IPPP3/4512-611/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT od inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej, którą po protokólarnym odbiorze przekazuje do dalszej eksploatacji do zakładu budżetowego na podstawie umowy dzierżawy?
IPPP3/4512-611/15-2/IGinterpretacja indywidualna
  1. dzierżawa
  2. gmina
  3. inwestycje
  4. prawo do odliczenia
  5. przekazanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od inwestycji przekazanej do eksploatacji do zakładu budżetowego na podstawie umowy dzierżawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od inwestycji przekazanej do eksploatacji do zakładu budżetowego na podstawie umowy dzierżawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W myśl przepisów art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę jest zadaniem własnym gminy.Gmina w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś. 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizuje projekt pn. „Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości oraz stacje wodociągową” na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa. Podatek VAT w umowie o dofinansowanie nie jest kosztem kwalifikowanym. Inwestycja realizowana jest przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca jest podatnikiem VAT. Wartość wybudowanej sieci wyniesie około 720.000,00 zł. Inwestycja ta jest na ukończeniu i po jej odbiorze Gmina zamierza przekazać do eksploatacji nowo wybudowany odcinek sieci wodociągowej magistrali do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych na podstawie umowy dzierżawy w formie bezprzetargowej. Czynsz dzierżawny będzie wynosił około 500 zł brutto miesięcznie.

Wydatki poniesione na realizację projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy - Gminę.

Gmina uchwałą Rady Gminy utworzyła Samorządowy Zakład Usług Komunalnych do prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych pod nazwą Samorządowy Zakład Usług Komunalnych. Zakład zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy. Zakład jest zarejestrowanym, jako czynny podatnik podatku VAT, zakładem budżetowym.

Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT.

Na podstawie umowy dzierżawy Zakład będzie dokonywał zapłaty czynszu dzierżawnego na rzecz Gminy i będzie obciążał mieszkańców Gminy z tytułu korzystania z infrastruktury wodociągowej oraz zajmował się kwestiami administracyjnymi z tym związanymi (wystawianie faktur, pobieranie opłat).

Z tytułu świadczonej usługi dzierżawy Gmina będzie wystawiać na rzecz Zakładu faktury VAT, które będą ujmowane w rejestrach sprzedaży Gminy. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia przedmiotowych usług Gmina będzie wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7 i rozliczać z tego tytułu VAT należny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT od inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej, którą po protokólarnym odbiorze przekazuje do dalszej eksploatacji do zakładu budżetowego na podstawie umowy dzierżawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących kosztów budowy magistrali wodociągowej zgodnie z art. 86 ustawy o VAT.

W przypadku realizacji inwestycji w ramach PROW 2007-2013 VAT jest kosztem niekwalifikowalnym, w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej. Wynika to z przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2015 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L. 277 z 21.10.2005, str. l z późn. zm.), w związku z czym nie będzie refundowany.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej ustawą o VAT, wynika że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Do oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

  • zostały nabyte przez podatnika VAT, oraz
  • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez podatnika VAT czynnościami opodatkowanymi.

Pierwszy z wymienionych warunków jest spełniony, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Drugim warunkiem koniecznym do zastosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast art. 8 ust. 1 wskazuje, iż świadczeniem usługi jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Gmina w drodze dzierżawy będzie udostępniać przedmiotowe obiekty SZUK, ponadto świadczenie to będzie czynnością opodatkowaną, ponieważ SZUK zobowiązuje się płacić Gminie wynagrodzenie.

Przedmiotowy stosunek będzie zatem dwustronnie zobowiązujący i wzajemny. Skoro wynagrodzenie będzie stanowiło obligatoryjny element powyższego stosunku zobowiązaniowego, to świadczenie Gminy na rzecz SZUK będzie odpłatnym świadczeniem usług dla potrzeb VAT.

Zatem ze względu na związek poniesionych wydatków na realizację przedmiotowego zadania ze świadczeniem usług opodatkowanych podatkiem VAT (odpłatna umowa dzierżawy), Gmina nabywa prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie. Została bowiem spełniona podstawowa przesłanka o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jaką jest związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego poprzez wykazanie go w bieżących deklaracjach podatkowych w rozliczeniu za miesiąc nabycia towaru lub usługi albo w rozliczeniu za dwa kolejne okresy rozliczeniowe lub w składanych korektach deklaracji (nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego) pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.