IPPP3/4512-250/16-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku realizacji zadania pn. „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Specjalnej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie” Gmina nie będzie miała prawnej możliwości odliczenia podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego dotyczącego realizacji zadania „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Specjalnej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego dotyczącego realizacji zadania „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Specjalnej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i przystąpiła do realizacji zadania pn. „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Specjalnej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie”. W ramach zadania będą wykonane:

 1. przebudowa drogi na odcinku 2 438,54 mb.;
 2. nawierzchnia drogi z warstwy wiążącej i ścieralnej na podbudowie z kruszywa łamanego (na istniejącej nawierzchni żwirowej - ok. 38% dł. i nawierzchni utwardzonej emulsją asfaltową i grysami - ok. 62% dł.);
 3. zatoka autobusowa o powierzchni 106 m2;
 4. chodnik o dł. 60 mb.;
 5. pobocza o szerokości 0,75 m;
 6. zjazdy utwardzonych kostką brukową i żwirowych;
 7. przepusty pod zjazdami;
 8. oznakowania pionowe i poziome.

Przy przebudowie drogi zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania technologiczne, spełniające wymagania branżowe i uwarunkowania ochrony środowiska. Zastosowane rozwiązania techniczne przystosują drogę do istniejących i przewidywanych obciążeń ruchem.

Projektowane przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na środowisko poprzez:

 • obniżenie poziomu hałasu i szkodliwych wibracji,
 • skrócenie czasu dojazdu,
 • zmniejszenie emisji spalin i innego rodzaju szkodliwych wydzielin.

Przed rozpoczęciem przedmiotowej inwestycji na zlecenie Gminy została wykonana dokumentacja projektowa. Za przedmiotową usługę została wystawiona faktura VAT na Gminę. Operacja realizowana jest przy udziale środków w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy) oraz wpłat partnerów na podstawie zawartych umów dotyczących przekazania środków finansowych Gminie jako udział w przebudowie drogi o długości 2.438,54 mb. Zgodnie z umową partnerzy działają na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. nr 267, poz. 2251 z późn. zm). Umowa w § 1 zawiera następującą treść:

 1. Przedmiotem umowy partnerskiej jest współdziałanie Partnerów w zakresie realizacji w roku 2016 projektu drogowego pod nazwą „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie” odcinek o długości 2.438,54 mb w obrębie geodezyjnym.
 2. Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę spójności połączeń lokalnych z siecią dróg o znaczeniu regionalnym oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Strefy Gospodarczej z terenem powiatu oraz gmin omijając teren miasta.
 3. ... zobowiązuje się do przekazania na rzecz Gminy środków finansowych w stałej kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) jako udział w przebudowie drogi gminnej, o której mowa w ust. 1.
 4. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w ust. 3 nastąpi po rozpoczęciu realizacji zadania, lecz nie później niż w terminie do 31 lipca 2016 roku na rachunek Urzędu Gminy prowadzony w Banku.

Łączna wartość partnerów projektu wynosi 2.000,00 zł. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.). W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należą m.in. zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty (na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy). Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Efekty realizowanego projektu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nowo wybudowana infrastruktura będzie własnością Gminy i nie będzie miała związku ze sprzedażą opodatkowaną, ani sprzedażą zwolnioną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku realizacji zadania pn. „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Specjalnej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie” Gmina nie będzie miała prawnej możliwości odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust 4, art. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanej powyżej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi VAT w sytuacji, gdy towar i usługa, przy nabyciu których został naliczony podatek są następnie wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem, w celu dokonania oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia w każdym przypadku należy rozstrzygnąć, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz pozostają w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej zasady wykluczają możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Gmina zamierza realizować powyższe zadanie przy wykorzystaniu środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) oraz środków finansowych przekazanych przez partnerów projektu na podstawie zawartych umów. Kwoty przekazane przez partnerów na poczet wykonania przez Gminę przedmiotowej inwestycji nie będą stanowić świadczenia usług. Gmina zleci wyłonionemu w trybie prawa zamówień publicznych wykonawcy, mającemu prawo i możliwość odliczenia podatku od towarów i usług. Możliwości takiej nie posiada natomiast sama Gmina, która ostatecznie ponosi koszty podatku od towarów i usług opłacając przez wykonawcę faktury. Po zakończeniu realizacji inwestycji nowo wybudowana infrastruktura będzie własnością Gminy.

Przy tak ukształtowanym stosunku Gmina jako beneficjent środków pochodzących z dotacji i przekazanych przez partnerów projektu nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych powyżej przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i przystąpiła do realizacji zadania pn. „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Specjalnej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie”. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należą m.in. zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty (na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy). Zadania własne gminy obejmują m. in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Efekty realizowanego projektu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nowo wybudowana infrastruktura będzie własnością Gminy i nie będzie miała związku ze sprzedażą opodatkowaną, ani sprzedażą zwolnioną.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy w przypadku realizacji zadania pn. „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie, mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Specjalnej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie” Gmina nie będzie miała prawnej możliwości odliczenia podatku VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabytych towarów - związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponieważ – jak Wnioskodawca wskazuje – nowo wybudowana infrastruktura nie będzie miała związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Z tego wynika, że zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie, mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Specjalnej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie” nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym samym należy stwierdzić, że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie, mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Specjalnej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że przedmiotem wniosku jest prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego realizacji zadania „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Specjalnej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg w Gminie”. Jednocześnie niniejsza interpretacja nie dotyczy skutków podatkowych przekazania przez partnerów kwot pieniężnych na poczet wykonania przez Wnioskodawcę przedmiotowej inwestycji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.