IPTPB1/4511-531/15-4/MAP | Interpretacja indywidualna

Czy dofinansowanie, jakie Wnioskodawca uzyska od Gminy na wykonanie przyłączenia Jego budynku do sieci kanalizacyjnej, pochodzące z dotacji uzyskanej przez Gminę, stanowić będzie dla Niego przychód i mieści się będzie w katalogu zwolnień podatkowych przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB1/4511-531/15-4/MAPinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. gmina
 4. kanalizacja
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania wykonania podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 5 listopada 2015 r., Nr IPTPB1/4511-531/15-2/MAP, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 5 listopada 2015 r. (data doręczenia 9 listopada 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.), nadanym dnia 16 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Z. zamierza przystąpić do realizacji inwestycji w ramach programu priorytetowego „Wykonanie podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorowego systemu kanalizacyjnego”. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dotację na wykonanie tej inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „WFOŚiGW”) w wysokości 50% kosztów całkowitych tej inwestycji. Pozostałe koszty wykonania podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej ponosić będą mieszkańcy Gminy, przy czym koszt podłączenia poszczególnych budynków wykonanych przez Gminę i pokryty z uzyskanych przez Gminę dotacji wynosił będzie do 3 000 zł dla poszczególnych właścicieli budynków. Dotacja wykorzystana będzie na pokrycie kosztów podłączeń budynków, których właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Podłączenia budynków do systemu kanalizacyjnego służyć będą wyłącznie odprowadzaniu ścieków bytowych z budynków mieszkalnych i mieszkań.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że jako właściciel budynku zamierza skorzystać z dofinansowania do podłączenia budynku do systemu kanalizacyjnego. Projekt jest realizowany w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w X pod nazwą „Wykonanie podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, a będzie realizowany w terminie od dnia 16 września 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. Termin podłączenia budynku Wnioskodawcy przewidziany jest na okres od dnia 17 listopada 2015 r. do dnia 19 listopada 2015 r. Dotacja na podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej pochodzić będzie z WFOŚiGW w X, który jest samorządową osobą prawną. Środki finansowe przyznane poszczególnym właścicielom budynków będą wypłacane przez Gminę bezpośrednio wykonawcy podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej. Właściciele budynków nie otrzymają fizycznie środków finansowych, ponieważ to Gmina rozliczać będzie wykonanie podłączeń z wykonawcą ze środków przyznanych z WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego w wysokości do 50% kosztów całkowitych przyłączenia, ale nie więcej niż 3 000 zł na jedno przyłączenie. Pozostały koszt podłączenia budynku Wnioskodawcy poniesie On sam - jako jego właściciel. Gmina wypłaci wykonawcy wynagrodzenie po wykonaniu przez niego określonej w umowie liczby podłączeń budynków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku:

Czy dofinansowanie, jakie Wnioskodawca uzyska od Gminy na wykonanie przyłączenia Jego budynku do sieci kanalizacyjnej, pochodzące z dotacji uzyskanej przez Gminę, stanowić będzie dla Niego przychód i mieścić się będzie w katalogu zwolnień podatkowych przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielone beneficjentowi końcowemu - właścicielowi budynku mieszkalnego dofinansowanie w ramach udziału w zadaniu stanowi nieodpłatne świadczenie rzeczowe współfinansowane z przeznaczonych na to zadanie środków uzyskanych od WFOŚiGW i podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Zgodnie z powyższym przepisem, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach programów rządowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, z treści ww. przepisu wynika, że podatnik może skorzystać ze zwolnienia, jeżeli jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów. Ponadto, podkreśla, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją państwową, natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest samorządową osobą prawną - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe - takie jak w niniejszejsprawie - to środki przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie m.in. zadań publicznych, w tym zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków należą do zadań własnych gminy przewidzianych przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wnioskodawca uważa, że jeżeli Gmina realizuje zadanie w zakresie zbiorowego odprowadzaniaścieków, przy czym jest to zadanie realizowane w części z dotacji uzyskanych od WFOŚiGW, to On, jako osoba korzystająca ze świadczenia rzeczowego w postaci usługi wykonania przyłącza do jego budynku, zwolniony będzie od podatku dochodowego w części od wartości wykonanej usługi. Przy czym okoliczność, że środki pieniężne przeznaczone na wykonanie tego przyłącza pochodzić będą z dotacji udzielonej Gminie przez WFOŚiGW, nie będą miały wpływu na takie zwolnienie podatkowe. Jeżeli to świadczenie rzeczowe korzystać będzie ze zwolnienia podatkowego, to Gmina nie będzie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 1. nieodpłatne świadczenie, bądź
 2. świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 3. świadczenie rzeczowe (w naturze),
 4. świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 5. otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1.

Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (m.in. budżet gminy) to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza skorzystać z dofinansowania do podłączenia budynku mieszkalnego do systemu kanalizacyjnego. Projekt jest realizowany w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w X pod nazwą „Wykonanie podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Dotacja na podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej pochodzić będzie z WFOŚiGW w X, który jest samorządową osobą prawną. Środki finansowe przyznane poszczególnym właścicielom budynków będą wypłacane przez Gminę bezpośrednio wykonawcy podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej. Właściciele budynków nie otrzymają fizycznie środków finansowych, ponieważ to Gmina rozliczać będzie wykonanie podłączeń z wykonawcą ze środków przyznanych z WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego w wysokości do 50% kosztów całkowitych przyłączenia, ale nie więcej niż 3 000 zł na jedno przyłączenie. Pozostały koszt podłączenia budynku poniesie Wnioskodawca.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca nie otrzyma środków finansowych. Uzyska On zaś nieodpłatne świadczenie w postaci usługi wykonania przyłącza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Zatem wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia w formie usługi wykonania przyłącza dofinansowanego przez Gminę, stanowi dla Niego przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ten jednakże, jako że finansowany jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Gminy – jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w treści tegoż przepisu, w tym warunku dotyczącego dokonywania ww. świadczenia w ramach programów rządowych. W konsekwencji Gmina nie będzie zobowiązana do wystawienia Wnioskodawcy informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.