowany był ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader: Odnowa i rozwój wsi, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Rozpoczęcie inwestycji rozumiane jako poniesienie kosztu robót budowlanych miało miejsce w maju 2010 r. Pierwsza faktura za roboty budowlane dotyczące przedmiotowej inwestycji została otrzymana przez Gminę w maju 2010 r.

Gmina najpierw zamierzała potwierdzić prawo do odliczenia podatku w drodze wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, co niniejszym czyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku oznaczone nr 1) Czy odpłatne udostępnianie przez Gminę pomieszczeń budynku CK na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) stanowi usługę, podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, (we wniosku 1) odpłatne udostępnianie przez Gminę pomieszczeń budynku CK na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) stanowi usługę, podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT. Zatem, w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż udostępnianie komercyjne (odpłatny wynajem) przez Gminę budynku CK nie stanowi dostawy towarów, należy wnioskować, iż na gruncie ustawy o VAT powinno ono być traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Do podobnego stanu faktycznego odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 września 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-481/13-4/AW), w której uznał, że: „odpłatne udostępnienie (wynajem) Budynku na rzecz osób trzecich (np. firm oraz osób fizycznych), jest/będzie czynnością cywilnoprawną, dla której Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem powyższa czynność w świetle ustawy o VAT traktowana jest/będzie jako odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Analogiczne stanowisko w interpretacji z 13 lutego 2014 r. (sygn. ILPP2/443-1097/13-4/MN) przyjął Dyrektor Izby Skarbowej: „elementem, który decyduje o opodatkowaniu czynności polegającej na odpłatnym udostępnieniu (wynajmie) części budynku na rzecz Centrum Kultury jest to, że czynność ta - jak wskazała Gmina w treści wniosku — będzie wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej. Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług czynność udostępnienia za wynagrodzeniem części nieruchomości, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą i Centrum Kultury — wpisuje się w definicję usługi zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że odpłatne udostępnienie (wynajem) części przebudowanego budynku po byłej szkole na rzecz Centrum Kultury będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reasumując, zdaniem Gminy odpłatne udostępnianie przez Gminę pomieszczeń budynku CK na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) stanowi po stronie Gminy świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, iż organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) – tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych, np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są natomiast podatnikami VAT w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina jest właścicielem budynku w ......., przy którym aktualnie mieści się Centrum Kultury. CK jest referatem Gminy, nie jest natomiast jednostką budżetową, zakładam budżetowym, instytucją kultury czy też spółką.

Od momentu oddania zmodernizowanego obiektu do używania, Gmina wykorzystuje przedmiotowy budynek CK w dwojaki sposób:

 • odpłatnie - Gmina de facto „komercyjnie” wykorzystuje poszczególne pomieszczenia przedmiotowego budynku, tj. udostępnia na podstawie umów najmu sale: konferencyjną, szkoleniową i komputerową, a także bazę noclegową na rzecz podmiotów gospodarczych (np. w celu organizacji szkoleń) jak również na rzecz osób fizycznych (np. w celu organizacji imprez okolicznościowych);
 • nieodpłatnie - w szczególności na cele gminne, tj. np. odbywają się tam imprezy kulturalne, oświatowe, artystyczne i rozrywkowe, organizowane są wystawy, przeglądy, zajęcia dla dzieci i inne przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego, aranżowane są przez organizacje charytatywne rozmaite przedsięwzięcia.

Wątpliwości Gminy budzi kwestia opodatkowania odpłatne udostępnianie przez Gminę pomieszczeń budynku CK na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne).

Wskazać należy, że z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Odnosząc powołane przepisy w kontekście niniejszej sprawy należy stwierdzić, że odpłatne udostępnianie przez Gminę pomieszczeń na podstawie umów najmu tj. sali: konferencyjnej, szkoleniowej i komputerowej, a także bazy noclegowej na rzecz podmiotów gospodarczych (np. w celu organizacji szkoleń) jak również na rzecz osób fizycznych (np. w celu organizacji imprez okolicznościowych) jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), i tym samym, dla tej czynności Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, natomiast powyższa czynność w świetle ustawy o VAT jest/będzie traktowana jako odpłatne świadczenie usług. W konsekwencji powyższego, odpłatne udostępnianie przez Gminę pomieszczeń budynku CK na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) podlega/będzie podlegało opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku, czy też obniżonej stawki podatku dla usług polegających na odpłatnym udostępnianiu pomieszczeń na rzecz podmiotów gospodarczych jak również na rzecz osób fizycznych.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż czynności dokonywane przez Gminę, polegające na odpłatnym udostępnianiu pomieszczeń na podstawie umów najmu sale: konferencyjną, szkoleniową i komputerową, a także bazę noclegową na rzecz podmiotów gospodarczych (np. w celu organizacji szkoleń) jak również na rzecz osób fizycznych (np. w celu organizacji imprez okolicznościowych) stanową/stanowić będą czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie uznania odpłatnego udostępniania pomieszczeń za czynność podlegającą opodatkowaniu i niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.